DOKUMENT
Meno a priezvisko
doc. JUDr. Rudolf Kasinec, PhD.
Typ dokumentu
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy
Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty
Právnická fakulta
Sídlo fakulty
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 313, 81000 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Kasinec
I.2 - Meno
Rudolf
I.3 - Tituly
doc., JUDr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1985
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
I.6 - Adresa pracoviska
Šafárikovo námestie č. 6, P. O. BOX 313, 810 00 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
rudolf.kasinec@flaw.uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/19186?do=filterForm-submit&surname=kasinec&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
právo
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0003-2145-993X

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2009
II.c - Odbor a program
Právo
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2012
II.c - Odbor a program
Teória a dejiny štátu a práva
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2017
II.c - Odbor a program
Teória a dejiny štátu a práva
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
docent Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta od 2017
odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2013-2017
asistent Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2012-2013

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
kurz Klinické formy ve výuce práva Centrum pro klinické právní vzdělávání, Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2013

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Teória práva 1 právo prvý právo
Teória práva 2 právo prvý právo
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
4
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
2
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
2
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
46
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
10
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Právo vo filmovom umení Právo prvý právo

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
74
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
47
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
2
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
171
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
109
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
8
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
7
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
0/2
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0/2
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.

Kasinec, Rudolf [UKOPATS] (50%) - Šurkala, Ján [UKOPATS] (50%): Právne aspekty cenzúry československého filmu v období normalizácie. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2017. - 105 s.

2.

Kasinec, Rudolf [UKOPATS] (100%) : Občan verzus štátna moc: justičný omyl, občianska neposlušnosť, právo na odpor. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. - 181 s.

3.Kasinec, Rudolf (50%) - Šurkala, Ján (50%): The critique of fascism as aground for prohibition against films in Czechoslovakia after 1969. In: Political sciences, law, finance, economics and tourism, vol. 1. -Sofia : STEF92 Technology, 2016. -S. 613-620. -ISBN 978-619-7105-51-3[SGEM 2016 : international multidisciplinary conference on social sciences and arts. 3rd, Vienna, 6.-9.4.2016] Registrované v: wos
4.Kasinec, Rudolf (50%) - Šurkala, Ján (50%): Nové formy občianskej neposlušnosti v kyberpriestore. In: Právník. - Roč. 157, č. 5 (2018), s. 437-446. ISSN (print) 0231-6625.
5.

Kasinec, Rudolf [UKOPATS] (50%) - Mészáros, Tomáš [UKOPATS] (50%): Právo vo filmovom umení : všeobecná časť. - 1. vyd. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2021. - 170 s.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.

Kasinec, Rudolf [UKOPATS] (50%) - Šurkala, Ján [UKOPATS] (50%): Právne aspekty cenzúry československého filmu v období normalizácie. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2017. - 105 s.

2.

Kasinec, Rudolf [UKOPATS] (100%) : Občan verzus štátna moc: justičný omyl, občianska neposlušnosť, právo na odpor. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. - 181 s.

3.Kasinec, Rudolf (50%) - Šurkala, Ján (50%): The critique of fascism as aground for prohibition against films in Czechoslovakia after 1969. In: Political sciences, law, finance, economics and tourism, vol. 1. -Sofia : STEF92 Technology, 2016. -S. 613-620. -ISBN 978-619-7105-51-3[SGEM 2016 : international multidisciplinary conference on social sciences and arts. 3rd, Vienna, 6.-9.4.2016] Registrované v: wos
4.Kasinec, Rudolf (50%) - Šurkala, Ján (50%): Nové formy občianskej neposlušnosti v kyberpriestore. In: Právník. - Roč. 157, č. 5 (2018), s. 437-446. ISSN (print) 0231-6625.
5.

Kasinec, Rudolf [UKOPATS] (50%) - Mészáros, Tomáš [UKOPATS] (50%): Právo vo filmovom umení : všeobecná časť. - 1. vyd. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2021. - 170 s.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.

Kasinec, Rudolf (100%): Povaha precedensu ako prameňa práva. In: Bulletin slovenskej advokácie. -Roč. 17, č. 6 (2011), s. 18-26. Ohlasy: [o3] 2012 - Suchoža, Jozef - Hučková Palková, Regina - In: Czech and Central European yearbook of arbitration - 2012: Party autonomy versus autonomy of arbitrators . - New York : JurisNet, 2012 ; S. 264.

2.

Fábry, Branislav [UKOPATS] (43%) - Kasinec, Rudolf [UKOPATS] (35%) - Turčan, Martin [UKOPATS] (22%): Teória práva. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. - 356 s. - (Učebnice):

[o1] 2019 Čentéš, Jozef - Krajčovič, Michal: Entrepreneurship and Sustainability Issues [elektronický dokument], roč. 7, č. 2, 2019, s. 1446 [online] - ESCI ; SCOPUS.

3.

Kasinec, Rudolf [UKOPATS] (100%) : Právne princípy ako jednotiaci element právnych systémov = Rechtliche Grundlagen als verbindendes Element der Rechtssyteme = Legal principles as unifying elements of legal systems Lit. 12 zázn. In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. - Roč. 34, č. 1 (2015), s. 77-86. - ISSN 1336-6912:

[o1] 2018 Čentéš, Jozef - Mrva, Michal - Krajčovič, Michal: Entrepreneurship and Sustainability Issues [elektronický dokument], roč. 6, č. 2, 2018, s. 618 [online] - ESCI

4.

Kasinec, Rudolf [UKOPATS] (100%) : Sudcovská tvorba práva v slovenskom právnom poriadku - včera, dnes a zajtra. Lit. 41 zázn. In: Vybrané aspekty súdneho precedensu v podmienkach Slovenskej republiky. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2013. - S. 9-35. - ISBN 978-80-7160-362-7:

[o1] 2018 Vilčeková, Lucia - Kočišová, Lucia - Mucha, Boris - Peráček, Tomáš: Securitization of liabilities in Slovak business law. In: Innovation management and education excellence through vision 2020 [elektronický dokument]. Norristown :International business information management association, 2018, S. 5068 [USB-key] - CPCI-SSH

5.

Kasinec, Rudolf (100%): Povaha precedensu ako prameňa práva. In: Bulletin slovenskej advokácie. -Roč. 17, č. 6 (2011), s. 18-26. Ohlasy: [o1] 2012 - Ötvös, Tivadar - In: Limity práva . - Praha : Leges, 2012 ; S. 198 ; CPCI-SSH

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.Projekt VEGA č. 1/0859/18 "Obmedzovanie slobody prejavu: prípad „trezorový“ film" - zástupca vedúceho projektu (doba riešenia: 2018-2020);
2.Projekt VEGA č. 1/0764/12 "Precedens a záväznosť súdnych rozhodnutí v podmienkach Slovenskej republiky", doba riešenia 2012 –2013, člen riešiteľského kolektívu
3.

Samostatný riešiteľ grantov mladých UK v Bratislave:

  1. Projekt grant mladých UK/397/2010 „Skúmanie európskych prameňov práva a ich vzájomných vzťahov“, doba riešenia 2010, samostatný riešiteľ
  2. Projekt grant mladých UK/350/2011 „Aplikovateľnosť precedensu v podmienkach európskej právnej kultúry“, doba riešenia 2011, samostatný riešiteľ
  3. Projekt grant mladých UK/582/2012 „Kríza európskej právnej kultúry a možnosti jej zmiernenia“, doba riešenia 2012, samostatný riešiteľ
  4. Projekt grant mladých UK/377/2014 „Justičný omyl- problematika zodpovednosti“, doba riešenia 2014, samostatný riešiteľ
4.Projekt Univerzitný vedecký park ITMS projektu 26240220086, doba riešenia v mesiacoch marec až jún 2015, odborný riešiteľ aktivity 2.8
5.

Grant udelený Zmluva o poskytnutí prostriedkov Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-18-0199. Doba riešenia od 01.07.2019 do 30.06.2022. Riešiteľ.


VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Olomouc, Česká republika 1.10. – 8.10.2013 zameraný na klinické formy v právnickom vzdelávaní v rámci projektu LEIG, cieľ: sledovať realizáciu klinického vzdelávania na tamojšej právnickej fakulte v praxi.
Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brne Brno, Česká republika 2.11 – 11. 11. 2016 Časť pobytu v rámci mobility Erazmus+. Vedenie seminárov a prednášok z predmetov Teórie práva, Právni náuka I a Právni etika. účasť na habilitačnej prednáške JUDr. Tomáša Sobka, Ph.D. dňa 9. 11.2016 v čase od 15:05 do 16:35 a aktívna účasť na konferencii Dny práva 2016 konanej v dňoch 10.11 až 11.11.2017.

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou
  • Člen redakčnej rady časopisu COMENIUS.
  • člen redakčnej rady odborného internetového časopisu „Projustice“ (http://www.projustice.sk/), vychádza od r. 2012 - doteraz, ISSN 1339-1038 (Online).
  • člen redakčnej rady recenzovaného vedeckého časopisu Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae od júna 2019.
  • člen Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
Dátum poslednej aktualizácie
01.04.2022