DOKUMENT
Meno a priezvisko
prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc.
Typ dokumentu:
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy:
Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy:
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty:
Právnická fakulta
Sídlo fakulty:
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 313, 81000 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Ficová
I.2 - Meno
Svetlana
I.3 - Tituly
prof., JUDr., CSc.
I.4 - Rok narodenia
1964 (po 31.8.)
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
I.6 - Adresa pracoviska
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 313, 810 00 Bratislava 1
I.7 - Pracovné zaradenie
profesor
I.8 - E-mailová adresa
svetlana.ficova@flaw.uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3817
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
právo

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
1986
II.c - Odbor a program
Právo
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
1997
II.c - Odbor a program
Občianske právo
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2000
II.c - Odbor a program
Občianske právo
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2016
II.c - Odbor a program
Občianske právo
II.6 - Titul DrSc.
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
-
II.b - Rok
-
II.c - Odbor a program
-

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
advokátska koncipientka Mestské združenie advokátov v Bratislave 1986-1987
asistentka Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 1987 - 1989
odborná asistentka Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 1989 - 2000
docentka Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2000 - 2003
funkčné miesto (mimoriadneho) profesora Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2003 - 2006
docentka Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2006 - 2016
profesorka Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2016 - 2035

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Občianske právo hmotné 1 právo prvý právo
Občianske právo hmotné 2 právo prvý právo
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Občianske právo (dOBP15) tretí 30. právo
Občianske právo (dOBPx15) tretí 30. právo
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
občianske právo 30. právo
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
12
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
4
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
15 (evidencia od roku 2010)
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
46 (evidencia od roku 2010)
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
14
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Civilné právo v judikatúre Najvyššieho súdu SR, Ústavného súdu SR a Európskeho súdu pre ľudské práva občianske právo tretí 30. právo
Civilné proces v judikatúre Najvyššieho súdu SR, Ústavného súdu SR a Európskeho súdu pre ľudské práva občianske právo tretí 30. právo
Akademické písanie v civilnom procese občianske právo tretí 30. právo

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
138
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
26
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
2
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
705
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
334
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
22
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
17
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
6
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.

(A+) Ficová, S.: Systém opravných prostriedkov v civilnom procese. Bratislava Wien : Manz, 1998, ISBN 80-85719-19-3 (Bratislava), ISBN 3-214-10009-2 (Wien)

2.

(A+) Ficová, S. [et al.]: Odvolanie § 355-396. Civilný sporový poriadok : komentár. - Praha : C. H. Beck, 2016. ISBN 978-80-7400-629-6. s. 1183-1325 (Veľké komentáre)

3.

(A+) Ficová, S., Fekete, I., Križan, M. a kolektív: Mechanizmus uplatňovania kolektívnych nárokov v podmienkach Slovenskej republiky. Praha : Nakladatelství Leges, 2018, 192 s., ISBN 978-80-7502-328-5

4.

(A+) Števček, M., Ficová, S. a kol. Občiansky súdny poriadok. Komentár. 2. vydanie. Praha : C. H. Beck, 2012, 1299 s., ISBN 978-80-7400-406-3

5.

(A+) Svoboda, J., Ficová, S.: Zákon o rodine : komentár; judikatúra, súvisiace predpisy a vzory rodinnoprávnych podaní. Bratislava : Eurounion, 2005. 728 s., ISBN 80-88984-76-9

6.

(A+) Ficová, S. ... [et al.] Ochrana práv maloletých v civilnom procese. Bratislava : Eurounion, 2008, ISBN 978-80-89374-04-5

7.

(A+) Ficová, S.: Rozsudok pre zmeškanie (kontumačný rozsudok) v občianskom súdnom konaní. Justičná revue, roč. 52, č. 3 (2000), s. 262-279, ISSN 1335-6461

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.

(A+) Ficová, S. [et al.]: Odvolanie § 355-396. Civilný sporový poriadok : komentár. - Praha : C. H. Beck, 2016. ISBN 978-80-7400-629-6. s. 1183-1325 (Veľké komentáre).

2.

(A+) Ficová, S., Fekete, I., Križan, M. a kolektív: Mechanizmus uplatňovania kolektívnych nárokov v podmienkach Slovenskej republiky. Praha : Nakladatelství Leges, 2018, 192 s., ISBN 978-80-7502-328-5

3.

(A+) Ficová, S.: Kam až siaha princíp ochrany slabšej strany? Košické dni súkromného práva 1. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2016, s. 593-601, ISBN 978-80-8152-400-4

4.

(A+) Ficová, S.: Konanie o potvrdení vydržania - podmienky konania. Bulletin slovenskej advokácie, roč. 27, č. 4 (2021), s. 20-27, ISSN (print) 1335-1079

(A+) Ficová, S., Čipková, T.: Konanie o potvrdení vydržania - návrh na začatie konania : 2. časť. Bulletin slovenskej advokácie, roč. 27, č. 5 (2021), s. 12-18, ISSN (print) 1335-1079

(A+) Ficová, S., Čipková, T.: Konanie o potvrdení vydržania - priebeh konania : 3. časť. Bulletin slovenskej advokácie, roč. 27, č. 6 (2021), s. 16-24, ISSN (print) 1335-1079

5.

(A+) Ficová, S., Ivančo, M.: Vplyv Covidu-19 na nájomné vzťahy. Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie. 1. vyd. ISBN 978-80-88055-10-5. Praha : TROAS, 2020. - S. 323-331, ISSN 2571-4074

6.

(A+) Ficová, S.: Consumer protection in the Slovak Republic. 7th SWS International Scientific Conference on Social Sciences - ISCSS 2020 : conference proceedings of selected articles, vol. 7, no. 1, 1. edition. ISBN 978-619-7603-02-6. Sofia : STEP92, 2020, p. 43-50, ISSN 2682-9959

7.

(A+) Ficová, S.: Cumulative grounds in petitions for appellate review and the right to fair judicial process. International and Comparative Law Review [elektronický dokument], vol. 20, no. 1 (2020), p. 304-319, ISSN (print) 1213-8770, ISSN (online) 2464-6601, scopus

8.

(A+) Ficová, S.: Metamorfózy významu dobromyseľnosti. Pocta prof. Janu Hurdíkovi k 70. narozeninám : Základní otázky života, práva a vůbec, 1. vyd., ISBN 978-80-210-9938-8. Brno : Masarykova univerzita, 2021. s. 117-132

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.

(A+) Ficová, S.: Systém opravných prostriedkov v civilnom procese. Bratislava Wien : Manz, 1998, ISBN 80-85719-19-3 (Bratislava), ISBN 3-214-10009-2 (Wien)


[o4] 1998 - Svoboda, Jaromír - In: Justičná revue, roč. 50, 1998, č. 4 ; s. 21[o4] 1999 - Švecová, Daniela - In: Justičná revue, roč. 51, 1999, č. 2, s. 15 ; s. 17[o4] 1999 - Patakyová, Mária - In: Obchodný register. Vybrané a súvisiace problémy . - Bratislava: Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 1999 ; S. 128, 206, 214[o6] 1998 - Švecová, Daniela - In: Justičná revue, roč. 50, 1998, č. 4 ; s. 62-64[o6] 2001 - Pauličková, Alena - In: Obchodné právo, roč. 2, 2001, č. 1 ; s. 45[o5] 2002 - Pauličková, Alena - In: Právník, roč. 141, 2002, č. 10 ; s. 1134[o4] 2001 - Svoboda, Jaromír - In: Podnikateľ a právo, 2001, č. 6 ; s. 6[o4] 2003 - Ďurica, Milan - In: Zákon o konkurze a vyrovnaní . - Žilina : Poradca podnikateľa, 2003 ; S. 6[o4] 2005 - Smyčková, Romana - In: Ars notaria, 2005, č. 2 ; s. 10[o4] 2006 - Ďurica, Milan - In: Konkurzné právo na Slovensku a v Európskej únii . - Žilina : Poradca podnikateľa, 2006 ; S. 473[o3] 2005 - Gešková, Katarína - In: European Union and its New Neighborhood . - Vilnius : Mykolas Romeris University, 2005 ; S. 231, 237[o4] 2006 - Śevcová, Katarína - In: Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Beli Neosolii, roč. 10.-11 . - Banská Bystrica : Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2006 ; S. 325[o3] 2006 - Gešková, Katarína - In: Naděje právní vědy . - Plzeň : Aleš Čeněk, 2006 ; S. 195, 197, 198[o6] 2006 - Boleček, Silvio - In: Správne súdnictvo . - Sládkovičovo : Vysoká škola v Sládkovičove, 2006 ; S. 178[o4] 1999 - Bajcura, Andrej - In: Občiansky súdny poriadok. 1. diel. Komentár. Bratislava : Eurounion, 1999 ; S. 579[o6] 2000 - Chovancová, Jarmila - In: Právny obzor, roč. 83, 2000, č. 3 ; s. 260-261[o4] 2007 - Melicharová, Dita - In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2007 . - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2007 ; S. 163, 165[o4] 2009 - Gešková, Katarína - In: Justičná revue, roč. 61, 2009, č. 11 ; s. 1147[o4] 2009 - Kotrecová, Alexandra - In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2009, 1. časť . - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2009 ; S. 173[o3] 2010 - Gešková, Katarína - In: Dovolanie v civilnom procese . - Praha : C. H. Beck, 2010 ; S. 230[o4] 2012 - Mazák, Ján - Molnár, Peter - Jánošiková, Martina - In: Učebnica občianskeho procesného práva . - [Bratislava] : Iuris Libri, 2012 ; S. 257[o4] 2013 - Jakubáč, Róbert - In: Justičná revue, roč. 65, č. 12, 2013 ; s. 1615[o4] 2016 - Aštary, Adam - In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2016 [elektronický zdroj] . - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2016 ; S. 224 [CD-ROM][o3] 2016 - Filová, Anita - Fečík, Marián : Dovolanie generálneho prokurátora. - In: Civilný sporový poriadok : komentár . - Praha : C. H. Beck, 2016 ; S. 1483[o3] 2016 - Bajánková, Jana - Gešková, Katarína - Mesiarkinová, Soňa : Dovolanie. - In: Civilný sporový poriadok : komentár . - Praha : C. H. Beck, 2016 ; S. 1392[o4] 2016 - Kotrecová, Alexandra - In: Uznesenie v systéme súdnych rozhodnutí v civilnom procese . - Bratislava : C. H. Beck, 2016 ; S. 113[o4] 2017 - Števček, Marek - Kotrecová, Alexandra - Gešková, Katarína : Opravné prostriedky. - In: Civilný mimosporový poriadok : komentár . - Bratislava : C. H. Beck, 2017 ; S. 276[o3] 2018 - Baricová, Jana - Gešková, Katarína - Bajánková, Jana - Mesiarkinová, Soňa - In: Správny súdny poriadok : komentár . - Praha : C. H. Beck, 2018 ; S. 1610[o3] 2018 - Baricová, Jana - Števček, Marek : Žaloba na obnovu konania. - In: Správny súdny poriadok : komentár . - Praha : C. H. Beck, 2018 ; S. 1750[o4] 2018 - Ivančo, Marek - In: Banskobystrické zámocké dni práva na tému "Identifikácia únosnej miery autonómie právnych odvetví a súčasnej potreby ich synergie" . - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Belianum, 2018 ; S. 120[o4] 2018 - Matejová, J. - In: Justičná revue, roč. 70, č. 6-7, 2018 ; s. 747[o4] 2018 - Löwy, Alexandra - Ivančo, Marek - In: Justičná revue, roč. 70, č. 8-9, 2018 ; s. 931[o4] 2019 - Cirák, Ján - Gandžalová, Daniela - In: Banskobystrické zámocké dni práva : sekcia súkromného práva [elektronický zdroj] . - Banská Bystrica : Belianum, 2019 ; S. 17 [online][o4] 2020 - Pirošíková, Marica : Obnova konania pred ústavným súdom : § 214-220. - In: Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky : komentár . - Bratislava : C. H. Beck, 2020 ; S. 1387[o4] 2021 - Molnár, Peter - Kušníriková, Miroslava : K novotám v sporoch s ochranou slabšej strany. - In: Bulletin slovenskej advokácie, roč. 27, č. 4, 2021 ; s. 45[o4] 2021 - Kušníriková, Miroslava : Žaloba na obnovu konania v civilnom procese z pohľadu práva novôt. - In: Košické dni súkromného práva 3 . - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021 ; S. 248

2.

(A+) Svoboda, J., Ficová, S.: Zákon o rodine : komentár; judikatúra, súvisiace predpisy a vzory rodinnoprávnych podaní. Bratislava : Eurounion, 2005. 728 s., ISBN 80-88984-76-9


[o6] 2005 - Bajánková, Jana - In: Justičná revue, roč. 57, 2005, č. 11 ; s. 1492-1493[o4] 2006 - Vlček, Robert - Hrubešová, Zdenka - In: Sociálnoprávna ochrana maloletých : vybrané aspekty . - Bratislava : Epos, 2006 ; S. 253[o6] 2005 - Švecová, Daniela - In: Bulletin slovenskej advokácie, roč. 11, 2005, č. 11 ; s. 43-44[o4] 2006 - Cirák, Ján - In: Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Beli Neosolii, roč. 10.-11 . - Banská Bystrica : Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2006 ; S. 128[o4] 2009 - Lenhartová, Katarína - In: Historia et theoria iuris, roč. 1, 2009, ; s. 86, 90[o4] 2009 - Pavelková, Bronislava - In: Maloletí v slovenskom rodinnom práve 2. časť . - Bratislava : Bratislavská vysoká škola práva, 2009 ; S. 69[o3] 2009 - Králíčková, Zdeňka - In: Lidskoprávní dimenze českého rodinného práva . - Brno : Masarykova univerzita, 2009 ; S. 124, 136[o3] 2009 - Mátejová, Alena - In: Dny práva - 2009 - Days of law [elektronický zdroj] . - Brno : Masarykova univerzita, 2009 ; S. 2410 [online][o3] 2009 - Králíčková, Zdeňka - In: Dny práva - 2009 - Days of law [elektronický zdroj] . - Brno : Masarykova univerzita, 2009 ; S. 2317 [online][o3] 2010 - Gešková, Katarína - In: Dovolanie v civilnom procese . - Praha : C. H. Beck, 2010 ; S. 88[o3] 2011 - Pavelková, Bronislava - In: Zákon o rodine. Komentár . - Praha : C. H. Beck, 2011 ; S. 12, 14, 19, 22, 29, 30, 35, 37, 39, 44, 51,53,56,59,62,67,74,79,83,86,90,99,130,147,151,156,161,166,175,184,190,199,204,212,220, 229,231,235,241,374,406,410,413,420,423,426,429,431,433,441450,452,459,468,474,479,488,492,495,502,504,506, 509, 512,516,520,523,525,531,532, 534, 542,545,549,557, 612, 619,621,623,626, 627, 628, 629, 631, 633, 634[o4] 2012 - Cirák, Ján - In: Notitiae Novae Facultatis Iuridicae . - Banská Bystrica : Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2012 ; S. 40[o4] 2013 - Vokálová, Dominika - In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2013, 1. časť . - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2013 ; S. 318[o3] 2014 - Luprichová, Petronela - In: Manželství . - Praha : Leges, 2014 ; S. 270, 287[o3] 2012 - Cirák, Ján - In: Časopis pro právní vědu a praxi, roč. 20, č. 1, 2012 ; s. 17[o4] 2015 - Skaloš, Martin - In: "Stop! Deti nie sú tovarom! Adopcie nie sú obchodom!" . - Banská Bystrica : Belianum, 2015 ; S. 86[o4] 2015 - Júdová, Elena - In: "Stop! Deti nie sú tovarom! Adopcie nie sú obchodom!" . - Banská Bystrica : Belianum, 2015 ; S. 50[o3] 2015 - Zuklínová, Michaela - In: Právník, roč. 154, č. 2, 2015 ; s. 117[o4] 2015 - Kotrecová, Alexandra - In: Obchodovanie s deťmi a nelegálne adopcie . - Banská Bystrica : Belianum, 2015 ; S. 82, 84[o3] 2016 - Seilerová, Monika - In: Právní rozpravy 2016 [elektronický zdroj] . - Hradec Králové : Magnanimitas, 2016 ; S. 295 [CD-ROM][o4] 2017 - Pavelková, Bronislava : Konania vo veciach starostlivosti súdu o maloletých. - In: Civilný mimosporový poriadok : komentár . - Bratislava : C. H. Beck, 2017 ; S. 463[o4] 2017 - Pavelková, Bronislava : Konania vo veciach osvojenia. - In: Civilný mimosporový poriadok : komentár . - Bratislava : C. H. Beck, 2017 ; S. 517[o4] 2017 - Smyčková, Romana : Konania v niektorých statusových veciach fyzických osôb. - In: Civilný mimosporový poriadok : komentár . - Bratislava : C. H. Beck, 2017 ; S. 854[o4] 2017 - Kotrecová, Alexandra : Niektoré ustanovenia o neodkladných a iných opatreniach súdu. - In: Civilný mimosporový poriadok : komentár . - Bratislava : C. H. Beck, 2017 ; S. 994[o4] 2018 - Piovarčíová, Kristína - In: Košické dni súkromného práva 2 . - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Právnická fakulta, 2018 ; S. 467[o4] 2020 - Zmeková, Ivana : Neodkladné opatrenia vo veciach úpravy osobnej starostlivosti rodičov o dieťa a s tým súvisiace otázky. - In: 7. slovensko-české stretnutie doktorandov a postdoktorandov z odborov právnej histórie, romanistiky a príbuzných vedných odborov [elektronický dokument] . - Banská Bystrica : Belianum, 2020 ; S. 131 [online][o4] 2021 - Malá Piovarčíová, Kristína : Nezhoda rodičov o podstatných záležitostiach dieťaťa. - In: Košické dni súkromného práva 3 . - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021 ; S. 414

3.

(A+) Ficová, S. ... [et al.] Ochrana práv maloletých v civilnom procese. Bratislava : Eurounion, 2008, ISBN 978-80-89374-04-5


[o4] 2009 - Guráň, Peter - Rusňáková, Eliška - In: Správa o dodržiavaní práv dieťaťa v Slovenskej republike za rok 2008 . - Bratislava : Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, 2009 ; S. 66[o3] 2010 - Čentéš, Jozef - Kolcunová, Marta - In: Trestněprávní revue, roč. 9, č. 6, 2010 ; s. 169[o4] 2010 - Lazar, Ján - Arnoldová, Marianna - Dobrovodský, Róbert - Dulak, Anton - Dulaková Jakúbeková, Denisa - Gandžalová, Daniela - Jurčová, Monika - Kirstová, Katarína - Kubíčková, Gabriela - Novotná, Marianna - Richterová, Natália - In: Občianske právo hmotné 1 . - Bratislava : Iura Edition, 2010 ; S. 438[o5] 2009 - Kornel, Martin - In: Bulletin advokacie, č. 7-8, 2009 ; s. 68[o4] 2014 - Ivanko, Daniel - In: Poňatie a charakter práva . - Bratislava : SAP, 2014 ; S. 205[o4] 2014 - Jurášová, Natália - In: Justičná revue, roč. 66, č. 8-9, 2014 ; s. 1138[o4] 2014 - Jurášová, Natália - In: Justičná revue, roč. 66, č. 6-7, 2014 ; s. 940[o4] 2014 - Vokálová, Dominika - In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2014 [elektronický zdroj] . - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2014 ; S. 311 [CD-ROM][o3] 2014 - Kováčová, Anna - Spáčil, Ondřej - In: Rodinná mediace v České republice . - Praha : Leges, 2014 ; S. 165[o4] 2015 - Ševcová, Katarína - In: "Stop! Deti nie sú tovarom! Adopcie nie sú obchodom!" . - Banská Bystrica : Belianum, 2015 ; S. 170[o4] 2015 - Dobrovodský, Róbert - In: Súkromné právo, roč. 1, č. 6-7, 2015 ; s. 36, 44, 45[o3] 2016 - Sedlačko, František - Kotrecová, Alexandra : Neodkladné opatrenia, zabezpečovacie opatrenia a iné opatrenia súdu. - In: Civilný sporový poriadok : komentár . - Praha : C. H. Beck, 2016 ; S. 1091[o4] 2017 - Vadas, Erik - In: Vymožiteľnosť práva v kontexte vývoja spoločnosti - právne, historické a politologické východiská a problémy aplikačnej praxe . - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2017 ; S. 514[o4] 2017 - Vadas, Erik - In: Studia Iuridica Cassoviensia [elektronický zdroj], roč. 5, č. 1, 2017 ; s. 111 [online][o4] 2017 - Kotrecová, Alexandra : Niektoré ustanovenia o neodkladných a iných opatreniach súdu. - In: Civilný mimosporový poriadok : komentár . - Bratislava : C. H. Beck, 2017 ; S. 994[o4] 2018 - Vadas, Erik - In: Košické dni súkromného práva 2 . - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Právnická fakulta, 2018 ; S. 516[o4] 2018 - Vadas, Erik - In: Banskobystrické zámocké dni práva na tému "Identifikácia únosnej miery autonómie právnych odvetví a súčasnej potreby ich synergie" . - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Belianum, 2018 ; S. 217[o4] 2018 - Čipková, Tamara - In: Deti v sieti [elektronický dokument] : sociálne, právne a medicínske dôsledky emočného zneužívania detí . - Bratislava : Rada pre práva dieťaťa - Slovenská republika, 2018 ; S. 6 [CD-ROM][o4] 2018 - Vadas, Erik - In: Studia Iuridica Cassoviensia [elektronický zdroj], roč. 6, č. 2, 2018 ; s. 170 [online][o4] 2019 - Bačíková, Veronika - In: Bratislavské právnické fórum 2019 [elektronický dokument] : subjekty občianskeho práva . - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2019 ; S. 39 [online][o4] 2019 - Zmeková, Ivana - In: Bratislavské právnické fórum 2019 [elektronický dokument] : subjekty občianskeho práva . - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2019 ; S. 105 [online][o4] 2020 - Mrva, Michal - In: Právo vo filmovom umení : osobitná časť . - Šamorín : Heuréka, 2020 ; S. 62[o4] 2020 - Tarnociová, Sára : Zastúpenie maloletých. - In: Právne rozpravy on-screen [elektronický dokument] . - Banská Bystrica : Belianum, 2020 ; S. 102 [online][o4] 2020 - Rubisová, Ivana : Právna reglementácia opatrení štátu pri predchádzaní krízovým situáciám v oblasti výkonu práva na rešpektovanie rodinného života. - In: Nové výzvy v súkromnom práve s prienikmi do oblasti bezpečnostnej problematiky . - Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2020 ; S. 97[o4] 2021 - Burdová, Anna : Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela. - In: Košické dni súkromného práva 3 . - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021 ; S. 353

4.

(A+) Ficová, S., Števček, M. ... [et al.]: Občianske súdne konanie, Praha : C.H. Beck , 2010, 1. vyd., 467 s., ISBN 978-80-7400-312-7


[o3] 2010 - Dulaková Jakúbeková, Denisa - In: Principy a zásady v právu - teorie a praxe . - Praha : Leges, 2010 ; S. 167[o4] 2011 - Sudzina, Milan - In: Historický vývoj súkromného práva v Európe . - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2011 ; S. 286[o3] 2011 - Sudzina, Milan - In: Humanum, č. 6, 2011 ; s. 468[o3] 2011 - Sudzina, Milan - In: Humanum, č. 7, 2011 ; s. 400, 409[o4] 2012 - Gábriš, Tomáš - In: Miľníky práva v stredoeurópskom priestore 2012, 1. časť . - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2012 ; S. 69[o4] 2012 - Sudzina, Milan - In: Perspektívy rozvoja verejnej správy v krajinách Európskej únie . - Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2012 ; S. 159[o4] 2012 - Bandlerová, Anna - Bezáková, Lýdia - Ďurkovičová, Jana - Ilková, Zuzana - Janků, Martin - Lazíková, Jarmila - Marišová, Eleonóra - Palšová, Lucia - In: Základy práva pre poslucháčov neprávnických fakúlt . - Bratislava : C. H. Beck, 2012 ; S. 597[o4] 2013 - Horváth, Marian - In: Konsenzus v práve . - Banská Bystrica : Belianum, 2013 ; S. 237[o3] 2013 - Gábriš, Tomáš - In: International and comparative sports justice . - Bracciano : Sports law and policy centre, 2013 ; S. 564[o4] 2013 - Gedra, Juraj - In: Akademické akcenty 2012 . - Žilina : Eurokódex, 2013 ; S. 649[o4] 2013 - Harabin, Štefan - In: Právo, obchod, ekonomika 3 . - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2013 ; S. 643[o4] 2013 - Sopúchová, Soňa - In: Theoretical issues in administrative judiciary . - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2013 ; S. 232, 233[o4] 2013 - Čierniková, Zuzana - In: Theoretical issues in administrative judiciary . - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2013 ; S. 154[o4] 2013 - Jakubáč, Róbert - In: Justičná revue, roč. 65, č. 12, 2013 ; s. 1615[o4] 2014 - Valachovič, Marek - In: Justičná revue, roč. 66, č. 4, 2014 ; s. 467[o4] 2014 - Zámožík, Jozef - In: Liber amicorum Ján Lazar . - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2014 ; S. 786[o4] 2014 - Jakab, Radomír - Molitoris, Peter - Jurko, Marcel - In: Správne právo procesné . - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2014 ; S. 228[o4] 2014 - Ukropec, Anton - In: Justičná revue, roč. 66, č. 2, 2014 ; s. 191, 193[o4] 2014 - Poruban, Andrej - In: Pracovný súdny poriadok (nová právna norma v oblasti pracovného práva) . - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2014 ; S. 105[o4] 2012 - Žitníková, Miroslava - In: Miľníky práva v stredoeurópskom priestore 2012, 1. časť . - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2012 ; S. 258[o4] 2014 - Gedra, Juraj - In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2014 [elektronický zdroj] . - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2014 ; S. 276 [CD-ROM][o4] 2014 - Šmondrk, Pavol - In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2014 [elektronický zdroj] . - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2014 ; S. 289 [CD-ROM][o4] 2015 - Poruban, Andrej - In: Bratislavské právnické fórum 2015 [elektronický zdroj] . - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2015 ; S. 232 [CD-ROM][o4] 2015 - Gešková, Katarína - In: Bratislavské právnické fórum 2015 [elektronický zdroj] . - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2015 ; S. 324 [CD-ROM][o3] 2015 - Aštary, Adam - In: Súčasné vývojové tendencie princípov a pravidiel nadnárodného, európskeho a národného civilného procesu . - Plzeň : Aleš Čeněk, 2015 ; S. 41[o3] 2015 - Maslák, Marek - In: Súčasné vývojové tendencie princípov a pravidiel nadnárodného, európskeho a národného civilného procesu . - Plzeň : Aleš Čeněk, 2015 ; S. 116[o4] 2016 - Imrich Breznoščáková, Miriam - In: Dlhy poručiteľa a ich vyporiadanie v konaní o dedičstve : likvidácia dedičstva . - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016 ; S. 256[o4] 2016 - Poništ, Viliam - In: Košické dni súkromného práva 1 . - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2016 ; S. 642[o4] 2016 - Burdová, Katarína : Osvojenie. - In: Medzinárodné právo súkromné . - Bratislava : C. H. Beck, 2016 ; S. 377[o4] 2016 - Gandžalová, Daniela - In: Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Beli Neosolii, roč. 20 . - Banská Bystrica : Belianum, 2016 ; S. 88[o4] 2016 - Vicen, Vlastimil - In: Princíp spravodlivosti v právnom poriadku Slovenskej republiky . - Bratislava : Merkury, 2016 ; S. 167, 180[o4] 2016 - Kotrecová, Alexandra - Valová, Katarína - In: Ars notaria, roč. 20, č. 3, 2016 ; s. 18[o4] 2016 - Hodálová, Katarína - In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2016 [elektronický zdroj] . - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2016 ; S. 232 [CD-ROM][o3] 2016 - Ralbovská Sopúchová, Soňa - In: CER Comparative European research 2016, iss. 2 [elektronický zdroj] . - London : Sciemcee publishing, 2016 ; S. 92 [CD-ROM][o4] 2016 - Poruban, Andrej - In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2016 [elektronický zdroj] . - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2016 ; S. 279 [CD-ROM][o3] 2016 - Sedlačko, František - Kotrecová, Alexandra : Neodkladné opatrenia, zabezpečovacie opatrenia a iné opatrenia súdu. - In: Civilný sporový poriadok : komentár . - Praha : C. H. Beck, 2016 ; S. 1104[o3] 2016 - Sedlačko, František - Čentík, Tomáš - Baricová, Jana - Mesiarkinová, Soňa : Trovy konania. - In: Civilný sporový poriadok : komentár . - Praha : C. H. Beck, 2016 ; S. 917[o3] 2016 - Kotrecová, Alexandra : Rozhodovanie uznesením. - In: Civilný sporový poriadok : komentár . - Praha : C. H. Beck, 2016 ; S. 862[o4] 2016 - Hamuľák, Juraj - Minčič, Vladimír - Poruban, Andrej - In: Pracovný súdny poriadok (riešenie sporov v pracovnom práve) . - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2016 ; S. 73[o4] 2016 - Poruban, Andrej - In: Bratislavské právnické fórum 2016: Realizácia a ochrana sociálnych práv v 21. storočí - pozitívny záväzok štátu [elektronický zdroj] . - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2016 ; S. 109 [CD-ROM][o1] 2017 - Mittelman, Alexandra - Noskova, Milena - Mucha, Boris - Peráček, Tomáš - Srebalová, Mária - In: Economic and social development (Book of proceedings). 20th International scientific conference on economic and social development [elektronický zdroj] . - Varazdin : Varazdin development and entrepreneurship agency, 2017 ; S. 480, 482 [online] ; CPCI-SSH[o4] 2017 - Poruban, Andrej - In: Súkromné právo, roč. 3, č. 2, 2017 ; s. 51[o4] 2017 - Šmondrk, Pavol - In: Paneurópske právnické fórum [elektronický zdroj] . - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2017 ; S. 670 [online][o4] 2017 - Pobijak, Tomáš - In: Justičná revue, roč. 69, č. 8-9, 2017 ; s. 977[o4] 2017 - Seilerová, Monika - In: Právo, obchod, ekonomika 7. . - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2017 ; S. 457[o2] 2017 - Peráček, Tomáš - Kočišová, Lucia - Mucha, Boris : Importance of the e-government act and its impact on the management and economy of the enterprise in the Slovakia. - In: Management and economics in manufacturing : proceedings of scientific papers . - Zvolen : Technical university in Zvolen, 2017 ; S. 92, 96 ; CPCI-SSH[o4] 2017 - Valová, Katarína - Tomašovič, Marek : Konanie o dedičstve. - In: Civilný mimosporový poriadok : komentár . - Bratislava : C. H. Beck, 2017 ; S. 625[o4] 2017 - Tomašovič, Marek : Konanie o umorenie listiny. - In: Civilný mimosporový poriadok : komentár . - Bratislava : C. H. Beck, 2017 ; S. 920, 921[o4] 2017 - Pavol, Jozef - In: Migrácia pracovných síl v európskom priestore . - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2017 ; S. 114[o4] 2017 - Gašparec, Filip - In: Štát a právo, roč. 4, č. 3, 2017 ; s. 276[o1] 2017 - Peráček, Tomáš - Noskova, Milena - Mucha, Boris : Selected issues of Slovak business environment. - In: Economic and social development (ESD) : managerial issues in modern business . - Varazdin : Varazdin development and entrepreneurship agency, 2017 ; S. 258 ; CPCI-SSH[o1] 2017 - Mittelman, Alexandra - Nosková, Milena - Mucha, Boris - Peráček, Tomáš : Specific characteristics of contract on purchase of security under conditions in the Slovak Republic. - In: Economic and social development: 20th international scientific conference on economic and social development . - Varazdin : Varazdin development and entrepreneurship agency, 2017 ; S. 506 ; CPCI-SSH[o4] 2018 - Gešková, Katarína - In: Košické dni súkromného práva 2 . - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Právnická fakulta, 2018 ; S. 600[o4] 2018 - Srebalová, Mária - In: Správne právo procesné : osobitná časť . - Šamorín : Heuréka, 2018 ; S. 152[o3] 2018 - Sedlačko, František - Čentík, Tomáš - In: Správny súdny poriadok : komentár . - Praha : C. H. Beck, 2018 ; S. 801[o4] 2018 - Gandžalová, Daniela - In: Banskobystrické zámocké dni práva na tému "Identifikácia únosnej miery autonómie právnych odvetví a súčasnej potreby ich synergie" . - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Belianum, 2018 ; S. 59[o1] 2018 - Močarníková, Katarína - Mucha, Boris - Peráček, Tomáš - In: Innovation management and education excellence through vision 2020 [elektronický dokument] . - Norristown : International business information management association, 2018 ; S. 3501 [USB-key] ; CPCI-SSH[o1] 2018 - Vilčeková, Lucia - Kočišová, Lucia - Mucha, Boris - Peráček, Tomáš : Securitization of liabilities in Slovak business law. - In: Innovation management and education excellence through vision 2020 [elektronický dokument] . - Norristown : International business information management association, 2018 ; S. 5068 [USB-key] ; CPCI-SSH[o2] 2018 - Peráček, T. - Vojtech, F. - Srebalová, M. - Pekár, B. - Mikušová-Meričková, B. - Horvat, M. - In: European pharmaceutical journal, roč. 65, č. 1, 2018 ; s. 29 ; SCOPUS[o3] 2018 - Kotrecová, Alexandra - In: Exekučný poriadok : komentár . - Praha : C.H. Beck, 2018 ; S. 425[o4] 2018 - Gašparec, Filip - In: Justičná revue, roč. 70, č. 10, 2018 ; s. 1058[o3] 2017 - Sopúchová, Soňa - In: Naděje právní vědy : Býkov 2013 . - Plzeň : Aleš Čeněk, 2017 ; S. 231[o4] 2018 - Peceň, Pavol - Meliš, Roman - In: Bankové právo záväzkové . - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018 ; S. 530[o3] 2018 - Slezáková, Andrea - Slezák, Peter - Nádaský, Adam - In: Konanie vo veciach dohľadu : vybrané právne aspekty regulácie konania vedeného Národnou bankou Slovenska . - Praha : Wolters Kluwer, 2018 ; S. 76[o4] 2019 - Kušníriková, Miroslava - In: Vedecká konferencia doktorandov na Akadémii Policajného zboru v Bratislave . - Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2019 ; S. 223[o3] 2019 - Sudzina, Milan - In: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, č. 25, 2019 ; s. 145[o3] 2020 - Pobijak, Tomáš : Preukazovanie dobrej viery člena štatutárneho orgánu v sporoch o náhradu škody. - In: Dny práva 2019 - Days of law 2019 : (Část 6. - Civilní proces v aktuální judikatuře) [elektronický dokument] . - Brno : Masarykova univerzita, 2020 ; S. 68 [online][o4] 2020 - Koľveková, Viktória : Princíp arbitrárneho poriadku v civilnom procese v historických súvislostiach. - In: Banskobystrické zámocké dni práva [elektronický dokument] : Právno-teoretické a historické konotácie inštitútov práva v súčasnosti . - Banská Bystrica : Belianum, 2020 ; S. 72 [online][o4] 2020 - Gešková, Katarína : Ako tvoriť ustálenú rozhodovaciu prax o naliehavom právnom záujme. - In: Žalobné právo . - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2020 ; S. 245[o4] 2021 - Sudzina, Milan : Neodkladné opatrenia v konkurznom práve. - In: Košické dni súkromného práva 3 . - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021 ; S. 322, 323[o3] 2021 - Ševcová, Katarina : Otázky o predbežných otázkach a civilné konanie. - In: Pocta prof. Janu Hurdíkovi k 70 narozeninám : základní otázky života, práva a vůbec...! . - Brno : Masarykova univerzita, 2021 ; S. 571

5.

(A+) Ficová, S. [et al.]: Odvolanie § 355-396. Civilný sporový poriadok : komentár. - Praha : C. H. Beck, 2016. ISBN 978-80-7400-629-6. s. 1183-1325 (Veľké komentáre)[o6] 2017 - Brázdil, Jozef - In: Bulletin slovenskej advokácie, roč. 23, č. 3, 2017 ; s. 63[o6] 2017 - Vozár, Jozef - In: Právny obzor, roč. 100, č. 5, 2017 ; s. 538-539[o5] 2017 - Hamuľáková, Klára - In: Bulletin advokacie, č. 12, 2017 ; s. 54[o4] 2018 - Kovaľová, Anna - In: Košické dni súkromného práva 2 . - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Právnická fakulta, 2018 ; S. 631[o4] 2018 - Valachovič, Marek - Perdík, Marek - In: Bulletin slovenskej advokácie, roč. 24, č. 12, 2018 ; s. 19[o3] 2019 - Lavická, Petra - In: Časopis pro právní vědu a praxi, roč. 27, č. 1, 2019 ; s. 93 [o4] 2019 - Kovaľová, Anna - In: Teória a prax verejnej správy [elektronický zdroj] . - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2019 ; S. 111, 112, 114 [online][o4] 2020 - Poništ, Viliam - In: Bulletin slovenskej advokácie, roč. 26, č. 6, 2020 ; s. 15[o4] 2021 - Kovaľová, Anna : Právna úprava trov v civilnom sporovom konaní. - In: Budúcnosť práva - právo budúcnosti [elektronický dokument] . - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, 2021 ; S. 345 [online][o4] 2021 - Molnár, Peter – Kušníriková, Miroslava : K novotám v sporoch s ochranou slabšej strany. - In: Bulletin slovenskej advokácie, roč. 27, č. 4, 2021 ; s. 46[o4] 2021 - Kovaľová, Anna : Porušenie práva na spravodlivý proces. - In: Právne rozpravy on-screen 2 : sekcia súkromného práva [elektronický dokument] . - Banská Bystrica : Belianum, 2021 ; S. 72, 74 [online]

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.

VEGA 1/0426/16 Mechanizmus uplatňovania kolektívnych nárokov v podmienkach SR, Vedecká grantová agentúra MŠ SR a SAV (VEGA), grant riešený na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, grant pridelený na obdobie rokov 2016-2018, pozícia: vedúca projektu

2.

VEGA 1/0610/21 Zásadná reforma dedičského práva - nevyhnutnosť či nepodstatnosť? Vedecká grantová agentúra MŠ SR a SAV (VEGA), grant riešený na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, grant pridelený na obdobie rokov 2021-2023, pozícia: vedúca projektu

3.-

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
vedúca katedry Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra občianskeho práva 2015 - 2019
člen komisie Spoločná odborová komisia pre odbor doktorandského štúdia: 68-17-9 občianske právo 2000 – 2010
člen Stála pracovná skupina Akreditačnej komisie pre oblasť výskumu 7 Právo a medzinárodné vzťahy 2012 - 2019
Míľniky práva - garant Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra občianskeho práva priebežne (konferencia sa koná každý rok)
ŠVOČ - predseda komisie Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra občianskeho práva priebežne (konferencia sa koná 1x do roka)
vedúca odboru občianskeho práva procesného Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra občianskeho práva od roku 1999
tvorca študijného programu v rámci projektu Cudzojazyčný magisterský študijný program "Law of European Integration and Globalization (LEIG), ITMS kód projektu 26140230010 Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2013 - 2015

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Právnická fakulta Viedeňskej Univerzity Renngasse 6-8 A-1010 Wien, Rakúsko december 1991 študijný pobyt
Právnická fakulta v Basel Švajčiarsko apríl až jún 1992 študijný pobyt

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

2013 a 2019 Cena rektora za vynikajúcu diplomovú prácu, ktorá vznikla pod mojím vedením


2006 redakčnou radou časopisu Justičná revue udelená Cena Karola Planka za publikačnú činnosť v roku 2005

 

2013 udelená Cena Karlovarských právnických dnů za publikáciu roka 2012: Števček, M., Ficová, S. a kol. Občiansky súdny poriadok. Komentár. 2. vydanie. Praha : C. H. Beck, 2012, 1299 s., ISBN 978-80-7400-406-3


2017 udelená Cena Karlovarských právnických dnů za publikáciu roka 2016: Ficová, S. [et al.]: Odvolanie § 355-396. Civilný sporový poriadok : komentár. - Praha : C. H. Beck, 2016. ISBN 978-80-7400-629-6. s. 1183-1325 (Veľké komentáre)

 

2017 - doteraz - International Association of Procedural Law, člen

2010 – doteraz - Karlovarské právnické dny, nominátor

 

2006 - doteraz - člen redakčnej rady v časopise pre právnu teóriu a prax – Justičná revue, vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

 

2011 - doteraz - člen redakčnej rady v časopise pre právnu vedu a prax – Bulletin slovenskej advokácie, vydáva Slovenská advokátska komora

 

2010 - 2011 – členka Komisie pre zostavenie koncepcie alternatívy podmienok pre prijímacie konanie pre bakalársky študijný program právo na Právnickej fakulte UK v Bratislave ako poradný orgán Akademického senátu Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave


2011 2012 – členka Komisie pre rozvoj študijného programu ako poradný orgán Akademického senátu Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

 

pravidelne od roku 2006 príprava stanovísk pre zasadnutia občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky k rozhodnutiam a stanoviskám navrhovaným na uverejnenie v Zbierke súdnych rozhodnutí a stanovísk, ako aj aktívna účasť na zasadnutiach kolégia

 

od roku 2010 doteraz, Slovenská advokátska komora, člen pracovnej skupiny pre súkromné právo

 

2000 - Ministerstvo spravodlivosti SR, člen subkomisie pre dedičské právo v rámci rekodifikácie Občianskeho zákonníka

2012 - Ministerstvo spravodlivosti SR, podpredseda komisie pre rekodifikáciu Občianskeho súdneho poriadku

 

1998 – 1999 gestorka dvojročného kurzu celoživotného vzdelávania pre súdnych exekútorov na Právnickej fakulte UK

 

rigorózne konanie:

 

od roku 1999 doteraz   Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Občianske právo procesné, člen komisie pre rigorózne skúšky, súčasne aj oponovanie rigoróznych prác

 

od roku 1999 doteraz   Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Občianske právo hmotné, člen komisie pre rigorózne skúšky, súčasne aj oponovanie rigoróznych prác

 

od roku 2000 doteraz   Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Občianske právo procesné, predseda komisie pre rigorózne skúšky

 

od roku 2002 doteraz   Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Pracovné právo, člen komisie pre

rigorózne skúšky

 

od roku 2015 doteraz   Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Občianske právo hmotné, predseda komisie pre rigorózne skúšky


2011 Pamätná medaila Právnickej fakulty za podporu a spoluprácu

2012 Pamätný list Univerzity Komenského za rozvíjanie vedeckých, odborných, umeleckých a osobnostných kvalít študentov na alma mater

 

organizovanie konferencií, garantovanie sekcií:

 

1. 1.10. – 2.10. 2007, vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou usporiadaná v rámci plnenia úloh grantu VEGA č. 1/3785/06, názov podujatia: Ochrana práv maloletých v civilnom procese, organizátori: Doc. Ficová, Doc. Cirák, JUDr. Pavelková, JUDr. Smyčková a JUDr. Gešková, pod záštitou Právnickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava

 

2.  27.11. – 28.11.2008, vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou usporiadaná v rámci plnenia úloh grantu VEGA č. 1/4570/07, názov

podujatia: Vedecká konferencia o euro a ochrane a vymožiteľnosti práv, organizátori: Doc. JUDr. Ján Cirák, CSc. Doc. JUDr. Svetlana Ficová,

CSc., JUDr. Muránska, JUDr. Gandžálová, JUDr. Ing. Gandžala, JUDr. Ďurana, JUDr. Ševcová, JUDr. Ľupták, JUDr. Kováčiková; (Ficová – organizátor + člen programového výboru)

 

3.  24. jún 2009, konferencia usporiadaná v rámci plnenia úloh grantu APVV-0745-07, názov podujatia: Exekučné právo. Legislatívny zámer., organizátori: Justičná akadémia, Doc. JUDr. Svetlana Ficová, CSc., JUDr. Daniela Švecová, JUDr. Jana Bajánková, doc. JUDr. Alena Pauličková, PhD., doc. JUDr. Ján Cirák, CSc., doc. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD., JUDr. Imrich Fekete, CSc., genmjr. JUDr. Ondrej Samaš, JUDr. Pavol Toman, JUDr. Peter Straka, JUDr. Ivan Rumana, JUDr. Marian Blaha, JUDr. Peter Hulla

 

4.  1.10. - 2.10.2009, medzinárodná konferencia usporiadaná v rámci plnenia úloh grantu APVV-0745-07, názov podujatia: Vymožiteľnosť práva v Slovenskej republike, organizátori: Justičná akadémia, Doc. JUDr. Svetlana Ficová, CSc., JUDr. Daniela Švecová, JUDr. Jana Bajánková, doc. JUDr. Alena Pauličková, PhD., doc. JUDr. Ján Cirák, CSc., doc. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD., JUDr. Imrich Fekete,

CSc., genmjr. JUDr. Ondrej Samaš, JUDr. Pavol Toman, JUDr. Peter Straka, JUDr. Ivan Rumana, JUDr. Marian Blaha, JUDr. Peter Hulla

 

5.  21.10. – 23.10.2010, medzinárodná vedecká konferencia k 90. výročiu právnej vedy a právnického vzdelávania na Slovensku, názov podujatia: Právo ako zjednocovateľ Európy – veda a prax, organizátor: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta (Ficová - garant sekcie občianske právo)

 

6.  9.12. - 10.12.2010, medzinárodná konferencia usporiadaná v rámci plnenia úloh grantu APVV-0745-07, názov podujatia: Vymožiteľnosť práva v Slovenskej republike, organizátori: Justičná akadémia, Doc. JUDr. Svetlana Ficová, CSc., JUDr. Daniela Švecová, JUDr. Jana Bajánková, doc. JUDr. Alena Pauličková, PhD., doc. JUDr. Ján Cirák, CSc., doc. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD., JUDr. Imrich Fekete,

CSc., genmjr. JUDr. Ondrej Samaš, JUDr. Pavol Toman, JUDr. Peter Straka, JUDr. Ivan Rumana, JUDr. Marian Blaha, JUDr. Peter Hulla

 

7. 2013, medzinárodná vedecká konferencia Bratislavské právnické fórum, názov podujatia: Zmluvný systém a rekodifikácia Občianskeho zákonníka, Dokazovanie v civilnom procese, organizátor: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, (Ficová – garant sekcie Občianske právo)


8.2.10. - 3.10.2014 medzinárodná vedecká konferencia, názov podujatia: Ľudské práva. O žalobách týkajúcich sa odoberania detí v členských štátoch Rady Európy a súvisiace ľudskoprávne aspekty, organizátor: Ústav práva a súdneho inžinierstva, Česká republika (Ficová - člen vedeckého výboru)


9. 9.10. – 10.10.2015, medzinárodná vedecká konferencia Bratislavské právnické fórum, názov podujatia: Občianske právo na križovatke nového a starého, organizátor: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, (Ficová – garant sekcie Občianske právo)

 

10. 14.12.2017, medzinárodná vedecká konferencia usporiadaná v rámci plnenia úloh grantu VEGA č. 1/0426/16, názov podujatia: Mechanizmus uplatňovania kolektívnych nárokov v podmienkach SR, organizátori: prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc., JUDr. Martin Križan, PhD., JUDr. Imrich Fekete, CSc. a kol.


11. 22.2. – 23.2.2018 medzinárodná vedecká konferencia, názov podujatia: Vplyv judikatúry ústavného súdu na interpretáciu noriem súkromného práva, organizátor: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, (Ficová – garant sekcie Občianske právo)


12. 22.4. – 23.4.2021, medzinárodná vedecká konferencia Bratislavské právnické fórum, názov podujatia: Právo v kríze a kríza v práve. Hodnotové determinanty občianskeho práva v čase krízy, organizátor: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, (Ficová člen vedeckej komisie)

 

13. 8.12.2021, medzinárodná vedecká konferencia usporiadaná v rámci plnenia úloh grantu VEGA č. 1/0610/21, názov podujatia: Zásadná reforma dedičského práva – nevyhnutnosť či nepodstatnosť? organizátori: prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc., JUDr. Martin Križan, PhD., JUDr. Imrich Fekete, CSc., JUDr. Ing. Karin Raková, PhD., MBA, Mgr. Martin Hamřik, PhD., Mgr. Marek Ivančo, PhD., JUDr. Zuzana Klincová, PhD.


Dátum poslednej aktualizácie
31.03.2022