Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko
doc. JUDr. Zuzana Hamuľáková, PhD.
Typ dokumentu:
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy:
Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy:
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty:
Právnická fakulta
Sídlo fakulty:
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 313, 81000 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Hamuľáková
I.2 - Meno
Zuzana
I.3 - Tituly
Doc. JUDr. PhD.
I.4 - Rok narodenia
1987
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra správneho a environmentálneho práva
I.6 - Adresa pracoviska
Šafárikovo nám. 6., P.O.BOX 313, 810 00 Bratislava, Slovenská republika
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
zuzana.hamulakova@flaw.uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/22670
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
právo

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2009
II.c - Odbor a program
právo
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2011
II.c - Odbor a program
právo
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2014
II.c - Odbor a program
správne právo
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2020
II.c - Odbor a program
správne právo
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Docent Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta od 2020
odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2015-2020
stála štátna služba Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 2012-2013
členka osobitnej rozkladovej komisie Úrad pre verejné obstarávanie, Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava 2019 - súčasnosť

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
projekt Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty – „Škola rakúskeho práva v Bratislave“ Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2008
certifikát z nemeckého jazyka - Deutsches Sprachdiplom, zweite Stufe Die Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland 2007

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Správne právo hmotné Právo prvý právo
Správne právo procesné Právo prvý právo
Dokazovanie Právo druhý právo
Aplikované správne právo a právo sociálneho zabezpečenia Právo druhý právo
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
1
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
4
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
21
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
5
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Správne právo trestné Právo prvý právo
Kultúrno-sociálna správa Právo prvý právo

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
84
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
48
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
4
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
90
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
42
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
2
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
0
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.

Hamuľáková, Zuzana: Správne delikty právnických osôb - vybrané inštitúty a problémy. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. - 316 s.

ISBN 978-80-8168-760-0

2.

Hamuľáková, Zuzana: Zákaz reformatio in peius v správnom trestaní. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2020. - 215 s.

ISBN 978-80-571-0293-9. - ISBN 978-80-7160-555-3

3.

Hamuľáková, Zuzana - Horvat, Matej - Základy správneho práva trestného. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. - S. 47-80. - ISBN 978-80-571-0142-0:

Hamuľáková, Zuzana: Princípy správneho trestania

In: Základy správneho práva trestného. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. - S. 47-80. - ISBN 978-80-571-0142-0 

Hamuľáková, Zuzana: Priestupkové právo procesné

In: Základy správneho práva trestného. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. - S. 113-159. - ISBN 978-80-571-0142-0 

Hamuľáková, Zuzana : Správne delikty právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

In: Základy správneho práva trestného. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. - S. 179-212. - ISBN 978-80-571-0142-0

Hamuľáková, Zuzana: Priestupkové právo hmotné

In: Základy správneho práva trestného. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. - S. 81-112. - ISBN 978-80-571-0142-0

4.

Hamuľáková, Zuzana: Limity regulácie a aplikácie dobrej správy vo vzťahu k správnemu súdnictvu

In: Limity práva. - Praha : Leges, 2012. - S. 341-348. - ISBN 978-80-87576-45-8

[Olomoucké debaty mladých právníků 2012 : mezinárodní konference. 6., Hrubá Voda u Olomouce, 16.-18.9.2012]

Registrované v: wos

5.

Hamuľáková, Zuzana: Konanie jednotlivcov (fyzických osôb) v mene právnickej osoby v oblasti správnoprávnej a trestnej zodpovednosti

In: Autonomie jednotlivce. - Praha : Leges, 2014. - S. 123-131. - ISBN 978-80-7502-059-8

[Olomoucké debaty mladých právníků 2014 : Autonomie jednotlivce : mezinárodní konference. 8., Hrubá Voda, 19.-21.9.2014]

Registrované v: wos

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.

Hamuľáková, Zuzana : Správne delikty právnických osôb - vybrané inštitúty a problémy. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. - 316 s.

ISBN 978-80-8168-760-0

2.

Hamuľáková, Zuzana: Zákaz reformatio in peius v správnom trestaní. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2020. - 215 s.

ISBN 978-80-571-0293-9. - ISBN 978-80-7160-555-3

3.

Hamuľáková, Zuzana - Horvat, Matej - Základy správneho práva trestného. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. - S. 47-80. - ISBN 978-80-571-0142-0:

Hamuľáková, Zuzana: Princípy správneho trestania

In: Základy správneho práva trestného. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. - S. 47-80. - ISBN 978-80-571-0142-0 

Hamuľáková, Zuzana: Priestupkové právo procesné

In: Základy správneho práva trestného. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. - S. 113-159. - ISBN 978-80-571-0142-0 

Hamuľáková, Zuzana : Správne delikty právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

In: Základy správneho práva trestného. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. - S. 179-212. - ISBN 978-80-571-0142-0

Hamuľáková, Zuzana: Priestupkové právo hmotné

In: Základy správneho práva trestného. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. - S. 81-112. - ISBN 978-80-571-0142-0Hamuľáková, Zuzana: Princípy správneho trestania

In: Základy správneho práva trestného. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. - S. 47-80. - ISBN 978-80-571-0142-04.

Srebalová, Mária - Smolková, Lucia - Hamuľáková, Zuzana: The statutory regulation of competition in the Slovak Republic

In: Selected issues of public economic law in theory, judicature and practice in the Czech Republic, Poland and Slovakia. - Warszawa : C.H. Beck, 2017. - S. 120-141. - ISBN 978-83-255-8966-0

5.

Hamuľáková, Zuzana: Zásady ukladania sankcií

In: Princípy trestania a správne delikty. - Trnava : Trnavská univerzita, Právnická fakulta, 2016. - S. 67-78. - ISBN 978-80-8082-988-9

[Trnavské právnické dni 2016 : Princípy trestania a správne delikty : česko-slovenská vedecká konferencia. Trnava, 23.9.2016]

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.

Hamuľáková, Zuzana: Správne delikty právnických osôb - vybrané inštitúty a problémy. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. - 316 s.

ISBN 978-80-8168-760-0

Ohlasy (7):

[o1] 2020 Horvat, Matej: Časopis pro právní vědu a praxi, roč. 28, č. 1, 2020, s. 110 - SCOPUS

2.

Hamuľáková, Zuzana: Priestupkové právo hmotné

In: Základy správneho práva trestného. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. - S. 81-112. - ISBN 978-80-571-0142-0

Ohlasy (1):

[o4] 2020 Srebalová, Mária Horvat, Matej Vrabko, Marián Vačok, Juraj: Zákon o priestupkoch : komentár. Bratislava : C. H. Beck, 2020, S. 16

3.

Hamuľáková, Zuzana: Konanie jednotlivcov (fyzických osôb) v mene právnickej osoby v oblasti správnoprávnej a trestnej zodpovednosti

In: Autonomie jednotlivce. - Praha : Leges, 2014. - S. 123-131. - ISBN 978-80-7502-059-8

[Olomoucké debaty mladých právníků 2014 : Autonomie jednotlivce : mezinárodní konference. 8., Hrubá Voda, 19.-21.9.2014]

Registrované v: wos

Ohlasy (3):

[o4] 2018 Kordík, Marek - Ľorko, Jakub - Skaloš, Ivan - Vandáková, Ľubica: Trestná zodpovednosť právnickej osoby a jej trestné stíhanie. Bratislava : C.H. Beck, 2018, S. 51

[o4] 2018 Ľorko, Jakub - Mezei, Marek: Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb : komentár. Bratislava : C.H. Beck, 2018, S. 5

4.

Hamuľáková, Zuzana : Niekoľko úvah o budúcnosti správneho súdnictva v podmienkach Slovenskej republiky

In: Pôsobnosť a organizácia správneho súdnictva v Slovenskej republike. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2012. - S. 354-366. - ISBN 978-80-7160-339-9

[Pôsobnosť a organizácia správneho súdnictva v Slovenskej republike : medzinárodná vedecká konferencia. Častá - Papiernička, 10.-12.10.2012]

Ohlasy (5):

[o4] 2013 Cepek, Branislav - Martvoň, Anton - Pekár, Bernard - Srebalová, Mária - Škrobák, Ján - Tóthová, Katarína - Vačok, Juraj - Vrabko, Marián: Správne právo procesné. Všeobecná časť. Bratislava : C. H. Beck, 2013, S. 51

[o3] 2017 Vrabko, M. - Zeňkovič, E.: Obespečenije prav i svobod čelovjeka v sovremennom mire. Moskva : Prospekt, 2017, S. 92

[o3] 2019 Gábriš, Tomáš - Giba, Marián: Handbuch der Geschichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit in Deutschland und Europa, Band 2. Berlin : Springer Heidelberg, 2019, S. 1565

[o4] 2019 Zenkovich, Elena: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 38, č. 1, 2019, s. 214

5.

Hamuľáková, Zuzana : Vplyv európskej judikatúry na správne trestanie v Slovenskej republike = The impact of European judicature on administrative punishment in the Slovak Republic

In: Zahraniční vlivy na vnitrostátní právo. - Praha : Leges, 2014. - S. 193-200. - ISBN 978-80-7502-017-8

[Olomoucké debaty mladých právníků 2013 : Zahraniční vlivy na vnitrostátní právo : medzinárodná vedecká konferencia. 7., Hrubá Voda u Olomouce, 15.-17.9.2013]

Registrované v: wos

Ohlasy (1):

[o3] 2016 Blažo, Ondrej: The procedural aspects of the application of competition law : European frameworks Central European perspectives. Groningen : Europa law publishing, 2016, S. 271

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.

Projekt „Právna úprava správneho trestania“ podporený grantom Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied VEGA č. 1/0136/15, doba riešenia – 2015-2017, členka riešiteľského kolektívu

2.

Projekt „Zamestnávanie mladých ľudí v čase hospodárskych zmien vo svetle migračnej krízy – nové výzvy pre politiku trhu práce (právny a ekonomický pohľad)“ podporený grantom Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied VEGA č. 1/0908/17, doba riešenia – 2017-2019, členka riešiteľského kolektívu 

3.

Projekt „Prieskum právoplatných individuálnych správnych aktov v kontexte právnej istoty a spravodlivosti“ podporený grantom Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied VEGA č. 1/0686/18, doba riešenia – 2018-2021, členka riešiteľského kolektívu 

4.

Projekt "Nová právna úprava správneho trestania" - podporený grantom APVV č. APVV-20-0436, od roku 2022, členka riešiteľského kolektívu 

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Universität Salzburg, Salzburg, Rakúsko Universität Salzburg, Kapitelgasse 4-6 5020 Salzburg, Rakúsko september 2010- január 2011 študijný pobyt v rámci programu Erazmus
Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Olomouc Tř. 17. listopadu 8, 771 11 Olomouc, Česká republika 10. 4. 2017 - 26. 4. 2017 študijný pobyt na účely habilitačného konania

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

V rokoch 2017, 2018, 2020,2021 - materská a rodičovská dovolenka