DOKUMENT
Meno a priezvisko
doc. JUDr. Milan Hodás, PhD.
Typ dokumentu:
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy:
Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy:
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty:
Právnická fakulta
Sídlo fakulty:
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 313, 81000 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Hodás
I.2 - Meno
Milan
I.3 - Tituly
Doc.JUDr. PhD.
I.4 - Rok narodenia
1979
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
I.6 - Adresa pracoviska
Šafárikovo nám. 6, 810 00 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
milan.hodas@flaw.uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/21805?do=filterForm-submit&university=701000000
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
právo

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2004
II.c - Odbor a program
právo
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2012
II.c - Odbor a program
Ústavné právo
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2019
II.c - Odbor a program
Ústavné právo
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
vysokoškolský učiteľ - docent, Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta - 10/2019 - trvá Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 10/2019 - trvá
advokát 01/2021- trvá
člen Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky Úrad vlády Slovenskej republiky 6/2020 - doteraz
odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 01/2016 -10/2019
odborný spolupracovník pro projekty - výzkumník Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta 2/2017 - 12/2019
riaditeľ Parlamentný inštitút, Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1/2017 -3/2019
výskumný pracovník Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 12/2013 - 1/2016
junior project leader a expert, koordinácia misií, výstupov twinningového projektu pre Moldavský parlament, prednášky, analýzy Český metrologický inštitút 9/2017 - 3/2019
riaditeľ Úrad pre verejné obstarávanie 6/2013 - 1/2017
štátny radca, Odbor pre európske záležitosti Kancelária Národnej rady Slovenskej repubilky 12/2012 -6/2013

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Horizontálne vzdelávanie štátnych zamestnancov Centrum vzdelávania MPSVR SR 2008

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Ústavné právo Ekonómia a právo bakalársky Ekonómia a právo
Ochrana základných práv právo magisterský právo
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
5
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
4
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
21
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
6

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
122
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
37
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
261
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
120
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.

Hodás, Milan [UKOPAST] (100%) : Historický vývoj ľudských práv a ústavného štátu : (a niektoré súčasné výzvy). - 1. vyd. - Bratislava : História ľudských práv, 2016. - 429 s. : prílohy

Lit. 513 zázn.

ISBN 978-80-972218-0-5

Ohlasy (30):

[o6] 2016 Kukliš, Peter: Právny obzor, roč. 99, č. 3, 2016, s. 252-253

[o5] 2016 Šmihula, Daniel: Právník, roč. 155, č. 11, 2016, s. 1019-1021

[o4] 2016 Domin, Marek: Bratislavské právnické fórum 2016: Spoločná európska identita v kontexte súčasných právnych výziev [elektronický zdroj]. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2016, S. 56 [CD-ROM]

[o4] 2016 Neumann, Jakub: Demokracia, právny štát a podoba trestného procesu. In: Institute.sk [elektronický zdroj]. Bratislava : Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, 2016, nestr. [8 s.] [online]

[o4] 2017 Domin, Marek: Volebné právo a volebné systémy. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, S. 34, 177

[o3] 2017 Cisko, Lukáš: Aktuaľni problemy deržavno-pravovoho rozvytku Ukrajiny v konteksti intehracijnych procesiv. Zaporižžja : Prosvita, 2017, S. 353

[o4] 2017 Lajčin, Daniel - Gabrhelová, Gabriela - Korn, Ferdinand: Sociálna a emocionálna inteligencia osobnosti manažéra v priestore morálky a práva. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, S. 249

[o6] 2017 Cibulka, Ľubor: Justičná revue, roč. 69, č. 11, 2017, s. 1404-1405

[o4] 2017 Baraník, Kamil: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2017 [elektronický zdroj]. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2017, S. 769 [CD-ROM]

[o4] 2017 Cibulka, Ľubor - Giba, Marián - Ľalík, Tomáš - Trellová, Lívia: Štátoveda. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, S. 160

[o4] 2018 Domin, Marek: Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva : komentár. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018, S. 51

[o3] 2018 Cisko, L.: Naukovyj visnyk Užhorods'koho nacionaľnoho universytetu : serija mižnarodni ekonomični vidnosyny ta svitove hospodarstvo, č. 17/2, 2018, s. 124

[o5] 2018 Cisko, L.: Naukovyj visnyk Užhorods'koho nacionaľnoho universytetu : serija Pravo, č. 49/1, 2018, s. 226-227

[o3] 2018 Cisko, L.: Možna vvažaty stabiľne ta zvaženje zakonodavstvo osnovoju... In: Integration of business structures: strategies and technologies. Tbilisi : Baltija publishing, 2018, S. 207

[o3] 2018 Cisko, Lukáš: Legislatívny pohľad na ekonomickú integráciu štátnych príslušníkov ... In: Zdijsnennja ta zachyst prav vnutrišňo peremiššenych osib. Užhorod : TOV RIK-U, 2018, S. 30

[o3] 2018 Cisko, L.: Economic view on phenomenon called Corporate social responsibility. In: The modern trends in the development of business social responsibility : proceedings of the conference. Lisbon : Nova University, 2018, S. 60

[o4] 2018 Domin, Marek: Všeobecnosť volebného práva v Slovenskej republike a jej materiálne zabezpečenie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018, S. 23

[o4] 2018 Trellová, Lívia: Justičná revue, roč. 70, č. 11, 2018, s. 1191

[o4] 2018 Fábry, Branislav: Teoretické problémy tvorby práva. Bratislava : A-medi management, 2018, S. 14

[o4] 2019 Svák, Ján - Grűnwald, Tomáš: Nadnárodné systémy ochrany ľudských práv 1. zväzok : Štruktúra systémov a ochrana politických práv. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019, S. 29

[o4] 2019 Patakyová, Mária T.: Ľudskoprávne aspekty hospodárskej súťaže : antitrust z pohľadu ľudských práv. Bratislava : Wolters Kluwer, 2019, S. 40

[o4] 2019 Šmihula, Daniel: Právno-historické trendy a výhľady 4. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2019, S. 141

[o4] 2019 Šmihula, Daniel: Právny obzor, roč. 102, č. 3, 2019, s. 209

[o1] 2019 Kováčik, Ján: European Journal of Transformation Studies [elektronický dokument], roč. 7, č. 1, 2019, s. 154 [online] - ESCI

[o3] 2019 Korn, Ferdinand: Článok 51 odsek 1 Ústavy Slovenskej republiky : výber z pretrvávajúcich a nastolených teoreticko-právnych tém, prezentovaných obsahom konkrétneho článku ústavného textu. Brno : Tribun EU, 2019, S. 250

[o3] 2020 Šerá, Hana: Právní rozhledy, roč. 28, č. 6, 2020, s. 207

[o3] 2021 Kmetóny Gazdová, Veronika - Korn, Ferdinand: Občan a štát medzi demokraciou a partokraciou : ústavnoprávny a politologický prienik definícií vzájomnej korelácie občana ako pôvodcu štátnej moci, štátu a politických strán. Brno :Tribun EU, 2021, S. 39

[o3] 2020 Baraník, Kamil: Ústava v hviezdnom nebi. Vzťah Ústavy Slovenskej republiky k medzinárodnému právu. Praha : Leges, 2020, S. 33

[o3] 2021 Turčan, Martin: Ľudské práva v kontexte kresťanskej teológie dnes. Praha : Advent-Orion, 2021, S. 16, 17, 20, 76, 153

[o4] 2021 Batka, Ľubomír Mrva, Michal Turčan, Martin: O práve a náboženstve v Európskom a domácom kontexte : sloboda vyznania v histórii a dnes; štát, cirkev a kánonické právo. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnickáfakulta, 2021, S. 5

2.

Hodás, Milan [UKOPAST] (100%) : Dopady normotvorby Európskej únie na normotvorbu členského štátu Európskej únie z hľadiska legislatívnej techniky a normotvorných procesov. - 1. vyd. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2018. - 237 s. [print]

Lit.: 246 zázn.

ISBN 978-80-7160-452-5

Ohlasy (21):

[o3] 2018 Cisko, L.: Shaping the digital single market in the European Union. In: Economy and society: a modern vectors of development. Leipzig : Leipzig university, 2018, S. 147

[o3] 2018 Cisko, L.: Economic view on phenomenon called Corporate social responsibility. In: The modern trends in the development of business social responsibility : proceedings of the conference. Lisbon : Nova University, 2018, S. 61

[o6] 2018 Šmihula, Daniel: Právny obzor, roč. 101, č. 4, 2018, s. 423-426

[o3] 2018 Cisko, L.: Strategies of economic policy in the European Union. In: The formation of a modern competitive environment: integration and globalization. Greenwich : Baltija publishing, 2018, S. 39

[o3] 2018 Cisko, L.: Economic aspects of geoblocking - barriers to cross-border online contracting. In: From the Baltic to the Black sea: the formation of modern economic area. Riga : Baltic research institute of transformation economic area,2018, S. 6

[o3] 2018 Cisko, Lukáš: Economic determinants of the legal status of cooperatives. In: Stratehični priorytety sociaľno-ekonomičnoho rozvytku v umovach instytucijnych peretvoreň hlobaľnoho seredovyšča. Odesa : ONU imeni I. I. Mečnykova, 2018,S. 102

[o3] 2018 Cisko, L.: Environmental protection and (national) economic growth - contrast or context?. In: Modern economic research: theory, methodology, strategy. Kielce : State University of Jan Kochanowski, 2018, S. 78

[o4] 2018 Fábry, Branislav: Teoretické problémy tvorby práva. Bratislava : A-medi management, 2018, S. 227

[o6] 2019 Slezáková, Andrea: Medzinárodné vzťahy, roč. 17, č. 1, 2019, s. 75-77

[o3] 2019 Čunderlík, Ľubomír - Becker, Christian: Management mechanisms and development strategies of economic entities in conditions of institutional transformations of the global environment. Riga : ISMA University, 2019, S. 202

[o4] 2018 Hamuľáková, Zuzana - Horvat, Matej - Munková, Veronika - Martvoň, Anton - Pekár, Bernard - Srebalová, Mária - Škrobák, Ján - Tóthová, Katarína - Vačok, Juraj - Vrabko, Marián: Správne právo hmotné. Všeobecná časť. Bratislava : C. H.Beck, 2018, S. 308

[o3] 2019 Cisko, L.: Economic and legal aspects of the strategy of development of cooperatives as entrepreneurial subjects in the European Union. In: Strategic management: global trends and national peculiarities. Kielce : State University ofJan Kochanowski, 2019, S. 674

[o4] 2019 Križan, Ladislav: Banskobystrické zámocké dni práva : sekcia dejín štátu a práva a teórie štátu a práva [elektronický zdroj]. Banská Bystrica : Belianum, 2019, S. 142 [online]

[o3] 2019 Korn, Ferdinand: Objektívne právo ako spoločenský normatívny systém. Brno : Tribun EU, 2019, S. 179

[o3] 2019 Korn, Ferdinand: Článok 51 odsek 1 Ústavy Slovenskej republiky : výber z pretrvávajúcich a nastolených teoreticko-právnych tém, prezentovaných obsahom konkrétneho článku ústavného textu. Brno : Tribun EU, 2019, S. 283

[o4] 2019 Križan, Ladislav - Sepeši, Peter: O zmene pravidiel legislatívneho procesu z mája 2019, ktorá je v rozpore s princípmi otvoreného vládnutia i RIA 2020 - stratégiou lepšej regulácie. In: Magister Officiorum, roč. 3, č. 2, 2019, s. 49

[o4] 2020 Križan, Ladislav: Nechcete byť v našej pracovnej skupine ?! ... In: Magister Officiorum, roč. 4, č. 1, 2020, s. 29

[o3] 2020 Cisko, L.: Selected legal instruments for realization of social policy in the European Union. In: Modern educational space: the transformation of national models interms of integration: Conference Proceedings, October 23, 2020. Leipzig: Baltija Publishing, 2020, S. 146

[o4] 2021 Kukliš, Peter: Vyhlášky úradov verejného zdravotníctva ako právny predpis. In: Právny obzor, roč. 104, č. 2, 2021, s. 148

[o3] 2021 Kmetóny Gazdová, Veronika - Korn, Ferdinand: Občan a štát medzi demokraciou a partokraciou : ústavnoprávny a politologický prienik definícií vzájomnej korelácie občana ako pôvodcu štátnej moci, štátu a politických strán. Brno :Tribun EU, 2021, S. 200

[o4] 2020 Munková, Veronika - Chropovský, Pavol: Niekoľko úvah k spôsobu prijímania podmienok a metodík vyplývajúcich zo sieťových predpisov. In: Vplyv politiky, normotvorby a súdnej judikatúry na výkon verejnej správy. Bratislava : WoltersKluwer SR s. r. o., 2020, S. 132-142

3.

Hodás, Milan [UKOPAST] (100%) : Ústava Slovenskej republiky v dialógu s okolitým svetom... alebo o viacúrovňovom konštitucionalizme

Lit. 83 zázn.

In: Ústava Slovenskej republiky a jej dvadsaťpäť rokov (1992-2017). - Bratislava : Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, 2017. - S. 13-28 [1,80 AH]. - ISBN 978-80-89052-90-5

Ohlasy (4):

[o4] 2017 Cibulka, Ľubor: Výzvy a perspektívy vývoja ústavného práva Slovenskej republiky v procese európskej integrácie a globalizácie. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2017, S. 23

[o4] 2018 Cibulka, Ľubor: Ústavné dni : 25. výročie Ústavy Slovenskej republiky - 6. ústavné dni. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2018, S. 65

[o4] 2019 Ružička, Ondrej: Historia et theoria iuris [elektronický dokument], roč. 11, č. 3, 2019, s. 98 [online]

[o4] 2020 Králik, Ján: Ďalší návrat k Mečiarovým amnestiám. In: Ochrana, prevencia a zodpovednosť v právnych vzťahoch [elektronický dokument]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020, S. 272 [online]

4.

Hodás, Milan [UKOPAST] (100%) : The Slovak Republic

Lit.: 35 zázn.

In: The cradle of laws : drafting and negotiating bills within the executives in Central Europe. - Baden-Baden : Nomos Verlagsgesellschaft, 2020. - S. 121-136. - ISBN 978-3-8487-6465-5

5.

Hodás, Milan [UKOPAST] (100%) : Zmluva účinná po zverejnení... = Contract effective after its public disclosure = Die Wirksamkeit des Vertrages nach seiner Veröffentlichung

Lit. 17 zázn.

In: Bulletin slovenskej advokácie. - Roč. 17, č. 9 (2011), s. 16-25. - ISSN 1335-1079

Ohlasy (19):

[o4] 2012 Wilfling, Peter: Zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Pezinok : Via Iuris, 2012, S. 228

[o4] 2013 Tekeli, Jozef - Hoffmann, Marian: Kontrola v obecnej samospráve. Bratislava : Eurokódex, 2013, S. 246

[o3] 2012 Valachovič, Marek - Grausová, Kristína - Cirák, Ján: Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov : komentár. Praha : C. H. Beck, 2012, S. 127, 1089

[o4] 2012 Čabák, Peter: Bulletin slovenskej advokácie, roč. 18, č. 6, 2012, s. 21, 22, 23

[o4] 2013 Tekeli, Jozef: Právo pre ROPO a obce v praxi, č. 3, 2013, s. 19

[o4] 2013 Ďurica, Milan: Obchodný zákonník : komentár. Bratislava : C. H. Beck, 2013, S. 1083

[o4] 2013 Tkáč, Juraj: Aplikácia FIDIC zmluvných podmienok v slovenskom právnom poriadku. Bratislava : Iura Edition, 2013, S. 238

[o3] 2013 Čabák, Peter: Právní rozpravy 2013 [elektronický zdroj]. Hradec Králové : Magnanimitas, 2013, S. 246, 254 [CD-ROM]

[o4] 2015 Dobrovodský, Róbert: Právno-filozofické a spoločenské pozadie právnej úpravy povinne zverejňovaných zmlúv na Slovensku. In: http://www.unia-miest.sk/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=600175&id_dokumenty=3919 [elektronickýzdroj]. Bratislava : Únia miest Slovenska, 2015, S. 1 [online]

[o4] 2015 Tekeli, Jozef - Hoffmann, Marian: Zákon o obecnom zriadení : komentár. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015, S. 119

[o4] 2015 Ikrényi, Peter - Tkáč, Juraj - Ikrényi, Ivan - Vokálová, Dominika - Bako, Martin: Zákon o slobodnom prístupe k informáciám : komentár. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015, S. 137

[o3] 2015 Dobrovodský, Róbert: Občiansky zákonník 1 : komentár. Praha : C. H. Beck, 2015, S. 380

[o3] 2015 Dobrovodský, Róbert - Košičiarová, Soňa: Právo na informácie. Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku, 2015, S. 32, 37, 43, 50

[o4] 2016 Tekeli, Jozef: Sloboda prejavu a jej limity - 4. ústavné dni. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2016, S. 279

[o4] 2016 Ďurica, Milan: Obchodný zákonník : komentár. Bratislava : C. H. Beck, 2016, S. 1116

[o4] 2017 Ovečková, Oľga: Obchodný zákonník zv. 2 : veľký komentár. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, S. 142

[o3] 2019 Ficová, Svetlana - Čipková, Tamara - Hamřik, Martin: 55 let Graždanskomu kodeksu Slovackoj Respubliki. In: Graždanskij kodeks Rossijskoj Federaciji: 25 let dejstvija. Jekaterinburg : Uraľskij gosudarstvennyj juridičeskij universitet,2019, S. 273

[o3] 2019 Dobrovodský, Róbert: Občiansky zákonník 1 : komentár. Praha : C.H. Beck, 2019, S. 414

[o4] 2021 Tomaš, Lukáš: § 3 : obyvatelia samosprávneho kraja. In: Zákon o samosprávnych krajoch. Bratislava : Wolters Kluwer, 2021, S. 49

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.

Hodás, Milan [UKOPAST] (100%) : Historický vývoj ľudských práv a ústavného štátu : (a niektoré súčasné výzvy). - 1. vyd. - Bratislava : História ľudských práv, 2016. - 429 s. : prílohy

Lit. 513 zázn.

ISBN 978-80-972218-0-5

Ohlasy (30):

[o6] 2016 Kukliš, Peter: Právny obzor, roč. 99, č. 3, 2016, s. 252-253

[o5] 2016 Šmihula, Daniel: Právník, roč. 155, č. 11, 2016, s. 1019-1021

[o4] 2016 Domin, Marek: Bratislavské právnické fórum 2016: Spoločná európska identita v kontexte súčasných právnych výziev [elektronický zdroj]. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2016, S. 56 [CD-ROM]

[o4] 2016 Neumann, Jakub: Demokracia, právny štát a podoba trestného procesu. In: Institute.sk [elektronický zdroj]. Bratislava : Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, 2016, nestr. [8 s.] [online]

[o4] 2017 Domin, Marek: Volebné právo a volebné systémy. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, S. 34, 177

[o3] 2017 Cisko, Lukáš: Aktuaľni problemy deržavno-pravovoho rozvytku Ukrajiny v konteksti intehracijnych procesiv. Zaporižžja : Prosvita, 2017, S. 353

[o4] 2017 Lajčin, Daniel - Gabrhelová, Gabriela - Korn, Ferdinand: Sociálna a emocionálna inteligencia osobnosti manažéra v priestore morálky a práva. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, S. 249

[o6] 2017 Cibulka, Ľubor: Justičná revue, roč. 69, č. 11, 2017, s. 1404-1405

[o4] 2017 Baraník, Kamil: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2017 [elektronický zdroj]. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2017, S. 769 [CD-ROM]

[o4] 2017 Cibulka, Ľubor - Giba, Marián - Ľalík, Tomáš - Trellová, Lívia: Štátoveda. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, S. 160

[o4] 2018 Domin, Marek: Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva : komentár. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018, S. 51

[o3] 2018 Cisko, L.: Naukovyj visnyk Užhorods'koho nacionaľnoho universytetu : serija mižnarodni ekonomični vidnosyny ta svitove hospodarstvo, č. 17/2, 2018, s. 124

[o5] 2018 Cisko, L.: Naukovyj visnyk Užhorods'koho nacionaľnoho universytetu : serija Pravo, č. 49/1, 2018, s. 226-227

[o3] 2018 Cisko, L.: Možna vvažaty stabiľne ta zvaženje zakonodavstvo osnovoju... In: Integration of business structures: strategies and technologies. Tbilisi : Baltija publishing, 2018, S. 207

[o3] 2018 Cisko, Lukáš: Legislatívny pohľad na ekonomickú integráciu štátnych príslušníkov ... In: Zdijsnennja ta zachyst prav vnutrišňo peremiššenych osib. Užhorod : TOV RIK-U, 2018, S. 30

[o3] 2018 Cisko, L.: Economic view on phenomenon called Corporate social responsibility. In: The modern trends in the development of business social responsibility : proceedings of the conference. Lisbon : Nova University, 2018, S. 60

[o4] 2018 Domin, Marek: Všeobecnosť volebného práva v Slovenskej republike a jej materiálne zabezpečenie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018, S. 23

[o4] 2018 Trellová, Lívia: Justičná revue, roč. 70, č. 11, 2018, s. 1191

[o4] 2018 Fábry, Branislav: Teoretické problémy tvorby práva. Bratislava : A-medi management, 2018, S. 14

[o4] 2019 Svák, Ján - Grűnwald, Tomáš: Nadnárodné systémy ochrany ľudských práv 1. zväzok : Štruktúra systémov a ochrana politických práv. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019, S. 29

[o4] 2019 Patakyová, Mária T.: Ľudskoprávne aspekty hospodárskej súťaže : antitrust z pohľadu ľudských práv. Bratislava : Wolters Kluwer, 2019, S. 40

[o4] 2019 Šmihula, Daniel: Právno-historické trendy a výhľady 4. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2019, S. 141

[o4] 2019 Šmihula, Daniel: Právny obzor, roč. 102, č. 3, 2019, s. 209

[o1] 2019 Kováčik, Ján: European Journal of Transformation Studies [elektronický dokument], roč. 7, č. 1, 2019, s. 154 [online] - ESCI

[o3] 2019 Korn, Ferdinand: Článok 51 odsek 1 Ústavy Slovenskej republiky : výber z pretrvávajúcich a nastolených teoreticko-právnych tém, prezentovaných obsahom konkrétneho článku ústavného textu. Brno : Tribun EU, 2019, S. 250

[o3] 2020 Šerá, Hana: Právní rozhledy, roč. 28, č. 6, 2020, s. 207

[o3] 2021 Kmetóny Gazdová, Veronika - Korn, Ferdinand: Občan a štát medzi demokraciou a partokraciou : ústavnoprávny a politologický prienik definícií vzájomnej korelácie občana ako pôvodcu štátnej moci, štátu a politických strán. Brno :Tribun EU, 2021, S. 39

[o3] 2020 Baraník, Kamil: Ústava v hviezdnom nebi. Vzťah Ústavy Slovenskej republiky k medzinárodnému právu. Praha : Leges, 2020, S. 33

[o3] 2021 Turčan, Martin: Ľudské práva v kontexte kresťanskej teológie dnes. Praha : Advent-Orion, 2021, S. 16, 17, 20, 76, 153

[o4] 2021 Batka, Ľubomír Mrva, Michal Turčan, Martin: O práve a náboženstve v Európskom a domácom kontexte : sloboda vyznania v histórii a dnes; štát, cirkev a kánonické právo. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnickáfakulta, 2021, S. 5

2.

Hodás, Milan [UKOPAST] (100%) : Dopady normotvorby Európskej únie na normotvorbu členského štátu Európskej únie z hľadiska legislatívnej techniky a normotvorných procesov. - 1. vyd. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2018. - 237 s. [print]

Lit.: 246 zázn.

ISBN 978-80-7160-452-5

Ohlasy (21):

[o3] 2018 Cisko, L.: Shaping the digital single market in the European Union. In: Economy and society: a modern vectors of development. Leipzig : Leipzig university, 2018, S. 147

[o3] 2018 Cisko, L.: Economic view on phenomenon called Corporate social responsibility. In: The modern trends in the development of business social responsibility : proceedings of the conference. Lisbon : Nova University, 2018, S. 61

[o6] 2018 Šmihula, Daniel: Právny obzor, roč. 101, č. 4, 2018, s. 423-426

[o3] 2018 Cisko, L.: Strategies of economic policy in the European Union. In: The formation of a modern competitive environment: integration and globalization. Greenwich : Baltija publishing, 2018, S. 39

[o3] 2018 Cisko, L.: Economic aspects of geoblocking - barriers to cross-border online contracting. In: From the Baltic to the Black sea: the formation of modern economic area. Riga : Baltic research institute of transformation economic area,2018, S. 6

[o3] 2018 Cisko, Lukáš: Economic determinants of the legal status of cooperatives. In: Stratehični priorytety sociaľno-ekonomičnoho rozvytku v umovach instytucijnych peretvoreň hlobaľnoho seredovyšča. Odesa : ONU imeni I. I. Mečnykova, 2018,S. 102

[o3] 2018 Cisko, L.: Environmental protection and (national) economic growth - contrast or context?. In: Modern economic research: theory, methodology, strategy. Kielce : State University of Jan Kochanowski, 2018, S. 78

[o4] 2018 Fábry, Branislav: Teoretické problémy tvorby práva. Bratislava : A-medi management, 2018, S. 227

[o6] 2019 Slezáková, Andrea: Medzinárodné vzťahy, roč. 17, č. 1, 2019, s. 75-77

[o3] 2019 Čunderlík, Ľubomír - Becker, Christian: Management mechanisms and development strategies of economic entities in conditions of institutional transformations of the global environment. Riga : ISMA University, 2019, S. 202

[o4] 2018 Hamuľáková, Zuzana - Horvat, Matej - Munková, Veronika - Martvoň, Anton - Pekár, Bernard - Srebalová, Mária - Škrobák, Ján - Tóthová, Katarína - Vačok, Juraj - Vrabko, Marián: Správne právo hmotné. Všeobecná časť. Bratislava : C. H.Beck, 2018, S. 308

[o3] 2019 Cisko, L.: Economic and legal aspects of the strategy of development of cooperatives as entrepreneurial subjects in the European Union. In: Strategic management: global trends and national peculiarities. Kielce : State University ofJan Kochanowski, 2019, S. 674

[o4] 2019 Križan, Ladislav: Banskobystrické zámocké dni práva : sekcia dejín štátu a práva a teórie štátu a práva [elektronický zdroj]. Banská Bystrica : Belianum, 2019, S. 142 [online]

[o3] 2019 Korn, Ferdinand: Objektívne právo ako spoločenský normatívny systém. Brno : Tribun EU, 2019, S. 179

[o3] 2019 Korn, Ferdinand: Článok 51 odsek 1 Ústavy Slovenskej republiky : výber z pretrvávajúcich a nastolených teoreticko-právnych tém, prezentovaných obsahom konkrétneho článku ústavného textu. Brno : Tribun EU, 2019, S. 283

[o4] 2019 Križan, Ladislav - Sepeši, Peter: O zmene pravidiel legislatívneho procesu z mája 2019, ktorá je v rozpore s princípmi otvoreného vládnutia i RIA 2020 - stratégiou lepšej regulácie. In: Magister Officiorum, roč. 3, č. 2, 2019, s. 49

[o4] 2020 Križan, Ladislav: Nechcete byť v našej pracovnej skupine ?! ... In: Magister Officiorum, roč. 4, č. 1, 2020, s. 29

[o3] 2020 Cisko, L.: Selected legal instruments for realization of social policy in the European Union. In: Modern educational space: the transformation of national models interms of integration: Conference Proceedings, October 23, 2020. Leipzig: Baltija Publishing, 2020, S. 146

[o4] 2021 Kukliš, Peter: Vyhlášky úradov verejného zdravotníctva ako právny predpis. In: Právny obzor, roč. 104, č. 2, 2021, s. 148

[o3] 2021 Kmetóny Gazdová, Veronika - Korn, Ferdinand: Občan a štát medzi demokraciou a partokraciou : ústavnoprávny a politologický prienik definícií vzájomnej korelácie občana ako pôvodcu štátnej moci, štátu a politických strán. Brno :Tribun EU, 2021, S. 200

[o4] 2020 Munková, Veronika - Chropovský, Pavol: Niekoľko úvah k spôsobu prijímania podmienok a metodík vyplývajúcich zo sieťových predpisov. In: Vplyv politiky, normotvorby a súdnej judikatúry na výkon verejnej správy. Bratislava : WoltersKluwer SR s. r. o., 2020, S. 132-142

3.

Hodás, Milan [UKOPAST] (100%) : Ústava Slovenskej republiky v dialógu s okolitým svetom... alebo o viacúrovňovom konštitucionalizme

Lit. 83 zázn.

In: Ústava Slovenskej republiky a jej dvadsaťpäť rokov (1992-2017). - Bratislava : Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, 2017. - S. 13-28 [1,80 AH]. - ISBN 978-80-89052-90-5

Ohlasy (4):

[o4] 2017 Cibulka, Ľubor: Výzvy a perspektívy vývoja ústavného práva Slovenskej republiky v procese európskej integrácie a globalizácie. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2017, S. 23

[o4] 2018 Cibulka, Ľubor: Ústavné dni : 25. výročie Ústavy Slovenskej republiky - 6. ústavné dni. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2018, S. 65

[o4] 2019 Ružička, Ondrej: Historia et theoria iuris [elektronický dokument], roč. 11, č. 3, 2019, s. 98 [online]

[o4] 2020 Králik, Ján: Ďalší návrat k Mečiarovým amnestiám. In: Ochrana, prevencia a zodpovednosť v právnych vzťahoch [elektronický dokument]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020, S. 272 [online]

4.

Hodás, Milan [UKOPAST] (100%) : The Slovak Republic

Lit.: 35 zázn.

In: The cradle of laws : drafting and negotiating bills within the executives in Central Europe. - Baden-Baden : Nomos Verlagsgesellschaft, 2020. - S. 121-136. - ISBN 978-3-8487-6465-5

5.

Bujňák, Vincent [UKOPAST] (39.6%) - Gaňa, Stanislav [UKOPAST] (39.6%) - Hodás, Milan [UKOPAST] (20.8%): Prípadové štúdie z teórie a praxe legislatívy. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. - 208 s. [print]

ISBN 978-80-571-0367-7. - ISBN 978-80-7160-594-2. - ISBN 978-80-571-0368-4

 

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.

Hodás, Milan [UKOPAST] (100%) : Historický vývoj ľudských práv a ústavného štátu : (a niektoré súčasné výzvy). - 1. vyd. - Bratislava : História ľudských práv, 2016. - 429 s. : prílohy

Lit. 513 zázn.

ISBN 978-80-972218-0-5

Ohlasy (30):

[o6] 2016 Kukliš, Peter: Právny obzor, roč. 99, č. 3, 2016, s. 252-253

[o5] 2016 Šmihula, Daniel: Právník, roč. 155, č. 11, 2016, s. 1019-1021

[o4] 2016 Domin, Marek: Bratislavské právnické fórum 2016: Spoločná európska identita v kontexte súčasných právnych výziev [elektronický zdroj]. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2016, S. 56 [CD-ROM]

[o4] 2016 Neumann, Jakub: Demokracia, právny štát a podoba trestného procesu. In: Institute.sk [elektronický zdroj]. Bratislava : Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, 2016, nestr. [8 s.] [online]

[o4] 2017 Domin, Marek: Volebné právo a volebné systémy. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, S. 34, 177

[o3] 2017 Cisko, Lukáš: Aktuaľni problemy deržavno-pravovoho rozvytku Ukrajiny v konteksti intehracijnych procesiv. Zaporižžja : Prosvita, 2017, S. 353

[o4] 2017 Lajčin, Daniel - Gabrhelová, Gabriela - Korn, Ferdinand: Sociálna a emocionálna inteligencia osobnosti manažéra v priestore morálky a práva. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, S. 249

[o6] 2017 Cibulka, Ľubor: Justičná revue, roč. 69, č. 11, 2017, s. 1404-1405

[o4] 2017 Baraník, Kamil: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2017 [elektronický zdroj]. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2017, S. 769 [CD-ROM]

[o4] 2017 Cibulka, Ľubor - Giba, Marián - Ľalík, Tomáš - Trellová, Lívia: Štátoveda. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, S. 160

[o4] 2018 Domin, Marek: Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva : komentár. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018, S. 51

[o3] 2018 Cisko, L.: Naukovyj visnyk Užhorods'koho nacionaľnoho universytetu : serija mižnarodni ekonomični vidnosyny ta svitove hospodarstvo, č. 17/2, 2018, s. 124

[o5] 2018 Cisko, L.: Naukovyj visnyk Užhorods'koho nacionaľnoho universytetu : serija Pravo, č. 49/1, 2018, s. 226-227

[o3] 2018 Cisko, L.: Možna vvažaty stabiľne ta zvaženje zakonodavstvo osnovoju... In: Integration of business structures: strategies and technologies. Tbilisi : Baltija publishing, 2018, S. 207

[o3] 2018 Cisko, Lukáš: Legislatívny pohľad na ekonomickú integráciu štátnych príslušníkov ... In: Zdijsnennja ta zachyst prav vnutrišňo peremiššenych osib. Užhorod : TOV RIK-U, 2018, S. 30

[o3] 2018 Cisko, L.: Economic view on phenomenon called Corporate social responsibility. In: The modern trends in the development of business social responsibility : proceedings of the conference. Lisbon : Nova University, 2018, S. 60

[o4] 2018 Domin, Marek: Všeobecnosť volebného práva v Slovenskej republike a jej materiálne zabezpečenie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018, S. 23

[o4] 2018 Trellová, Lívia: Justičná revue, roč. 70, č. 11, 2018, s. 1191

[o4] 2018 Fábry, Branislav: Teoretické problémy tvorby práva. Bratislava : A-medi management, 2018, S. 14

[o4] 2019 Svák, Ján - Grűnwald, Tomáš: Nadnárodné systémy ochrany ľudských práv 1. zväzok : Štruktúra systémov a ochrana politických práv. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019, S. 29

[o4] 2019 Patakyová, Mária T.: Ľudskoprávne aspekty hospodárskej súťaže : antitrust z pohľadu ľudských práv. Bratislava : Wolters Kluwer, 2019, S. 40

[o4] 2019 Šmihula, Daniel: Právno-historické trendy a výhľady 4. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2019, S. 141

[o4] 2019 Šmihula, Daniel: Právny obzor, roč. 102, č. 3, 2019, s. 209

[o1] 2019 Kováčik, Ján: European Journal of Transformation Studies [elektronický dokument], roč. 7, č. 1, 2019, s. 154 [online] - ESCI

[o3] 2019 Korn, Ferdinand: Článok 51 odsek 1 Ústavy Slovenskej republiky : výber z pretrvávajúcich a nastolených teoreticko-právnych tém, prezentovaných obsahom konkrétneho článku ústavného textu. Brno : Tribun EU, 2019, S. 250

[o3] 2020 Šerá, Hana: Právní rozhledy, roč. 28, č. 6, 2020, s. 207

[o3] 2021 Kmetóny Gazdová, Veronika - Korn, Ferdinand: Občan a štát medzi demokraciou a partokraciou : ústavnoprávny a politologický prienik definícií vzájomnej korelácie občana ako pôvodcu štátnej moci, štátu a politických strán. Brno :Tribun EU, 2021, S. 39

[o3] 2020 Baraník, Kamil: Ústava v hviezdnom nebi. Vzťah Ústavy Slovenskej republiky k medzinárodnému právu. Praha : Leges, 2020, S. 33

[o3] 2021 Turčan, Martin: Ľudské práva v kontexte kresťanskej teológie dnes. Praha : Advent-Orion, 2021, S. 16, 17, 20, 76, 153

[o4] 2021 Batka, Ľubomír Mrva, Michal Turčan, Martin: O práve a náboženstve v Európskom a domácom kontexte : sloboda vyznania v histórii a dnes; štát, cirkev a kánonické právo. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnickáfakulta, 2021, S. 5

2.

Hodás, Milan [UKOPAST] (100%) : Dopady normotvorby Európskej únie na normotvorbu členského štátu Európskej únie z hľadiska legislatívnej techniky a normotvorných procesov. - 1. vyd. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2018. - 237 s. [print]

Lit.: 246 zázn.

ISBN 978-80-7160-452-5

Ohlasy (21):

[o3] 2018 Cisko, L.: Shaping the digital single market in the European Union. In: Economy and society: a modern vectors of development. Leipzig : Leipzig university, 2018, S. 147

[o3] 2018 Cisko, L.: Economic view on phenomenon called Corporate social responsibility. In: The modern trends in the development of business social responsibility : proceedings of the conference. Lisbon : Nova University, 2018, S. 61

[o6] 2018 Šmihula, Daniel: Právny obzor, roč. 101, č. 4, 2018, s. 423-426

[o3] 2018 Cisko, L.: Strategies of economic policy in the European Union. In: The formation of a modern competitive environment: integration and globalization. Greenwich : Baltija publishing, 2018, S. 39

[o3] 2018 Cisko, L.: Economic aspects of geoblocking - barriers to cross-border online contracting. In: From the Baltic to the Black sea: the formation of modern economic area. Riga : Baltic research institute of transformation economic area,2018, S. 6

[o3] 2018 Cisko, Lukáš: Economic determinants of the legal status of cooperatives. In: Stratehični priorytety sociaľno-ekonomičnoho rozvytku v umovach instytucijnych peretvoreň hlobaľnoho seredovyšča. Odesa : ONU imeni I. I. Mečnykova, 2018,S. 102

[o3] 2018 Cisko, L.: Environmental protection and (national) economic growth - contrast or context?. In: Modern economic research: theory, methodology, strategy. Kielce : State University of Jan Kochanowski, 2018, S. 78

[o4] 2018 Fábry, Branislav: Teoretické problémy tvorby práva. Bratislava : A-medi management, 2018, S. 227

[o6] 2019 Slezáková, Andrea: Medzinárodné vzťahy, roč. 17, č. 1, 2019, s. 75-77

[o3] 2019 Čunderlík, Ľubomír - Becker, Christian: Management mechanisms and development strategies of economic entities in conditions of institutional transformations of the global environment. Riga : ISMA University, 2019, S. 202

[o4] 2018 Hamuľáková, Zuzana - Horvat, Matej - Munková, Veronika - Martvoň, Anton - Pekár, Bernard - Srebalová, Mária - Škrobák, Ján - Tóthová, Katarína - Vačok, Juraj - Vrabko, Marián: Správne právo hmotné. Všeobecná časť. Bratislava : C. H.Beck, 2018, S. 308

[o3] 2019 Cisko, L.: Economic and legal aspects of the strategy of development of cooperatives as entrepreneurial subjects in the European Union. In: Strategic management: global trends and national peculiarities. Kielce : State University ofJan Kochanowski, 2019, S. 674

[o4] 2019 Križan, Ladislav: Banskobystrické zámocké dni práva : sekcia dejín štátu a práva a teórie štátu a práva [elektronický zdroj]. Banská Bystrica : Belianum, 2019, S. 142 [online]

[o3] 2019 Korn, Ferdinand: Objektívne právo ako spoločenský normatívny systém. Brno : Tribun EU, 2019, S. 179

[o3] 2019 Korn, Ferdinand: Článok 51 odsek 1 Ústavy Slovenskej republiky : výber z pretrvávajúcich a nastolených teoreticko-právnych tém, prezentovaných obsahom konkrétneho článku ústavného textu. Brno : Tribun EU, 2019, S. 283

[o4] 2019 Križan, Ladislav - Sepeši, Peter: O zmene pravidiel legislatívneho procesu z mája 2019, ktorá je v rozpore s princípmi otvoreného vládnutia i RIA 2020 - stratégiou lepšej regulácie. In: Magister Officiorum, roč. 3, č. 2, 2019, s. 49

[o4] 2020 Križan, Ladislav: Nechcete byť v našej pracovnej skupine ?! ... In: Magister Officiorum, roč. 4, č. 1, 2020, s. 29

[o3] 2020 Cisko, L.: Selected legal instruments for realization of social policy in the European Union. In: Modern educational space: the transformation of national models interms of integration: Conference Proceedings, October 23, 2020. Leipzig: Baltija Publishing, 2020, S. 146

[o4] 2021 Kukliš, Peter: Vyhlášky úradov verejného zdravotníctva ako právny predpis. In: Právny obzor, roč. 104, č. 2, 2021, s. 148

[o3] 2021 Kmetóny Gazdová, Veronika - Korn, Ferdinand: Občan a štát medzi demokraciou a partokraciou : ústavnoprávny a politologický prienik definícií vzájomnej korelácie občana ako pôvodcu štátnej moci, štátu a politických strán. Brno :Tribun EU, 2021, S. 200

[o4] 2020 Munková, Veronika - Chropovský, Pavol: Niekoľko úvah k spôsobu prijímania podmienok a metodík vyplývajúcich zo sieťových predpisov. In: Vplyv politiky, normotvorby a súdnej judikatúry na výkon verejnej správy. Bratislava : WoltersKluwer SR s. r. o., 2020, S. 132-142

3.

Hodás, Milan [UKOPAST] (100%) : Zmluva účinná po zverejnení... = Contract effective after its public disclosure = Die Wirksamkeit des Vertrages nach seiner Veröffentlichung

Lit. 17 zázn.

In: Bulletin slovenskej advokácie. - Roč. 17, č. 9 (2011), s. 16-25. - ISSN 1335-1079

Ohlasy (19):

[o4] 2012 Wilfling, Peter: Zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Pezinok : Via Iuris, 2012, S. 228

[o4] 2013 Tekeli, Jozef - Hoffmann, Marian: Kontrola v obecnej samospráve. Bratislava : Eurokódex, 2013, S. 246

[o3] 2012 Valachovič, Marek - Grausová, Kristína - Cirák, Ján: Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov : komentár. Praha : C. H. Beck, 2012, S. 127, 1089

[o4] 2012 Čabák, Peter: Bulletin slovenskej advokácie, roč. 18, č. 6, 2012, s. 21, 22, 23

[o4] 2013 Tekeli, Jozef: Právo pre ROPO a obce v praxi, č. 3, 2013, s. 19

[o4] 2013 Ďurica, Milan: Obchodný zákonník : komentár. Bratislava : C. H. Beck, 2013, S. 1083

[o4] 2013 Tkáč, Juraj: Aplikácia FIDIC zmluvných podmienok v slovenskom právnom poriadku. Bratislava : Iura Edition, 2013, S. 238

[o3] 2013 Čabák, Peter: Právní rozpravy 2013 [elektronický zdroj]. Hradec Králové : Magnanimitas, 2013, S. 246, 254 [CD-ROM]

[o4] 2015 Dobrovodský, Róbert: Právno-filozofické a spoločenské pozadie právnej úpravy povinne zverejňovaných zmlúv na Slovensku. In: http://www.unia-miest.sk/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=600175&id_dokumenty=3919 [elektronickýzdroj]. Bratislava : Únia miest Slovenska, 2015, S. 1 [online]

[o4] 2015 Tekeli, Jozef - Hoffmann, Marian: Zákon o obecnom zriadení : komentár. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015, S. 119

[o4] 2015 Ikrényi, Peter - Tkáč, Juraj - Ikrényi, Ivan - Vokálová, Dominika - Bako, Martin: Zákon o slobodnom prístupe k informáciám : komentár. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015, S. 137

[o3] 2015 Dobrovodský, Róbert: Občiansky zákonník 1 : komentár. Praha : C. H. Beck, 2015, S. 380

[o3] 2015 Dobrovodský, Róbert - Košičiarová, Soňa: Právo na informácie. Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku, 2015, S. 32, 37, 43, 50

[o4] 2016 Tekeli, Jozef: Sloboda prejavu a jej limity - 4. ústavné dni. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2016, S. 279

[o4] 2016 Ďurica, Milan: Obchodný zákonník : komentár. Bratislava : C. H. Beck, 2016, S. 1116

[o4] 2017 Ovečková, Oľga: Obchodný zákonník zv. 2 : veľký komentár. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, S. 142

[o3] 2019 Ficová, Svetlana - Čipková, Tamara - Hamřik, Martin: 55 let Graždanskomu kodeksu Slovackoj Respubliki. In: Graždanskij kodeks Rossijskoj Federaciji: 25 let dejstvija. Jekaterinburg : Uraľskij gosudarstvennyj juridičeskij universitet,2019, S. 273

[o3] 2019 Dobrovodský, Róbert: Občiansky zákonník 1 : komentár. Praha : C.H. Beck, 2019, S. 414

[o4] 2021 Tomaš, Lukáš: § 3 : obyvatelia samosprávneho kraja. In: Zákon o samosprávnych krajoch. Bratislava : Wolters Kluwer, 2021, S. 49

4.

Hodás, Milan [UKOPAST] (100%) : Odstraňovanie kontradiktórnosti noriem v aplikačnej praxi a doktrína racionálneho zákonodarcu

Lit. 32 zázn.

In: Právny obzor. - Roč. 94, č. 4 (2011), s. 365-377. - ISSN (print) 0032-6984

POZNÁMKA:

Vyšlo aj - Pocta Josefu Blahožovi k 80. narozeninám. - Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2013. - S. 117-130. - ISBN 978-80-87382-52-3

Ohlasy (17):

[o4] 2011 Nikodým, Dušan: Právny obzor, roč. 94, 2011, č. 6, s. 543

[o4] 2013 Balog, Boris: Justičná revue, roč. 65, č. 10, 2013, s. 1218

[o4] 2013 Giba, Marián: Teória a prax legislatívy. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2013, S. 23

[o4] 2012 Magurová, Hana: Miľníky práva v stredoeurópskom priestore 2012, 1. časť. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2012, S. 156, 157

[o4] 2011 Šamko, Peter: Právne listy.sk [elektronický zdroj], 26. september, 2011, nestr. [s. 5] [online]

[o4] 2016 Balog, Boris: Právny obzor, roč. 99, č. 3, 2016, s. 222

[o4] 2016 Kačaljak, Matej: Bratislavské právnické fórum 2016: Potenciál pre ďalšiu harmonizáciu vo finančnom práve v rámci Európskej únie [elektronický zdroj]. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2016, S. 59, 65 [CD-ROM]

[o4] 2017 Kačaljak, Matej: Vybrané trendy vo výbere daní a možnosti ich právnej reflexie na Slovensku. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, S. 14, 80

[o4] 2017 Kačaljak, Matej: Vybrané súvislosti transpozície... In: 1. Slovensko-české dni daňového práva : Daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2017, S. 199

[o4] 2017 Kačaljak, Matej: Kvalita normotvorby a interpretácie v kontexte konfliktu záujmov poslanca NR SR. In: Štát a právo, roč. 4, č. 4, 2017, s. 453

[o4] 2019 Balog, Boris: Umenie tvoriť zákony : schvaľovanie zákonov v Slovenskej republike. Bratislava : Wolters Kluwer, 2019, S. 173

[o4] 2018 Bujňák, Vincent: Mýty o práve, mýty v práve. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018, S. 307

[o4] 2020 Kukliš, Peter: Právny obzor, roč. 103, č. 2, 2020, s. 95

[o4] 2020 Bujňák, Vincent: K niektorým interpretačným problémom spojeným s rozšírením osobnej pôsobnosti ústavného zákona o konflikte záujmov. In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 39, č. 1, 2020, s. 23

[o4] 2020 Giba, Marián - Bujňák, Vincent: Výkladové problémy ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. In: Justičná revue, roč. 72, č. 10, 2020, s. 1138

[o4] 2020 Balog, Boris: Legislatívne pravidlá a ich ochrana. In: Právny obzor, roč. 103, č. 5, 2020, s. 346

[o4] 2020 Balog, Boris: Kultúrny parlament. In: Parlamentná kultúra : zborník z vedeckej konferencie. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2020, S. 21

5.

Hodás, Milan [UKOPAST] (100%) : Niektoré právno-teoretické problémy preberania smerníc

Lit. 22 zázn.

In: Komunitárne právo na Slovensku - päť rokov "po". - Bratislava : Slovenská asociácia európskeho práva, 2009. - S. 35-45. - ISBN 978-80-89406-04-3

Ohlasy (20):

[o4] 2011 Príkazská, Katarína: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010. Bratislava : Vydavateľské oddelenie PraF UK, 2011, S. 880

[o4] 2011 Hauerlandová, Ivana: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010. Bratislava : Vydavateľské oddelenie PraF UK, 2011, S. 864

[o3] 2012 Karas, Viliam - Králik, Andrej: Právo Európskej únie. Praha : C. H. Beck, 2012, S. 149

[o4] 2012 Giba, Marián: Ústava Slovenskej republiky - 20 rokov v národnom a európskom pohľade. Lutila : Lonfinger, 2012, S. 207

[o4] 2013 Korn, Ferdinand: Historia et theoria iuris [elektronický zdroj], roč. 5, č. 2, 2013, s. 36, 37 [online]

[o4] 2014 Korn, Ferdinand: Základné zásady v rozhodovacej činnosti súdnej moci [elektronický zdroj]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2014, S. 198 [CD-ROM]

[o4] 2015 Zbíral, Robert: Justičná revue, roč. 67, č. 8-9, 2015, s. 1025

[o4] 2015 Cisko, Lukáš: Právo, obchod, ekonomika 5. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2015, S. 74

[o4] 2015 Nemec, Juraj - Kukliš, Peter: Právny obzor, roč. 98, č. 6, 2015, s. 609

[o4] 2015 Korn, Ferdinand: Ústavné podmienky obmedzenia základných práv a slobôd a ukladania povinností. [Sečovce] : Pastel, 2015, S. 140, 141

[o3] 2016 Cisko, Lukáš: Fundamentaľny problemy jurisprudencii. Užhorod : Vydavnyctvo Oleksandry Harkuši, 2016, S. 170

[o4] 2017 Kukliš, Peter: Právny pluralizmus a pojem práva. Bratislava : SAP, 2017, S. 47

[o4] 2018 Gogoláková, Elena: Miesto, úloha a význam vnútroštátneho práva pri zabezpečovaní plnenia záväzkov vyplývajúcich z medzinárodného práva a európskeho práva. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2018, S. 47 [CD-ROM]

[o3] 2017 Novák, František - Kukliš, Peter: Legislativa : teoretická východiska a problémy. Plzeň : Aleš Čeněk, 2017, S. 193, 194

[o4] 2018 Kukliš, Peter: Verejná správa na rázcestí. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018, S. 167

[o3] 2018 Kukliš, Peter: Metamorfózy práva ve střední Evropě 6. : hledá se Prométheus?. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2018, S. 203

[o3] 2019 Korn, Ferdinand: Objektívne právo ako spoločenský normatívny systém. Brno : Tribun EU, 2019, S. 179

[o3] 2019 Korn, Ferdinand: Článok 51 odsek 1 Ústavy Slovenskej republiky : výber z pretrvávajúcich a nastolených teoreticko-právnych tém, prezentovaných obsahom konkrétneho článku ústavného textu. Brno : Tribun EU, 2019, S. 283

[o4] 2019 Kukliš, Peter: Právny obzor, roč. 102, special issue, 2019, s. 82

[o3] 2021 Kmetóny Gazdová, Veronika - Korn, Ferdinand: Občan a štát medzi demokraciou a partokraciou : ústavnoprávny a politologický prienik definícií vzájomnej korelácie občana ako pôvodcu štátnej moci, štátu a politických strán. Brno :Tribun EU, 2021, S. 287

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.

Projekt Odhalování temného koutu legislativního procesu: Příprava návrhů zákonů exekutivou, 17-03806S, doba riešenia 2016 – 2019, spoluriešiteľ


2.

Projekt Security in V4 constitutions and Political Practices podporený Vyšehradským fondom (Visegrad Fund), Standard Grant č. 21510444; doba riešenia: 2015 – 2016; spoluriešiteľ.

3.

Projekt VEGA zmluva č. 1/0192/15: "Dopady normotvorby Európskej únie na normotvorbu členského štátu Európskej únie z hľadiska legislatívnej techniky a normotvorných procesov", ktorý je financovaný Vedeckou grantovou agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied.“, doba riešenia 2015 – 2017

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
zabezpečovanie a vedenie odbornej stáže študentov Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Úrad pre verejné obstarávanie 2014 - 2016
zabezpečovanie a vedenie odbornej stáže študentov Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Parlamentný inštitút, Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, 2017 - 2018

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Fakulta práva a verejnej správy v Lodži Lodž, Poľská republika 03.12 - 07.12.2018 Erasmus +
Masarykova Univerzita v Brne, Právnická fakulta Brno, Česká republika 22.05. 2017 - 31.05.2017 bilaterálna dohoda
Congress of Deputies, Španielsko Madrid, Španielsko 18.02.2008 - 29.02-2008 schéma medziparlamentnej spolupráce a tréningu

IX. - Iné relevantné skutočnosti