DOKUMENT
Meno a priezvisko
doc. JUDr. Marek Domin, PhD.
Typ dokumentu:
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy:
Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy:
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty:
Právnická fakulta
Sídlo fakulty:
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 313, 81000 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Domin
I.2 - Meno
Marek
I.3 - Tituly
doc., JUDr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1988
I.5 - Názov pracoviska
Katedra ústavného práva, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, Bratislava
I.6 - Adresa pracoviska
Šafárikovo nám. 6, 810 00 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docent; zástupca vedúceho katedry
I.8 - E-mailová adresa
marek.domin@flaw.uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/21822?mode=full&do=filterForm-submit&name=Marek&surname=Domin&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
právo
I.11 - ORCID iD
0000-0003-4765-0919

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2009
II.c - Odbor a program
právo
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2011
II.c - Odbor a program
Právo
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2014
II.c - Odbor a program
Ústavné právo
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2018
II.c - Odbor a program
Ústavné právo
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
exekútorský koncipient Exekútorský úrad Mgr. Vladimír Cipár 06/2011 - 03/2016
vysokoškolský učiteľ - asistent Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 10/2013 - 06/2014
vysokoškolský učiteľ - odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 09/2014 - 09/2018
asistent poslanca Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 04/2016 - 09/2017
vysokoškolský učiteľ - docent Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 10/2018 - trvá
externý súdny poradca Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 01/2021 - trvá

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
kurzy španielskeho jazyka Slovenský inštitút vzdelávania 2013
kurzy ruského jazyka Slovenský inštitút vzdelávania 2014 - 2015

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Štátoveda právo I. právo
Ústavné právo právo I. právo
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
ústavné právo III. právo
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
58
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
14
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
3
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
40
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
12
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Volebné právo a volebné systémy právo I. právo
Politológia pre právnikov právo I. právo

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
117
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
79
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
2
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
146
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
75
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
7
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
0
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.

DOMIN, M.: Volebné právo a volebné systémy. Druhé, aktualizované a prepracované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2021.

2.

DOMIN, M.: Zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani. Komentár. Bratislava : Wolters Kluwer, 2019.

3.

DOMIN, M.: Všeobecnosť volebného práva v Slovenskej republike a jej materiálne zabezpečenie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018.

4.

DOMIN, M.: Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva. Komentár. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018.

5.DOMIN, M.: Inštitút kontrasignácie aktov hlavy štátu. Osobitne v podmienkach Slovenskej republiky. Bratislava : PraF UK, 2015.
VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.

DOMIN, M.: Volebné právo a volebné systémy. Druhé, aktualizované a prepracované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2021.

2.

DOMIN, M. - BUJŇÁK, V.: Zákon o politických stranách a politických hnutiach. Komentár. Bratislava : Wolter Kluwer, 2019.

3.

DOMIN, M.: Zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani. Komentár. Bratislava : Wolters Kluwer, 2019.

4.

DOMIN, M.: Všeobecnosť volebného práva v Slovenskej republike a jej materiálne zabezpečenie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018.

5.

DOMIN, M.: Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva. Komentár. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.

Domin, Marek [UKOPAST] (100%) : Volebné právo a volebné systémy. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. - 411 s. - (Učebnice)

Lit. 128 zázn.

ISBN 978-80-8168-634-4


Ohlasy (22):

[o6] 2017 Cibulka, Ľubor: Justičná revue, roč. 69, č. 8-9, 2017, s. 1100-1101

[o4] 2017 Cibulka, Ľubor - Giba, Marián - Ľalík, Tomáš - Trellová, Lívia: Štátoveda. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, S. 138, 139, 143

[o4] 2017 Giba, Marián: Súdna kontrola ústavnosti vo Francúzsku. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, S. 63, 155

[o4] 2017 Trellová, Lívia: Výzvy a perspektívy vývoja ústavného práva Slovenskej republiky v procese európskej integrácie a globalizácie. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2017, S. 131

[o4] 2018 Trellová, Lívia: Ústavnoprávne aspekty územnej samosprávy. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018, S. 101

[o6] 2018 Mészáros, Lajos: Právny obzor, roč. 101, č. 2, 2018, s. 203-204

[o3] 2018 Odlerová, Miriam: Právní rozpravy 2018 [elektronický zdroj]. Hradec Králové : Magnanimitas, 2018, S. 217 [CD-ROM]

[o4] 2018 Trellová, Lívia: Ku koncepcii mandátu orgánov obecnej samosprávy. In: Verejná správa na rázcestí. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018, S. 404

[o4] 2018 Ružička, Ondrej: Bratislavské právnické fórum 2018 [elektronický zdroj] : Ústavodarná moc verzus kontrola ústavnosti. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2018, S. 113 [CD-ROM]

[o4] 2019 Gešper, Marián: Interpolis ´18 [elektronický dokument]. Banská Bystrica : Belianum, 2019, S. 90 [online]

[o4] 2019 Mesarčík, Matúš: Justičná revue, roč. 71, č. 5, 2019, s. 510

[o2] 2019 Jusko, Jakub - Spáč, Peter - Voda, Petr: Meno ako výhoda? Experimentálny výskum zameraný na efekt poradia na listine. In: Sociológia, roč. 51, č. 4, 2019, s. 360 - SSCI

[o4] 2019 Ľalík, Tomáš - Ľalík, Milan: Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky : komentár. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019, S. 456

[o4] 2019 Ružička, Ondrej: Marx stále živý : k prehodnoteniu učenia K. Marxa v súčasnom právnom a ekonomickom myslení. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019, S. 78

[o4] 2020 Takács, Daniel: Pružná úprava volebného práva keď väčšina mení pravidlá hry tesne pred štartom. In: Bratislavské právnické fórum 2020 [elektronický dokument] : princíp právneho štátu ako súčasť materiálneho jadra ústavy. Bratislava: Právnická fakulta UK, 2020, S. 131, 135, 136 [online]

[o4] 2020 Bezáková, Mária: Princíp priamej demokracie ako jeden z pilierov demokratického a právneho štátu. In: Medzinárodné a vnútroštátne právne aspekty priamej účasti obyvateľov na miestnej samospráve. Bratislava : Právnická fakulta UK,2020, S. 6

[o4] 2021 Giba, Marián: Povinnosti a možnosti prezidenta Slovenskej republiky v procese zostavovania vlády. In: Justičná revue, roč. 73, č. 3, 2021, s. 396

[o4] 2021 Giba, Marián: Referendum o predčasných voľbách je protiústavné. In: Právny obzor, roč. 104, č. 3, 2021, s. 200

[o4] 2021 Giba, Marián - Bujňák, Vincent: Odvolanie parlamentu prostredníctvom ľudového hlasovania v členských štátoch Rady Európy. In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 40, č. 1, 2021, s. 44

[o1] 2021 Giba, Marián Bujňák, Vincent: Referendum on early elections : the case of Slovakia in the European context. In: European studies : the review of European law, economics and politics. Roč. 8. Praha : Wolters Kluwer, 2021, S. 40 -SCOPUS

[o4] 2021 Horváth, Peter Urc, Erik: Kompetencie obce pri výkone volebného práva. In: Obecné zriadenie interpretácia kompetencií [elektronický dokument]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, S. 146 154 [online]

[o4] 2021 Székely, Gabriel: Pochybnosti nad reformou volebného systému do Národnej rady Slovenskej republiky. In: Parlamentné voľby 2020 na Slovensku [elektronický dokument]. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2021, S. 73-109[online]

2.

Domin, Marek [UKOPAST] (100%) : Formálno-právna povaha výsledku referenda

Lit. 11 zázn.

In: Justičná revue. - Roč. 62 č. 11 (2010), s. 1247-1255. - ISSN 1335-6461


Ohlasy (12):

[o4] 2012 Drgonec, Ján: Ústava Slovenskej republiky : komentár. Šamorín : Heuréka, 2012, S. 76, 77

[o4] 2015 Drgonec, Ján: Ústava Slovenskej republiky : teória a prax. Bratislava : C. H. Beck, 2015, S. 8

[o4] 2015 Zelenajová, Zuzana: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2015 [elektronický zdroj]. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2015, S. 166 [CD-ROM]

[o4] 2012 Drgonec, Ján: 20 rokov Ústavy Slovenskej republiky - 1. Ústavné dni, 2. zv. Košice : UPJŠ, 2012, S. 18

[o4] 2016 Kukliš, Peter - Hodás, Milan: Právny obzor, roč. 99, č. 6, 2016, s. 487

[o4] 2016 Mališka, Martin: Zborník príspevkov z "Česko slovenskej právnickej súťaže o najlepšiu študentskú prácu" za akademický rok 2014/2015 organizovanej Univerzitou Komenského v Bratislave, Právnickou fakultou v dňoch 10.-11. septembra 2015[elektronický zdroj]. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2016, S. 105 [online]

[o3] 2016 Kresák, Peter: Přímá demokracie. Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Mezinárodní politologický ústav, 2016, S. 171

[o4] 2017 Giba, Marián: Súdna kontrola ústavnosti vo Francúzsku. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, S. 116

[o3] 2017 Novák, František - Kukliš, Peter: Legislativa : teoretická východiska a problémy. Plzeň : Aleš Čeněk, 2017, S. 190

[o4] 2019 Sangretová, Michaela: Právny jazyk v aplikačnej praxi. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2019, S. 111

[o4] 2019 Ľalík, Tomáš - Ľalík, Milan: Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky : komentár. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019, S. 341

[o4] 2021 Dafčíková, Vanesa: Je celoštátne referendum efektívnym prostriedkom priamej demokracie na Slovensku?. In: Študentská vedecká odborná činnosť 2021. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 10

3.

Domin, Marek [UKOPAST] (100%) : Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva : Komentár. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. - 681 s. [print]

Lit.: 52 zázn.

ISBN 978-80-8168-770-9. - ISBN 978-80-8168-771-6


Ohlasy (7):

[o4] 2018 Trellová, Lívia: Ústavnoprávne aspekty územnej samosprávy. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018, S. 179

[o4] 2019 Horvat, Matej: Sloboda združovania - verejnoprávne a súkromnoprávne aspekty. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2019, S. 198

[o4] 2019 Ľalík, Tomáš - Ľalík, Milan: Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky : komentár. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019, S. 341

[o4] 2020 Bujňák, Vincent: Právny obzor, roč. 103, č. 2, 2020, s. 114

[o4] 2020 Macejková, Ivetta: Konanie vo volebných veciach : § 156-163. In: Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky : komentár. Bratislava : C. H. Beck, 2020, S. 1181

[o4] 2021 Takács, Daniel: Výkon volebného práva v núdzovom stave. In: Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : ústavné orgány a ústavná ochrana základných práv krízových situáciách. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 82 [online]

[o4] 2021 Horváth, Peter Urc, Erik: Kompetencie obce pri výkone volebného práva. In: Obecné zriadenie interpretácia kompetencií [elektronický dokument]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, S. 146 154 [online]

4.

Domin, Marek [UKOPAST] (100%) : Referendové "nie" a jeho právne dôsledky

Lit. 10 zázn.

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2015 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2015. - S. 133-141 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-7160-394-8

Edícia: Sympóziá, kolokviá, konferencie

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2015 : medzinárodná vedecká konferencia. Častá-Papiernička, 19.-21.3.2015]


Ohlasy (6):

[o3] 2016 Kresák, Peter: Přímá demokracie. Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Mezinárodní politologický ústav, 2016, S. 171, 198

[o4] 2016 Kukliš, Peter - Hodás, Milan: Právny obzor, roč. 99, č. 6, 2016, s. 487

[o4] 2019 Sangretová, Michaela: Právny jazyk v aplikačnej praxi. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2019, S. 111

[o4] 2019 Ľalík, Tomáš - Ľalík, Milan: Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky : komentár. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019, S. 341

[o4] 2020 Babják, Miloslav: Konanie pred ústavným súdom : konanie o súlade predmetu referenda : § 102-109. In: Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky : komentár. Bratislava : C. H. Beck, 2020, S. 802

[o4] 2021 Dafčíková, Vanesa: Je celoštátne referendum efektívnym prostriedkom priamej demokracie na Slovensku?. In: Študentská vedecká odborná činnosť 2021. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 8

5.

Domin, Marek [UKOPAST] (100%) : Zodpovednosť za kontrasignované rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky

Lit. 29 zázn.

In: Justičná revue. - Roč. 65, č. 4 (2013), s. 443-463. - ISSN 1335-6461


Ohlasy (5):

[o3] 2014 Koudelka, Zdeněk: Dělba moci. Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2014, S. 131, 133

[o4] 2014 Cibulka, Ľubor: Štát a právo, roč. 1, č. 1, 2014, s. 64, 70

[o3] 2015 Cibulka, Ľubor: W kręgu zagadnień konstytucjonalizmu oraz współczesnego państwa. Rzeszów : RS Druk, 2015, S. 323, 331

[o4] 2016 Krošlák, Daniel - Hodás, Milan: Vláda Slovenskej republiky. In: Ústavné právo. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016, S. 543

[o2] 2021 Horváth, Peter - Juza, Peter - Richvalský, León - Šafár, Marek: Exercise of the presidential powers in the Slovak republic in a comparative perspective (1999 2019). In: Slovak journal of political sciences [elektronický dokument],roč. 21, č. 1, 2021, s. 57 [online] - SCOPUS

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.

Visegrad Fund Grant č. 2151044: "Security in V4. Constitutions and Political practices." (doba riešenia 2015 – 2016) - spoluriešiteľ

2.

Grant VEGA "Obmedzovanie ľudských práv v riadnych a mimoriadnych situáciách" (doba riešenia: 2021 –2022) - spoluriešiteľ

3.

Grant VEGA "Prostriedky priamej demokracie v podmienkach inteligentných miest a obcí" (doba riešenia 2020 – 2022) - spoluriešiteľ

4.

Grant VEGA "Úloha súdnictva pri formovaní spoločného európskeho ústavného dedičstva a identity" (doba riešenia: 2017 – 2019) - spoluriešiteľ

5.

Potenciálne aplikačné výzvy kodifikovaného volebného práva v Slovenskej republike. Grant UK. 2015 - riešiteľ

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
zástupca vedúceho katedry Katedra ústavného práva, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 04/2019 - trvá

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Právnická fakulta Univerzity v Salamanke Salamanca, Španielsko 02/2013 - 06/2013 Erasmus
Právnická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe Praha, Česká republika 03/2018 individuálne dohodnutý študijný a pedagogický pobyt (Katedra ústavního práva)

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou
  • lektorská činnosť v rámci Diplomatickej akadémie - Inštitúte medzinárodných vzťahov Karola Rybárika pôsobiacej v rámci Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
  • členstvo v redakčnej rade časopisu Studia Wyborcze (Poľsko)
  • členstvo v redakčnej rade časopisu Comenius Časopis
  • členstvo v redakčnej rade časopisu Comenius odborný blog
Dátum poslednej aktualizácie
20.01.2022