DOKUMENT
Meno a priezvisko
doc. JUDr. Matej Horvat, PhD.
Typ dokumentu:
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy:
Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy:
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty:
Právnická fakulta
Sídlo fakulty:
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 313, 81000 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Horvat
I.2 - Meno
Matej
I.3 - Tituly
doc. JUDr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1985
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, katedra správneho a environmentálneho práva
I.6 - Adresa pracoviska
Šafárikovo nám. 6., P.O.BOX 313, 810 00 Bratislava, Slovenská rapublika
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
matej.horvat@flaw.uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/19987
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
právo
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/ 0000-0002-8249-4029

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2004 - 2009
II.c - Odbor a program
právo
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2009 - 2012
II.c - Odbor a program
správne právo
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2019
II.c - Odbor a program
správne právo
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
docent Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta od 2019
odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2015 - 2019
odborný asistent Ekonomický univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta 2013 - 2016
odborný referent Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 2009 - 2010

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Kurz nemčiny A1 Slovenský inštitút vzdelávania 2021

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Správne súdnictvo Právo prvý právo
Správne právo hmotné Právo prvý právo
Správne právo procesné Právo prvý právo
Správne právo 1 Ekonómia a právo prvý právo
Správne právo 2 Ekonómia a právo prvý právo
Dokazovanie Právo druhý právo
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
4
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
1
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
2
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
27
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
6
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Správne právo trestné Právo prvý právo
Európske správne právo Právo druhý právo
Hospodárska správa Právo prvý právo
Správne právo Európskej únie Právo druhý právo

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
160
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
110
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
7
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
7
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
132
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
123
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
15
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
15
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
0
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.

ADN Horvat, Matej. Prechod administratívnoprávnej zodpovednosti na právneho nástupcu právnickej osoby. In Časopis pro právní vědu a praxi. - Roč. 28, č. 1 (2020), s. 95-120. Registrované v: scopus

2.

ADM Horvat, Matej, Piatek, Wojciech, Potěšil, Lukáš, Rozsnyai, Krisztina. Public administration’s adaptation to COVID-19 pandemic - Czech, Hungarian, Polish and Slovak experience. In Central European Public Administration Review. - Roč. 19, č. 1 (2021), s. 133-158. Registrované v: wos

3.

AAB Horvat, Matej. Administratívnoprávna zodpovednosť právnických osôb. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, 263 s. 

4.

ADM Potěšil, Lukáš, Rozsnyai, Krisztina, Olszanowski, Jan, Horvat, Matej. Simplification of administrative procedure on the example of the Czech Republic, Poland, Slovakia, and Hungary (V4 countries) In Administrative Sciences [elektronický dokument]. - Roč. 11, č. 1 (2021), s. [1-13] [online]. Registrované v: wos, scopus

5.

AEC Horvat, Matej, Radosa, Matúš. Considerations on the supervision exercised over courts and judges. In Piatek, Wojtek (ed.) Supervision over Courts and Judges : Insights in to Selected Legal Systems : Roč. 30. - : 1. vyd. ISBN 978-3-631-83617-0. - Berlín : Peter Lang GmbH - Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2021. - S. 77-99 

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.

ADN Horvat, Matej. Prechod administratívnoprávnej zodpovednosti na právneho nástupcu právnickej osoby. In Časopis pro právní vědu a praxi. - Roč. 28, č. 1 (2020), s. 95-120. Registrované v: scopus

2.

ADM Horvat, Matej, Piatek, Wojciech, Potěšil, Lukáš, Rozsnyai, Krisztina. Public administration’s adaptation to COVID-19 pandemic - Czech, Hungarian, Polish and Slovak experience. In Central European Public Administration Review. - Roč. 19, č. 1 (2021), s. 133-158. Registrované v: wos

3.

AAB Horvat, Matej. Administratívnoprávna zodpovednosť právnických osôb. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, 263 s. 

4.

ADM Potěšil, Lukáš, Rozsnyai, Krisztina, Olszanowski, Jan, Horvat, Matej. Simplification of administrative procedure on the example of the Czech Republic, Poland, Slovakia, and Hungary (V4 countries) In Administrative Sciences [elektronický dokument]. - Roč. 11, č. 1 (2021), s. [1-13] [online]. Registrované v: wos, scopus

5.

AEC Horvat, Matej, Radosa, Matúš. Considerations on the supervision exercised over courts and judges. In Piatek, Wojtek (ed.) Supervision over Courts and Judges : Insights in to Selected Legal Systems : Roč. 30. - : 1. vyd. ISBN 978-3-631-83617-0. - Berlín : Peter Lang GmbH - Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2021. - S. 77-99 

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.

ADM Potěšil, Lukáš, Rozsnyai, Krisztina, Olszanowski, Jan, Horvat, Matej. Simplification of administrative procedure on the example of the Czech Republic, Poland, Slovakia, and Hungary (V4 countries) In Administrative Sciences [elektronický dokument]. - Roč. 11, č. 1 (2021), s. [1-13] [online]. Registrované v: wos, scopus

[o1] 2021 - Hoffman, Istvan - Balázs, István - Administrative law in the time of corona(virus): resiliency of the Hungarian administrative law?. - In: Studia Iuridica Lublinensia, roč. 30, č. 1, 2021 ; s. 118 ; SCOPUS

2.

AEC Horvat, Matej, Srebalová, Mária, Havelková, Mária. Principles of administrative penalty in the statutory law of the Slovak Republic. In Zasady w prawie administracyjnym : teoria, praktyka, orzecznictwo. - : 1. vyd. ISBN 978-83-8107-768-2. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - S. 118-135. 

[o1] 2019 - Peráček, Tomáš : Selected issues of electronic delivery in the Slovak public administration. - In: Education excellence and innovation management through Vision 2020 [elektronický dokument] . - Norristown : International business information management association, 2019 ; SCOPUS

3.

ADM Srebalová, Mária, Horvat, Matej, Vačok, Juraj, Vojtech, František, Filip, Stanislav. Legal obstacles to freedom to conduct a business: experience of the Slovak Republic. In Entrepreneurship and Sustainability Issues [elektronický dokument]. - Roč. 7, č. 4 (2020), s. 3385-3394 [online]. 

[o1] 2021 - Nováčková, Daniela - Peráček, Tomáš : The common European investment policy and its perspectives in the context of the Achmea case law. - In: TalTech journal of European studies [elektronický dokument], roč. 11, č. 1, 2021 ; s. 164 [online] ; SCOPUS

4.

ADM Horvat, Matej, Magurová, Hana, Srebalová, Mária. Protection of consumers' rights in railway in the Slovak Republic. In Yearbook of antitrust and regulatory studies. - Roč. 10, č. 16 (2017), s. 177-190.

[o1] 2019 - Peráček, Tomáš : Selected issues of electronic delivery in the Slovak public administration. - In: Education excellence and innovation management through Vision 2020 [elektronický dokument] . - Norristown : International business information management association, 2019 ; S. 3255-3263 [online] ; SCOPUS

5.

AED Horvat, Matej. § 50 Priestupky proti majetku. In Srebalová, Mária a kol. Zákon o priestupkoch : komentár. - Bratislava : C. H. Beck, 2015. - ISBN 978-80-89603-30-5. - S. 233-243 

[o1] 2020 - Krajčovič, Michal - Čentéš, Jozef - Mrva, Michal : Fraudulent conduct in the management of apartment buildings - a case study. - In: Entrepreneurship and Sustainability Issues, Vol. 8, No. 1, 2020 ; s. 388 ; SCOPUS

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.

APVV-20-0436 Nová právna úprava správneho trestania - vedúci grantu

2.

WE Project: Promoting Work-Based Equality for LGBT+Q+ Youth; REC-AG-2019 / REC-RDIS-DISC-AG-2019, č. projektu 881910 - vedúci pracovnej úlohy č. 2

3.

Visegrad Grant No. 21910091 Simplifications of Administrative Procedure, spoluriešiteľ

4.

APVV-20-0346 Právne a technické aspekty zavádzania autonómnych vozidiel, spoluriešiteľ

5.

APVV-17-0403 Vplyv vzájomného uznávania prostriedkov elektronickej identifikácie na elektronické služby verejnej správy, spoluriešiteľ

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
zástupca vedúceho katedry katedra správneho a environmentálneho práva, Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta od 2016
Študijný poradca na katedre správneho a environmentálneho práva Katedra správneho a environmentálneho práva, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave od 2018

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Olomouc, ČR Tř. 17. listopadu 8, 771 11 Olomouc, Česko 10. 4. 2017 - 26. 4. 2017 študijný pobyt na účely habilitačného konania
Univerzita Adama Miczkiewicza v Poznani, Fakulta práva a administrácie, Poznaň, Poľsko Al. Niepodległości 53 61-714 Poznań, Poľsko 3. 10. 2017 - 6. 10. 2017 Erazmus+

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

1 Najhodnotnejšia publikácia vydaná v roku 2017 na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave – udelená Vedeckou radou PraF UK za monografiu HORVAT, M. Administratívnoprávna zodpovednosť právnických osôb. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, 263 s. ISBN 978-80-8168-715-0.


2 Cena rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave za mimoriadne publikačné výstupy v roku 2016 v kategórii vysokoškolská učebnica za publikáciu MAGUROVÁ, H. (27%), BARTALSKÁ, K. (17%), HORVAT, M. [UKOPASP] (19%), KROPAJ, M. (26%), VETERNÍKOVÁ, M. (11%). Základy práva v cestovnom ruchu pre ekonómov.  Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 184 s. ISBN 978-80-8168-491-3.

Dátum poslednej aktualizácie
28.02.2022