DOKUMENT
Meno a priezvisko
JUDr. Katarína Burdová, PhD.
Typ dokumentu:
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy:
Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy:
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty:
Právnická fakulta
Sídlo fakulty:
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 313, 81000 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Burdová
I.2 - Meno
Katarína
I.3 - Tituly
JUDr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1982
I.5 - Názov pracoviska
Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
I.6 - Adresa pracoviska
Šafárikovo nám. 4
I.7 - Pracovné zaradenie
odborný asistent
I.8 - E-mailová adresa
katarina.burdova@flaw.uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5943
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
právo

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2005
II.c - Odbor a program
právo
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2012
II.c - Odbor a program
3.4.10. obchodné a finančné právo
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
právnik medzinárodnoprávneho oddelenia Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže 2005-2008
právnik - odbor kontroly, odbor legislatívno-právny Úrad pre verejné obstarávanie 2008-2012
špecialista povoľovacích procesov Národná banka Slovenska 2012
odborný asistent Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2012- trvá

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Medzinárodné právo súkromné 1 právo magisterský právo
Medzinárodné právo súkromné 2 právo magisterský právo
Aplikované obchodné právo, finančné právo a medzinárodné právo súkromné (zohľadnenie ekonomických súvislostí) právo magisterský právo
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
0
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
3
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
1
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
23
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Rodinné vzťahy s cudzím prvkom právo magisterský právo
Medzinárodné právo procesné právo magisterský právo

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
49
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
24
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
1
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
34
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
15
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
3
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
3
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.

kategória A+

ABA01 Lysina, Peter [UKOPAMP] (62%) - Burdová, Katarína [UKOPAMP] (38%): Conflict-of-law rules

Lit.: 22 zázn.

In: Slovak Republic. - Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, 2020. - S. 81-175. - ISBN 978-90-411-1555-3Tento výstup zásadným spôsobom prispieva do globálneho kontextu vedeckej diskusie o medzinárodnom práve súkromnom. Ponúka pohľad súčasného slovenského medzinárodného práva súkromného na vybrané teoretické inštitúty všeobecného medzinárodného práva súkromného a kolíznoprávnu úpravu vybraných súkromnoprávnych vzťahov s cudzím prvkom. Tento výstup je publikovaný ako súčasť „International encyclopedia of laws“ edícia „IEL Private International Law“, súčasťou ktorého je ďalších 30 národných správ, v prestížnom európskom vydavateľstve, čím je garantovaný reálny dosah tohto výstupu na diskusiu o otázkach medzinárodného práva súkromného na globálnej úrovni. Výstup má potenciál byť zohľadnený v kontexte prebiehajúcich unifikačných snáh na európskej aj medzinárodnej úrovni.

2.

kategória A+

ADM01 Dufalová, Lenka [UKOPAOP] (33.334%) - Čipková, Tamara [UKOPAOP] (33.333%) - Burdová, Katarína [UKOPAMP] (33.333%): Legal consequences of marriage and cohabitation under the Slovak law [elektronický dokument] = Consecuencias legales del matrimonio yde la cohabitación en Derecho eslovaco

Lit.: 15 zázn.

In: Actualidad Juridica Iberoamericana [elektronický dokument]. - č. 11 (2019), s. 148-167 [online]. - ISSN (online) 2386-4567

URL: http://www.revista-aji.com/wp-content/uploads/2019/10/AJI_11_ok.pdf

Registrované v: scopus

Indikátor časopisu:

CiteScore (SCOPUS) 2019=0,1

Ohlasy (2):

[o1] 2020 Peráček, Tomáš Brestovanská, Patrícia Mucha, Boris Klokner, Tomáš: The right the access information from the perspective of international law in years 1948-1989. In: Proceedings of the 35th IBIMA conference 2020. Seville :IBIMA, 2020, s. 1327-1336 - CPCI-SSH

[o4] 2021 Račíková, Veronika Káčerík, Michal: Dedenie nezosobášených párov. In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2021 [elektronický dokument]. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 281 [online]

 

Tento výstup prináša novú, doposiaľ v kontexte slovenskej právnej vedy komplexne nerozpracovanú problematiku kohabitácie. Ponúka pohľad na právnu úpravu týchto vzťahov z pohľadu slovenského hmotného práva a aj slovenského medzinárodného práva súkromného v komparácii s inštitútom manželstva. Jeho publikovanie v zahraničnom periodiku evidovanom v databáze Scopus otvára priestor pre to, aby sa prispel do globálnej diskusie o potrebe a spôsobe právnej úpravy týchto vzťahov.


3.

kategória A+

AEC05 Vozáryová, Miroslava [UKOPAMP] (50%) - Burdová, Katarína [UKOPAMP] (50%): Slovakia

Lit. 6 zázn.

In: Cross-border litigation in Europe. - London : Hart publishing, 2017. - S. 431-440. - ISBN 978-1-78225-676-2

Edícia: Studies in Private International Law

Tento výstup bol publikovaný v prestížnom európskom vydavateľstve ako jeden z výstupov projektu zameraného na posúdenie kvality aplikácie prameňov medzinárodného práva súkromného EÚ národnými súdmi. Tento výstup kriticky hodnotí prax slovenských justičných orgánov a tiež európsku úpravu z pohľadu slovenského MPS. Príspevok má potenciál byť zohľadnený v rámci diskusií o revízii príslušných európskych predpisov, námety dobrej praxe slovenských súdov majú potenciál inšpirovať zahraničné autority a identifikáciou slabých miest slovenskej aplikačnej praxe otvára priestor pre diskusiu na národnej úrovni.   


4.

kategória A+

 

AFD11 Burdová, Katarína [UKOPAMP] (100%) : Výhrada verejného poriadku a náhradné materstvo = Ordre public and surrogacy

Lit. 14 zázn.

In: Univerzitný vedecký park a jeho právne výzvy v 21. storočí [elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2015. - S. 140-151 [online]. - ISBN 978-80-7160-393-1

Edícia: Sympóziá, kolokviá, konferencie

 [Univerzitný vedecký park a jeho právne výzvy v 21. storočí : vedecká konferencia. Bratislava, 9.6.2015]

URL: http://uniba.sk/fileadmin/ruk/po/Zbornik_2.8_9.6.2015.pdf

Ohlasy (3):

[o4] 2017 Bitterová, Nikoleta: Justičná revue, roč. 69, č. 12, 2017, s. 1421

[o3] 2019 Júdová, Elena - Píry, Martin: Fundamental legal problems of surrogate motherhood : global perspective. Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2019, S. 776

[o3] 2019 Júdová, Elena: Czech yearbook of public and private international law, vol. 10. Praha : Česká společnost pro mezinárodní právo, 2019, S. 433

 

Tento príspevok otvoril na Slovensku diskusiu o prístupe slovenského medzinárodného práva súkromného k inštitútu náhradného materstva. Predostiera na verejnú diskusiu názory na riešenie týchto situácií a komparuje ich s ohľadom na riešenia prijaté v iných štátoch.


5.

Kategória A

AFD16 Burdová, Katarína [UKOPAMP] (100%) : Posilnená spolupráca v oblasti rozhodného práva pre rozvod a Slovenská republika

Lit. 14 zázn.

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2017 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2017. - S. 157-167 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-7160-445-7

Edícia: Sympóziá, kolokviá, konferencie

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2017 : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Častá-Papiernička, 30.3.-1.4.2017]

Ohlasy (1):

[o3] 2018 Slašťan, Miroslav: Dny práva 2017 - Days of law 2017 [elektronický dokument] : Aktuální otázky evropského mezinárodního práva soukromého. Brno : Masarykova univerzita, 2018, S. 132 [online]


Príspevok je venovaný nariadeniu Rím III, ktoré bolo prijaté na základe mechanizmu posilnenej spolupráce, na ktorej sa Slovenská republika nepodieľa. Príspevok analyzuje výhody a nevýhody posilnenej spolupráce z pohľadu národnej úpravy medzinárodného práva súkromného aj postoj Slovenskej republiky k tomuto nariadeniu. Prispieva do diskusie na úrovni EÚ tým, že umožňuje pochopiť prístup Slovenskej republiky k tomuto nástroju. 


VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.

kategória A+

ABA01 Lysina, Peter [UKOPAMP] (62%) - Burdová, Katarína [UKOPAMP] (38%): Conflict-of-law rules

Lit.: 22 zázn.

In: Slovak Republic. - Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, 2020. - S. 81-175. - ISBN 978-90-411-1555-3Tento výstup zásadným spôsobom prispieva do globálneho kontextu vedeckej diskusie o medzinárodnom práve súkromnom. Ponúka pohľad súčasného slovenského medzinárodného práva súkromného na vybrané teoretické inštitúty všeobecného medzinárodného práva súkromného a kolíznoprávnu úpravu vybraných súkromnoprávnych vzťahov s cudzím prvkom. Tento výstup je publikovaný ako súčasť „International encyclopedia of laws“ edícia „IEL Private International Law“, súčasťou ktorého je ďalších 30 národných správ, v prestížnom európskom vydavateľstve, čím je garantovaný reálny dosah tohto výstupu na diskusiu o otázkach medzinárodného práva súkromného na globálnej úrovni. Výstup má potenciál byť zohľadnený v kontexte prebiehajúcich unifikačných snáh na európskej aj medzinárodnej úrovni.

2.

kategória A+

ADM01 Dufalová, Lenka [UKOPAOP] (33.334%) - Čipková, Tamara [UKOPAOP] (33.333%) - Burdová, Katarína [UKOPAMP] (33.333%): Legal consequences of marriage and cohabitation under the Slovak law [elektronický dokument] = Consecuencias legales del matrimonio yde la cohabitación en Derecho eslovaco

Lit.: 15 zázn.

In: Actualidad Juridica Iberoamericana [elektronický dokument]. - č. 11 (2019), s. 148-167 [online]. - ISSN (online) 2386-4567

URL: http://www.revista-aji.com/wp-content/uploads/2019/10/AJI_11_ok.pdf

Registrované v: scopus

Indikátor časopisu:

CiteScore (SCOPUS) 2019=0,1

Ohlasy (2):

[o1] 2020 Peráček, Tomáš Brestovanská, Patrícia Mucha, Boris Klokner, Tomáš: The right the access information from the perspective of international law in years 1948-1989. In: Proceedings of the 35th IBIMA conference 2020. Seville :IBIMA, 2020, s. 1327-1336 - CPCI-SSH

[o4] 2021 Račíková, Veronika Káčerík, Michal: Dedenie nezosobášených párov. In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2021 [elektronický dokument]. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 281 [online]

 

Tento výstup prináša novú, doposiaľ v kontexte slovenskej právnej vedy komplexne nerozpracovanú problematiku kohabitácie. Ponúka pohľad na právnu úpravu týchto vzťahov z pohľadu slovenského hmotného práva a aj slovenského medzinárodného práva súkromného v komparácii s inštitútom manželstva. Jeho publikovanie v zahraničnom periodiku evidovanom v databáze Scopus otvára priestor pre to, aby sa prispel do globálnej diskusie o potrebe a spôsobe právnej úpravy týchto vzťahov.


3.

kategória A+

AEC05 Vozáryová, Miroslava [UKOPAMP] (50%) - Burdová, Katarína [UKOPAMP] (50%): Slovakia

Lit. 6 zázn.

In: Cross-border litigation in Europe. - London : Hart publishing, 2017. - S. 431-440. - ISBN 978-1-78225-676-2

Edícia: Studies in Private International Law

Tento výstup bol publikovaný v prestížnom európskom vydavateľstve ako jeden z výstupov projektu zameraného na posúdenie kvality aplikácie prameňov medzinárodného práva súkromného EÚ národnými súdmi. Tento výstup kriticky hodnotí prax slovenských justičných orgánov a tiež európsku úpravu z pohľadu slovenského MPS. Príspevok má potenciál byť zohľadnený v rámci diskusií o revízii príslušných európskych predpisov, námety dobrej praxe slovenských súdov majú potenciál inšpirovať zahraničné autority a identifikáciou slabých miest slovenskej aplikačnej praxe otvára priestor pre diskusiu na národnej úrovni.  


4.

kategória A+

 

AFD11 Burdová, Katarína [UKOPAMP] (100%) : Výhrada verejného poriadku a náhradné materstvo = Ordre public and surrogacy

Lit. 14 zázn.

In: Univerzitný vedecký park a jeho právne výzvy v 21. storočí [elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2015. - S. 140-151 [online]. - ISBN 978-80-7160-393-1

Edícia: Sympóziá, kolokviá, konferencie

 [Univerzitný vedecký park a jeho právne výzvy v 21. storočí : vedecká konferencia. Bratislava, 9.6.2015]

URL: http://uniba.sk/fileadmin/ruk/po/Zbornik_2.8_9.6.2015.pdf

Ohlasy (3):

[o4] 2017 Bitterová, Nikoleta: Justičná revue, roč. 69, č. 12, 2017, s. 1421

[o3] 2019 Júdová, Elena - Píry, Martin: Fundamental legal problems of surrogate motherhood : global perspective. Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2019, S. 776

[o3] 2019 Júdová, Elena: Czech yearbook of public and private international law, vol. 10. Praha : Česká společnost pro mezinárodní právo, 2019, S. 433

 

Tento príspevok otvoril na Slovensku diskusiu o prístupe slovenského medzinárodného práva súkromného k inštitútu náhradného materstva. Predostiera na verejnú diskusiu názory na riešenie týchto situácií a komparuje ich s ohľadom na riešenia prijaté v iných štátoch.


5.

Kategória A

AFD16 Burdová, Katarína [UKOPAMP] (100%) : Posilnená spolupráca v oblasti rozhodného práva pre rozvod a Slovenská republika

Lit. 14 zázn.

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2017 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2017. - S. 157-167 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-7160-445-7

Edícia: Sympóziá, kolokviá, konferencie

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2017 : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Častá-Papiernička, 30.3.-1.4.2017]

Ohlasy (1):

[o3] 2018 Slašťan, Miroslav: Dny práva 2017 - Days of law 2017 [elektronický dokument] : Aktuální otázky evropského mezinárodního práva soukromého. Brno : Masarykova univerzita, 2018, S. 132 [online]


Príspevok je venovaný nariadeniu Rím III, ktoré bolo prijaté na základe mechanizmu posilnenej spolupráce, na ktorej sa Slovenská republika nepodieľa. Príspevok analyzuje výhody a nevýhody posilnenej spolupráce z pohľadu národnej úpravy medzinárodného práva súkromného aj postoj Slovenskej republiky k tomuto nariadeniu. Prispieva do diskusie na úrovni EÚ tým, že umožňuje pochopiť prístup Slovenskej republiky k tomuto nástroju. 


VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.

ADF05 Burdová, Katarína [UKOPAMP] (100%) : EU international family law and third states

Lit. 3 zázn.

In: Bratislava law review. - Roč. 1, č. 1 (2017), s. 143-148. - ISSN (print) 2585-7088

Ohlasy (1):

[o1] 2020 Peráček, Tomáš Brestovanská, Patrícia Mucha, Boris Klokner, Tomáš: The right the access information from the perspective of international law in years 1948-1989. In: Education excellence and innovation management : a 2025vision to sustain economic development during global challenges : proceedings of the 35th IBIMA conference 2020. Norristown : IBIMA, 2020, S. 1327-1336 - CPCI-SSH

2.

ADM01 Dufalová, Lenka [UKOPAOP] (33.334%) - Čipková, Tamara [UKOPAOP] (33.333%) - Burdová, Katarína [UKOPAMP] (33.333%): Legal consequences of marriage and cohabitation under the Slovak law [elektronický dokument] = Consecuencias legales del matrimonio yde la cohabitación en Derecho eslovaco

Lit.: 15 zázn.

In: Actualidad Juridica Iberoamericana [elektronický dokument]. - č. 11 (2019), s. 148-167 [online]. - ISSN (online) 2386-4567

URL: http://www.revista-aji.com/wp-content/uploads/2019/10/AJI_11_ok.pdf

Registrované v: scopus

Indikátor časopisu:

CiteScore (SCOPUS) 2019=0,1

Ohlasy (2):

[o1] 2020 Peráček, Tomáš Brestovanská, Patrícia Mucha, Boris Klokner, Tomáš: The right the access information from the perspective of international law in years 1948-1989. In: Proceedings of the 35th IBIMA conference 2020. Seville :IBIMA, 2020, s. 1327-1336 - CPCI-SSH

3.

AFD06 Burdová, Katarína [UKOPAMP] (100%) : Náhradné materstvo a slovenské medzinárodné právo súkromné

Recenzované

Lit. 7 zázn.

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2013, 2. časť. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2013. - S. 928-933. - ISBN 978-80-7160-368-9

Edícia: Sympóziá, kolokviá, konferencie

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2013 : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Častá-Papiernička, 21.-23.3.2013]

Ohlasy (2):

[o3] 2019 Júdová, Elena - Píry, Martin: Fundamental legal problems of surrogate motherhood : global perspective. Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2019, S. 775

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Milníky práva v stredoeurópskom priestore - člen organizačného výboru medzinárodnej konferencie Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 31.03. - 02.4.2011
Letná škola verejného obstarávania - člen organizačného výboru Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 30.06.2014 - 04.07.2014
Občianskoprávne aspekty medzinárodných rodičovských únosov detí a iné rodinnoprávne pomery s cudzím prvkom v podmienkach Slovenskej republiky- člen organizačného výboru vedeckej konferencie Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 16.12.2016

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Právnická fakulta Palackého Olomouc Tř. 17. Listopadu 8, Olomouc 1. - 8. 10. 2013 študijný pobyt, JUDr. Lucia Madleňáková, Centrum pro klinické právní vzdělávání
Universitat de València Avda. dels Tarongers s/n, 46022 Valencia (España) 25.03. - 29.03.2019 Erazmus +, CARMEN AZCARRAGA MONZONIS <Carmen.Azcarraga@uv.es>

IX. - Iné relevantné skutočnosti