DOKUMENT
Meno a priezvisko
doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD.
Typ dokumentu:
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy:
Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy:
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty:
Právnická fakulta
Sídlo fakulty:
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 313, 81000 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Gajdošová
I.2 - Meno
Martina
I.3 - Tituly
doc., JUDr., Mgr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1970
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
I.6 - Adresa pracoviska
Šafárikovo nám. 6, Bratislava, Slovenská republika
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
martina.gajdosova@flaw.uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8815
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
právo

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta/Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
1994/1997
II.c - Odbor a program
archívnictvo-história/právo
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2010
II.c - Odbor a program
teória štátu a práva
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2016
II.c - Odbor a program
teória a dejiny štátu a práva
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
docent Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta od 2020
docent Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta 2016-2020
odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta 2005-2006, 2007-2016
advokátsky koncipient aliancia advokátov, Bratislava, JUDr. Gerta Flassiková 2001-2002

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
akreditovaný vzdelávací program ďalšieho vzdelávania v Trnave, „Participatívne postupy vo vzdelávaní dospelých“, PDCS, o. z. Partners for Democratic Change Slovakia, Bratislava 2017
kurz ruského jazyka Gosudarstvennyj Institut Russkogo Jazyka imeni A. S. Puškina v Moskve, Ruská federácia 2016

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Teória práva I právo prvý právo
Teória práva II právo prvý právo
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
7
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
129
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
1
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
2
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Združovacie právo právo prvý právo

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
97
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
67
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
86
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
66
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
50
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
31
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.

Gajdošová, Martina (100%) : Združenia a sloboda združovania. - 2. preprac. vyd. - Bratislava : C.H. Beck, 2019, 377 s. - (Právne inštitúty), ISBN 978-80-89603-77-0

2.

Gajdošová, Martina (50%) - Kerecman, Peter (50%): Prvé ženy v slovenskej advokácii. - 1. vyd. - Bratislava : Veda, 2015. - 318 s.,

ISBN 978-80-224-1430-2

3.

Gajdošová, Martina (100 %): Pervyje ženššiny v advokature Slovakiji: kuľturologičeskij analiz. (The first women in the Slovakian legal profession: a cultural analysis). Vestnik Sankt-Peterburskogo universiteta : serija 17, filosofija, konfliktologija, kuľturologija, religiovedenije. - Č. 3 (2016), s. 83-89, ISSN 2306-997X


4.

Gajdošová, Martina (47,3 %), Kerecman, P., Ďuriška, Z., Kušnír, J., Hellenbart, V.: Advokátske komory na Slovensku v rokoch 1875 – 1945. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, SAK, 2018, ISBN: 978-80-224-1641-2, s. 766

5.

Gajdošová, Martina (100%) : Protection of weaker party in association. In: Rechtsschutz des schwächeren Subjekts im Privatrecht. - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2014. - S. 232-252. - ISBN 978-3-631-64743-1. Edícia: Spectrum Slovakia series ; vol. 6


VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.

Gajdošová, Martina (100 %): Legal measures as the response to an extraordinary situation in the Slovak Republic. In: Ewoud Hondius, Marta Santos Silva, Andrea Nicolussi, Pablo Salvator Coderch, Christiane Wendehorst and Fryderyk Zoll (eds.): Coronavirus and the Law in Europe. Cambridge : Intersentia, 2021, p. 243-262

2.

Gajdošová, Martina (100 %): Akademická samospráva ako neodmysliteľný prvok demokratického a právneho štátu. In: Bárány, E. (ed.): Tvorba a výklad práva v podmienkach právneho pluralizmu. - : 1. vyd. ISBN 978-80-7676-231-2. - Praha : Wolters Kluwer ČR, 2021. - S. 247-263

3.

Gajdošová, Martina (100%) : Advokát v právnom štáte = Lawyer in a legal state. In: Právny obzor. - Roč. 102, č. 1 (2019), s. 22-43. - ISSN (print) 0032-6984

4.

Gajdošová, Martina (100 %): Komentár zákona č. 34/2002 Z. z. Zákon o nadáciách. Žilina : Poradca podnikateľa, 2021, ISBN: 978-80-8186-055-3, s. 117

5.

Gajdošová, Martina (100 %): Záujmové združenia právnických osôb, § 20f - § 20j, prechodné ustanovenie § 875 (In: Števček, M., Dulak, A., Bajánková, J., Fečík, M., Sedlačko, F., Tomašovič a kol.: Občiansky zákonník I. a II. Komentár. Praha : C. H. Beck, 2019, ISBN: 978-80-7400-770-5, s. 131 – 157, 3230 - 3237

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.

Gajdošová, Martina (100%) : Združenia a sloboda združovania. - 2. preprac. vyd. - Bratislava : C.H. Beck, 2019, 377 s. - (Právne inštitúty), ISBN 978-80-89603-77-0:

[o4] 2021 - Čollák, Jaroslav : Spor(ový moment) ako tajomný fenomén : predmet sporu ako kľúč k právomoci prejednacích (decíznych) systémov : úvahy o vzniku súkromného práva procesného?. - In: Košické dni súkromného práva 3 . - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021 ; S. 179

Ohlasy k prvému vydaniu diela: Gajdošová, Martina (100 %): Združenia a právo slobodne sa združovať. Bratislava : C. H. Beck, 2013, s. 216, ISBN: 978-80-89603-08-4:

[o2] 2013 - Orosová, Martina : Legislatívna ochrana kultúrneho dedičstva v Československej republike v rokoch 1918–1939. - In: Muzeológia a kultúrne dedičstvo, roč. 1, č. 2, 2013 ; s. 35 ; ESCI[o4] 2013 - Procházka, Radoslav - Káčer, Marek - In: Teória práva . - Bratislava : C. H. Beck, 2013 ; S. 280[o3] 2013 - Krošlák, Daniel - In: Introduction to the Slovak constitutional system . - Prague : Leges, 2013 ; S. 120[o4] 2015 - Mrva, Michal : Právo člena občianskeho združenia na súdnu ochranu. - In: Bulletin slovenskej advokácie, roč. 21, č. 1-2, 2015 ; s. 48[o3] 2019 - Barancová, Helena - In: Skončenie pracovného pomeru a základné ľudské práva v judikatúre európskych súdov . - Praha : Leges, 2019 ; S. 189, 258[o4] 2019 - Mészáros, Marián : O združovaní zamestnancov v odborových organizáciách v 21. storočí. - In: Sloboda združovania - verejnoprávne a súkromnoprávne aspekty . - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2019 ; S. 209, 210[o4] 2019 - Moravčíková, Michaela : Verejnoprávne aspekty autonómie cirkví a náboženských spoločností. - In: Sloboda združovania - verejnoprávne a súkromnoprávne aspekty . - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2019 ; S. 102, 112[o4] 2019 - Škrobák, Ján - In: Živnostenský zákon : komentár . - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019 ; S. 354, 435[o4] 2019 - Barancová, Helena - In: Sloboda viery a náboženstva v pracovnom práve a judikatúra súdov . - Bratislava : Sprint 2, 2019 ; S. 135, 139[o3] 2018 - Korpáš, Eduard – Filová, Anita - In: Správny súdny poriadok : komentár . - Praha : C.H. Beck, 2018 ; S. 1487, 1489, 1492, 1494[o4] 2017 - Horvat, Matej - In: Administratívnoprávna zodpovednosť právnických osôb . - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017 ; S. 49, 251[o4] 2018 - Trhanová, Martina : Prvá Československá republika. - In: Kokava nad Rimavicou : vlastivedná monografia . - Kokava nad Rimavicou : Obecný úrad, 2018 ; S. 207[o4] 2019 - Barancová, Helena : Koaličná sloboda – právo na štrajk a základné ekonomické slobody EÚ. - In: Sloboda združovania - verejnoprávne a súkromnoprávne aspekty . - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2019 ; S. 36, 37[o4] 2019 - Košičiarová, Soňa : Procesné záruky ochrany vzniku odborovej organizácie. - In: Opus laudat artificem . - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2019 ; S. 26, 33[o4] 2019 - Vallová, Jana : Združovacie právo a aplikačné problémy v praxi so zavedením novej právnej úpravy Zákonom č. 346/2018 Z.z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov. - In: Sloboda združovania - verejnoprávne a súkromnoprávne aspekty . - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2019 ; S. 74, 78[o4] 2019 - Fabián, Dominik – Neumann, Jakub : Činnosť antidemokratických občianskych združení v kontexte slobody združovania. - In: Sloboda združovania - verejnoprávne a súkromnoprávne aspekty . - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2019 ; S. 275, 277[o4] 2019 - Procházka, Radoslav - Káčer, Marek - In: Teória práva . - C.H. Beck, 2019 ; S. 286, 292[o4] 2018 - Košičiarová, Soňa - In: Zákon o obecnom zriadení : komentár . - Žilina : Eurokódex, 2018 ; S. 139, 194[o3] 2018 - Košičiarová, Soňa : Prístup k súdnemu prieskumu vo veciach združovania na Slovensku. - In: Správnísoudnictví – 15 let existence soudního řádu správního vs. prvotní zkušenosti s aplikací nového Správneho súdneho poriadku [elektronický zdroj] . - Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2018 ; S. 96, 107 [online][o3] 2018 - Magurová, Zuzana - Magurová, Hana - In: (Ne)ziskové právnické osoby . - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2018 ; S. 8, 86[o4] 2019 - Strémy, Jana : Právo združovať sa ako jeden z prvkov obchodných spoločností a družstva. - In: Právo obchodných spoločností a družstva – všeobecný úvod do problematiky a vymedzenie základných pojmov [elektronický dokument] : (inovatívna vysokoškolská učebnica v oblasti systémov riadenia a kontroly v atomistických a polykorporátnych štruktúrach) . - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2019 ; S. 26, 33, 40, 41, 54 [online][o4] 2021 - Svák, Ján - Balog, Boris - Bujňák, Vincent - Domin, Marek - Krunková, Alena - Trellová, Lívia : Druhá hlava. Základné práva a slobody : čl. 11-54. - In: Ústava Slovenskej republiky : komentár : Zväzok 1 (základné princípy a ľudské práva) . - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021 ; S. 383

2.

Gajdošová, Martina (50%) - Kerecman, Peter (50%): Prvé ženy v slovenskej advokácii. - 1. vyd. - Bratislava : Veda, 2015. - 318 s.,

ISBN 978-80-224-1430-2:

[o6] 2016 - Vozár, Jozef - In: Právny obzor, roč. 99, č. 1, 2016 ; s. 73[o3] 2017 - Feľcan, I. Ju. : Kadrovyj sklad advokatury na Zakarpatti v druhij polovyni 19 - peršij polovyni 20 stolittja. - In: Visnyk Charkivskoho nacionaľnoho universytetu vnutrišnich sprav, roč. 79, č. 4, 2017 ; s. 73[o2] 2018 - Škorvanková, Eva : Snahy o obmedzenie vysokoškolského štúdia žien.... - In: Historický časopis, roč. 66, č. 4, 2018 ; s. 650 ; AHCI[o6] 2015 - Balík, Stanislav - In: Bulletin slovenskej advokácie, roč. 21, č. 6, 2015 ; s. 53[o4] 2016 - Kamenická, Katarína : Osnovníčka Dr. Marta Amália Szamueliszová - pokračovanie príbehu. - In: Bulletin slovenskej advokácie, roč. 22, č. 6, 2016 ; s. 62[o6] 2016 - Nalevanková, Gabriela - In: Fórum archivárov, roč. 25, 2016, č. 1 ; s. 55[o4] 2016 - Laclavíková, Miriam : Jozef Vozár : Významní slovenskí právnici z Liptova. - In: Justičná revue, roč. 68, č. 10, 2016 ; s. 1149[o4] 2016 - Mosný, Peter – Laclavíková, Miriam : Prvotná profilácia protižidovských opatrení v Maďarsku v 20. storočí. - In: Právno-historické trendy a výhľady 1 . - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2016 ; S. 151[o5] 2015 - Stawicka, Eva - In: Palestra : pismo adwokatury polskiej, roč. 60, č. 11-12, 2015 ; s. 219-220[o5] 2015 - Balík, Stanislav - In: Bulletin advokacie, č. 7-8, 2015 ; s. 79-80[o3] 2017 - Ötvös, Anna - In: Lola könyve - Kassától Márai Sándorig . - Budapešť : Helikon Kiadó, 2017 ; S. 182[o6] 2017 - Mosný, Peter – Laclavíková, Miriam - In: Historicky casopis, roč. 65, č. 1, 2017 ; s. 165-167[o4] 2020 - Dudeková Kováčová, Gabriela : Vojna ako akcelerátor? : politická participácia žien v Uhorsku a v Československej republike. - In: „S ľudom a pre ľud“ : Cesty k demokracii na Slovensku za monarchie a prvej republiky . - Bratislava: Veda, 2020 ; S. 344

3.

Gajdošová, Martina (47,3 %), Kerecman, P., Ďuriška, Z., Kušnír, J., Hellenbart, V.: Advokátske komory na Slovensku v rokoch 1875 – 1945. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, SAK, 2018, ISBN: 978-80-224-1641-2, s. 766:

[o6] 2019 - Vozár, Jozef - In: Právny obzor, roč. 102, č. 4, 2019 ; s. 373-374[o6] 2018 - Balík, Stanislav - In: Bulletin slovenskej advokácie, roč. 24, č. 7-8, 2018 ; s. 8, [o6] 2018 - Danišová, Nikola - In: Monument revue, roč. 7, č. 2, 2018 ; s. 85-86, [o6] 2021 - Gabríková, Alžbeta : Gajdošová, Martina a kol. : Advokátske komory na Slovensku v rokoch 1875-1948. - In: Slovenská archivistika, roč. 51, č. 1, 2021 ; s. 102-107,

4.

Gajdošová, Martina (100 %): Prelomenie princípu osobného výkonu advokácie. (Breaking the principle of practising law in the capacity of the sole practitione, rDurchbruch des Grundsatzes der persönlichen Ausübung der Rechtsanwaltschaft). Bulletin slovenskej advokácie. - Roč. 11, č. 3-4 (2005), s. 46-51, ISSN 1335-1079:

[o4] 2011 - Csach, Kristián - In: Profesijná zodpovednosť . - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011 ; S. 189, 513[o3] 2010 - Bartová, Zuzana - In: Obchodný zákonník : komentár . - Praha : C.H. Beck, 2010 ; S. 1032[o4] 2010 - Csach, Kristián : Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri činnosti slobodných povolaní. - In: 16. slovenské dni obchodného práva . - Bratislava : Slovenská advokátska komora, [2010], ; S. 52[o4] 2008 - Ovečková, Oľga – Boka, Pavel - Fúsek, František - Hrivník, Jaroslav - Hudák, Jozef - Kolaříková, Mária - Majeriková, Mária - Patakyová, Mária - Suchoža, Jozef - Škrinár, Alexander - Tejcová, Tatiana - Žitňanská, Lucia - In: Obchodný zákonník : komentár, zv. 2 . - Bratislava : Iura Edition, 2008 ; S. 769[o4] 2013 - Kalata, Peter - In: Zákon o advokácii . - Bratislava : C.H. Beck, 2013 ; S. 94, 108, 527[o4] 2014 - Jurčová, Monika – Novotná, Marianna : Náhrada škody v príkaznej zmluve de lege ferenda (úvahy). - In: Právo, obchod, ekonomika 4. : zborník vedeckých prác . - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2014 ; S. 386[o3] 2016 - Novotná, Marianna : Die Haftung für Information im slowakischen Privatrecht. - In: Rat und Auskunft als Grundlage der Haftung bei der Veräußerung von Wertpapieren nach dem Recht der CEE-Staaten : mit Beiträgen zur Haftung von Ratingagenturen . - Wien : Manz, 2016 ; S. 109[o4] 2017 - Janáč, Viliam - In: Obchodný zákonník : veľký komentár, zv. 2 (§ 261 až 775) . - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017 ; S. 9800

5.

Gajdošová, Martina (100 %): Judikatúra vo veciach práva slobodne sa združovať. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016, s. 235, ISBN: 978-80-8168-519-4:

[o4] 2019 - Seman, Tibor : Ochrana osobných údajov vo vzťahu k občianskym združeniam. - In: Sloboda združovania - verejnoprávne a súkromnoprávne aspekty . - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2019 ; S. 86, 94[o3] 2018 - Košičiarová, Soňa : Prístup k súdnemu prieskumu vo veciach združovania na Slovensku. - In: Správnísoudnictví – 15 let existence soudního řádu správního vs. prvotní zkušenosti s aplikací nového Správneho súdneho poriadku [elektronický zdroj] . - Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2018 ; S. 107 [online][o3] 2018 - Košičiarová, Soňa : Disciplinárne delikty členov samosprávnych stavovských organizácií a nová úprava zodpovednosti za správne delikty v Českej republike a na Slovensku. - In: Dny práva 2017 - Days of law 2017, Část 8 [elektronický zdroj] . - Brno : Masarykova univerzita, 2018 ; S. 143, 150 [online][o4] 2021 - Svák, Ján - Balog, Boris - Bujňák, Vincent - Domin, Marek - Krunková, Alena - Trellová, Lívia : Druhá hlava. Základné práva a slobody : čl. 11-54. - In: Ústava Slovenskej republiky : komentár : Zväzok 1 (základné princípy a ľudské práva) . - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021 ; S. 383

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.

V období od 01.01.2017 do 31.12.2019, projekt VEGA MŠ SR č. 1/0172/17 s názvom „Združenia ako prvok demokracie a prejav slobody združovania vo verejnoprávnych vzťahoch a súkromnoprávnych vzťahoch“.

Doc. JUDr. Mgr. Gajdošová, PhD. ako zodpovedná riešiteľka projektu dostala v máji 2020 certifikát VEGA o úspešnom ukončení riešenia projektu v roku 2019 a dosiahnutí vynikajúcich výsledkov.

Vedenie projektu (2017-2019).

2.

Doc. JUDr. Mgr. Gajdošová, PhD. ako zodpovedná riešiteľka projektu: Spracovanie ad hoc výskumu, správy a vyhodnotenie výskumu s názvom: "Úloha občianskej spoločnosti pri tvorbe politiky na úrovni členských štátov EÚ", na základe poverenia od European Centre of Expertise na základe požiadaviek Európskej komisie (The Directorate General for Employment, Social Affairs, and Inclusion of the European Commission) - ad hoc výskum "Role of civil society in policy-making at Member State level" – December 2019, výskum, správa a vyhodnotenie výskumu za Slovenskú republiku.

Vedenie projektu (2019).

3.

Projekty APVV - Verejná výzva 2015 - v období od 01/07/2016 do 30/06/2019, projekt číslo APVV-15-0066 s názvom „Nové technológie v pracovnom práve a ochrana zamestnanca“.

Spoluriešiteľka projektu (2015-2019).

4.

Projekty APVV - Verejná výzva 2017 – v období od 01/07/10/2018 do 30/06/2022, projekt číslo APVV-17-0056 s názvom „Ústava liberálno-demokratického štátu a radikalizácia politickej kultúry“.

Spoluriešiteľka projektu (2018-2020).

5.

Projekt VEGA č. 1/0089/21 „Záujmová korporácia ako subjekt a objekt výkonu verejnej správy“.

Spoluriešiteľka projektu (2021-2022).

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
prodekanka Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta 2011-2015
členka Pracovnej komisie pre históriu advokácie Slovenskej advokátskej komory Slovenská advokátska komora, Pracovná komisia pre históriu advokácie od 2011 doteraz
členka vedeckej rady fakulty Vedecká rada, Fakulta právnická Západočeskej univerzity v Plzni, Česká republika od 2020 doteraz
členka vedeckej rady fakulty Vedecká rada, Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave 2011-2020
členka akademického senátu univerzity Akademický senát, Trnavská univerzita v Trnave 2016-2020

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Ústav státu a práva Akademie věd České republiky, Praha Ústav státu a práva AV ČR, Praha, Národní tř., Česká republika 14.7.2014 - 20.7.2014 výskumný pobyt
Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika, Katedra právnej teórie PF MU, Brno, Veveří, Česká republika 2.3.2015 - 7.3.2015 výskumný pobyt
Právnická fakulte, Západočeská univerzita v Plzni, Česká republika, Katedra teorie práva PF ZČU, Plzeň, Sady Pětatřicátníků 14, Česká republika 18.5.2015-22.5.2015 výskumný pobyt
Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika, Katedra právnej teórie PF MU, Brno, Veveří, Česká republika 1.12.2016-5.12.2016 výskumný pobyt
Saint Petersburg State University, Department of State and Administrative, Saint Petersburg, Russia (Sankt-Peterburgská štátna univerzita, Právnická fakulta, Ruská federácia) Saint Petersburg State University, Department of State and Administrative, Saint Petersburg, Russia (Sankt-Peterburgská štátna univerzita, Právnická fakulta, Ruská federácia) 20.10.2017-25.10.2017 výskumný pobyt
Právnická fakulta Štátnej Dostojevského Univerzity v Omsku, Ruská federácia Právnická fakulta Štátnej Dostojevského Univerzity, Omsk, Ruská federácia 31.8.2014 - 10.9.2014 prednáškový pobyt, I. ročník letnej školy práva zameraný na európske právne štúdie. Vystúpenie s prednáškou na tému: Right of Free of Association and Introduction to the Selfgovernment in Advocacy.

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

-       členka disciplinárneho senátu pre sudcov, zvolenie podľa čl. 141a ods. 5 písm. g) Ústavy SR; Zvolená Súdnou radou SR do databázy členov disciplinárneho senátu z kandidátov navrhnutých Národnou radou SR. Členka disciplinárneho senátu pre sudcov v pozícii „iná osoba ako sudca“; od októbra 2015 do októbra 2018; opätovne zvolená od 18. februára 2019 – do júna 2021


Dátum poslednej aktualizácie
06.03.2022