DOKUMENT
Meno a priezvisko
JUDr. Martin Gregor, PhD.
Typ dokumentu:
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy:
Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy:
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty:
Právnická fakulta
Sídlo fakulty:
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 313, 81000 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Gregor
I.2 - Meno
Martin
I.3 - Tituly
JUDr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1992
I.5 - Názov pracoviska
Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva, Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
I.6 - Adresa pracoviska
Šafárikovo nám. č 6, 810 00 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
Odborný asistent
I.8 - E-mailová adresa
martin.gregor@flaw.uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/30854
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Rímske právo
I.11 - ORCID iD
0000-0001-6168-9233

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
II.b - Rok
2014
II.c - Odbor a program
Právo
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
II.b - Rok
2016
II.c - Odbor a program
Právo
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2019
II.c - Odbor a program
Teória a dejiny štátu a práva
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2019 - trvá

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Rímske právo Právo bakalársky Právo
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
2
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
4
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
8
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
0
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Konfesné právo Právo magisterský Právo
Dejiny trestov a trestania Právo magisterský Právo
Vybrané otázky z rímskeho práva verejného Rímske právo doktorandský Právo

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
102
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
89
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
4
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
4
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
98
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
96
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
8
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
8
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
3
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.

Gregor, Martin : Rímsky štát a právo za vlády cisára Augusta. - 1. vyd. - Praha : Nakladatelství Leges, 2018. - 197 s. [print]

Lit.: 336 zázn.

ISBN 978-80-7502-304-9


Ohlasy (11):

[o6] 2018 Ružička, Ondrej: Historia et theoria iuris [elektronický dokument], roč. 10, č. 2, 2018, s. 97-100 [online]

[o5] 2019 Brtko, Róbert: Právník, roč. 158, č. 7, 2019, s. 683-686

[o5] 2019 Novák, Marek: Právněhistorické studie, č. 49/1, 2019, s. 220-222

[o6] 2019 Beleš, Andrej: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 38, č. 1, 2019, s. 312-314

[o6] 2019 Vladár, Vojtech: Forum Iuris Europaeum, roč. 7, č. 2, 2019, s. 93-94

[o4] 2019 Brtko, Róbert: Perpauca terrena blande honori dedicata. Pocta Petrovi Blahovi k nedožitým 80. narodeninám. Trnava : Právnická fakulta, 2019, S. 208

[o3] 2019 Vladár, Vojtech: Právněhistorické studie, roč. 49, č. 2, 2019, s. 98

[o4] 2020 Mlkvý, Matej: Senatusconsultum de Bacchanalibus. In: Leges singulares. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2020, S. 148

[o4] 2020 Prudovič, Marek: Magistráti v rímskej republikánskej ústave : kapitoly z rímskeho verejného práva - 6. časť. In: Corpus delicti, č. 2, 2020, s. 16

[o3] 2021 Prudovič, Marek: Ústava rímskej republiky. Praha : Leges, 2021, S. 119

[o4] 2021 Prudovič, Marek: Cudzie územia ako verejné vlastníctvo z pohľadu rímskeho verejného práva. In: Historia et theoria iuris [elektronický dokument], Roč. 13, č. 2, 2021, s. 80 [online]

2.

Gregor, Martin : Historiografia rímskeho práva na Slovensku : príbeh štyroch profesorov. - 1. vyd. - Praha : Nakladatelství Leges, 2021. - 363 s. [print]

Lit.: 358 zázn.

ISBN 978-80-7502-485-5


Ohlasy (4):

[o5] 2021 Ivančo, Marek: Gregor, Martin: Historiografia rímskeho práva na Slovensku. In: Právník, roč. 160, č. 7, 2021, s. 610-612 - SCOPUS

[o5] 2021 Vojáček, Ladislav: Gregor, Martin: Historiografia rímskeho práva na Slovensku. In: Časopis pro právní vědu a praxi, roč. 29, č. 3, 2021, s. 699-701

[o4] 2021 Vozár, J.: Zakladatelia Právnickej fakulty Univerzity Komenského. In: Právny obzor, Roč. 104, č. 6, 2021, s. 416

[o6] 2021 Lysý Miroslav: Gregor, Martin. Historiografia rímskeho práva na Slovensku. Príbeh štyroch profesorov. In: Historia et theoria iuris [elektronický dokument], Roč. 13, č. 2, 2021, s. 92-93 [online]

3.

Gregor, Martin [UKOPARP] : Tzv. procesné trestné činy v rímskom práve = The so-called procedural offences in the Roman criminal law

Lit.: 57 zázn.

In: Časopis pro právní vědu a praxi. - Roč. 28, č. 2 (2020), s. 189-203. - ISSN (print) 1210-9126

URL: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/13151/11446

Registrované v: scopus


Indikátor časopisu:

SJR (SCOPUS) 2020=0,123

SNIP (SCOPUS) 2020=0,308

CiteScore (SCOPUS) 2020=0,1

Kvartil Q:

scimago-sjr -- Q4 [Law] -- 2020


Ohlasy (1):

[o3] 2020 Ivančík, Ján: Rímskoprávne východiská pre dichotómiu práva a súčasná relevancia tejto deľby. In: Rímsko-kánonické východiská slovenského a európskeho verejného práva. Praha : Leges, 2020, S. 13

4.

 Gregor, Martin : Reforma systému doplnkov kongruy v prvej Československej republike = Reform of congrua supplements system in the first Czechoslovak Republic = Die Reform der Kongrua-ergänzungen in der ersten Tschechoslowakischen Republik

Lit. 22 zázn.

In: Revue církevního práva. - Roč. 23, č. 3 (2017), s. 75-99. - ISSN 1211-1635

Registrované v: wos

Ohlasy (5):

[o1] 2018 Csukás, Adam: Revue církevního práva, roč. 24, č. 2, 2018, s. 15 - ESCI

[o3] 2019 Nemec, Matúš: Verejné právo na Slovensku a v Európe - aktuálne problémy a rímsko-kánonické súvislosti. Praha : Leges, 2019, S. 142

[o3] 2019 Nemec, Matúš: Kánonickoprávne východiská a sekulárne prístupy k problému ekonomického zabezpečenia cirkví v Slovenskej republike. In: Verejné právo na Slovensku a v Európe - aktuálne problémy a rímsko-kánonické súvislosti. Praha :Leges, 2019, S. 142

[o4] 2021 Nemec, Matúš: Zmeny v právnej úprave financovania registrovaných cirkví a náboženských spoločností v Slovenskej republike s prihliadnutím na právnu úpravu kánonického práva. In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae,roč. 40, č. 1, 2021, s. 176

[o3] 2021 Nemec, Matúš: Registrované cirkvi v Slovenskej republike v novom systéme financovania zo štátneho rozpočtu. In: Rímsko-kánonické vplyvy na slovenské verejné právo. Praha : Leges, 2021, S. 42

5.

Beleš, Andrej (50%) - Gregor, Martin (50%): The criminal punishment of sexual abuse in the first Czechoslovak Republic and its effects on the subsequent development of the legal system

Lit.: 29 zázn.

In: Journal on European History of Law. - Roč. 12, č. 1 (2021), s. 68-77. - ISSN (print) 2042-6402

Registrované v: scopus


Indikátor časopisu:

SJR (SCOPUS) 2020=0,101

SNIP (SCOPUS) 2020=0,145

Kvartil Q:

scimago-sjr -- Q4 [History] -- 2020

scimago-sjr -- Q4 [Law] -- 2020

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.

Gregor, Martin : Historiografia rímskeho práva na Slovensku : príbeh štyroch profesorov. - 1. vyd. - Praha : Nakladatelství Leges, 2021. - 363 s. [print]

Lit.: 358 zázn.

ISBN 978-80-7502-485-5


Ohlasy (4):

[o5] 2021 Ivančo, Marek: Gregor, Martin: Historiografia rímskeho práva na Slovensku. In: Právník, roč. 160, č. 7, 2021, s. 610-612 - SCOPUS

[o5] 2021 Vojáček, Ladislav: Gregor, Martin: Historiografia rímskeho práva na Slovensku. In: Časopis pro právní vědu a praxi, roč. 29, č. 3, 2021, s. 699-701

[o4] 2021 Vozár, J.: Zakladatelia Právnickej fakulty Univerzity Komenského. In: Právny obzor, Roč. 104, č. 6, 2021, s. 416

[o6] 2021 Lysý Miroslav: Gregor, Martin. Historiografia rímskeho práva na Slovensku. Príbeh štyroch profesorov. In: Historia et theoria iuris [elektronický dokument], Roč. 13, č. 2, 2021, s. 92-93 [online]

2.

Gregor, Martin [UKOPARP] : Tzv. procesné trestné činy v rímskom práve = The so-called procedural offences in the Roman criminal law

Lit.: 57 zázn.

In: Časopis pro právní vědu a praxi. - Roč. 28, č. 2 (2020), s. 189-203. - ISSN (print) 1210-9126

URL: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/13151/11446

Registrované v: scopus


Indikátor časopisu:

SJR (SCOPUS) 2020=0,123

SNIP (SCOPUS) 2020=0,308

CiteScore (SCOPUS) 2020=0,1

Kvartil Q:

scimago-sjr -- Q4 [Law] -- 2020


Ohlasy (1):

[o3] 2020 Ivančík, Ján: Rímskoprávne východiská pre dichotómiu práva a súčasná relevancia tejto deľby. In: Rímsko-kánonické východiská slovenského a európskeho verejného práva. Praha : Leges, 2020, S. 13

3.

Beleš, Andrej (50%) - Gregor, Martin (50%): The criminal punishment of sexual abuse in the first Czechoslovak Republic and its effects on the subsequent development of the legal system

Lit.: 29 zázn.

In: Journal on European History of Law. - Roč. 12, č. 1 (2021), s. 68-77. - ISSN (print) 2042-6402

Registrované v: scopus


Indikátor časopisu:

SJR (SCOPUS) 2020=0,101

SNIP (SCOPUS) 2020=0,145

Kvartil Q:

scimago-sjr -- Q4 [History] -- 2020

scimago-sjr -- Q4 [Law] -- 2020

4.

Gregor, Martin : Aplikácia Kornéliovho zákona o vrahoch a travičoch (lex Cornelia de sicariis et veneficis) = Application of the Cornelian law on assassins and poisoners (lex Cornelia de sicariis et veneficis)

Lit.: 38 zázn.

In: Právněhistorické studie. - Roč. 50, č. 1 (2020), s. 23-36. - ISSN (print) 0079-4929

URL: https://karolinum.cz/data/cascislo/8163/PHS_50_1.pdf


Pozn.: Časopis bol prijatý do databázy scopus v roku 2021.

5.

Svák, Ján. (50%) - Gregor, Martin [UKOPARP] (50%): Karol Plank : dielo a doba. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. - 504 s. [25,2 AH] [print] [online].

ISBN 978-80-571-0393-6. - ISBN 978-80-571-0394-3

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.

Gregor, Martin. Rímsky štát a právo za vlády cisára Augusta. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Leges, 2018. 197 s. [print]. Lit.: 336 zázn.

ISBN 978-80-7502-304-9


Ohlasy (11):

2018 Ružička, Ondrej. Historia et theoria iuris [elektronický dokument], roč. 10, č. 2, 2018, s. 97-100 [online]

2019 Brtko, Róbert. Právník, roč. 158, č. 7, 2019, s. 683-686

2019 Novák, Marek. Právněhistorické studie, č. 49/1, 2019, s. 220-222

2019 Beleš, Andrej. Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 38, č. 1, 2019, s. 312-314

2019 Vladár, Vojtech. Forum Iuris Europaeum, roč. 7, č. 2, 2019, s. 93-94

2019 Brtko, Róbert. Paralely medzi držbou a manželstvom v klasickom a justiniánskom rímskom práve. In Perpauca terrena blande honori dedicata. Pocta Petrovi Blahovi k nedožitým 80. narodeninám. Trnava : Právnická fakulta, 2019, s. 208

2019 Vladár, Vojtech. Právne reflexie antického pojmu ἐκκλησία v zriadení ranej Katolíckej cirkvi. In Právněhistorické studie, roč. 49, č. 2, 2019, s. 98

2020 Mlkvý, Matej. Senatusconsultum de Bacchanalibus. In: Leges singulares. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2020, S. 148

2020 Prudovič, Marek. Magistráti v rímskej republikánskej ústave : kapitoly z rímskeho verejného práva - 6. časť. In: Corpus delicti, č. 2, 2020, s. 16

2021 Prudovič, Marek. Ústava rímskej republiky. Praha : Leges, 2021; s. 119

2021 - Prudovič, Marek. Cudzie územia ako verejné vlastníctvo z pohľadu rímskeho verejného práva. - In: Historia et theoria iuris [elektronický dokument], roč. 13, č. 2, 2021 ; s. 80

2.

Gregor, Martin. Postavenie rímskeho práva v socialistickej spoločnosti a fenomén socialistickej právnej romanistiky = The status of Roman law in socialist society and socialist legal romance phenomenon. In: Právny obzor. - Roč. 101, č. 1 (2018), s. 27-42.

ISSN (print) 0032-6984


Ohlasy (6):

2019 Beleš, Andrej: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 38, č. 1, 2019, s. 312

2020 Ivančík, Ján: Studia Iuridica Cassoviensia [elektronický zdroj], roč. 8, č. 1, 2020, s. 37 [online]

2020 Ivančík, Ján: Spravodlivosť v antickom Ríme a jej možný odkaz pre moderné slovenské právo. In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 39, č. 2, 2020, s. 97

2020 Ivančík, Ján: Rímskoprávne východiská pre dichotómiu práva a súčasná relevancia tejto deľby. In: Rímsko-kánonické východiská slovenského a európskeho verejného práva. Praha : Leges, 2020, S. 11

2020 Ivančík, Ján: Roman principles foundations of the European legal culture and their position in the changing world. In: The future decade of the EU law [elektronický dokument]. Vilnius: Vilnius University, 2020, S. 67 [online]

2021 Ivančík, Ján: Obmedzenia autonómnej vôle vlastníka : historické skúsenosti a nové výzvy. In: Historia et theoria iuris [elektronický dokument], Roč. 13, č. 2, 2021, s. 17 [online]

3.

Gregor, Martin. Reforma systému doplnkov kongruy v prvej Československej republike = Reform of congrua supplements system in the first Czechoslovak Republic = Die Reform der Kongrua-ergänzungen in der ersten Tschechoslowakischen Republik.

In: Revue církevního práva. - Roč. 23, č. 3 (2017), s. 75-99. - ISSN 1211-1635

Registrované v: wos


Ohlasy (5):

2018 Csukás, Adam: Revue církevního práva, roč. 24, č. 2, 2018, s. 15 - ESCI

2019 Nemec, Matúš: Verejné právo na Slovensku a v Európe - aktuálne problémy a rímsko-kánonické súvislosti. Praha : Leges, 2019, S. 142

2019 Nemec, Matúš: Kánonickoprávne východiská a sekulárne prístupy k problému ekonomického zabezpečenia cirkví v Slovenskej republike. In: Verejné právo na Slovensku a v Európe - aktuálne problémy a rímsko-kánonické súvislosti. Praha :Leges, 2019, S. 142

2021 Nemec, Matúš: Zmeny v právnej úprave financovania registrovaných cirkví a náboženských spoločností v Slovenskej republike s prihliadnutím na právnu úpravu kánonického práva. In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae,roč. 40, č. 1, 2021, s. 176

2021 Nemec, Matúš: Registrované cirkvi v Slovenskej republike v novom systéme financovania zo štátneho rozpočtu. In: Rímsko-kánonické vplyvy na slovenské verejné právo. Praha : Leges, 2021, S. 42

4.

Gregor, Martin. Interpretačná záväznosť judikatúry vrcholných súdnych orgánov v právnom poriadku SR = Interpretative obligation of case-law of courts of supreme judicial authorities in the legal system of the Slovak Republic. In: Historia et theoria iuris [elektronický zdroj]. - Roč. 8, č. 2 (2016), s. 6-14 [online]. - ISSN 1338-0753 URL: http://www.pravnedejiny.sk/4/casopis/historia-et-theoria-iuris-2016-2


Ohlasy (5):

2018 Kasinec, Rudolf: Sudcovské rozhodovanie : záruky a prekážky spravodlivého procesu. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018, S. 33

2018 Šurkala, Ján: Sudcovské rozhodovanie : záruky a prekážky spravodlivého procesu. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018, S. 97

[o1] 2019 Mitterpachová, Jana - Števček, Marek - Ivančo, Marek: European Journal of Transformation Studies [elektronický dokument], roč. 7, č. 2, 2019, s. 77 [online] - ESCI

2020 Čentéš, Jozef - Beleš, Andrej - Čipková, Jana: Časopis pro právní vědu a praxi, roč. 28, č. 2, 2020, s. 227 - SCOPUS

2021 Beleš, Andrej: Postup pred začatím trestného konania. In: Trestný poriadok 2 : komentár : § 196-569. Bratislava : C. H. Beck, 2021, S. 1-34

5.

Gregor, Martin. Teoretické princípy limitácie slobody prejavu. In: Justičná revue. - Roč. 68, č. 1 (2016), s. 106-115. - ISSN 1335-6461


Ohlasy (6):

2018 Kasinec, Rudolf: Weyrovy dny právní teorie 2018 [elektronický dokument] : (sborník z konference). Brno : Masarykova univerzita, 2018, S. 201 [online]

2018 Kasinec, Rudolf: Historia et theoria iuris [elektronický dokument], roč. 10, č. 1, 2018, s. 8 [online]

2019 Löwy, Alexandra - Ivančo, Marek: Súkromné právo, roč. 5, č. 5, 2019, s. 217

2020 Kasinec, Rudolf: Advokát v československom totalitnom filme. In: Bratislavské právnické fórum 2020 [elektronický dokument] : právnické profesie v paradigmách. Bratislava : Právnická fakulta UK, 2020, S. 89 [online]

2021 Šramel, Bystrík - Horváth, Peter: Internet as the communication medium of the 21st century: do we need a special legal regulation of freedom of expression on the internet?. In: The lawyer quarterly, roč. 11, č. 1, 2021, s. 151 -SCOPUS

2021 Kasinec, Rudolf Šurkala, Ján: Právne aspekty cenzúry československého filmu v období normalizácie. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 16, 20

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.Projekt VEGA č. 1/0531/14 „Vývoj notárstva“ - člen riešiteľského kolektívu (2017)
2.Projekt VEGA č. 1/1006/15 „Koncept prirodzeného práva a jeho princípov vo vývoji práva, so zameraním na procesnoprávne princípy a procesnú spôsobilosť v rímskom a kánonickom práve“ – člen riešiteľského kolektívu (2017)
3.

Projekt APVV-17-0022 „Rímsko-kánonické vplyvy na slovenské verejné právo“ - člen riešiteľského kolektívu (2019 - 2022)

4.

Projekt APVV-18-0417 „Historický vývoj terminológie súkromného práva na Slovensku pre potreby rekodifikácie slovenského občianskeho práva“ - člen riešiteľského kolektívu (2019- trvá)

5.Projekt VEGA č. 1/0859/18 „Obmedzovanie slobody prejavu: prípad trezorový film“ – člen riešiteľského kolektívu (2020)

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
člen Společnost pro církevní právo (Societas iuris canonici), Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha od roku 2017
člen sekcie pre právne dejiny, Slovenská historická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied, Bratislava od roku 2021
Zástupca vedúceho katedry Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty od júla 2019
Asistent prodekanky pre vzdelávaciu činnosť tretieho stupňa (doktorandské štúdium) Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta od júla 2019 - trvá
člen redakčnej rady Internetový časopis "Comenius-blog", Univerzita Komenského v Bratislave, právnická fakulta od roku 2019 - trvá

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta Nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1 2. - 8. 12. 2019 Pozvanie vedúceho katedry (potvrdené pozývacím listom)

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Ocenenia:

 • Účasť na národnom kole Stredoškolskej odbornej činnosti v odbore "História, politológia, filozofia, právne vedy", 2009.
 • Cena dekanky Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za vynikajúce študijné výsledky v bakalárskom študijnom programe z 14. júla 2014.
 • Ocenenie v literárnej kategórii esejí celoštátnej súťaže "Moje ľudské práva", 2015 (Slovenské národné stredisko pre ľudské práva).
 • Výročná cena rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za rok 2014/15 za reprezentáciu univerzity v oblasti vedy a výskumu z 23. júna 2015.
 • Výročná cena rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za rok 2015/16 za reprezentáciu univerzity v odbornej a vedeckej činnosti z 24. júna 2016.
 • Cena Karola Planka pre študenta za rok 2016, udeľovaná Ministerstvom spravodlivosti SR a redakciou časopisu „Justičná revue“ za publikačnú činnosť z 30. mája 2017.
 • Pamätná medaila Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ako najlepšie publikujúcemu doktorandovi Právnickej fakulty UK v Bratislave za rok 2018 z 16. mája 2019.


Organizačné aktivity:

 • Zástupca vedúceho výskumného kolektívu v rámci spracovania histórie Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (2019 - 2022) - projekt úspešne ukončený vydaním viac-zväzkovej vedeckej monografie.Ďalšie aktivity:

 • Ústavný súd Slovenskej republiky, Odbor súdnych poradcov a súdnej agendy (Spracúvanie tvorivých analýz Európskeho súdu pre ľudské práva), 2015.
 • Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Tlmočnícky ústav (Odborné minimum pre tlmočníkov a prekladateľov - právo), 2019.
 • Recenzná činnosť pre časopisy: Justičná revue (Bratislava), Časopis pro právní vědu a praxi (Brno), Historia et Theoria iuris (Bratislava) a iné.
Dátum poslednej aktualizácie
15.03.2022