DOKUMENT
Meno a priezvisko
Mgr. Mikuláš Krippel, PhD.
Typ dokumentu:
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy:
Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy:
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty:
Právnická fakulta
Sídlo fakulty:
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 313, 81000 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Krippel
I.2 - Meno
Mikuláš
I.3 - Tituly
Mgr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1986
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
I.6 - Adresa pracoviska
Šafárikovo nám. č. 6, 810 00 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
odborný asistent
I.8 - E-mailová adresa
mikulas.krippel@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/29081?mode=full
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
právo
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-6646-2115

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2009
II.c - Odbor a program
právo
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2015
II.c - Odbor a program
pracovné právo
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
odborný asistent Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 10.2017 - trvá
podpredseda samosprávneho kraja pre oblasť sociálnych služieb Bratislavský samosprávny kraj 1.2018 – trvá
poslanec miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Podunajské Biskupice 12.2006 - 2010, 2010 – 2014, 2014-2018, 2018 - 2022
advokátsky koncipient Matoška & partners, s. r. o. 12.2012-6.2019
právnik odboru opravných prostriedkov Sociálna poisťovňa, Ústredie 06.2010–09.2012

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Odborná adaptačná príprava zamestnanca odboru opravných prostriedkov Sociálna poisťovňa, ústredie 9.2010–4.2011
Intenzívny kurz anglického jazyka Vysoká škola manažmentu v Trenčíne pobočka City University of Seatlle 9.2009 - 12.2009
Kurz sprievodcu cestovného ruchu pre Bratislavu Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 10.2006–4.2007

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Právo sociálneho zabezpečenia právo (bakalársky bPRV17-1075/17) I. Právo
Aplikované správne právo a právo sociálneho zabezpečenia právo (magisterský mPRV17-900/17) II. Právo
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
2
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
1
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
13
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
7
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Teória a prax sociálneho zabezpečenia PraF.NHF/mPEK17-019/17 II. Právo a ekonómia

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
36
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
16
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
1
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
26
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
25
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
3
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
0
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.

Krippel, Mikuláš [UKOPAPR] (100%) : Realizácia práva na hmotné zabezpečenie pri dlhodobej nespôsobilosti na prácu : (invalidný dôchodok). - [1. vyd.]. - Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku - Towarzystwo Słowaków w Polsce, [2015]. - 229 s.

2.

Nevická, Denisa 1992- UKOPAPR (autor) (33.334%) Spoluautor(i) Hamuľák, Juraj 1982- [UKOPAPR] (autor) (33.333%) Krippel, Mikuláš 1986- [UKOPAPR] (autor) (33.333%): Parental Leave in the Czech Republic and Slovakia - where is it more favourable to become a father ? In Danube [elektronický dokument]. - Roč. 12, č. 2 (2021), s. 109-120 [print] Registrované v scopus

3.

Krippel, Mikuláš: Podmienky nároku na materské otca In Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2019 [elektronický dokument]. - : 1. vyd. ISBN 978-80-7160-517-1. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2019. - S. 323-334 [online]

4.

Matlák, Ján 1950- UKOPAPR (autor) (10.5%) Halířová, Gabriela (autor) (15.8%) Krippel, Mikuláš 1986- [UKOPAPR] (autor) (32.7%) Macková, Zuzana 1966- [UKOPAPR] (autor) (41%): Zamestnávanie mladých ľudí v čase hospodárskych zmien vo svetle migračnej krízy. - : 1. vyd. ISBN 978-80-571-0117-8. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. - S. 11-114

5.

Krippel, Mikuláš [UKOPAPR] (100%) : Inštitút minimálneho dôchodku v dôchodkovom poistení Slovenskej republiky = Minimum pension in the pension insurance system of the Slovak Republic In: Societas et iurisprudentia [elektronický zdroj]. - Roč. 3, č. 3 (2015), s. 145-182 [online]. - ISSN 1339-5467 URL: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2015/03/SOCIETAS-ET-IURISPRUDENTIA-2015-03.pdf

6.

Krippel, Mikuláš [UKOPAPR] (100%) : Ochrana nárokov poistencov, ktorí získali obdobia výkonu služby policajta/vojaka, v rozhodnutiach Najvyššieho súdu o dôchodkoch týchto osôb In: Ochrana zamestnanca v rozhodovacej činnosti európskych a národných súdov. - Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku, 2014. - S. 177-189. - ISBN 978-83-7490-786-6

7.

Krippel, Mikuláš [UKOPAPR] (100%) : Porovnanie slovenskej a českej právnej úpravy týkajúcej sa osôb so zdravotným postihnutím v oblasti dávkových a poistných vzťahov dôchodkového a zdravotného poistenia In: Osoby so zdravotným postihnutím v práve Slovenskej republiky a Českej republiky. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2014. - S. 260-281. - ISBN 978-80-7380-497-8

8.

Krippel, Mikuláš [UKOPAPR] (100%) : Škoda spôsobená sociálnej poisťovni výplatou dôchodkových dávok neprávom In: Acta Iuridica Olomucensia. - Roč. 9, č. 1 (2014), s. 70-93. - ISSN 1801-0288

9.

Krippel, Mikuláš: Osobitné podmienky nároku na ošetrovné a podmienky nároku na jeho výplatu In Gloria et honor et pax omni operanti bonum (sláva, česť a pokoj čakajú každého, kto koná dobro) : Ab imo pectore pocta doc. JUDr. Jánovi Matlákovi, CSc.. - : 1. vyd. ISBN 978-80-7160-548-5. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2020. - S. 151-167

10.

Krippel, Mikuláš [UKOPAPR] (100%) : Aktuálne zmeny v sociálnom poistení týkajúce sa osôb v právnom vzťahu založenom na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru = Current changes in social insurance related to status of persons, whocarry out work under agreements on work performed outside employment relationship in social insurance In: Právny obzor. - Roč. 97, č. 6 (2014), s. 621-638. - ISSN (print) 0032-6984

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.

Nevická, Denisa 1992- UKOPAPR (autor) (33.334%) Spoluautor(i) Hamuľák, Juraj 1982- [UKOPAPR] (autor) (33.333%) Krippel, Mikuláš 1986- [UKOPAPR] (autor) (33.333%): Parental Leave in the Czech Republic and Slovakia - where is it more favourable to become a father ? In Danube [elektronický dokument]. - Roč. 12, č. 2 (2021), s. 109-120 [print] Registrované v scopus

2.

Krippel, Mikuláš: Podmienky nároku na materské otca In Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2019 [elektronický dokument]. - : 1. vyd. ISBN 978-80-7160-517-1. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2019. - S. 323-334 [online]


3.

Matlák, Ján 1950- UKOPAPR (autor) (10.5%) Halířová, Gabriela (autor) (15.8%) Krippel, Mikuláš 1986- [UKOPAPR] (autor) (32.7%) Macková, Zuzana 1966- [UKOPAPR] (autor) (41%): Zamestnávanie mladých ľudí v čase hospodárskych zmien vo svetle migračnej krízy. - : 1. vyd. ISBN 978-80-571-0117-8. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. - S. 11-114

4.

Krippel, Mikuláš: Osobitné podmienky nároku na ošetrovné a podmienky nároku na jeho výplatu In Gloria et honor et pax omni operanti bonum (sláva, česť a pokoj čakajú každého, kto koná dobro) : Ab imo pectore pocta doc. JUDr. Jánovi Matlákovi, CSc.. - : 1. vyd. ISBN 978-80-7160-548-5. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2020. - S. 151-167

5.

5. Krippel, Mikuláš: Sociálne zabezpečenie zamestnanca pri prekážkach v práci z dôvodov súvisiacich so zdravím zamestnanca Dočasná pracovná neschopnosť In Starostlivosť o zdravie zamestnancov : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie. - : 1. vyd. ISBN 978-80-8152-664-0. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. - S. 234-261

6.

Krippel, Mikuláš: Sirotský dôchodok v dôchodkovom poistení Slovenskej republiky In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. - Roč. 37, č. 2 (2018), s. 109-133 ISSN ISSN (print) 1336-6912

7.

7. Krippel, Mikuláš: Vdovecký dôchodok v dôchodkovom poistení Slovenskej republiky In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. - Roč. 38, č. 2 (2019), s. 121-156 ISSN ISSN (print) 1336-6912

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.

Krippel, Mikuláš: Podmienky nároku na materské otca In Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2019 [elektronický dokument]. - : 1. vyd. ISBN 978-80-7160-517-1. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2019. - S. 323-334 [online]


Ohlasy (5): [o1] 2020 - Hamuľák, Juraj – Nevická, Denisa - Breastfeeding as a (non)exclusive right of women in labor relations – the European approach. - In: European studies [elektronický dokument] : the review of European law, economics and politics : Roč. 7 . - Praha : Wolters Kluwer ČR, 2020 ; S. 275 [online] ; SCOPUS [o3] 2020 - Hamuľák, Juraj - Nevická, Denisa - The East v the West of European Union - working conditions and upbringing of children. - In: Sustainable economic development and advancing education excellence in the era of global pandemic [elektronický dokument] . - Norristown : International business information management association, 2020 ; S. 11409 [USB kľúč] [n1] 2020 - Hamuľák, J. – Freel, L. – Nevická, D. - The comparative analysis of women´s status in labor relations in modern Slovakia and the Czech republic. - In: Danube [elektronický dokument], Roč. 11, č. 3, 2020 ; s. 214-227 [online] ; SCOPUS [n2] 2020 - Nevická, Denisa - Female worker in times of corona crisis. - In: Crisis as a challenge for human rights [elektronický dokument] . - Bratislava : Comenius University in Bratislava, 2020 ; S. 226 [online] [n2] 2021 - Gábriš, Tomáš - Greguš, Jozef - In: Práva a povinnosti v profesionálnom športe . - Praha : Leges, 2021 ; S. 237

2.

Krippel, Mikuláš: Osobitné podmienky nároku na ošetrovné a podmienky nároku na jeho výplatu In Gloria et honor et pax omni operanti bonum (sláva, česť a pokoj čakajú každého, kto koná dobro) : Ab imo pectore pocta doc. JUDr. Jánovi Matlákovi, CSc.. - : 1. vyd. ISBN 978-80-7160-548-5. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2020. - S. 151-167


Ohlas    [o1] 2020 - Hamuľák, Juraj – Nevická, Denisa : The Slovak v the Danish labor law approach to COVID 19 pandemic. - In: International and Comparative Law Review, roč. 20, č. 2, 2020 ; s. 238 ; SCOPUS

3.

Krippel, Mikuláš: Aktuálne otázky v sociálnom poistení In Aktuálne výzvy pre sociálne zabezpečenie v 21. storočí. - : 1. vyd. ISBN 978-80-89607-72-3. - Bratislava : SAP - Slovak Academic Press, 2018. - S. 34-47


Ohlas: [o3] 2019 - Poruban, Andrej - In: Sine amicitia vitam est nullam : pro memoria prof. Zdeňky Gregorovej . - Praha : Leges, 2019 ; S. 213 [o4] 2019 - Poruban, Andrej - In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2019 [elektronický dokument] . - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2019 ; S. 376 [online] [n2] 2020 - Matlák, J. : Aktuálne otázky z hľadiska systémového členenia práva sociálneho zabezpečenia. - In:Aktuálne výzvy pre sociálne zabezpečenie v súčasnom období . - Bratislava : SAP, 2020 ; S. 25

4.

4. Krippel, Mikuláš: Porovnanie slovenskej a českej právnej úpravy týkajúcej sa osôb so zdravotným postihnutím v oblasti dávkových a poistných vzťahov dôchodkového a zdravotného poistenia In Osoby so zdravotným postihnutím v práve Slovenskej republiky a Českej republiky. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2014. - ISBN 978-80-7380-497-8. - S. 260-281


Ohlas [o3] 2018 - Matlák, Ján - In: Európsky pilier sociálnych práv a spoločnosť 5.0 . - Praha : Leges, 2018 ; S. 100 [o4] 2019 - Matlák, Ján - In: Zamestnávanie mladých ľudí v čase hospodárskych zmien vo svetle migračnej krízy . - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019 ; S. 14 [o4] 2020 - Hamuľák, Juraj : "Pozitívna diskriminácia" a podpora zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím. - In: Gloria et honor et pax omni operanti bonum (sláva, česť a pokoj čakajú každého, kto koná dobro) : Ab imo pectore pocta doc. JUDr. Jánovi Matlákovi, CSc. . - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2020 ; S. 75

5.

Krippel, Mikuláš: Realizácia práva na hmotné zabezpečenie pri dlhodobej nespôsobilosti na prácu (invalidný dôchodok) Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku - Towarzystwo Słowaków w Polsce , [2015] [1. vyd.] 229 s. ISBN 978-83-7490-883-2 Ohlas: [o4] 2018 - Barinková, Milena - In: Studia Iuridica Cassoviensia [elektronický zdroj], roč. 6, č. 1, 2018 ; s. 93 [online] [o3] 2018 - Miháliková, Monika - In: Právo v globalizované společnosti [elektronický dokument] . - Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2018 ; S. 163 [online] [o3] 2020 - Nevická, Denisa : Hranica medzi prostitúciou a masážou, alebo ako je upravené poskytovanie erotických služieb na Slovensku?. - In: Dny práva 2019 - Days of law 2019 [elektronický dokument] : Část 4. Pracovní právo a výkon erotických služeb . - Brno : Masarykova univerzita, 2020 ; S. 84 [online]

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.

Sociálna ochrana osôb so zdravotným postihnutím v pracovnom práve a práve sociálneho zabezpečenia, registračné číslo projektu: 1/0228/20

Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied (VEGA)

Zástupca vedúceho projektu, riešiteľská kapacita v hodinách 1000 h
IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Člen rady školy: Základná škola Podzáhradná, Bratislava od 2006 do súčasnosti (2022)

Člen rady školy: Spojená škola Tokajícka 24, Bratislava od 2018 do súčasnosti (2022)

Člen rady školy: Hotelová Akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava od 2018 do súčasnosti (2022)

Dátum poslednej aktualizácie
28.02.2022