Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko
doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD.
Typ dokumentu:
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy:
Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy:
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty:
Právnická fakulta
Sídlo fakulty:
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 313, 81000 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Kačaljak
I.2 - Meno
Matej
I.3 - Tituly
doc., JUDr., Ing., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1983
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
I.6 - Adresa pracoviska
Šafárikovo námestie č. 6, P. O. BOX 313, 810 00 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
matej.kacaljak@flaw.uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/19136
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
právo
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-0289-1885

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta
II.b - Rok
2009
II.c - Odbor a program
Národné hospodárstvo
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta / Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta
II.b - Rok
2007 / 2011
II.c - Odbor a program
právo / hospodárska politika
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2012
II.c - Odbor a program
Obchodné a finančné právo
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2018
II.c - Odbor a program
Obchodné a finančné právo
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
docent Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta od 2018
odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2014-2018
advokátsky koncipient PRK Partners s.r.o., advokátska kancelária 2011-2018

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Finančné právo 1 Právo prvý právo
Finančné právo 2 Právo prvý právo
Daňové právo a politika Právo a ekonómia druhý právo
Finančné právo Právo a ekonómia druhý právo
Analýza a syntéza pozitívnych právnych inštitútov z finančného práva Obchodné a finančné právo tretí právo
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
1
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
6
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
3
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
32
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
51
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
2
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Daň z pridanej hodnoty Právo druhý právo
Daňové právo EÚ a ustálená judikatúra Súdneho dvora EÚ v oblasti priamych daní Právo druhý právo
Daňové a colné konanie Právo a ekonómia druhý právo
International taxation Master of Laws druhý právo

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
85
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
32
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
4
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
147
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
110
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
17
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
6
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
0
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.Kačaljak, M.: The debt crisis and the means of enforcing the budgetary discipline of EU member states. In: Danube: law and economics review. - Č. 4 (2011), s. 63-79. - ISSN 1804-6746.
2.Kačaljak, M.: Tackling illegal activities through tax law - Al Capone case study. In: Danube: law and economics review. - Roč. 6, č. 1 (2015), s. 47-56. - ISSN 1804-6746 (scopus).
3.Koroncziová, A. (50%) - Kačaljak, M. (50%): GAAR as tax treaty override - Slovak perspective In: Danube: law and economics review. - Roč. 8, č. 3 (2017), s. 139-155. - ISSN 1804-6746 (scopus)
4.Kačaljak, M.: Vybrané trendy vo výbere daní a možnosti ich právnej reflexie na Slovensku. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. - 89 s. ISBN 978-80-8168-643-6.
5.

Cibuľa, T. (50%) - Kačaljak, M. (50%): Tax treaty override in Slovakia - digital platform permanent establishment In: Bratislava law review. - Roč. 2, č. 1 (2018), s. 80-88. - ISSN (print) 2585-7088

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.

Kačaljak, M. (50%) - Szakács, A. (50%) Controlled foreign company legislaton in the Slovak Republic In. Controlled foreign company legislation. - : 1. vyd. ISBN 978-90-8722-644-2. - Amsterdam : IBFD, 2020. - S. 645-658

2.Koroncziová, A. (50%) - Kačaljak, M. (50%): GAAR as tax treaty override - Slovak perspective In: Danube: law and economics review. - Roč. 8, č. 3 (2017), s. 139-155. - ISSN 1804-6746 (scopus)
3.

Bonk, F. (50%) - Kačaljak, M. (50%): Implementing the Multilateral Instrument in Slovakia In: The Implementation and Lasting Effects of the Multilateral Instrument – 1. vyd. – Amsterdam (Holandsko) : IBFD, 2021. – ISBN 978-90-8722-720-3. – ISBN (elektronické) 978-90-8722-728-9, s. 785-803

4.

Cibuľa, T. (50%) - Kačaljak, M. (50%): Tax treaty override in Slovakia - digital platform permanent establishment In: Bratislava law review. - Roč. 2, č. 1 (2018), s. 80-88. - ISSN (print) 2585-7088

5.

Kačaljak, M. (100%) : Paying taxes in the digital age In: Bratislava law review. - Roč. 4, č. 2 (2020), s. 21-30. - ISSN (print) 2585-7088

URL: https://blr.flaw.uniba.sk/index.php/BLR/article/view/209

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.

Sidak, Mykola Vasyľovyč (3%) - Duračinská, Mária (15%) - Čunderlík, Ľubomír (12% [3,2 AH]) - Heseková, Simona (9%) - Gunárová, Slávka (8%) - Kačaljak, Matej (4%) - Maruchnič, Ján(4%) - Mičátek, Vladislav (22%) - Pénzeš, Peter (15%) - Slezáková, Andrea (3%) - Solčanský, Dalimír (5%): Finančné právo. - 1. vyd. - Bratislava : C.H. Beck, 2012. - 448 s. - (Beckova edícia Právnické učebnice) ISBN 978-80-89603-04-6 Ohlasy (45):

[o4] 2012 Šimonová, Jana: Právna regulácia finančného trhu v Slovenskej republike. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2012, S. 44

[o1] 2012 Valuch, Jozef - Blažo, Ondrej: Limity práva. Praha : Leges, 2012, S. 169 - CPCI-SSH

[o6] 2013 Filo, Matúš: Právny obzor, roč. 96, č. 2, 2013, s. 189-191

[o4] 2013 Kršková, Jana: Bratislavské právnické fórum 2013 [elektronický zdroj]. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2013, S. 125 [CD-ROM]

[o4] 2013 Burda, Eduard: Theoretical issues in administrative judiciary. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2013, S. 74

[o4] 2013 Buday, Jozef: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2013, 1. časť. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2013, S. 366

[o3] 2013 Koroncziová, Andrea: Aktuální otázky finančního práva ve středoevropském prostoru. Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2013, S. 69

[o3] 2012 Čentéš, Jozef: Poznej svého klienta : základní zásada finančního práva. Brno : Masarykova univerzita, 2012, S. 33

[o4] 2014 Arendáčová, Adela: Európska hospodárska, menová a fiškálna únia 1. [elektronický zdroj]. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2014, nestr. [S. 6, 7, 8, 10] [CD-ROM]

[o4] 2014 Mičová, Júlia: Európska hospodárska, menová a fiškálna únia 1. [elektronický zdroj]. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2014, nestr. [S. 124] [CD-ROM]

[o4] 2014 Vázal, Vladimír: Európska hospodárska, menová a fiškálna únia (2014) [elektronický zdroj]. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2014, nestr. [S. 105, 106, 107] [CD-ROM]

[o4] 2014 Matisová, Mária: Európska hospodárska, menová a fiškálna únia (2014) [elektronický zdroj]. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2014, nestr. [S. 244] [CD-ROM]

[o3] 2013 Mrkývka, Petr: Metoda a ekonomické limity regulace ve finančním právu. Brno : Masarykova univerzita, 2013, S. 30

[o3] 2014 Ruśkowski, Eugeniusz: Roczność i wieloletniość w finansach publicznych. Warszawa : Wolters Kluwer, 2014, S. 141

[o1] 2014 Koroncziová, Andrea: Autonomie jednotlivce. Praha : Leges, 2014, S. 197 - CPCI-SSH

[o4] 2014 Mazúr, Ján - Daudrikh, Yana: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2014 [elektronický zdroj]. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2014, S. 421 [CD-ROM]

[o3] 2015 Kohajda, Michael: Vybrané instituty finančního práva v roce 2014. Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2015, S. 198

[o3] 2015 Strémy, Jana: Ochrana finančného spotrebiteľa. Praha : Leges, 2015, S. 12

[o4] 2015 Strémy, Jana: Akademické akcenty 2014 [elektronický zdroj]. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2015, S. 736 [CD-ROM]

[o3] 2015 Filo, Matúš: Verejná správa. Základné práva a slobody. Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku, 2015, S. 130, 135, 142

[o3] 2015 Hulkó, Thomas: Financial law aspects of the development of regions : legal revision of economic history. Saarbrücken : LAP Lambert, 2015, S. 159

[o1] 2015 Jánošíková, Petra: System of financial law: system of tax law. Brno : Masaryk university, 2015, S. 90 - CPCI-S

[o3] 2015 Papoušková, Zdenka: Bezhotovostní peníze versus elektronické peníze. Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2015, S. 45

[o4] 2016 Gedrová Krajčová, Viera: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2016 [elektronický zdroj]. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2016, S. 100 [CD-ROM]

[o4] 2016 Stieranka, Jozef - Sabayová, Mária - Šimonová, Jana: Daňové úniky a daňová kriminalita v Slovenskej republike. Bratislava : Epos, 2016, S. 36, 343

[o4] 2016 Hašanová, Janka: Zákon o priestupkoch - veľký komentár. Žilina : Eurokódex, 2016, S. 147, 378

[o4] 2016 Leitnerová, Lucia: Štát a právo, roč. 3, č. 1, 2016, s. 144

[o3] 2017 Kubincová, Soňa: Právník, roč. 156, č. 4, 2017, s. 308

[o4] 2017 Rakovský, Peter: Paneurópske právnické fórum [elektronický zdroj]. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2017, S. 605 [online]

[o4] 2017 Ličková, Monika: Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi. Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 2017, S. 371

[o4] 2017 Vrabko, Marián: Správne právo hmotné : osobitná časť. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, S. 383

[o4] 2017 Rakovský, Peter: Právo finančného trhu. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, S. 196, 230

[o4] 2017 Šimonová, Jana: Daňové úniky v Slovenskej republike : možnosti ich eliminácie vybranými opatreniami. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, S. 162

[o3] 2017 Trnovszká, Lea - Rakovský, Peter: Cofola 2017 [elektronický zdroj]. Brno : Masarykova univerzita, 2017, S. 1738 [online]

[o4] 2018 Vrabko, Marián - Munková, Veronika: Správne právo procesné : osobitná časť. Šamorín : Heuréka, 2018, S. 66

[o3] 2018 Kotáb, Petr: Acta Universitatis Carolinae - Iuridica, roč. 64, č. 1, 2018, s. 47

[o4] 2018 Rakovský, Peter: Inovatívne formy tvorby peňažných fondov a ich prevodov. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2018, S. 102

[o4] 2018 Jedinák, Peter: Zákon o dohľade nad finančným trhom : komentár. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018, S. 58

[o4] 2019 Kukuľa, Patrik: PRO LEGAL : deň študentov práva a doktorandov 2019. Banská Bystrica : Belianum, 2019, S. 73

[o4] 2019 Gandžalová, Lucia - Némethová, Nikola: Nové horizonty v práve 2019 [elektronický dokument]. Banská Bystrica : Belianum, 2019, S. 249 [online]

[o4] 2020 Giba, Marián - Bujňák, Vincent: Výkladové problémy ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. In: Justičná revue, roč. 72, č. 10, 2020, s. 1121

[o4] 2020 Rakovský, Peter: K pojmu daňové konanie a daňová kontrola v intenciách vybraných rozhodnutí súdov Slovenskej republiky. In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 39, č. 2, 2020, s. 290

[o4] 2020 Slezáková, Andrea: Výzvy advokáta poskytujúceho právne služby ovládanej osobe, ktorou je doplnková dôchodková spoločnosť. In: Poskytovanie právnych služieb v kontexte skupín spoločností (teoretické a aplikačné problémy) [elektronickýdokument]. Bratislava : Právnická fakulta UK, 2020, S. 89 [online]

[o4] 2020 Srebalová, Mária Horvat, Matej Vrabko, Marián Vačok, Juraj: Zákon o priestupkoch : komentár. Bratislava : C. H. Beck, 2020, S. 149

[o4] 2021 Horvat, Matej: Základy finančného práva. In: Základy práva (nielen pre študentov právnických fakúlt). Bratislava : Wolters Kluwer SR, s. r. o., 2021, S. 367-408


2.

Kačaljak, Matej: The debt crisis and the means of enforcing the budgetary discipline of EU member states. In: Danube: law and economics review. - Č. 4 (2011), s. 63-79. - ISSN 1804-6746 (SCOPUS) Ohlasy (8)

[o1] 2013 Šišková, Naděžda: Danube: law and economics review, č. 4, 2013, s. 300 - SCOPUS

[o1] 2014 Machová, Zuzana - Kotlán, Igor: Danube: law and economics review, roč. 5, č. 4, 2014, s. 295 - SCOPUS

[o1] 2014 Machová, Zuzana - Kotlán, Igor: 4th International scientific conference on Taxes in the world. Brno : European Association Comenius, 2014, S. 102 - CPCI-SSH

[o1] 2015 Machová, Zuzana - Kotlán, Igor - Drobiszová, Agata: Innovation, entrepreneurship and sustainable value chain in a dynamic environment. Marseille : EuroMed Press, 2015, S. 1409 - CPCI-SSH

[o1] 2015 Machová, Zuzana - Kotlán, Igor: Proceedings of 12th international scientific conference: Economic policy in the European Union member countries. Karviná : Silesian university in Opava, School of business administration, 2015, S. 539- CPCI-SSH

[o1] 2015 Uvarova, Natalya: Danube: law and economics review, roč. 6, č. 2, 2015, s. 129 - SCOPUS

[o1] 2016 Marczak, Jarosław - Uvarova, Natalya: The Kazakhstan-European Union partnership: Modernization of the republic's financial system. In: Danube: law and economics review, roč. 7, č. 4, 2016, s. 237, 239 - SCOPUS

[o1] 2013 Machova, Zuzana - Kotlan, Igor: Proceedings of the 11th international conference: Economic policy in the European Union member countries, selected papers. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2013, S. 205-216 - CPCI-SSH

3.

Kačaljak, Matej (100%) : Vybrané trendy vo výbere daní a možnosti ich právnej reflexie na Slovensku. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. - 89 s. - (Monografie) ISBN 978-80-8168-643-6 Ohlasy (10):

[o4] 2017 Duračinská, Mária - Duračinská, Jana: Právny obzor, roč. 100, č. 5, 2017, s. 482

[o4] 2017 Duračinská, Jana - Duračinská, Mária: 1. Slovensko-české dni daňového práva : Daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2017, S. 132

[o4] 2017 Duračinská, Mária - Duračinská, Jana: Vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a pravidlá EÚ... In: Paradigmy zmien v 21. storočí: Externé a interné determinanty polarizácie spoločnosti. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2017, S. 195

[o4] 2018 Harumová, Anna - Kováč, Branislav: Ekonomika, financie a manažment podniku 12. Bratislava : Ekonóm, 2018, S. 101

[o4] 2020 Sábo, Jozef: Hodnotenie dôkazov v daňovom práve. Košice : ŠafárikPress, 2020, S. 213

[o4] 2021 Hrabčák, Ladislav - Kušníriková, Miroslava - Popovič, Adrián - Sábo, Jozef - Stojáková, Monika - Štefánová, Radka: Blockchain technológia ako činiteľ (faktor) ovplyvňujúci súčasnú podobu práva. Košice : ŠafárikPress, 2021, S. 8

[o4] 2021 Popovič, Adrián Sábo, Jozef: Zdaňovanie online reklamy koncept a východiská legislatívneho návrhu v komparatívnych pohľadoch. In: 4. Slovensko - české dni daňového práva [elektronický dokument] : Zdaňovanie virtuálnych platidiela digitálnych služieb : COVID-19 a iné aktuálne výzvy pre daňové právo. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, S. 277 [online]

[o4] 2021 Simić, Soňa: Vybrané otázky zavedenia a možnej harmonizácie digitálnej dane. In: 4. Slovensko - české dni daňového práva [elektronický dokument] : Zdaňovanie virtuálnych platidiel a digitálnych služieb : COVID-19 a iné aktuálne výzvypre daňové právo. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, S. 327 [online]

[o4] 2021 Kováč, Branislav: Quo vadis európske daňové právo?. In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2021 [elektronický dokument]. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 173 [online]

[o4] 2021 Rakovský, Peter: Daňový podvod a zneužitie práva v oblasti daní : právne následky. Bratislava : C. H. Beck, 2021, S. 79, 134


4.

Kačaljak, Matej [UKOPAFP] (100%) : Podvod na DPH a zneužitie práva v oblasti DPH v právnej doktríne a aplikačnej praxi na Slovensku [elektronický dokument] Lit.: 8 zázn. In: Bulletin Slovenskej komory daňových poradcov [elektronický dokument]. - č. 1 (2020), s. 30-35 [print]. - ISSN (print) 2644-688X URL: https://www.skdp.sk/webnew/main.nsf/0/44B189899A6A201AC125856D0025DCD6?opendocument

Ohlasy (7):

[o4] 2020 Sábo, Jozef: Hodnotenie dôkazov v daňovom práve. Košice : ŠafárikPress, 2020, S. 48

[o4] 2020 Marcinčin, Miroslav: Vybrané aspekty zákazu zneužitia práva. In: Bulletin Slovenskej komory daňových poradcov, č. 2, 2020, s. 18

[o3] 2020 Rakovský, Peter: Final regime of value-added tax in European Union and certain short-term improvements. In: International & domestic law. Jekaterinburg : Sapientia, 2020, S. 747

[o4] 2020 Vidašič, Bystrík: Daňové úniky v oblasti dane z pridanej hodnoty, Tax evasion in the field of value added tax. In: Finančné právo, daňové právo a správne právo v európskom priestore. Belianum : Banská Bystrica, 2020, S. 174

[o3] 2021 Rakovský, Peter: Final regime of the value added tax in the European union and the Slovak republic. In: Financial Law Review, Roč. 23, č. 3, 2021, s. 33

[o4] 2021 Szakács, Andrea Hlinka, Tibor: Niekoľko poznámok k vymáhaniu pohľadávok v nadväznosti na novelu zákona č. 222/2004 Z. z. In: Bulletin Slovenskej komory daňových poradcov, č. 4, 2021, s. 23-27

[o4] 2021 Rakovský, Peter: Daňový podvod a zneužitie práva v oblasti daní : právne následky. Bratislava : C. H. Beck, 2021, S. 109, 111, 164


5.

Szakács, Andrea [UKOPAFP] (50%) - Kačaljak, Matej [UKOPAFP] (50%): GAAR as tax treaty override - Slovak perspective

Lit. 31 zázn. In: Danube: law and economics review. - Roč. 8, č. 3 (2017), s. 139-155. - ISSN 1804-6746 Registrované v: scopus

Indikátor časopisu: SJR (SCOPUS) [2016-0,139] SNIP (SCOPUS) [2016-0,460]

Ohlasy (5):

[o3] 2018 Kubicová, Jana - Jančovičová-Bognárová, Kristína: Managing and modelling of financial risks: proceedings (Part 1.). Ostrava : VŠB - Technical university of Ostrava, 2018, S. 255

[o4] 2019 Bonk, František: Justičná revue, roč. 71, č. 8-9, 2019, s. 907

[o4] 2019 Bonk, František: 3. slovensko-české dni daňového práva : pozitívna a negatívna stimulácia štátu v oblasti zdaňovania [elektronický dokument]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ŠafárikPress UPJŠ, 2019, S. 74[online]

[o4] 2020 Marcinčin, Miroslav: Vybrané aspekty zákazu zneužitia práva. In: Bulletin Slovenskej komory daňových poradcov, č. 2, 2020, s. 18

[o1] 2021 Mertl, J. Legierská, Y.: Czech boatmen emplyed in the Netherlands : unusual income taxation and an unresponsive public policy. In: Balkan social science review, Roč. 18, č. 12, 2021, s. 25-49 - SCOPUS


VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.Projekt VEGA č. 2/0109/16 "Inštitucionálna konkurencieschopnosť vo svetle zmien vonkajšieho prostredia"
2.Projekt APVV-16-0499 "Zabezpečenie efektívneho výberu daní v kontexte informatizácie" - zodpovedný riešiteľ projektu
3.Projekt APVV 15-0740 „Návody a nástroje na efektívnu elimináciu protiprávnych konaní v spojení s možnou insolvenciou“
4.

Projekt KEGA - 081UK-4/2019 Inovatívna výučba práva a prepojenie s právnou praxou

5.

Projekt KEGA - 077UK-4/2019 Digitalizácia a inovatívne formy vo výučbe Finančného práva - zodpovedný riešiteľ

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
vedúci katedry Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra finančného práva od 2016

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Wirtschaftsuniversität Wien (Vienna University of Economics and Business) Viedeň (Rakúsko) 1.8.-14.8.2016 stáž

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
15.03.2022