DOKUMENT
Meno a priezvisko
Mgr. Martin Daňko, PhD.
Typ dokumentu:
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy:
Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy:
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty:
Právnická fakulta
Sídlo fakulty:
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 313, 81000 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Daňko
I.2 - Meno
Martin
I.3 - Tituly
Mgr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1985
I.5 - Názov pracoviska
Ústav práva informačných komunikácií a práva duševného vlastníctva
I.6 - Adresa pracoviska
Šafárikovo nám. č. 6, 810 00 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
odborný asistent
I.8 - E-mailová adresa
danko3@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.flaw.uniba.sk/pracoviska/ustavy/ustav-prava-informacnych-technologii-a-prava-dusevneho-vlastnictva/zamestnanci/
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
právo

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.c - Odbor a program
právo
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2009
II.c - Odbor a program
Právo
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2014
II.c - Odbor a program
Obchodné právo
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Právo duševného vlastníctva, bakalársky, Prvý Právo, Občianske právo
Právo informačných a komunikačných technológií magisterský, Druhý právo
Právo k nehmotným statkom doktorandský tretí občianske právo
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
3
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
8
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
28
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
27

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
54
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
40
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
2
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
63
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
41
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
8
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
6
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
2
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.

AFD18 Daňko, Martin [UKOPAPI] (100%) : Kryptomeny a ich miesto v práve [elektronický dokument] Lit.: 15 zázn.

In: Bratislavské právnické fórum 2018 [elektronický dokument] : ústava na internete a internet v ústave. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2018. - S. 19-26 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-7160-482-2 [Bratislavské právnické fórum 2018. Bratislava, 22.02.2018 - 23.02.2018]

 URL: https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Konferencie_a_podujatia/bpf_2018_new/Zbornik_BPF2018_s ekcia_11.pdf 


2.

AFC03 Andraško, Jozef [UKOPAPI] (50%) - Daňko, Martin [UKOPAPI] (50%): Právo byť zabudnutý = Right to be forgotten

Lit. 2 zázn.

 In: Autonomie jednotlivce. - Praha : Leges, 2014. - S. 282-290. - ISBN 978-80-7502-059-8 [Olomoucké debaty mladých právníků 2014 : Autonomie jednotlivce : mezinárodní konference. 8., Hrubá Voda, 19.-21.9.2014]

Registrované v: wos 


3.

AFD07 Daňko, Martin [UKOPAPI] (50%) - Mesarčík, Matúš [UKOPAPI] (50%): Zodpovednosť webového portálu za diskusné príspevky

Lit. 4 zázn.

In: Bratislavské právnické fórum 2015 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2015. - S. 880-887 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-7160-411-2

Edícia: Sympóziá, kolokviá, konferencie

[Bratislavské právnické fórum 2015 : Výzvy práva v kyberpriestore : medzinárodná vedecká konferencia.Bratislava, 9.-10.10.2015]4.

AFD20 Žárska, Petra [UKOPAPI] (50%) - Daňko, Martin [UKOPAPI] (50%): Data protection vs. intellectual property [elektronický dokument]

Lit.: 8 zázn.

In: Počítačové právo, UI, ochrana údajov a najväčšie technológické trendy [elektronický dokument] : Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Brno : MSD, 2019. - S. 127-135 [print]. - ISBN 978-80-7392-333-4

[Počítačové právo, UI, ochrana údajov a najväčšie technológické trendy. Sládkovičovo, 06.06.2019]

5.

ADF03 Daňko, Martin [UKOPAPI] (50%) - Banková, Sandra [UKOPAPK] (50%): Application possibilities of the single digital gateway within the intellectual property rights framework [elektronický dokument]

Lit.: 8 zázn.

In: EU law journal [elektronický dokument]. - Roč. 5, č. 2 (2020), s. 1-5 [print]. - ISSN (print) 2453-7098

URL: http://www.eulawjournal.eu/articles/EU_LAW_JOURNAL_02_2020.pdf

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.

ADF03 Daňko, Martin [UKOPAPI] (50%) - Banková, Sandra [UKOPAPK] (50%): Application possibilities of the single digital gateway within the intellectual property rights framework [elektronický dokument]

Lit.: 8 zázn.

In: EU law journal [elektronický dokument]. - Roč. 5, č. 2 (2020), s. 1-5 [print]. - ISSN (print) 2453-7098

URL: http://www.eulawjournal.eu/articles/EU_LAW_JOURNAL_02_2020.pdf

2.

AFD20 Žárska, Petra [UKOPAPI] (50%) - Daňko, Martin [UKOPAPI] (50%): Data protection vs. intellectual property [elektronický dokument]

Lit.: 8 zázn.

In: Počítačové právo, UI, ochrana údajov a najväčšie technológické trendy [elektronický dokument] : Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Brno : MSD, 2019. - S. 127-135 [print]. - ISBN 978-80-7392-333-4

[Počítačové právo, UI, ochrana údajov a najväčšie technológické trendy. Sládkovičovo, 06.06.2019]

3.

AFD18 Daňko, Martin [UKOPAPI] (100%) : Kryptomeny a ich miesto v práve [elektronický dokument] Lit.: 15 zázn.

In: Bratislavské právnické fórum 2018 [elektronický dokument] : ústava na internete a internet v ústave. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2018. - S. 19-26 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-7160-482-2 [Bratislavské právnické fórum 2018. Bratislava, 22.02.2018 - 23.02.2018]

 URL: https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Konferencie_a_podujatia/bpf_2018_new/Zbornik_BPF2018_s ekcia_11.pdf 


4.

AFD13 Daňko, Martin [UKOPAPI] (100%) : Elektronické komunikácie vo svetle informatizácie spoločnosti [elektronický dokument]

Lit.: 7 zázn.

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2019 [elektronický dokument]. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2019. - S. 420-426 [online]. - ISBN 978-80-7160-517-1

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2019. 13, Častá-Papiernička, 11.04.2019 - 13.04.2019]

URL: https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Konferencie_a_podujatia/milniky_zborniky_2011_2018/Milniky_Zbornik_2019.pdf

5.

AFC04 Daňko, Martin [UKOPAPI] (100%) : Sloboda skrytá v kryptomenách [elektronický dokument] = Freedom hidden in cryptocurency

UKOVO2020

Lit.: 7 zázn.

In: Výzvy demokracie [elektronický dokument] : sborník příspěvků z mezinárodní konference. - Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2019. - S. 79-84 [online]. - ISBN 978-80-88266-50-1

[Olomoucké debaty mladých právníků 2019 : Výzvy demokracie. Olomouc, 11.10.2019 - 12.10.2019]

URL: https://www.pf.upol.cz/fileadmin/userdata/PF/Veda_a_vyzkum/konference/odmp/ODMP_19.pdf

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.

AFD20 Žárska, Petra [UKOPAPI] (50%) - Daňko, Martin [UKOPAPI] (50%): Data protection vs. intellectual property [elektronický dokument]

Lit.: 8 zázn.

In: Počítačové právo, UI, ochrana údajov a najväčšie technológické trendy [elektronický dokument] : Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Brno : MSD, 2019. - S. 127-135 [print]. - ISBN 978-80-7392-333-4

[Počítačové právo, UI, ochrana údajov a najväčšie technológické trendy. Sládkovičovo, 06.06.2019]


[o1] 2021 Klimek, Libor - Funta, Rastislav: Data and e-commerce: an economic relationship. In: Danube, roč. 12, č. 1, 2021, s. 43 - SCOPUS

2.

AFD20 Žárska, Petra [UKOPAPI] (50%) - Daňko, Martin [UKOPAPI] (50%): Data protection vs. intellectual property [elektronický dokument]

Lit.: 8 zázn.

In: Počítačové právo, UI, ochrana údajov a najväčšie technológické trendy [elektronický dokument] : Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Brno : MSD, 2019. - S. 127-135 [print]. - ISBN 978-80-7392-333-4

[Počítačové právo, UI, ochrana údajov a najväčšie technológické trendy. Sládkovičovo, 06.06.2019]


[o1] 2021 Funta, Rastislav: Data, their relevance to competition and search engines. In: Masaryk University Journal of Law and Technology, roč. 15, č. 1, 2021, s. 120 - SCOPUS

3.

AFD13 Daňko, Martin [UKOPAPI] (100%) : Elektronické komunikácie vo svetle informatizácie spoločnosti [elektronický dokument]

Lit.: 7 zázn.

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2019 [elektronický dokument]. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2019. - S. 420-426 [online]. - ISBN 978-80-7160-517-1

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2019. 13, Častá-Papiernička, 11.04.2019 - 13.04.2019]

URL: https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Konferencie_a_podujatia/milniky_zborniky_2011_2018/Milniky_Zbornik_2019.pdf


[o4] 2020 Srebalová, Mária: Doručovanie v konaní o pozemkových úpravách : (aktuálne otázky). In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 39, č. 2, 2020, s. 342

4.

AFD13 Daňko, Martin [UKOPAPI] (100%) : Elektronické komunikácie vo svetle informatizácie spoločnosti [elektronický dokument]

Lit.: 7 zázn.

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2019 [elektronický dokument]. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2019. - S. 420-426 [online]. - ISBN 978-80-7160-517-1

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2019. 13, Častá-Papiernička, 11.04.2019 - 13.04.2019]

URL: https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Konferencie_a_podujatia/milniky_zborniky_2011_2018/Milniky_Zbornik_2019.pdf[o1] 2020 Plavčan, Peter - Funta, Rastislav: Some economic characteristics of internet platforms. In: Danube [elektronický dokument], roč. 11, č. 2, 2020, s. 166 [online] - SCOPUS

5.

ADF03 Daňko, Martin [UKOPAPI] (50%) - Banková, Sandra [UKOPAPK] (50%): Application possibilities of the single digital gateway within the intellectual property rights framework [elektronický dokument]

Lit.: 8 zázn.

In: EU law journal [elektronický dokument]. - Roč. 5, č. 2 (2020), s. 1-5 [print]. - ISSN (print) 2453-7098

URL: http://www.eulawjournal.eu/articles/EU_LAW_JOURNAL_02_2020.pdf[o1] 2021 Funta, Rastislav - Plavčan, Peter: Regulatory cencepts for internet platforms. In: Online journal modelling the new Europe, roč. 12, č. 35, 2021, s. 56 - SCOPUS

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.

Projekt OP – Technická pomoc 2014-2020, č. 301011Q589, názov projektu: Príprava nových kapacít pre EŠIF II, doba riešenia projektu 2017-2018, garant projektu.


2.

Projekt APVV MŠ SR, č. APVV-17-0403, názov projektu: Vplyv vzájomného uznávania prostriedkov elektronickej identifikácie na elektronické služby verejnej správy, doba riešenia 2019 –súčasnosť, riešiteľ.

3.

Projekt APVV MŠ SR, č.          APVV-16-0499, názov projektu: Zabezpečenie efektívneho výberu daní v kontexte informatizácie,          doba riešenia projektu 2018 – 2021, riešiteľ.     

4.

4.   Projekt VEGA MŠ SR, č.          1/0859/18, názov projektu: Obmedzovanie slobody prejavu: prípad trezorový film,        doba riešenia projektu 2018 – 2020, riešiteľ.

5.

Projekt VEGA MŠ SR, č.          1/0440/17, názov projektu: Inovatívne formy tvorby peňažných fondov a ich prevodov, doba riešenia projektu 2017 – 2019, riešiteľ.

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Medzinárodná vedecká konferencia - Bratislavské právnické fórum 2016 Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Bratislava, 21.-22.10.2016
Medzinárodná vedecká konferencia - Bratislavské právnické fórum 2015 Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Bratislava, 9.-10.10.2015
Medzinárodná vedecká konferencia - Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010 Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Bratislava, 18.-20.3.2010

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Faculty of Law in Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary 1042 Budapest, Viola utca 2-4. 24.06.2021 – 10.07.2021 pracovný kontrakt

IX. - Iné relevantné skutočnosti