DOKUMENT
Meno a priezvisko
doc. JUDr. Marek Kordík, PhD., LL.M.
Typ dokumentu:
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy:
Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy:
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty:
Právnická fakulta
Sídlo fakulty:
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 313, 81000 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Kordík
I.2 - Meno
Marek
I.3 - Tituly
Doc., JUDr., LL.M., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1983
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
I.6 - Adresa pracoviska
Šafárikovo námestie č. 6, P. O. BOX 313, 810 00 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
Docent
I.8 - E-mailová adresa
marek.kordik@flaw.uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5282
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Trestné právo
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-4290-8354

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2006
II.c - Odbor a program
Právo
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2010
II.c - Odbor a program
Trestné právo
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2017
II.c - Odbor a program
Trestné právo
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Docent Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2017
Prorektor pre pedagogickú činnosť Akadémia policajného zboru v Bratislave 2014-2018
Podpredseda riadiaceho výboru CEPOL European Union Agency for Law Enforcement Training 2015-2016
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2010-2017

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Master of Law in International Crimes and Justice (LL.M.) United Nations 2008-2009

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Trestné právo procesné 1 Právo Prvý Právo
Trestné právo procesné 2 Právo Prvý Právo
Aplikované trestné, obchodné a hospodárske právo Právo Druhý Právo
Ekonomické trestné činy Právo a Ekonómia Prvý Právo
Trestné právo 3 Právo Druhý Právo
Tretsné právo 4 Právo Druhý Právo
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
2
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
7
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
9
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
69
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
International Criminal Law Právo Druhý Právo
International Criminal and Humanitarian Law Law Druhý Právo
European Criminal Law Právo Druhý Právo

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
123
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
77
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
3
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
830
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
601
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
53
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
49
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
1
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.

Čentéš, J.; Kurilovská, L.; Šimovček, I.; Burda, E.; a kol.; Trestný poriadok, 2. časť, C.H.Beck, Bratislava, ISBN: 978-80-89603-88-6, 2021

2.

Burda, E; Kordík, M.; Kurilovská, L.; Strémy, T.; Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb- komentár; C.H. Beck, Bratislava, 978-80-89603-64-0, 2018

3.

Berthóty, J.; a kol.; Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, C.H.Beck, Bratislava, ISBN: 978-80-7400-714-9, 2018

4.Kordík, M.; Kurilovská, L.; a kol.; Trestná zodpovednosť právnickej osoby a jej trestné stíhanie. - : 1. vyd. ISBN 978-80-89603-61-9. - Bratislava : C.H. Beck, 2018.
5.Kordík, M.; Právny styk s cudzinou, Bratislava : C. H. Beck, 2017, 313 s.
VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.

Čentéš, J.; Kurilovská, L.; Šimovček, I.; Burda, E.; a kol.; Trestný poriadok, 2. časť, C.H.Beck, Bratislava, ISBN: 978-80-89603-88-6, 2021

2.

Burda, E; Kordík, M.; Kurilovská, L.; Strémy, T.; Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb- komentár; C.H. Beck, Bratislava, 978-80-89603-64-0, 2018

3.

Berthóty, J.; a kol.; Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, C.H.Beck, Bratislava, ISBN: 978-80-7400-714-9, 2018

4.

Kordík, M.; Kurilovská, L.; a kol.; Trestná zodpovednosť právnickej osoby a jej trestné stíhanie. - : 1. vyd. ISBN 978-80-89603-61-9. - Bratislava : C.H. Beck, 2018.

5.Kordík, M.; Právny styk s cudzinou, Bratislava : C. H. Beck, 2017, 313 s.
VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.Kordík,M.; Kurilovská, L..: Intra group compliance agreement as a tool to manage the risks in the daughter companies; In: Entrepreneurship and Sustainability Issues [elektronický dokument]. - Roč. 5, č. 4 (2018), s. 1008-1019. Ohlasy: [o1] 2018 - Načisčionis, Janis - Skrastina, Una - Tumalavičius, Vladas - In: Journal of security and sustainability issues, roč. 8, č. 1, 2018 ; s. 100 ; SCOPUS [o1] 2018 - Jefimovs, Nikolajs - In: Journal of security and sustainability issues, roč. 8, č. 1, 2018 ; s. 84 ; SCOPUS [o1] 2018 - Nečas, Pavel - Andrassy, Vladimír - In: Journal of security and sustainability issues, roč. 8, č. 2, 2018 ; s. 275 ; SCOPUS [o1] 2019 - Kazanský, Rastislav - Andrassy, Vladimír - In: Entrepreneurship and sustainability issues [elektronický zdroj], roč. 6, č. 3, 2019 ; s. 1482 [online] ; ESCI ; SCOPUS
2.Kordík, M.; Kurilovská, L.: Protection of the national financial system from the money laundering and terrorism financing; In: Entrepreneurship and sustainability issues [elektronický zdroj]. - Roč. 5, č. 2 (2017), s. 243-262 Ohlasy: [o1] 2017 - Tumalavičius, Vladas - Šakočius, Alvydas - In: Journal of security and sustainability issues, roč. 7, č. 2, 2017 ; s. 244 ; SCOPUS [o1] 2018 - Shapoval, R. V. - Nastyuk, V. Y. - Bezpalova, O. I. - Khrystynchenko, N. P. - In: Journal of security and sustainability issues, roč. 8, č. 1, 2018 ; s. 52 ; SCOPUS [o1] 2018 - Kuril, Jozef - In: Journal of security and sustainability issues, roč. 7, č. 3, 2018 ; s. 416 ; SCOPUS [o1] 2018 - Sasongko, Gatot - Huruta, Andrian D. : Monetary policy and the causality between inflation and money supply in Indonesia. - In: Business: Theory and practice, vol. 19, 2018 ; s. 87 ; SCOPUS [o1] 2018 - Wahyudi, S. - Nofendi, D. - Robiyanto, R. - Hersugondo, H. : Factors affecting return on deposit (ROD) of Sharia banks in Indonesia. - In: Business: Theory and practice, vol. 19, 2018 ; s. 176 ; SCOPUS [o1] 2018 - Tvaronavičiene, Manuela : Preconditions of sustainable entrepreneurship: estimating of Brexit scenarious impact.... - In: Polish Journal of Management Studies, roč. 17, č. 2, 2018 ; s. 232 ; SCOPUS ; ESCI [o1] 2018 - Matvejevs, Aleksandrs - In: Journal of security and sustainability issues, roč. 7, č. 3, 2018 ; s. 425 ; SCOPUS [o1] 2018 - Čižo, Edmunds - Ignatjeva, Svetlana - Lavrinenko, Olga - In: Journal of security and sustainability issues, roč. 7, č. 3, 2018 ; s. 475 ; SCOPUS [o1] 2018 - Tvaronavičiene, Manuela : Towards efficient policy making: forecasts of vulnerability to external global threats. - In: Journal of security and sustainability issues, roč. 7, č. 3, 2018 ; s. 599 ; SCOPUS
3.Kurilovská, L.; Kordík, M.; Analýza medzinárodných a európskych záväzkov k trestnej zodpovednosti právnických osôb. In: Trestná zodpovednosť právnických osôb : medzinárodné a európske aspekty, právno-teoretické východiská. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2014. - ISBN 978-80-7160-383-2. - S. 9-48 Ohlasy: [o4] 2016 - Prokeinová, Margita - In: Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi . - Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 2016 ; S. 255 [o4] 2016 - Klimek, Libor - Záhora, Jozef - Holcr, Květoň - In: Počítačová kriminalita v európskych súvislostiach . - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016 ; S. 68 [o4] 2016 - Stupková, Lucie - In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2016 [elektronický zdroj] . - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2016 ; S. 518 [CD-ROM] [o4] 2017 - Klimek, Libor - Šramel, Bystrík - In: Vzájomné uznávanie peňažných sankcií v Európskej únii . - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017 ; S. 107 [o4] 2017 - Klesniaková, Jana - In: Justičná revue, roč. 69, č. 3, 2017 ; s. 379 [o3] 2017 - Romža, Sergej - In: Trestní odpovědnost právnických osob - pět let poté . - Praha : Leges, 2017 ; S. 181 [o3] 2017 - Kopečný, Zdeněk - In: Acta Universitatis Carolinae Iuridica, roč. 63, č. 2, 2017 ; s. 37 [o3] 2018 - Čopko, Peter - Romža, Sergej - In: Obhajoba obvineného v prípravnom konaní . - Plzeň : Aleš Čeněk, 2018 ; S. 241
4.Trestný zákon osobitná časť ; komentár 2. diel (§144-440); Eduard Burda ... [et al.]; Praha : C.H. Beck , 2011; 1. vyd.; 1568s Ohlasy: [o3] 2018 - Rísová, Vanda - Vráblová, Miroslava - In: Trestnoprávne súvislosti ochrany života a zdravia . - Praha : Leges, 2018 ; S. 408 [o4] 2018 - Michaľov, Lukáš - In: 2. Košické dni trestného práva : "Poškodený trestným činom a obete trestných činov, možnosti posilňovania ich procesných oprávnení" . - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018 ; S. 274 [o3] 2018 - Mihálik, Stanislav - Turay, Lukáš - In: Právo v globalizované společnosti [elektronický dokument] . - Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2018 ; S. 69 [online] [o4] 2018 - Hencovská, Mária - In: Verejná správa v súčasnom demokratickom a právnom štáte, časť 1. . - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018 ; S. 305 [o4] 2018 - Kantorová, Martina - In: Verejná správa v súčasnom demokratickom a právnom štáte, časť 1. . - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018 ; S. 314 [o4] 2018 - Šanta, Ján - In: Ochrana a poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie . - Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 2018 ; S. 102 [o4] 2018 - Fedorovičová, Iveta - Mihálik, Stanislav - In: Veriteľ v centre pozornosti práva [elektronický dokument] . - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2018 ; S. 21 [online] [o4] 2018 - Sihelniková, Eva - In: Veriteľ v centre pozornosti práva [elektronický dokument] . - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2018 ; S. 86 [online] [o4] 2018 - Hangáčová, Natália - In: Veriteľ v centre pozornosti práva [elektronický dokument] . - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2018 ; S. 76 [online] [o4] 2018 - Vojtuš, František - In: Veriteľ v centre pozornosti práva [elektronický dokument] . - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2018 ; S. 54 [online]
5.Trestný zákon všeobecná časť ; komentár 1. diel (§1-143) Eduard Burda ... [et al.]; raha : C.H. Beck , 2010; 1. vyd. 1106 s. Ohlasy: [o4] 2018 - Ferenčíková, Simona - Jakab, Radomír - Čopko, Peter - Michaľov, Lukáš - Štrkolec, Martin - Tóthová, Veronika - In: Alternatívne spôsoby výkonu trestov . - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2018 ; S. 61 [o3] 2018 - Župík, Tomáš - In: Trestnoprávne súvislosti ochrany života a zdravia . - Praha : Leges, 2018 ;S. 279 [o3] 2018 - Jalč, Adrián - Kučerová, Dominika - In: Trestnoprávne súvislosti ochrany života a zdravia . - Praha : Leges, 2018 ; S. 426 [o4] 2018 - Michaľov, Lukáš - In: 2. Košické dni trestného práva : "Poškodený trestným činom a obete trestných činov, možnosti posilňovania ich procesných oprávnení" . - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018 ; S. 274 [o4] 2018 - Kantorová, Martina - In: Verejná správa v súčasnom demokratickom a právnom štáte, časť 1. . - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018 ; S. 314 [o4] 2018 - Šanta, Ján - In: Ochrana a poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie . - Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 2018 ; S. 253 [o4] 2019 - Laciak, Ondrej - In: Právo na obhajobu a jeho podoby v trestnom konaní . - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019 ; S. 75 [o4] 2018 - Dražová, Petra - Turay, Lukáš - Vincent, Filip - In: Veriteľ v centre pozornosti práva [elektronický dokument] . - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2018 ; S. 117 [online] [o4] 2018 - Vallová, Zuzana - In: Veriteľ v centre pozornosti práva [elektronický dokument] . - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2018 ; S. 92 [online] [o3] 2019 - Kubička, Remig - In: Trestněprávní revue, roč. 18, č. 1, 2019 ; s. 1
VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.

Európska komisia DG FISMA, Civil Society Advancing Beneficial Ownership Transparency in the European Union (CSEBOT), Výzva:Preparatory action – Capacity building programmatic development and communication in the context of the fight against money laundering and financial crimes’ (FISMA/2020/OP/0005), Konzorcium: Transparency International, Tax Justice Network, Transcrime – Università Cattolica del Sacro Cuore a Government Transparency Institute, riešiteľ.

2.

Európska komisia DG JUST, Study to support an implementation report on the basis of Article 18(4) of Directive (EU) 2017/1371 of 5 July 2017 on the fight against fraud to the Union’s financial interests by means of criminal law, Konzorcium Tipik (hlavný riešiteľ) a Spark Legal Network, riešiteľ.3.

Hercules 2020, European Research Project 2021-2022, DRAMP- Diversion, Restorative, Mediation Procedures in PIF Crimes, University of Perugia, spoluriešiteľ.

4.

APVV 20-0346, Právne a technické aspekty zavádzania autonómnych vozidiel, 1.7.2021 – 30.6.2023, spoluriešiteľ

5.

APVV 19-0102, Efektívnosť prípravného konania - skúmanie, hodnotenie, kritériá a vplyv legislatívnych zmien, 1.7.2020 – 30.6.2024, spoluriešiteľ

6.

Projekt APVV 15-0740 "Návody a nástroje na efektívnu elimináciu protiprávnych konaní v spojení s možnou insolvenciou" (doba riešenia: 1.1.2016-31.12.2020), spoluriešiteľ;

7.

Projekt KEGA MŠVV SR 084UK-4/2019 "Inovatívna vysokoškolská učebnica zameraná na medzinárodné trestné právo" (doba riešenia: 01.04.2019-31.12.2020), hlavný riešiteľ;

8.

Projekt VEGA MŠVV SR 1/0907/16 "Právna ochrana účastníkov ekonomicko-právnych vzťahov s akcentom na trestnoprávnu ochranu veriteľov" (doba riešenia 1.1.2016-31.12.2019), spoluriešiteľ;

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
International Criminal Court Moot Univerzita Komenského, Právnická fakulta 2010- súčasnosť

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
United Nations Viale Maestri del Lavoro, 10 10127 Turin, Taliansko 2008-2009 LL.M. štúdium v odbore International Crime and Justice,
University of Szechenyi Istvan in Gyor, Department of the Administrative and Financial law H-9026 Gyor, Aldozat u. 12, Maďarsko 25.08.2017-11.09.2017 Výúčbový pobyt- hosťovanie

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
10.02.2022