Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko
doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
Typ dokumentu:
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy:
Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy:
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty:
Právnická fakulta
Sídlo fakulty:
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 313, 81000 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Burda
I.2 - Meno
Eduard
I.3 - Tituly
doc. JUDr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1981 (po 1.7.)
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
I.6 - Adresa pracoviska
Šafárikovo námestie č. 6, P. O. BOX 313, 810 00 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
eduard.burda@flaw.uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5574
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Právo

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2004
II.c - Odbor a program
právo
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2008
II.c - Odbor a program
trestné právo
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2014
II.c - Odbor a program
trestné právo
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
docent Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2014 - trvá
odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2008-2014
dekan Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 1.2.2015 - trvá
Asistent Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2007-2008

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Trestné právo hmotné a základy kriminológie a kriminalistiky 1 Právo Prvý Právo
Trestné právo hmotné 2 Právo prvý Právo
Dokazovanie Právo Druhý Právo
Aplikované trestné právo, finančné právo a hospodárske právo Právo Druhý Právo
Štátna skúška Právo Druhý Právo
Trestné právo hmotné - vedecké aspekty Trestné právo Trestí Právo
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Právo prvý Právo
Právo druhý Právo
Trestné právo tretí Právo
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
Trestné právo Právo
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
0
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
1
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
1
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
56
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
2

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
121
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
46
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
3
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
932
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
642
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
36
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
30
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
3
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.

Burda, Eduard [UKOPATP] (100%) : Nutná obrana a ďalšie okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu. - 1. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2012. - xxii, 283 s. (Beckova edícia Právne inštitúty). Lit. 106 zázn. ISBN 978-80-7179-281-9


2.

Burda, Eduard [UKOPATP] (90%) - Mezei, Marek (5%) - Ľorko, Jakub [UKOPATP] (5%): Základy trestnej zodpovednosti právnických osôb (§ 3-9). Lit.: 25 zázn. In: Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb : komentár. - Bratislava : C.H. Beck, 2018. - S. 76-180. - ISBN 978-80-89603-64-0


3.

Burda, Eduard [UKOPATP] (62%) - Mihálik, Stanislav [UKOPATP] (27.66%) - Slovák, Igor [UKOPATP] (0.91%) - Turay, Lukáš [UKOPATP] (5.78%) - Vincent, Filip [UKOPATP] (3.65%): Dokazovanie : Prvá časť, šiesta hlava. In: Trestný poriadok 1 : komentár. - Bratislava : C.H. Beck, 2021. - S. 716-1045. - ISBN 978-80-89603-88-6


4.

Burda, Eduard [UKOPATP] (100%) : Analogy in public law. Lit. 16 zázn. In: Theoretical issues in administrative judiciary. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2013. - S. 54-74 [1,62 AH]. - ISBN 978-80-7160-364-1. Edícia: Studia Iuridica Bratislavensia ; nr. 40.


5.

Burda, Eduard [UKOPATP] (50%) - Trellová, Lívia [UKOPAST] (50%): Admissibility of an agent provocateur and an advocate acting as an agent [elektronický dokument]. Lit.: 28 zázn. In: Balkan Social Science Review [elektronický dokument]. - č. 14 (2019), s. 55-80 [print]. - ISSN (print) 1857-8799


VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.Burda, Eduard - Nováková, Mária - Capíková Silvia: Social and health reality in Slovak Republic as a result of globalisation. In: Globalization and its socio-economic consequences - proceedings : 6. - : 1. vyd. ISBN 978-80-8154-249-7. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2018. - S. 1252-1259. ISSN 2454-0943
2.

Burda, Eduard [UKOPATP] (90%) - Mezei, Marek (5%) - Ľorko, Jakub [UKOPATP] (5%): Základy trestnej zodpovednosti právnických osôb (§ 3-9). Lit.: 25 zázn. In: Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb : komentár. - Bratislava : C.H. Beck, 2018. - S. 76-180. - ISBN 978-80-89603-64-0


3.

Burda, Eduard [UKOPATP] (62%) - Mihálik, Stanislav [UKOPATP] (27.66%) - Slovák, Igor [UKOPATP] (0.91%) - Turay, Lukáš [UKOPATP] (5.78%) - Vincent, Filip [UKOPATP] (3.65%): Dokazovanie : Prvá časť, šiesta hlava. In: Trestný poriadok 1 : komentár. - Bratislava : C.H. Beck, 2021. - S. 716-1045. - ISBN 978-80-89603-88-6


4.Burda, Eduard: Úvodné ustanovenia (§ 1-2). In: Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb : komentár. 1. vyd. Bratislava : C.H. Beck, 2018. - S. 23-75. ISBN 978-80-89603-64-0
5.Burda, Eduard: Metamorfózy subsidiarity trestnej represie. In: Pocta Pavlu Šámalovi k 65. narozeninám : čtvrtstoletí hledání spravedlnosti na Nejvyšším soudě ČR. - : 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2018. - S. 11-26 ISBN 978-80-7400-709-5
VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.

Burda, Eduard [UKOPATP] (100%) : Nutná obrana a ďalšie okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu. - 1. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2012. - xxii, 283 s. - (Beckova edícia Právne inštitúty). Lit. 106 zázn. ISBN 978-80-7179-281-9

Ohlasy (24):

[o3] 2016 Kuchta, Josef: Dny práva 2015 - Days of law 2015 : Okolnosti vylučující protiprávnost - juristické, kriminalistické a kriminologické aspekty [elektronický zdroj]. Brno : Masarykova univerzita, 2016, S. 168 [online]


2.

Burda, Eduard [UKOPATP] (100%) : Nutná obrana a ďalšie okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu. - 1. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2012. - xxii, 283 s. - (Beckova edícia Právne inštitúty). Lit. 106 zázn. ISBN 978-80-7179-281-9

Ohlasy (24):

[o3] 2016 Kuchta, Josef: Majetkové a hospodářské trestné činy včera a dnes. Brno : Masarykova univerzita, 2016, S. 2283.

Burda, Eduard [UKOPATP] (100%) : Nutná obrana a ďalšie okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu. - 1. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2012. - xxii, 283 s. - (Beckova edícia Právne inštitúty). Lit. 106 zázn. ISBN 978-80-7179-281-9

Ohlasy (24):

[o3] 2018 Kuchta, Josef: Pocta Pavlu Šámalovi k 65. narozeninám : čtvrtstoletí hledání spravedlnosti na Nejvyšším soudě ČR. Praha : C. H. Beck, 2018, S. 143


4.

Burda, Eduard [UKOPATP] (100%) : Trestné činy proti životu a zdraviu : v porovnaní starého a rekodifikovaného Trestného zákona. - 1. vyd. - Šamorín : Heuréka, 2006. - 212 s. - (Monografie) Lit. 44 zázn. ISBN 80-89122-35-3.

Ohlasy (32):

[o3] 2009 Hořák, Jaromír: Trestní právo, roč. 13, č. 10, 2009, s. 15, 22, 23

5.

Burda, Eduard [UKOPATP] (100%) : Trestné činy proti životu a zdraviu : v porovnaní starého a rekodifikovaného Trestného zákona. - 1. vyd. - Šamorín : Heuréka, 2006. - 212 s. - (Monografie) Lit. 44 zázn. ISBN 80-89122-35-3.

Ohlasy (32):

[o4] 2016 Prikryl, Ondrej: Justičná revue, roč. 68, č. 12, 2016, s. 1409, 1411


VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.

Návody a nástroje na efektívnu elimináciu protiprávnych konaní v spojení s možnou insolvenciou, APVV-15-0740, doba realizácie: 2016-2020, projekt ukončený, riešiteľ

2.

Právna ochrana účastníkov ekonomicko-právnych vzťahov s akcentom na trestnoprávnu ochranu veriteľov, VEGA 1/0907/16, doba realizácie: 2016-2019, projekt ukončený, zodpovedný riešiteľ

3.Projekt KEGA 048UK-4/2013 "Rozvoj právneho klinického vzdelávania na Univerzite Komenského v Bratislave"
4.

Právne a technické aspekty zavádzania autonómnych vozidiel, APVV-20-0346, doba realizácie: 2021-2023, projekt v realizácii, riešiteľ

5.

Zásady trestného práva hmotného vo víre času - 15 rokov od rekodifikácie trestných kódexov, VEGA 1/0791/20, doba realizácie: 2020-2022, projekt v realizácii, riešiteľ

6.

Inovatívna vysokoškolská učebnica zameraná na medzinárodné trestné právo, KEGA 084UK-4/2019, doba realizácie: 2019-2020, projekt ukončený, riešiteľ

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Dekan Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 1.2.2015 - trvá
Predseda Akademického senátu Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2010-2014
Predseda Vedeckej rady Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2015 - trvá
Člen Vedeckej rady Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta - trvá
Člen Vedeckej rady Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta - trvá
Člen Vedeckej rady Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta - trvá
Člen Vedeckej rady Akadémia Policajného zboru v Bratislave - trvá
Člen Vedeckej rady Univerzita Komenského v Bratislave 2015 - trvá
Člen Vedeckej rady Masarykova Univerzita v Brne, Právnická fakulta - trvá

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Fakulta práva a správy Univerzity Warminsko-Mazurskej v Olsztyne Olsztyn, Poľsko 21. 5. –05. 06. 2011 (doba trvania: 15 dní) Erasmus mobilita učiteľov
Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Olomouc, Česká republika 9. –29. 10. 2012 (doba trvania: 21 dní) Študijno-prednáškový pobyt
Právnická fakulta Univerzity vo Valencii Valencia, Španielsko 10. –12. 4. 2013 a15. –17. 04. 2013 (doba trvania: 6 dní) Erasmus - LLP, učiteľská mobilita

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
30.05.2022