DOKUMENT
Meno a priezvisko
doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD.
Typ dokumentu:
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy:
Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy:
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty:
Právnická fakulta
Sídlo fakulty:
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 313, 81000 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
LACIAK
I.2 - Meno
ONDREJ
I.3 - Tituly
Doc., JUDr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1980
I.5 - Názov pracoviska
Katedra trestného práva kriminológie a kriminalistiky Právnickej fakulty Univerzity Komenského
I.6 - Adresa pracoviska
Šafárikovo nám. č. 6, 810 00 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
Docent
I.8 - E-mailová adresa
ondrej.laciak@flaw.uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5571
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
3.4.7 Trestné právo

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2004
II.c - Odbor a program
právo
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2011
II.c - Odbor a program
3.4.7 trestné právo
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2019
II.c - Odbor a program
3.4.7 trestné právo
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
asistent Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 15.09.2008
odborný asistent Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 15.09.2011
docent Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 10.02.2020

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Advisory Board member of the European Criminal Bar Association (ECBA) European Criminal Bar Association (ECBA) 2011-súčasnosť
Chair of the Criminal Committee of the Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) the Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) 2019 - súčasnosť
Člen Expertnej skupiny (Legal Expert Advisory Panel – LEAP) v rámci Fair Trials International so sídlom v Londýne, Bruseli a Washingtone Legal Expert Advisory Panel (LEAP) by the Fair Trials International 2012 - súčasnosť
ELSA Legality week v Neapole, Taliansko, organizovaný ELSA Italia a Univerzitou Federica II v Neapole na tému „Camorra“ Univerzita Federica II v Neapole 2009
Člen pracovnej skupiny Slovenskej advokátskej komory pre zahraničné vzťahy a trestné právo Slovenská advokátska komora 2013 - súčasnosť
Expert Rady Európy v rámci pre GRETA - the Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings – pre evaluáciu implementácie Dohovoru Rady Európy o boji proti obchodovaniu s ľuďmi v Slovenskej republike Rada Európy 2019
Ad hoc sudca Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu Európsky súd pre ľudské práva 2016 - súčasnosť

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
trestné právo procesné 2 právo magisterský právo
trestné právo 4 právo magisterský právo
trestné právo procesné 1 právo bakalársky právo
trestné právo procesné 1 právo bakalársky právo
trestné právo 3 právo magisterský právo
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
1
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
4
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
1
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
53
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Trestné právo procesné 2 právo denná forma bakalársky právo
dokazovanie denná a externá forma doktorandský trestné právo
Kontradiktórnosť v angloamerickom a kontinentálnom právnom systéme doktorandské denné tretí, doktorandský trestné právo
Trestné právo procesné právo externá forma magisterský právo

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
83
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
51
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
426
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
301
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
7
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
4
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
18
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
15
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.

AAB01 Laciak, Ondrej [UKOPATP] (100%) : Právo na obhajobu a jeho podoby v trestnom konaní. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. - 119 s. [print]

Úplný text

Lit.: 40 zázn.

ISBN 978-80-571-0018-8. - ISBN 978-80-7160-492-1

2.

AAB02 Prokeinová, Margita [UKOPATP] (56%) - Laciak, Ondrej [UKOPATP] (44%): Sexuálne zneužívanie detí a zverených osôb a trestnoprávna ochrana obetí trestných činov. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. - 109 s. [print]

Lit.: 23 zázn.

ISBN 978-80-571-0350-9. - ISBN 978-80-571-0351-9

3.

ABB04 Šimovček, Ivan (18.65%) - Čentéš, Jozef [UKOPATP] (20.339%) - Kolcunová, Marta (20.337%) - Hamranová, Denisa (20.337%) - Laciak, Ondrej [UKOPATP] (20.337%): Súd a osoby zúčastnené na konaní : Prvá časť, druhá hlava

Pr/šimo_21/6

In: Trestný poriadok 1 : komentár. - Bratislava : C.H. Beck, 2021. - S. 109-302. - ISBN 978-80-89603-88-6

4.

ACD01 Laciak, Ondrej [UKOPATP] (100%) : Obvinený, obhajca a iné osoby s obhajovacími právami

Lit. 7 zázn.

In: Trestné právo procesné : všeobecná časť. - Šamorín : Heuréka, 2016. - S. 137-165. - ISBN 978-80-8173-020-7

Edícia: Učebnice

5.

ADE05 Laciak, Ondrej [UKOPATP] (100%) : Correlation of the rights in criminal proceedings [elektronický dokument] = Correlación de los derechos en los procesos penales

Lit.: 7 zázn.

In: Revista científica DOCRIM [elektronický dokument]. - č. 5 (2020), s. [1-12] [online]. - ISSN (online) 2659-7705

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.

AAB01 Laciak, Ondrej [UKOPATP] (100%) : Právo na obhajobu a jeho podoby v trestnom konaní. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. - 119 s. [print]

Úplný text

Lit.: 40 zázn.

ISBN 978-80-571-0018-8. - ISBN 978-80-7160-492-1

2.

AAB02 Prokeinová, Margita [UKOPATP] (56%) - Laciak, Ondrej [UKOPATP] (44%): Sexuálne zneužívanie detí a zverených osôb a trestnoprávna ochrana obetí trestných činov. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. - 109 s. [print]

Lit.: 23 zázn.

ISBN 978-80-571-0350-9. - ISBN 978-80-571-0351-9

3.

ABB04 Šimovček, Ivan (18.65%) - Čentéš, Jozef [UKOPATP] (20.339%) - Kolcunová, Marta (20.337%) - Hamranová, Denisa (20.337%) - Laciak, Ondrej [UKOPATP] (20.337%): Súd a osoby zúčastnené na konaní : Prvá časť, druhá hlava

Pr/šimo_21/6

In: Trestný poriadok 1 : komentár. - Bratislava : C.H. Beck, 2021. - S. 109-302. - ISBN 978-80-89603-88-6

4.

ACD01 Laciak, Ondrej [UKOPATP] (100%) : Obvinený, obhajca a iné osoby s obhajovacími právami

Lit. 7 zázn.

In: Trestné právo procesné : všeobecná časť. - Šamorín : Heuréka, 2016. - S. 137-165. - ISBN 978-80-8173-020-7

Edícia: Učebnice

5.

ADE05 Laciak, Ondrej [UKOPATP] (100%) : Correlation of the rights in criminal proceedings [elektronický dokument] = Correlación de los derechos en los procesos penales

Lit.: 7 zázn.

In: Revista científica DOCRIM [elektronický dokument]. - č. 5 (2020), s. [1-12] [online]. - ISSN (online) 2659-7705

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.

ADE01 Laciak, Ondrej [UKOPATP] (100%) : Some notes about criminal law in the Slovak Republic

In: Shizuoka law journal. - Č. 4 (2012), s. 107-114. - ISSN 1882-7306


[o1] 2017 Smalik, Matej: AD ALTA: journal of interdisciplinary research [elektronický zdroj], roč. 7, č. 1, 2017, s. 171 [CD-ROM] - ESCI

2.

ACB01 Čentéš, Jozef [UKOPATP] (8%) - Bargel, Martin (5%) - Blažek, Radovan [UKOPATP] (6%) - Burda, Eduard [UKOPATP] (10% [5,25 AH]) - Klátik, Jaroslav (10%) - Kolcunová, Marta (5%) - Kolesár, Juraj (1%) - Kordík, Marek [UKOPATP] (12%) - Kurilovská, Lucia[UKOPATP] (5%) - Laciak, Ondrej [UKOPATP] (3%) - Magvašiová, Anna (6%) - Prikryl, Ondrej (7%) - Šimovček, Ivan (3%) - Samaš, Ondrej (6%) - Toman, Pavol (3%) - Viktoryová, Jana (3%) - Vráblová, Miroslava (7%): Trestné právo procesné : všeobecná a osobitnáčasť. - 1. vyd. - Šamorín : Heuréka, 2012. - 864 s.

Lit. 216 zázn.

ISBN 978-80-89122-75-2


[o1] 2019 Šramel, Bystrík - Horváth, Peter - Machyniak, Ján: Peculiarities of prosecution and indictment of the President of the Slovak Republic: is current legal regulation really sufficient?. In: Social sciences, roč. 8, č. 3, 2019, s. 19 -SCOPUS

3.

AAB01 Laciak, Ondrej [UKOPATP] (100%) : Právo na obhajobu a jeho podoby v trestnom konaní. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. - 119 s. [print]

Úplný text

Lit.: 40 zázn.

ISBN 978-80-571-0018-8. - ISBN 978-80-7160-492-1


[o6] 2019 Manik, Rudolf: Bulletin slovenskej advokácie, roč. 25, č. 9, 2019, s. 62-63

4.

AAB01 Laciak, Ondrej [UKOPATP] (100%) : Právo na obhajobu a jeho podoby v trestnom konaní. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. - 119 s. [print]

Úplný text

Lit.: 40 zázn.

ISBN 978-80-571-0018-8. - ISBN 978-80-7160-492-1


[o3] 2019 Solárik, Michal - Korček, Filip: Právo na obhajobu v jednotlivých štádiách trestného konania. Praha : Leges, 2019, S. 13

5.

ADF02 Gážiová, Ivana (50%) - Laciak, Ondrej [UKOPATP] (50%): Nová smernica Európskeho parlamentu a Rady o posilnení určitých aspektov prezumpcie neviny a práva byť prítomný na konaní pred súdom v trestnom konaní

Lit. 6 zázn.

In: Justičná revue. - Roč. 68, č. 3 (2016), s. 356-363. - ISSN 1335-6461

Ohlasy (1):

[o3] 2017 Klimek, Libor: Mutual recognition of judicial decisions in European criminal law. Cham : Springer, 2017, S. 635, 664

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.

projekt APVV – č. 0620-11 (Trestná zodpovednosť právnických osôb)


spoluriešiteľ

2.

projekt VEGA č. 1/0542/17 (Hodnotenie implementácie a budúceho vývoja sankčného mechanizmu po 10 rokoch účinnosti trestných kódexov v SR)


spoluriešiteľ

3.

Agentúry na podporu výskumu a vývoja na základe grantu APVV-16-0471.

Sexuálne zneužívanie detí a zverených osôb.


spoluriešiteľ

4.

VEGA č. 1/0791/20– Zásady trestného práva hmotného vo víre času - 15 rokov od rekodifikácie trestných kódexov.


spoluriešiteľ

5.

KEGA Zavádzanie porovnávacej právovedy do výučby (066UK-4/2018)


spoluriešiteľ

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
člen Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2011 - doposiaľ
člen Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity v Plzni Právnicka fakulta Univerzity v Plzni 2020 - doposiaľ
- člen redakčnej rady vedeckého časopisu „Acta Facultatis Iuridicae“, vydavateľ Univerzita Komenského v Bratislave , ISSN; menovanie za člena redakčnej rady Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2011 – 2015
člen Redakčnej rady Bulletinu slovenskej advokácie Slovenská advokátska komora 2017 - doposiaľ
Podpredseda Slovenskej advokátskej komory Slovenská advokátska komora 2017 - doposiaľ

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Fordham University School of Law in New York, New York, United States New York, New York, United States 23.08.2009-20-09.2009 Visiting Fellow
New York University School of Law in New York, New York, United States New York, New York, United States 14.05.- 31.05.2010 Visiting Fellow
Tel Aviv University, Faculty of Law, Israel Tel Aviv, Israel november 2010 Visiting Fellow
Shizuoka University, School of Law, Japan Shizuoka, Japan September 2011 Visiting Fellow and Lecturer
Lisbon University, Faculty of Law, Portugal Lisbon, Portugal máj 2012 Erasmus for teachers, lecturer
Montclair State University, New Jersey, United States Montclair, New Jersey, United States júl 2012 Visiting Fellow
Lomonosov Moscow State University, Faculty of Law, Russia Moskva, Ruská federácia november 2021 Visiting Fellow
University of Ottawa, Faculty of Law, Canada Ottawa, Canada September 2013 Visiting Fellow
University of Bari, Faculty of Law, Italy Bari, Italy jún 2014 Visiting Fellow
Valencia University, Faculty of Law, Spain Valencia, Spain máj 2015 Erasmus for teachers

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou
  • Člen vzdelávacieho kolégia Slovenskej advokátskej komory


  • Dlhoročný lektor Slovenskej advokátskej komory pre vzdelávanie advokátskych koncipientov a advokátov
  • Lektor Justičnej akadémie Slovenskej republiky
  • Lektor The Academy of European Law (ERA)
  • Garant vzdelávacích programov Rady Európy HELP - Human Rights Education for Legal Professions 
  • Lektor The Academy of European Law (ERA)
  • Lektor a garant v programe Rady Európy - HELP (Human´s rights education for legal professions) 
Dátum poslednej aktualizácie
08.03.2022