Faculty of LawComenius University Bratislava

Online Archive

Historia et theoria iuris, 2009, roč. 1, č. 1

Celé číslo

Historia et theoria iuris, 2009, roč. 1, č. 2

Celé číslo

Historia et theoria iuris, 2010, roč. 2, č. 1

Celé číslo

Historia et theoria iuris, 2010, roč. 2, č. 2

Celé číslo

Historia et theoria iuris, 2011, roč. 3, č. 1

Celé číslo

Historia et theoria iuris, 2011, roč. 3, č. 2

Celé číslo

Historia et theoria iuris, 2012, roč. 4, č. 1

Celé číslo

Historia et theoria iuris, 2012, roč. 4, č. 2

Celé číslo

Historia et theoria iuris, 2013, roč. 5, č. 1

Celé číslo

Historia et theoria iuris, 2013, roč. 5, č. 2

Celé číslo

Historia et theoria iuris, 2014, roč. 6, č. 1

Celé číslo

Historia et theoria iuris 2014, roč. 6, č. 2

Celé číslo

Historia et theoria iuris, 2015, roč. 7, č. 1

Celé číslo

Historia et theoria iuris, 2015, roč. 7, č. 2

Celé číslo

Historia et theoria iuris, 2016, roč. 8, č. 1

Celé číslo

Historia et theoria iuris, 2016, roč. 8, č. 2

Celé číslo

Historia et theoria iuris, 2017, roč. 9, č. 1 a 2

Celý ročník

Historia et theoria iuris, 2018, roč. 10, č. 1

Celé číslo

Historia et theoria iuris, 2018, roč. 10, č. 2

Celé číslo

Historia et theoria iuris, 2019, roč. 11, č. 1

Celé číslo

Historia et theoria iuris, 2019, roč. 11, č. 2

Celé číslo

Historia et theoria iuris, 2019, roč. 11, č. 3

Celé číslo

Historia et theoria iuris, 2020, roč. 12, č. 1

Celé číslo

Historia et theoria iuris, 2020, roč. 12, č. 2

Celé číslo

Historia et theoria iuris, 2020, roč. 12, č. 3

Celé číslo

Historia et theoria iuris, 2020, roč. 12, č. 4

Celé číslo

Historia et theoria iuris, 2021, roč. 13, č. 1

Celé číslo

Historia et theoria iuris, 2021, roč. 13, č. 2

Celé číslo

Historia et theoria iuris, 2021, roč. 13, č. 3

Celé číslo

Historia et theoria iuris, 2022, roč. 14, č. 2

Celé číslo: Historia et theoria iuris, 2022, roč. 14, č. 2

 

Štúdie:

KŠENŽIGHOVÁ, Aneta - DZIMKO, Jakub. Premeny vlastníckeho práva so zameraním sa na vlastnícke právo štátu ... 5

GREGOR, Martin. Problém jednoznačnosti v slovenskej právnej terminológii ... 13

HÁJEK, Lukáš. Premena podmienky vlastníctva v kontexte lex Aquilia ... 26

HAMŘIK, Martin. Res nullius ... 33

HLUŠÁK, Milan. O pôvode výrazu "nárok" ... 47

HRON, Igor. Prístupy k ochrane osobnostných práv autorov v nemeckej právnej vede v priebehu 18. a 19. storočia ... 57

KASINEC, Rudolf. Narušenie status quo v oblasti kultúrneho dedičstva: kauza návratu beninských bronzov ... 71

KASINEC, Rudolf - ŠUŠKA, Marián. Vzdelávanie pod kuratelou štátu: totalita v školskej lavici ... 77

KIŠOŇOVÁ, Renáta. Otvorená a uzavretá morálka podľa H. Bergsona v kontexte právnofilozofickej teórie H. L. A. Harta ... 86

LYSÝ, Miroslav. Profesor Július Chorváth a politická ekonómia na bratislavskej právnickej fakulte ... 91

LYSÝ, Miroslav. Právnická osoba v stredovekom práve platnom na území Slovenska ... 96

MLKVÝ, Matej - MLKVÁ ILLÝOVÁ, Zuzana. Historický vývoj zmluvných záväzkov ... 103

PRUDOVIČ, Marek. Princíp bipolarity v prirodzenom práve v období staroveku a stredoveku ... 130

ŠUŠKA, Marián. Limity reštitúcií nacistami odcudzeného umenia ... 139

 

Recenzie:

KUŠTEK, Vladimír. Československý svet v Karpatoch. Bratislava: Združenie inteligencie Rusínov Slovenska, o. z., 2019. (Adam Puškár) ... 146

KOBER, Jan - LOJEK, Antoník et al. Tereziánské právní reformy. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2019, 260 s. (Clara Csóková Hrabovec) ... 148

VOJÁČEK, Ladislav (ed.). Václav Chytil: Vzpomínám si. Z pamětí Englišova žáka. Brno: Masarykova univerzita 2022, 301 s. (Martin Gregor) ... 150

Historia et theoria iuris, 2022, roč. 14, Supplementum

Historia et theoria iuris, 2022, roč. 14, Supplementum