Faculty of LawComenius University Bratislava

Science

The Faculty conducts basic as well as applied research into all legal sciences including the research conducted into the history of state and law in our territory. It is also focused on the development of legal science in the area of public administration. The development of science is primarily carried out through Faculty´s participation in and fulfilment of assignments within a number of national grants as well as other grants funded by the European Union. Individual departments as well as institutes of the Faculty get involved in these grants in co-operation with other legal practitioners. The major grant assignments which are researched are the development of constitutional and state system in our country as well as in the European Union and the development of citizens' legal awareness through national, international and European law. Particular attention is paid to the position of our national law within the European Union while focusing on its enforcement and application. Apart from the aforementioned activities, the Faculty also analyses the drafts of legislation and takes part in the creation and assessment of legislation in various decision-making or advisory bodies through its pedagogical or scientific staff. Ph.D. degree programme has a specific position and is closely related to the development of science at the Faculty.

Vice Dean Science

doc. Dr. Angelika Mašurová

Faculty of Law,
prodekan vzd. č.3 stupňa

Contact

 1. AAB Obchodný register : právno-teoretické a aplikačné problémy. / Angelika Mašurová, Mária Patakyová
  Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019
 2. ABA Kreditsicherheiten in der Insolvenz in der Slowakei. Rechtsstellung der gesicherten Gläubiger / Angelika Mašurová
  In: Dingliche Kreditsicherheiten in der Insolvenz in Mittel- und Osteuropa. - ISBN 978-3-8487-3512-9. - Wien : Nomos, 2016. - S. 455-577
 3. ABA Haftungsrisiken für die Muttergesellschaft im Konzern im slowakischen Recht / Angelika Mašurová
  In: Haftungsrisiken für die Konzernmutter in Mittel- und Osteuropa. - ISBN 978-3-7089-1040-6. - Wien : Facultas, 2013. - S. 527-586
 4. ABA Haftungsrisiken für die Muttergesellschaft im Konzern im tschechischen Recht / Angelika Mašurová, Alena Pokorná
  In: Haftungsrisiken für die Konzernmutter in Mittel- und Osteuropa. - ISBN 978-3-7089-1040-6. - Wien : Facultas, 2013. - S. 587-698
 5. ABA Schutz der Minderheitsaktionäre in der Slowakei / Angelika Mašurová
  In: Schutz der Minderheitsaktionäre in Mittel- und Osteuropa. - ISBN 978-3-7089-0578-5. - Wien : Facultas, 2010. - S. 581-681
 6. ABB Obchodné spoločnosti § 56-220zl / Mária Patakyová ... [et al.]
  In: Obchodný zákonník : komentár. - ISBN 978-80-89603-46-6. - Bratislava : C. H. Beck, 2016. - S. 233-1005
 7. ABB Zrušenie spoločnosti 8. oddiel : § 218-220a / Mária Patakyová, Angelika Mašurová
  In: Obchodný zákonník : komentár. - ISBN 978-80-89603-12-1. - Bratislava : C. H. Beck, 2013. - S. 854-964 [7,28 AH]
 8. ACD Obchodný register / Mária Patakyová, Angelika Mašurová, Barbora Grambličková
  In: Hospodárske právo : 1. diel. - ISBN 978-80-571-0088-1. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. - S. 131-180
 9. ACD Reštrukturalizácia / Angelika Mašurová
  In: Hospodárske právo : 2. diel. - ISBN 978-80-571-0090-4. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. - S. 79-174
 10. ACD Definition and characteristic of cooperatives / Peter Lukáčka, Angelika Mašurová
  In: Company law and law on cooperatives - general introduction to the topic and definition of basic terms [elektronický dokument] : (innovative university textbook regarding governing and control of atomistic and polycorporate structures). - ISBN 978-80-7160-513-3. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2019. - S. 95-118 [online]
 11. ADE Verschmelzungsvertrag und Verschmelzungsbeschluss im slowakischen Aktienrecht / Peter Doralt, Angelika Mašurová
  In: Eastlex. - Roč. 5, č. 4 (2007), s. 173-177
 12. ADE Aktionärsschutz bei der Verschmelzung im slowakischen Recht / Angelika Mašurová
  In: Wirtschaft und Recht in Osteuropa. - Roč. 21, č. 9 (2012), s. 257-264
 13. ADE Das vertragliche Pfandrecht am Unternehmen nach slowakischem Recht / Angelika Mašurová
  In: Wirtschaft und Recht in Osteuropa. - Roč. 28, č. 3 (2019), s. 73-79
 14. ADE Slowakei: Besondere vermögensrechtliche Ansprüche der Minderheitsaktionäre bei grenzüberschreitender Verschmelzung / Angelika Mašurová, Mária Patakyová
  In: Zeitschrift für Europarecht, internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung. - Roč. 56, č. 2 (2015), s. 83-90
 15. ADE Štátna kontrola v procesoch cezhraničného zlúčenia a splynutia podľa slovenského práva / Mária Patakyová, Angelika Mašurová
  In: Časopis pro právní vědu a praxi. - Roč. 23, č. 1 (2015), s. 33-38
 16. ADF Rakúska úprava zodpovednosti za vady pri kúpnej zmluve – možná inšpirácia pre slovenského zákonodarcu de lege ferenda? / Angelika Mašurová
  In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. - Roč. 36, č. 2 (2017), s. 188-203
 17. ADF Osobitné majetkovoprávne nároky minoritných akcionárov pri cezhraničných zlúčeniach a splynutiach podľa slovenského práva / Angelika Mašurová, Mária Patakyová
  In: Právny obzor. - Roč. 98, č. 4 (2015), s. 365-380
 18. AEC Ausgewählte Fragen des Minderheitenschutzes bei grenzüberschreitenden Verschmelzungen nach slowakischen Recht / Angelika Mašurová, Mária Patakyová
  In: Grenzüberschreitende Unternehmensmobilität : viertes Jahrbuch des Krakauer Forums der Rechtswissenschaften. - ISBN 978-3-7089-1262-2. - Wien : Facultas, 2016. - S. 123-138
 19. AEC Die neuen Kapitalerhaltungsvorchriften und sonstige neue Gläubigerschutzvorschriften im slowakischen Handels- und Insolvenzrecht / Angelika Mašurová
  In: Arbeitsrecht, Insolvenzrecht, Kreditsicherheiten : internationale Beiträge zu aktuellen Fragen. - ISBN 978-3-7089-1516-6. - Wien : Facultas, 2017. - S. 125-140
 20. AEC Vedľajšie dojednania k akcionárskej zmluve pri jednoduchej spoločnosti na akcie / Angelika Mašurová
  In: 2017: Vybrané výzvy v slovenskom práve obchodných korporácií [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87382-94-3. - Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2017. - S. 62-93 [online]
 21. AEC Vorstandshaftung im slowakischen Recht / Angelika Mašurová
  In: Vorstandshaftung in 15 europäischen Ländern. - ISBN 978-3-7073-0758-0. - Wien : Linde, 2005. - S. 815-854
 22. AFC Voraussetzungen für die Genehmigung und Wirksamkeit des Restrukturierungsplans im slowakischen Recht / Angelika Mašurová
  In: Sanierung, Reorganisation, Insolvenz : internationale Beiträge zu aktuellen Fragen. - ISBN 978-3-7089-1738-2. - Wien : facultas Universitätsverlag, 2018. - S. 129-153
 23. AFC Einschränkung der Kontrolle des Schuldners in der Restrukturierung durch den Verwalter und durch das Gericht im slowakischen Recht / Angelika Mašurová
  In: Sanierung, Reorganisation, Insolvenz : internationale Beiträge zu aktuellen Fragen. - ISBN 978-3-7089-1738-2. - Wien : facultas Universitätsverlag, 2018. - S. 109-127
 24. AFD Osobitné ustanovenia o akciách jednoduchej spoločnosti na akcie / Angelika Mašurová
  In: Porušenie zmluvných povinností v súkromnom práve a jeho následky. - ISBN 978-80-568-0104-8. - Trnava : Právnická fakulta, 2018. - S. 105-119
 25. AFD Hranice negatívnej materiálnej publicity obchodného registra v judikatúre Najvyššieho súdu Českej republiky a možnosť ich aplikácie v slovenskom právnom prostredí - zodpovednosť štatutárov za nesprávne údaje v obchodnom registri / Angelika Mašurová
  In: Bratislavské právnické fórum 2019 [elektronický dokument] : nezávislosť a etický rozmer výkonu súdnej moci v obchodnom práve. - ISBN 978-80-7160-526-3. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2019. - S. 41-50 [online]
 26. AFD Obchodný register a právne postavenie štatutárov de lege ferenda / Angelika Mašurová
  In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2019 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-7160-517-1. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2019. - S. 471-477 [online]
 27. AFD Obchodný register v kontexte nového Civilného mimosporového poriadku / Angelika Mašurová
  In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2017 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7160-445-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2017. - S. 334-340 [CD-ROM]
 28. AFD Nárok minoritných akcionárov na primerané peňažné protiplnenie pri zlúčeniach a splynutiach akciových spoločností podľa slovenského práva / Angelika Mašurová
  In: Bratislavské právnické fórum 2016: Riadenie a kontrola v obchodných spoločnostiach v kontexte s vývojom v práve EÚ [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7160-427-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2016. - S. 20-24 [CD-ROM]
 29. AFD Aktívna legitimácia akcionára pri podaní návrhu na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia vo svetle aktuálnej judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky / Angelika Mašurová
  In: Bratislavské právnické fórum 2018 [elektronický dokument] : vplyv judikatúry ústavného súdu na interpretáciu noriem súkromného práva. - ISBN 978-80-7160-478-5. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2018. - S. 139-147 [online]
 30. AFD Zodpovednosť štatutárov, faktických štatutárov a tieňových štatutárov kapitálových spoločností voči veriteľom spoločností podľa novej úpravy Obchodného zákonníka a zákona o konkurze a reštrukturalizácii / Angelika Mašurová
  In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2018 [elektronický dokument] : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. - ISBN 978-80-7160-484-6. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2018. - S. 169-181 [online]
 31. BAA Einführung in das slowakische Aktienrecht Teil 1. / Peter Doralt, Angelika Mašurová, Lucia Žitňanská
  Wien : FOWI, 2007
 32. BAA Einführung in das slowakische Aktienrecht Teil 2 / Peter Doralt, Angelika Mašurová, Mária Patakyová
  Wien : FOWI, 2007
 33. BCK Základné princípy a pojmy Obchodného zákonníka / Mojmír Mamojka ... [et al.]
  In: Prípadové štúdie z obchodného práva. - ISBN 978-80-8168-982-6. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2018. - S. 7-62
 34. BCK Obchodné spoločnosti a družstvo / Mojmír Mamojka ... [et al.]
  In: Prípadové štúdie z obchodného práva. - ISBN 978-80-8168-982-6. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2018. - S. 63-202
 35. BCK Obchodné záväzkové vzťahy / Mojmír Mamojka ... [et al.]
  In: Prípadové štúdie z obchodného práva. - ISBN 978-80-8168-982-6. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2018. - S. 203-318
 36. BEF Východiskové podmienky a perspektívy výučby výberových predmetov v nemeckom jazyku / Andrea Slezáková, Angelika Mašurová
  In: Inovácie pre moderné právnické vzdelávanie - cudzojazyčný študijný program a právne kliniky. - ISBN 978-80-7160-400-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2015. - S. 19-30