DOKUMENT
Meno a priezvisko
doc. JUDr. Marián Giba, PhD.
Typ dokumentu:
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy:
Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy:
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty:
Právnická fakulta
Sídlo fakulty:
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 313, 81000 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
GIBA
I.2 - Meno
Marián
I.3 - Tituly
doc. JUDr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1982 (pred 31.8)
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
I.6 - Adresa pracoviska
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 313, 810 00 Bratislava 1
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
marian.giba@flaw.uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3822
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
ústavné právo

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta
II.b - Rok
2006
II.c - Odbor a program
právo a právna veda
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Université Panthéon-Assas, Paríž, Francúzsko a súčasne Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2010
II.c - Odbor a program
droit public (verejné právo)/ústavné právo
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2018
II.c - Odbor a program
ústavné právo
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
docent na Katedre ústavného práva Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2018 - súčasnosť
odborný asistent/vedecký pracovník na Katedre ústavného práva Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2009 - 2018
poradca prezidentky pre oblasť práva a spravodlivosti Kancelária prezidenta SR od 2022
prísediaci sudca Najvyššieho správneho súdu SR Najvyšší správny súd SR od 2022
prodekan fakulty pre IT, vonkajšie vzťahy a Diplomatickú akadémiu Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2015 - 2019
člen Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán 2021 - súčasnosť
poradca predsedu Najvyššieho súdu SR pre ústavné právo a otázky spravodlivosti Najvyšší súd SR 2020 - 2021

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Diplôme d'université de droit français Université Panthéon Assas Paris II 2005
Certificat de français de spécialité - option droit Université Panthéon-Assas Paris II 2005

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Štátoveda právo bakalársky právo
Ústavné právo právo bakalársky právo
Metodológia vedy spoločný predmet pre všetky študijné programy na fakulte doktorandský právo
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Ústavné právo doktorandský právo
Právo bakalársky právo
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
Ústavné právo právo
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
8
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
2
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
3
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
32
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
33
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Vybrané otázky slovenského ústavného práva ústavné právo doktorandský právo
Orgány ochrany práva a ich úloha v právnom štáte ústavné právo doktorandksý právo
Ústavný systém Slovenskej republiky - aktuálne otázky ústavné právo doktorandský právo
Legislatívny proces v Európskej únii ústavné právo doktorandský právo
Právo ľudských práv ústavné právo doktorandský právo

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
69
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
37
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
2
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
216
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
183
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
9
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
8
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
3
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.

AAB Giba, Marián [UKOPAST] (100%) : Súdna kontrola ústavnosti vo Francúzsku. -1. vyd. -Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. -277 s. Lit. 362 zázn. ISBN 978-80-8168-741-9

2.

ABB Giba, Marián [UKOPAST] (50%) - Bujňák, Vincent [UKOPAST] (50%): Výkladové problémy ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti

Lit.: 15 zázn.

In: Justičná revue. - Roč. 72, č. 10 (2020), s. 1107-1142 [3,55 AH]. - ISSN (print) 1335-6461

3.

AEC Giba, Marián [UKOPAST] (50%) - Bujňák, Vincent [UKOPAST] (50%): Referendum on early elections : the case of Slovakia in the European context

Lit.: 39 zázn.

In: European studies : the review of European law, economics and politics : Roč. 8. - Praha : Wolters Kluwer, 2021. - S. 37-64. - ISSN 1805-8809

Registrované v: scopus

4.

ADF Giba, Marián [UKOPAST] (100%) : Referendum o predčasných voľbách je protiústavné

In: Právny obzor. - Roč. 104, č. 3 (2021), s. 191-207. - ISSN (print) 0032-6984

5.

ADF Giba, Marián [UKOPAST] (100%) : Nepísané ústavné právo

Lit.: 38 zázn.

In: Právny obzor. - Roč. 103, č. 5 (2020), s. 319-342. - ISSN (print) 0032-6984

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.

AAB Giba, Marián [UKOPAST] (100%) : Súdna kontrola ústavnosti vo Francúzsku. -1. vyd. -Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. -277 s. Lit. 362 zázn. ISBN 978-80-8168-741-9

2.

ABB Giba, Marián [UKOPAST] (50%) - Bujňák, Vincent [UKOPAST] (50%): Výkladové problémy ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti

Lit.: 15 zázn.

In: Justičná revue. - Roč. 72, č. 10 (2020), s. 1107-1142 [3,55 AH]. - ISSN (print) 1335-6461

3.

AEC Giba, Marián [UKOPAST] (50%) - Bujňák, Vincent [UKOPAST] (50%): Referendum on early elections : the case of Slovakia in the European context

Lit.: 39 zázn.

In: European studies : the review of European law, economics and politics : Roč. 8. - Praha : Wolters Kluwer, 2021. - S. 37-64. - ISSN 1805-8809

Registrované v: scopus

4.

ADF Giba, Marián [UKOPAST] (100%) : Referendum o predčasných voľbách je protiústavné

In: Právny obzor. - Roč. 104, č. 3 (2021), s. 191-207. - ISSN (print) 0032-6984

5.

ADF Giba, Marián [UKOPAST] (100%) : Nepísané ústavné právo

Lit.: 38 zázn.

In: Právny obzor. - Roč. 103, č. 5 (2020), s. 319-342. - ISSN (print) 0032-6984

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.

ADE Giba, Marián [UKOPAST] (100%) : Vplyv priamej voľby na ústavné postavenie prezidenta republiky na Slovensku

Lit. 22 zázn.

In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - No. 4 (2011) s. 101-113. - ISSN 0323-0619


Ohlasy (4):

[o1] 2015 Molek, Pavel: ICL journal: Vienna journal on international constitutional law, roč. 9, č. 1, 2015, s. 108 - SSCI

[o4] 2016 Zelenajová, Zuzana: Bratislavské právnické fórum 2016: Spoločná európska identita v kontexte súčasných právnych výziev [elektronický zdroj]. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2016, S. 115 [CD-ROM]

[o4] 2017 Kanárik, Imrich - Martaus, Juraj: Studia Iuridica Cassoviensia [elektronický zdroj], roč. 5, č. 1, 2017, s. 26 [online]

[o4] 2020 Orosz, Ladislav: Teória ústavy a ústavné systémy demokratických štátov. In: Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020, S. 317

2.

AFD04 Giba, Marián [UKOPAST] (100%) : Európsky parlament a demokratický deficit Únie

Lit. 14 zázn.

In: Perspektívy vývoja ústavného práva v podmienkach zjednocujúcej sa Európy. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 31-36. - ISBN 978-80-7160-313-9

[Právo ako zjednocovateľ Európy - veda a prax : medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-23.10.2010]

POZNÁMKA:

Vyšlo aj v angličtine - Perspectives for the development of constitutional law in the conditions of integrating. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 189-193. - ISBN 978-80-7160-313-9

Vyšlo aj ako abstrakt - Právo ako zjednocovateľ Európy - veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010. - S. 111. - ISBN 978-80-7160-301-6


Ohlasy (9):

[o3] 2013 Ľalík, Tomáš: Právník, roč. 152, č. 1, 2013, s. 50

[o4] 2013 Ľalík, Tomáš: Justičná revue, roč. 65, č. 6-7, 2013, s. 806, 809

[o4] 2014 Hodás, Milan: Premeny ústavného práva. Kontinuita a diskontinuita. Bratislava : Atticum, 2014, S. 98

[o4] 2016 Domin, Marek: Justičná revue, roč. 68, č. 3, 2016, s. 272, 273

[o4] 2016 Lysina, Roman: Zborník príspevkov z "Česko slovenskej právnickej súťaže o najlepšiu študentskú prácu" za akademický rok 2014/2015 organizovanej Univerzitou Komenského v Bratislave, Právnickou fakultou v dňoch 10.-11. septembra 2015[elektronický zdroj]. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2016, S. 176 [online]

[o3] 2016 Baraník, Kamil: Právo v proměnách času: 10 let debatování mladých právníků. Praha : Leges, 2016, S. 263

[o4] 2017 Domin, Marek: Volebné právo a volebné systémy. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, S. 273

[o3] 2017 Baraník, Kamil: Právník, roč. 156, č. 3, 2017, s. 251

[o4] 2021 Domin, Marek: Volebné právo a volebné systémy. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021, S. 279

3.

AAB Giba, Marián [UKOPAST] (100%) : Súdna kontrola ústavnosti vo Francúzsku. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2017. - 277 s. [print]

Lit.: 362 zázn.

ISBN 978-80-8168-741-9


Ohlasy (12):

[o6] 2018 Svák, Ján: Justičná revue, roč. 70, č. 2, 2018, s. 237-239

[o4] 2018 Bederková, Klaudia: Bratislavské právnické fórum 2018 [elektronický zdroj] : Ústavodarná moc verzus kontrola ústavnosti. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2018, S. 44 [CD-ROM]

[o4] 2018 Baraník, Kamil: Bratislavské právnické fórum 2018 [elektronický zdroj] : Ústavodarná moc verzus kontrola ústavnosti. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2018, S. 26 [CD-ROM]

[o4] 2018 Domin, Marek: Všeobecnosť volebného práva v Slovenskej republike a jej materiálne zabezpečenie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018, S. 228

[o4] 2018 Domin, Marek: Právny obzor, roč. 101, č. 5, 2018, s. 503

[o4] 2018 Vršanský, Peter: Bratislavské právnické fórum 2018 [elektronický dokument] : ústavnoprávny rámec uzavierania medzinárodných zmlúv. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2018, S. 159 [CD-ROM]

[o4] 2019 Orosz, Ladislav: Studia Iuridica Cassoviensia [elektronický zdroj], roč. 7, č. 1, 2019, s. 5 [online]

[o4] 2019 Svák, Ján: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 38, č. 1, 2019, s. 170

[o4] 2019 Ľalík, Tomáš - Ľalík, Milan: Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky : komentár. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019, S. 192

[o3] 2019 Baraník, Kamil: Acta Iuridica Olomucensia, roč. 14, č. 1, 2019, s. 54

[o4] 2020 Ružička, Ondrej: Circus vitiosus politických strán, čo s partokraciou?. In: Historia et theoria iuris [elektronický dokument], roč. 12, č. 2, 2020, s. 88 [online]

[o4] 2020 Orosz, Ladislav: Teória ústavy a ústavné systémy demokratických štátov. In: Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020, S. 185

4.

AFD05 Giba, Marián [UKOPAST] (100%) : Potrebuje slovenská ústava zmenu?

Lit. 30 zázn.

In: Ústava Slovenskej republiky 20 rokov v národnom a európskom pohľade. - Lutila : Lonfinger, 2012. - S. 193-209. - ISBN 978-80-971046-1-0


Ohlasy (8):

[o4] 2013 Čentéš, Jozef: Odpočúvanie - procesnoprávne a hmotnoprávne aspekty. Bratislava : C. H. Beck, 2013, S. 208

[o4] 2015 Drgonec, Ján: Ústava Slovenskej republiky : teória a prax. Bratislava : C. H. Beck, 2015, S. 82, 120

[o4] 2016 Števček, Marek: Justičná revue, roč. 68, č. 5, 2016, s. 597

[o4] 2017 Cibulka, Ľubor: Výzvy a perspektívy vývoja ústavného práva Slovenskej republiky v procese európskej integrácie a globalizácie. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2017, S. 22

[o4] 2017 Trellová, Lívia: Výzvy a perspektívy vývoja ústavného práva Slovenskej republiky v procese európskej integrácie a globalizácie. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2017, S. 134

[o4] 2018 Orosz, Ladislav: Ústavné dni : 25. výročie Ústavy Slovenskej republiky - 6. ústavné dni. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2018, S. 20

[o4] 2020 Jáger, Róbert: Právno-historické aspekty veľkomoravskej štátnosti. In: Slavica Slovaca, roč. 55, č. 3, 2020, s. 431

[o4] 2021 Chovanec, Jaroslav: Ústava SR pojem, vznik, štruktúra a novelizácia. In: Štát a právo, roč. 8, č. 2-3, 2021, s. 136

5.

ADF Giba, Marián [UKOPAST] (50%) - Baraník, Kamil [UKOPAST] (50%): Nad vládnym návrhom legislatívnych zmien v oblasti kreácie ústavných sudcov

Lit.: 8 zázn.

In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. - Roč. 37, č. 2 (2018), s. 76-90. - ISSN (print) 1336-6912


Ohlasy (4):

[o4] 2019 Balog, Boris: Bratislavské právnické fórum 2019 [elektronický dokument] : nezávislosť Ústavného súdu Slovenskej republiky: zodpovednosť ústavodarcu a aktérov zúčastnených na výbere ústavných sudcov. Bratislava : Právnická fakulta UK,2019, S. 45 [online]

[o4] 2019 Drugda, Šimon: Právny obzor, roč. 102, special issue, 2019, s. 24

[o1] 2020 Trellová, Lívia - Balog, Boris: Misconceived quest for the perfect constitutional court. In: Balkan social science review [elektronický dokument], č. 16, 2020, s. 123 [online] - SCOPUS

[o4] 2021 Lysina, Roman: Komu musí a môže prezident skladať sľub?. In: Štát a právo, roč. 8, č. 2-3, 2021, s. 176

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.

Projekt VEGA č. 1/0824/21 Zabezpečenie chodu ústavných orgánov Slovenskej republiky počas krízových situácií: aktuálne možnosti, limity a možné riešenia, roky riešenia 2021-2022, pozícia: zodpovedný riešiteľ

2.

Projekt VEGA č. 1/0777/15 Výzvy a perspektívy vývoja ústavného práva Slovenskej republiky v procese európskej integrácie a globalizácie, roky realizácie: 2015-2017, pozícia: zástupca zodpovedného riešiteľa

3.

Projekt VEGA č. 1/0884/17 Úloha súdnictva pri formovaní spoločného európskeho ústavného dedičstva a identity, roky realizácie: 2017-2019, pozícia: člen riešiteľského kolektívu

4.

Visegrádsky fond Standard Grant No. 21510444 Security in the V4 Constitutions and political practices, roky realizácie: 2014-2016, pozícia: člen riešiteľského kolektívu


5.

Projekt EÚ – Európsky sociálny fond č. ITMS 314011Q423 Inovácia poznatkov k prosperite – budovanie a posilňovanie medzisektorovej participácie s dôrazom na rozvoj potenciálu mládeže menej rozvinutých regiónov v oblasti vedy a techniky, roky realizácie: 2019-2021, pozícia: expert líder 2

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Vedúci Katedry ústavného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2016 - súčasnosť
Zástupca vedúceho (tajomník) Katedry ústavného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2009 - 2016
Prodekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave zodpovedný za chod a organizáciu Diplomatickej akadémie Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2016 - 2019

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Université Panthéon-Assas Paris II Paríž, Francúzsko september 2008 - september 2009 Výskumný pobyt v rámci "cotutelle de these" - spracovanie dizertačnej práce pod spoločným vedením.
Université Panthéon-Assas Paris II Paríž, Francúzsko 7.-23. jún 2015 Výskumný pobyt zameraný na najnovší vývoj v oblasti súdnej kontroly ústavnosti vo Francúzsko pre účely monografie.

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Člen Komisie pre tvorbu práva Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky (2020 - súčasnosť)

Dátum poslednej aktualizácie
17.03.2022