DOKUMENT
Meno a priezvisko
prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.
Typ dokumentu:
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy:
Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy:
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty:
Právnická fakulta
Sídlo fakulty:
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 313, 81000 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Čentéš
I.2 - Meno
Jozef
I.3 - Tituly
prof., JUDr., PhD.,
I.4 - Rok narodenia
1967
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo námestie č. 6, P. O. BOX 313, 810 00 Bratislava
I.6 - Adresa pracoviska
Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky, Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Šafárikovo nám. č. 6 P.O.BOX 313 810 00 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
Vedúci katedry
I.8 - E-mailová adresa
jozef.centes@flaw.uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3805?mode=full
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
30. právo
I.11 - ORCID iD
0000-0003-3397-746X

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
1991
II.c - Odbor a program
Právo
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
1995
II.c - Odbor a program
Trestné právo
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2008
II.c - Odbor a program
Trestné právo
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta
II.b - Rok
2014
II.c - Odbor a program
Trestné právo
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Právny čakateľ Mestskej prokuratúry v Bratislave Prokuratúra 1991-1992
Prokurátor Obvodnej prokuratúry Bratislava III Prokuratúra 1992-1997
Prokurátor Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky Generálna prokuratúra Slovenskej republiky 1999-doteraz
Externý pedagóg Justičnej akadémie SR Justičnej akadémie SR 2004-doteraz
Externý pedagóg Bratislavská vysoká škola práva Bratislavská vysoká škola práva/Paneurópska vysoká škola práva 2007-2010
Profesor na Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky (vedúci katedry) Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2014-doteraz

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Trestné právo hmotné 1 a základy kriminológie a kriminalistiky Bakalár I. stupeň 30. právo
Trestné právo hmotné 2 Bakalár I. stupeň 30. právo
Trestné právo procesné 1 Bakalár I. stupeň 30. právo
Trestné právo procesné 2 Bakalár I. stupeň 30. právo
Trestné právo Rigorózne štúdium III. stupeň 30. právo
Trestné právo procesné Trestné právo (denná/externá forma) III. stupeň 30. právo
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Trestné právo (denná/externá forma) I. Stupeň 30. Právo
Trestné právo (denná/externá forma) II. Stupeň 30. Právo
Trestné právo (denná/externá forma) III. Stupeň 30. Právo
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
Trestné právo Odbor habilitačného konania a vymenúvacieho konania, pôvodný študijný odbor 3.4.7.
Trestné právo Odbor inaguračného konania a vymenúvacieho konania
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
0
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
0
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
3
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
3
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
71
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
13
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Simulovaný súdny proces Magisterský II. stupeň 30. právo

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
345
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
102
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
11
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
11
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
1573
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1077
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
1
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
4
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.Čentéš, Jozef: Legal regulation of fraud under Criminal Code of the Slovak Republic. In: Journal of criminal law and public prosecution. - Roč. 3, č. 1 (2012), s. 12-17. ISSN 2045-9246.
2.Čentéš, Jozef: The public prosecution of the Slovak Republic - a law protection authority. In: Studia prawnoustrojowe. - Č. 19 (2013), s. 97-108. ISSN 1644-0412.
3.Čentéš, Jozef - Burda, Eduard: Recent changes regarding anti-corruption legislation in the Slovak Republic. In: Journal of modern science. - Roč. 4/15 (2012), s. 363-373, ISSN 1734-2031.
4.Čentéš, Jozef - Beleš, Andrej: Regulation of agent as a tool for combating organized crime. In: Journal of Security and Sustainability Issues. - Roč. 8, č. 2 (2018), s. 151-160. ISSN (print) 2029-7017 - SCOPUS
5.Čentéš, Jozef - Mrva, Michal - Krajčovič, Michal: The process of individualisation of punishment in insolvency crimes. In: Entrepreneurship and Sustainability Issues. - Roč. 6, č. 2 (2018), s. 603-619. ISSN (online) 2345-0282. SCOPUS
VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.Čentéš, Jozef - Mrva, Michal - Krajčovič, Michal: The process of individualisation of punishment in insolvency crimes. In: Entrepreneurship and Sustainability Issues. - Roč. 6, č. 2 (2018), s. 603-619. ISSN (online) 2345-0282. SCOPUS
2.Čentéš, Jozef - Beleš, Andrej: Regulation of agent as a tool for combating organized crime. In: Journal of Security and Sustainability Issues. - Roč. 8, č. 2 (2018), s. 151-160. ISSN (print) 2029-7017 - SCOPUS
3.Čentéš, Jozef - Klobucký, Róbert: Alternatívne tresty za drogové trestné činy na Slovensku: restoratívna spravodlivosť v praxi. In: Sociológia. - Roč. 49, č. 2 (2017), s. 155-178. ISSN (print) 0049-1225 (registrované: wos)
4.Čentéš, Jozef - Šanta, Ján: Qualitative aspects of Criminal Code of the Slovak Republic and reasons for its amendment. In: Studia Prawnoustrojowe. - č. 41 (2018), s. 79-96. ISSN (print) 1644-0412ISSN (print) 1644-0412.
5.Čentéš, Jozef: Intercepting and recording telecommunications operation under criminal procedure in Slovakia. In: Baltijas Juridiskais žurnals. - Č. 3 (2013), s. 43-50. ISSN 1691-0702
VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.Čentéš, Jozef(100 %): Odpočúvanie -procesnoprávne a hmotnoprávne aspekty. -1. vyd. -Bratislava : C.H. Beck, 2013. 250 s. - ISBN 978-80-89603-09-1. Ohlasy: [o1] 2014 - Pacalaj, Jozef - In: Autonomie jednotlivce . - Praha : Leges, 2014 ; S. 98 ; CPCI-SSH [o3] 2017 - Záhora, Jozef - In: Informácie dôležité pre trestné konanie . - Praha : Leges, 2017 ; S. 16 [o3] 2017 - Kelemen, Miroslav - Klátik, Jaroslav : Riziká ochrany informácií dôležitých pre trestné konanie.... - In: Informácie dôležité pre trestné konanie . - Praha : Leges, 2017 ; S. 68 [o3] 2017 - Klátik, Jaroslav - Kelemen, Miroslav : Niekoľko poznámok k odpočúvaniu a záznamu telekomunikačnej prevádzky. - In: Informácie dôležité pre trestné konanie . - Praha : Leges, 2017 ; S. 76 [o3] 2017 - Prokeinová, Margita - In: Informácie dôležité pre trestné konanie . - Praha : Leges, 2017 ; S. 119, 120 [o3] 2017 - Škrovánková, Monika - In: Informácie dôležité pre trestné konanie . - Praha : Leges, 2017 ; S. 311 [o3] 2018 - Ivor, Jaroslav - Tittlová, Marcela - In: Pocta Pavlu Šámalovi k 65. narozeninám : čtvrtstoletí hledání spravedlnosti na Nejvyšším soudě ČR . - Praha : C. H. Beck, 2018 ; S. 91 [o3] 2018 - Čopko, Peter - Romža, Sergej - In: Obhajoba obvineného v prípravnom konaní . - Plzeň : Aleš Čeněk, 2018 ; S. 45 [o3] 2018 - Mrva, Michal - Krajčovič, Michal - In: Naděje právní vědy 2018 : právní věda v praxi . - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2018 ; S. 235 [o3] 2018 - Záhora, Jozef - In: Časopis pro právní vědu a praxi, roč. 26, č. 1, 2018 ; s. 36
2.Čentéš, Jozef 100%: Realizácia záložného práva mimosúdnou cestou v obchodných vzťahoch In: Justičná revue. -Roč. 52, č. 1 (2000), s. 15-19. Ohlasy: [o1] 2003 - Schonfelder, Bruno - In: Post-communist economies, vol. 15, Issue 2, 2003 ; s. 180 ; SSCI
3.Čentéš, Jozef (34%), Palkovič, Jaroslav (33%), Štoffová, Zuzana (33%): Trestná zodpovednosť právnických osôb v slovinskom právnom poriadku. In: Trestní právo. -Roč. 7, č. 5 (2002), s. 8-12. Ohlasy: [o4] 2002 - Segeš, Ivan - In: Právny obzor, roč. 85, 2002, č. 4 ; s. 321 [o3] 2007 - Príbelský, Patrik - In: Trestněprávní revue, roč. 6, 2007, č. 1 ; s. 12 [o3] 2003 - Fenyk, Jaroslav - In: Státní zastupitelství, roč. 1, 2003, č. 2-3 ; s. 8 [o1] 2011 - Jelínek, Jiří - Beran, Karel - In: Corporate criminal liability : emergence, convergence and risk . - Dordrecht : Springer, 2011 ; S. 354 ; CPCI-SSH [o3] 2014 - Kocina, Jan - In: Daňové trestné činy . - Plzeň : Aleš Čeněk, 2014 ; S. 176 [o4] 2016 - Záhora, Jozef - In: Justičná revue, roč. 68, č. 5, 2016 ; s. 560 [o4] 2016 - Záhora, Jozef - Šimovček, Ivan - In: Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb : komentár . - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016 ; S. 334 [o4] 2017 - Hamuľáková, Zuzana - In: Správne delikty právnických osôb - vybrané inštitúty a problémy . - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017 ; S. 229 [o4] 2018 - Záhora, Jozef - In: Sankcie . - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2018 ; S. 373
4.Čentéš, Jozef 33% -Palkovič, Jaroslav -Štoffová, Zuzana : Trestná zodpovednosť právnických osôb v Belgicku. In: Justičná revue. -Roč. 53, č. 4 (2001), s. 416-423 Ohlasy: [o3] 2007 - Karabec, Zdeněk - Nečas, Václav - Vlach, Jiří - In: Trestní právo, roč. 12, 2007, č. 4 ; s.16 [o1] 2011 - Jelínek, Jiří - Beran, Karel - In: Corporate criminal liability : emergence, convergence and risk . - Dordrecht : Springer, 2011 ; S. 354 ; CPCI-SSH [o3] 2014 - Beran, Karel - In: Trestněprávní revue, roč. 13, č. 5, 2014 ; s. 109 [o4] 2016 - Kapišovská, Alexandra - In: Justičná revue, roč. 68, č. 1, 2016 ; s. 3 [o4] 2016 - Záhora, Jozef - In: Justičná revue, roč. 68, č. 5, 2016 ; s. 560 [o4] 2016 - Záhora, Jozef - Šimovček, Ivan - In: Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb : komentár . - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016 ; S. 334 [o4] 2017 - Klesniaková, Jana - In: Justičná revue, roč. 69, č. 3, 2017 ; s. 385 [o4] 2017 - Hamuľáková, Zuzana - In: Správne delikty právnických osôb - vybrané inštitúty a problémy . - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017 ; S. 225 [o4] 2018 - Záhora, Jozef - In: Sankcie . - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2018 ; S. 373
5.Čentéš, Jozef (8%), Bargel, Martin (5%), Blažek, Radovan (6%), Burda, Eduard (10%), Klátik, Jaroslav (10%), Kolcunová, Marta (5%), Kolesár, Juraj (1%), Kordík, Marek (12%), Kurilovská, Lucia (5%), Laciak, Ondrej (3%), Magvašiová, Anna (6%), Prikryl, Ondrej (7%), Šimovček, Ivan (3%), Samaš, Ondrej (6%), Toman, Pavol (3%), Viktoryová, Jana (3%), Vráblová, Miroslava (7%): Trestné právo procesné : všeobecná a osobitná časť. -1.vyd. -Šamorín : Heuréka, 2012. -864 s. ISBN 978-80-89122-75-2 Ohlasy: [o1] 2012 - Pešoutová, Jana - In: Limity práva . - Praha : Leges, 2012 ; S. 486 ; CPCI-SSH [o1] 2019 - Šramel, Bystrík - Horváth, Peter - Machyniak, Ján : Peculiarities of prosecution and indictment of the President of the Slovak Republic: is current legal regulation really sufficient?. - In: Social sciences, roč. 8, č. 3, 2019 ; s. 19 ; SCOPUS [o3] 2012 - Gaľo, Dušan - In: Cofola 2012 . - Brno : Masarykova univerzita, 2012 ; S. 1474, 1480 [o3] 2013 - Ivor, Jaroslav - Tóthová, Marcela - In: Dokazovanie v trestnom konaní . - Praha : Leges, 2013 ; S. 256 [o3] 2014 - Ivanko, Daniel - In: Aktuálne problémy prípravného konania trestného . - Praha : Leges, 2014 ; S. 358 [o3] 2014 - Fryšták, Marek - In: Dokazování v přípravném řízení . - Brno : Masarykova univerzita, 2014 ; S. 31 [o3] 2014 - Strémy, Tomáš - In: Rozhodnutia súdov v trestnom konaní . - Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku, 2014 ; S. 115[o3] 2015 - Jalč, Adrián - In: Restoratívna justícia a alternatívne tresty v aplikačnej praxi . - Praha : Leges, 2015 ; S. 89 [o3] 2015 - Szabová, Eva - In: Revízia rozhodnutí v trestnom konaní . - Praha : Leges, 2015 ; S. 105 [o3] 2015 - Jalč, Adrián - In: Revízia rozhodnutí v trestnom konaní . - Praha : Leges, 2015 ; S. 175
VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.

Projekt APVV-16-0471 "Sexuálne zneužívanie detí a zverených osôb" (doba riešenia 2017-2021).


2.

Projekt APVV 15-0740, názov projektu: „Návody a nástroje na efektívnu elimináciu protiprávnych konaní v spojení s možnou insolvenciou“ (doba riešenia 2016 – 2020) - vedúci projektu/zodpovedný riešiteľ

3.

Projekt VEGA 1/0907/16 "Právna ochrana účastníkov ekonomicko-právnych vzťahov s akcentom na trestnoprávnu ochranu veriteľov" (doba riešenia: 2016-2019)

4.Projekt VEGA 1/0136/15 "Právna úprava správneho trestania" (doba riešenia 2016-2018)
5.

Projekt VEGA č. 1/0791/20– Zásady trestného práva hmotného vo víre času - 15 rokov od rekodifikácie trestných kódexov (doba riešenia 2012-2015),

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Míľniky práva v stredoeurópskom právnom priestore 2008 – sekcia trestného práva, vedecká konferencia mladých vedeckých pracovníkov uskutočnená 3. až 5. apríla 2008, organizovaná Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave – vedecký garant Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 3. až 5. apríla 2008
Míľniky práva v stredoeurópskom právnom priestore 2009 – sekcia trestného práva, vedecká konferencia mladých vedeckých pracovníkov uskutočnená 16. až 18. apríla 2009, organizovaná Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave – vedecký garant Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 16.04-18.04 2009
Míľniky práva v stredoeurópskom právnom priestore 2010 – sekcia trestného práva, vedecká konferencia mladých vedeckých pracovníkov uskutočnená 18. až 20. marca 2010, organizovaná Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave – vedecký garant Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 18.3 - 20.3 2010
Míľniky práva v stredoeurópskom právnom priestore 2011 – sekcia trestného práva, vedecká konferencia mladých vedeckých pracovníkov uskutočnená 31. marca až 2. apríla 2011, organizovaná Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave – vedecký garant Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 31. marca až 2. apríla 2011
Míľniky práva v stredoeurópskom právnom priestore 2012 – sekcia trestného práva, vedecká konferencia mladých vedeckých pracovníkov uskutočnená 29. až 31. marca 2012, organizovaná Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave – vedecký garant Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 29. až 31. marca 2012
Trestný čin – trestnoprávne a kriminologické aspekty: medzinárodná vedecká konferencia venovaná pamiatke prof. JUDr. Vojtecha Hatalu, CSc., uskutočnená dňa 15. 11. 2012 na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. – vedecký garant – 2012 Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 15. 11. 2012
Právno-ekonomické aspekty dlhodobej nezamestnanosti v Slovenskej republike: vedecká konferencia uskutočnená dňa 6. 11. 2012 na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. – vedecký garant -2012 Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 6. 11. 2012
5. medzinárodná konferencia „Experiences on European Champioship 2012“: vedecká konferencia uskutočnená dňa 23. 11. 2012 v Józefówe (Poľsko) – člen vedeckého výboru konferencie – 2012 23. 11. 2012
Úloha štátu a práva pri riešení súčasnej hospodárskej krízy, Bratislavské právnické fórum 2013, vedecká konferencia uskutočnená v dňoch 10. až 11. 10. 2013 na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. – vedecký garant sekcie trestného práva- 2013 Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 10. až 11. 10. 2013
Právno-ekonomické aspekty dlhodobej nezamestnanosti v Slovenskej republike 2013, vedecká konferencia uskutočnená  dňa 11. 10. 2013 na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. – vedecký garant – 2013 Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 11. 10. 2013

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Warmínsko-Mazúrská univerzita, Fakulta práva a verejnej správy Poľsko 23.-24.3.2012 Druhá medzinárodná konferencia, 23.-24.3.2012, Olsztyn Comaparative Law ,,Private Interest and Public Interest in the European Legal Tradition, Warmínsko-Mazúrská univerzita, Fakulta práva a verejnej správy, vystúpenie na tému ,,Chosen Extremist Crimes in the Slovak Legal Order.“.
Vysoká škola finanční a správní, Praha Česká repubika 23.5.2012 Sympózium, 23.5.2012, Praha, Česká republika ,,Poznej svého klienta (Know Your Customer), Vysoká škola finanční a správní, Praha, vystúpenie na tému ,,Legalizácia príjmov z trestnej činnosti (mimotrestné a trestnoprávne aspekty).“.
Warmínsko-Mazúrskej univerzita, Fakulte práva a verejnej správy, Olsztyn Poľsko 31.09.-31.10.2012 Študijný a vedecký pobyt na Warmínsko-Mazúrskej univerzite, Fakulte práva a verejnej správy, Olsztyn, 31.09.-31.10.2012, vystúpenia na tému „The basic principles of the Criminal Law in the Slovak Republic“; „The new codification of the Criminal Process in the Slovak Republic“; „Legal position and tasks of the public prosecutor´s Office.“.
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta Slovensko 20.-21.9.2012 Medzinárodná vedecká konferencia, 20.-21.9.2012, Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnavské právnické dni, ,,Hodnotový systém práva a jeho reflexia v právnej teórii a praxi“, vystúpenie na tému Európske štandardy ochrany

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

-Kľúčový expert č. 1 v projekte PHARE „Dolaďovanie legislatívneho rámca a zdieľanie skúseností členských štátov EÚ s novými protikorupčnými inštitúciami v Slovenskej republike” (2006)

-Člen Rady Justičnej akadémie SR (2009-2014)

-Člen Legislatívnej rady vlády SR (2010-2012)

-Komisia Ministerstva spravodlivosti SR pre rekodifikáciu trestného práva (2000-2006) a novelu Trestného poriadku (2006-2012)

-Člen redakčnej rady právnického časopisu Státní zastupitelství, Trestní právo, Časopis pro právní vědu a praxi Masarykova univerzita v Brne (Česká republika) 

-Predseda odborovej komisie doktorandského štúdia pre študijný odbor 3.4.7 trestné právo, Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

-Člen odborovej komisie doktorandského štúdia pre študijný odbor 3.4.4 správne právo, Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

-Predseda rigoróznej komisie pre trestné právo procesné na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte

-Člen odborovej komisie doktorandského študijného programu Bezpečnostno-právna ochrana osôb a majetku v študijnom odbor 8.3.1

-Ochrana osôb a majetku, Akadémia Policajného zboru v Bratislave

-Externý pedagóg a člen skúšobnej komisie pre justičné skúšky,  na Justičnej akadémii SR


-Členstvo v redakčnej rade zahraničného časopisu Trestní právo vydávaného nakladateľstvom WolersKluwer ČR

-Členstvo v redakčnej rade zahraničného časopisu Státnízastupitelství vydávaného nakladateľstvom WolersKluwer ČR

-Členstvo v redakčnej rade zahraničného časopisu Pro právnívědu a praxi, Masarykova univerzita, Právnická fakulta v Brne

-Členstvo v redakčnej rade zahraničného časopisuInternational Journal of LegalStudies -MedzynarodowyInstitutinnowacji – Nauka – EdkaciaRozwoj w Warszawe

-Členstvo v redakčnej rade zahraničného časopisu Studia Prawnoustrojowe Faculty Law and Administration University of Warmia and Mazury, Legal Studies

-Členstvo v redakčnej rade domáceho časopisu STUDIA IURIDICA Cassoviensia, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Právnická fakulta

-Člen Pracovnej skupiny pre tvorbu, implementáciu a vyhodnocovanie Národnej protidrogovej stratégie Slovenskej republiky

-Člen Pracovnej skupiny MISO (drogy)

-Člen národnej expertnej skupiny na prevenciu a boj proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu, riadenej pri medzirezortnom Expertnom koordinačnom orgáne pre boj so zločinnosťou

-Člen národnej expertnej skupiny na elimináciu drogovej a farmaceutickej trestnej činnosti zriadenej pri medzirezortnom Expertnom koordinačnom orgáne pre boj so zločinnosťou

-Člen Rady pre študijný program Ochrana osôb a majetku, APZ v Bratislave

 

Funkcie a členstvo vo vedeckých, odborných a profesijných spoločnostiach

1)   Vedecká rada Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

2)   Vedecká rada Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy

3)   Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave

4)    Vedecká rada Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru


Dátum poslednej aktualizácie
15.03.2022