DOKUMENT
Meno a priezvisko
doc. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD.
Typ dokumentu:
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy:
Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy:
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty:
Právnická fakulta
Sídlo fakulty:
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 313, 81000 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Ľalík
I.2 - Meno
Tomáš
I.3 - Tituly
doc. JUDr. PhD.
I.4 - Rok narodenia
1984
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
I.6 - Adresa pracoviska
Šafárikovo námestie č. 6, P. O. BOX 313, 810 00 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
tomas.lalik@flaw.uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5268?mode=full
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
ústavné právo

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2007
II.c - Odbor a program
právo
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2010
II.c - Odbor a program
ústavné právo
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2016
II.c - Odbor a program
ústavné právo
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
docent v odbore ústavné právo Právnická fakulta UK od roku 2016 - súčasnosť
odborný asistent, odbor ústavné právo Právnická fakulta UK 2010-2016
advokátsky koncipient advokátska kancelária 2007-2018
externý poradca Ústavný súd SR 2015 - súčasnosť

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Vzdelávanie absolventov v oblasti zefektívňovania rozhodovacích procesov v EÚ a nadobúdania tréningových zručností Právnická fakulta UK v Bratislave a Ústava medzinárodných vzťahov a aproximácie práva 2008
kurzy francúzskeho jazyka Francúzsky inštitút 2010-2013
kurzy ruského jazyka Ruské centrum vedy a kultúry 2007-2009
Venice School of Human Rights European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation 2011

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Štátoveda právo bakalársky právo
Ochrana základných práv právo magisterský právo
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
právo bakalársky právo
právo magisterský právo
ústavné právo doktorandský právo
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
ústavné právo právo
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
9
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
4
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
11
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
19
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
2
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Konanie pred ústavným súdom právo magisterský právo
Human Rights právo bc. aj mgr. právo

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
107
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
55
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
3
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
542
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
462
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
28
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
28
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
10
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
9
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.

Ľalík, Tomáš [UKOPAST] (100%) : Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. - 223 s.

2.Ľalík, Tomáš: Tracing constitutional changes in Slovakia between 2008-2016. In: Hungarian journal of legal studies. - Roč. 58, č. 2 (2017), s. 117-138. ISSN 2498-5473 (scopus)
3.

Ľalík, Tomáš: Human dignity in Slovakia. In: Handbook of human dignity in Europe. - : 1. vyd. ISBN 978-3-319-28081-3. - Cham : Springer Nature, 2019. - S. 799-815 (Scopus)

4.

Ľalík, Tomáš [UKOPAST] (83%) - Ľalík, Milan (17%): Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky : komentár. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019

5.

Ľalík, Tomáš [UKOPAST] (100%) : The Slovak Constitutional Court on unconstitutional constitutional amendment (PL. ÚS 21/2014) [elektronický dokument]

Lit.: 22 zázn.

In: European constitutional law review, Roč. 16, č. 2 (2020), s. 328-343 [print]. - ISSN (print) 1574-0196

URL: https://www.cambridge.org/core/journals/european-constitutional-law-review/article/slovak-constitutional-court-on-unconstitutional-constitutional-amendment-pl-us-212014/98FEFF484AA569FDDD21202E77BF6E08

Registrované v: scopus

Registrované v: wos

Indikátor časopisu:

SJR (SCOPUS) 2020=0,83

SNIP (SCOPUS) 2020=1,804

CiteScore (SCOPUS) 2020=2,8

IF (JCR) 2020=1.781

Kvartil Q:

wos-jcr -- Q2 [Law] -- 2020

scimago-sjr -- Q1 [Law] -- 2020

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.

Ľalík, Tomáš [UKOPAST] (100%) : The Slovak Constitutional Court on unconstitutional constitutional amendment (PL. ÚS 21/2014) [elektronický dokument]

Lit.: 22 zázn.

In: European constitutional law review, Roč. 16, č. 2 (2020), s. 328-343 [print]. - ISSN (print) 1574-0196

URL: https://www.cambridge.org/core/journals/european-constitutional-law-review/article/slovak-constitutional-court-on-unconstitutional-constitutional-amendment-pl-us-212014/98FEFF484AA569FDDD21202E77BF6E08

Registrované v: scopus

Registrované v: wos

Indikátor časopisu:

SJR (SCOPUS) 2020=0,83

SNIP (SCOPUS) 2020=1,804

CiteScore (SCOPUS) 2020=2,8

IF (JCR) 2020=1.781

Kvartil Q:

wos-jcr -- Q2 [Law] -- 2020

scimago-sjr -- Q1 [Law] -- 2020

2.Ľalík, Tomáš: Tracing constitutional changes in Slovakia between 2008-2016. In: Hungarian journal of legal studies. - Roč. 58, č. 2 (2017), s. 117-138. ISSN 2498-5473 (scopus)
3.

Ľalík, Tomáš: Human dignity in Slovakia. In: Handbook of human dignity in Europe. - : 1. vyd. ISBN 978-3-319-28081-3. - Cham : Springer Nature, 2019. - S. 799-815 (scopus)

4.

Ľalík, Tomáš [UKOPAST] (83%) - Ľalík, Milan (17%): Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky : komentár. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019

5.

Ľalík, Tomáš [UKOPAST] (100%) : K odňatiu právomoci Ústavného súdu SR posudzovať ústavné zákony - kritické reflexie = Nullifying the power of the Slovak Constitutional Court to review unconstitutional amendments - a critique

In: Právny obzor. - Roč. 104, č. 2 (2021), s. 116-140. - ISSN (print) 0032-6984

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.

Ľalík, Tomáš [UKOPAST] (100%) : Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. - 223 s.

Lit. 193 zázn.

ISBN 978-80-8168-224-7

Ohlasy (75):

[o6] 2015 Domin, Marek: Justičná revue, roč. 67, č. 11, 2015, s. 1375-1377

[o4] 2015 Bujňák, Vincent: Bratislavské právnické fórum 2015 [elektronický zdroj]. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2015, S. 55 [CD-ROM]

[o4] 2015 Cibulka, Ľubor: Bratislavské právnické fórum 2015 [elektronický zdroj]. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2015, S. 1015, 1017 [CD-ROM]

[o6] 2016 Krošlák, Daniel: Právny obzor, roč. 99, č. 3, 2016, s. 256-257

[o4] 2016 Martaus, Juraj - Martaus, Tomáš: Teória a prax verejnej správy [elektronický zdroj]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2016, S. 170 [CD-ROM]

[o4] 2016Zbierka nálezov a uznesení Ústavného súdu Slovenskej republiky 2015. Košice : Ústavný súd SR, 2016, S. 202

[o3] 2016 Zelenajová, Zuzana: Časopis pro právní vědu a praxi, roč. 24, č. 3, 2016, s. 380

[o4] 2016 Krošlák, Daniel: Referendum. In: Ústavné právo. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016, S. 499

[o4] 2016 Palúš, Igor - Jesenko, Michal - Olexa, Lukáš - Ondrová, Júlia: Ústavné právo Slovenskej republiky. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2016, S. 458

[o3] 2016 Orosz, Ladislav: Metamorfózy práva ve střední evropě 5. : překrásný nový svět nebo ostrov?. Plzeň : Aleš Čeněk, 2016, S. 75

[o4] 2016 Zelenajová, Zuzana: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2016 [elektronický zdroj]. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2016, S. 601 [CD-ROM]

[o4] 2016 Zelenajová, Zuzana: Bratislavské právnické fórum 2016: Spoločná európska identita v kontexte súčasných právnych výziev [elektronický zdroj]. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2016, S. 120 [CD-ROM]

[o3] 2016 Baraník, Kamil: Právo v proměnách času: 10 let debatování mladých právníků. Praha : Leges, 2016, S. 268

[o3] 2016The Constitutional court of the Slovak Republic-Ústavný súd Slovenskej republiky : national report. In: http://www.confeuconstco.org/reports/rep-xvii/slovaquie_EN.pdf, S. 16, 24 [online]

[o3] 2017 Steuer, Max: Právník, roč. 156, č. 4, 2017, s. 341

[o4] 2017 Farkašová, Simona: Vymožiteľnosť práva v kontexte vývoja spoločnosti - právne, historické a politologické východiská a problémy aplikačnej praxe. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2017, S. 106

[o4] 2017 Domin, Marek: Volebné právo a volebné systémy. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, S. 35, 178, 179

[o4] 2017 Pobijak, Tomáš: Bulletin slovenskej advokácie, roč. 23, č. 4, 2017, s. 16

[o4] 2017 Kasinec, Rudolf: Občan verzus štátna moc: justičný omyl, občianska neposlušnosť, právo na odpor. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, S. 17

[o4] 2017 Kanárik, Imrich - Martaus, Juraj: Studia Iuridica Cassoviensia [elektronický zdroj], roč. 5, č. 1, 2017, s. 25, 28 [online]

[o3] 2017 Kysela, Jan: Právník, roč. 156, č. 8, 2017, s. 669

[o4] 2017 Fábry, Branislav - Kasinec, Rudolf - Turčan, Martin: Teória práva. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, S. 202

[o3] 2017 Baraník, Kamil: Weyrovy dny právní teorie 2017 [elektronický zdroj]. Brno : Masarykova univerzita, 2017, S. 37, 38 [online]

[o3] 2017 Bujňák, Vincent: Weyrovy dny právní teorie 2017 [elektronický zdroj]. Brno : Masarykova univerzita, 2017, S. 76 [online]

[o4] 2017 Šimúnová, Dominika: Banskobystrické dni práva : sekcia dejín štátu a práva a teórie práva. Banská Bystrica : Belianum, 2017, S. 148

[o4] 2017 Giba, Marián: Súdna kontrola ústavnosti vo Francúzsku. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, S. 33, 83

[o4] 2017 Balog, Boris: Právny obzor, roč. 100, č. 6, 2017, s. 552

[o4] 2017 Neumann, Jakub: Justičná revue, roč. 69, č. 12, 2017, s. 1521

[o4] 2017 Cibulka, Ľubor: Výzvy a perspektívy vývoja ústavného práva Slovenskej republiky v procese európskej integrácie a globalizácie. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2017, S. 24

[o4] 2017 Orosz, Ladislav: Výzvy a perspektívy vývoja ústavného práva Slovenskej republiky v procese európskej integrácie a globalizácie. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2017, S. 54

[o4] 2018 Matulník, Michal: Právny obzor, roč. 101, č. 1, 2018, s. 99

[o4] 2018 Trellová, Lívia: Ústavnoprávne aspekty územnej samosprávy. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018, S. 23

[o4] 2018 Domin, Marek: Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva : komentár. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018, S. 24

[o4] 2018 Drgonec, Ján: Zo súdnej praxe, roč. 23, č. 2, 2018, s. 53, 54

[o4] 2018 Orosz, Ladislav: Ústavné dni : 25. výročie Ústavy Slovenskej republiky - 6. ústavné dni. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2018, S. 34

[o4] 2018 Cibulka, Ľubor: Ústavné dni : 25. výročie Ústavy Slovenskej republiky - 6. ústavné dni. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2018, S. 66

[o4] 2018 Trellová, Lívia: Ku koncepcii mandátu orgánov obecnej samosprávy. In: Verejná správa na rázcestí. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018, S. 396

[o4] 2018 Drgonec, Ján: Ústavné právo hmotné. Bratislava : C. H. Beck, 2018, S. 230

[o4] 2017 Domin, Marek: Kvantitatívne obmedzenia realizácie práva... In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2017 [elektronický zdroj]. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2017, S. 810 [CD-ROM]

[o4] 2018 Drgonec, Ján: Justičná revue, roč. 70, č. 6-7, 2018, s. 692

[o4] 2018Zbierka nálezov a uznesení Ústavného súdu Slovenskej republiky 2017. Košice : Ústavný súd SR, 2018, S. 377

[o4] 2018 Domin, Marek: Všeobecnosť volebného práva v Slovenskej republike a jej materiálne zabezpečenie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018, S. 24

[o4] 2018 Ružička, Ondrej: Bratislavské právnické fórum 2018 [elektronický zdroj] : Ústavodarná moc verzus kontrola ústavnosti. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2018, S. 116 [CD-ROM]

[o4] 2018 Neumann, Jakub: Právny obzor, roč. 101, č. 5, 2018, s. 513

[o3] 2017 Cibulka, Ľubor: 25 let Ústavy České republiky. Aktuální otázky ústavního práva. Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2017, S. 44

[o4] 2019 Orosz, Ladislav: Ústavné dni : tretie funkčné obdobie Ústavného súdu Slovenskej republiky - 7. ústavné dni. Košice : Kancelária Ústavného súdu SR, 2019, S. 78

[o4] 2019 Svák, Ján: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 38, č. 1, 2019, s. 160

[o4] 2019 Breichová Lapčáková, Marta: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 38, č. 1, 2019, s. 252, 253

[o3] 2019 Svák, Ján - Balog, Boris: Weyrovy dny právní teorie 2019 [elektronický dokument]. Brno : Masarykova univerzita, 2019, S. 67 [online]

[o4] 2019 Domin, Marek - Bujňák, Vincent: Zákon o politických stranách a politických hnutiach : komentár. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019, S. 19

[o4] 2019 Kurillová, Soňa: Bratislavské právnické fórum 2019 [elektronický dokument] : nezávislosť Ústavného súdu Slovenskej republiky: zodpovednosť ústavodarcu a aktérov zúčastnených na výbere ústavných sudcov. Bratislava : Právnická fakultaUK, 2019, S. 57 [online]

[o4] 2019 Domin, Marek - Trellová, Lívia: Bratislavské právnické fórum 2019 [elektronický dokument] : nezávislosť Ústavného súdu Slovenskej republiky: zodpovednosť ústavodarcu a aktérov zúčastnených na výbere ústavných sudcov. Bratislava :Právnická fakulta UK, 2019, S. 40 [online]

[o4] 2019 Fábry, Branislav - Kasinec, Rudolf - Turčan, Martin: Teória práva. Bratislava : Wolters Kluwer, 2019, S. 309

[o3] 2019 Káčer, Marek - Neumann, Jakub: Materiálne jadro v slovenskom ústavnom práve : doktrinálny disent proti zrušeniu sudcovských previerok. Praha : Leges, 2019, S. 13

[o3] 2020 Domin, Marek: More votes, but fewer parliamentary seats. Slovak consequences of delayed Brexit. In: The Lawyer Quarterly, roč. 10, č. 3, 2020, s. 281

[o4] 2020Zbierka nálezov a uznesení Ústavného súdu Slovenskej republiky 2019. Košice : Ústavný súd SR, 2020, S. 222

[o4] 2020 Balog, Boris: Legislatívne pravidlá a ich ochrana. In: Právny obzor, roč. 103, č. 5, 2020, s. 353

[o4] 2019 Drgonec, Ján: Ústava Slovenskej republiky : teória a prax [elektronický dokument]. Bratislava : C.H. Beck, 2019, S. 73-146 [online]

[o3] 2020 Ružička, Ondrej: Keď parlament súdi. In: Dny práva 2019 - Days of law 2019 : (Část 5. Hranice - spolupráce, spory, přesahy) [elektronický dokument]. Brno : Masarykova univerzita, 2020, S. 160 [online]

[o4] 2020 Orosz, Ladislav: Ústavný systém Slovenskej republiky a ochrana ústavnosti po 30. Januári 2019. In: Bratislavské právnické fórum 2020 [elektronický dokument] : princíp právneho štátu ako súčasť materiálneho jadra ústavy. Bratislava :Právnická fakulta UK, 2020, S. 20 [online]

[o4] 2020 Lysina, Roman: Je vhodné, aby bol princíp právneho štátu súčasťou materiálneho jadra ústavy ?. In: Bratislavské právnické fórum 2020 [elektronický dokument] : princíp právneho štátu ako súčasť materiálneho jadra ústavy. Bratislava :Právnická fakulta UK, 2020, S. 60 [online]

[o4] 2020 Ružička, Ondrej: Circus vitiosus politických strán, čo s partokraciou?. In: Historia et theoria iuris [elektronický dokument], roč. 12, č. 2, 2020, s. 87 [online]

[o4] 2020 Breichová Lapčáková, Marta: Nezrušiteľné ústavné princípy vo viacúrovňovom právnom systéme. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020, S. 91

[o4] 2021 Baraník, Kamil: Limity výkonu ústavodarnej moci v Slovenskej republike (habilitačná prednáška). In: Právny obzor, roč. 104, č. 1, 2021, s. 8

[o4] 2021 Lysina, Roman: Komu musí a môže prezident skladať sľub?. In: Štát a právo, roč. 8, č. 2-3, 2021, s. 186

[o4] 2021 Bröstl, Alexander - Gajdošíková, Ľudmila: Ústavné súdnictvo v mlyne ústavných reforiem. In: Ústavné dni : úvahy o zmenách v ústavnej úprave súdnej moci a ich dopady na rozhodovaciu činnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky 9.ústavné dni. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, S. 77

[o4] 2021 Domin, Marek: Volebné právo a volebné systémy. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021, S. 38

[o3] 2020 Baraník, Kamil: Teoretické koncepcie vzťahu medzinárodného a vnútroštátneho práva. In: Ústava na hviezdnom nebi. Praha : Leges, 2020, S. 44

[o3] 2020 Erdos, Csaba Szabó Zsolt: Törvényhozás és alkotmánybíráskodás a Kárpát-medencében : a parlamentek és alkotmánybíróságok működése és viszonya Magyarországon, Szlovákiában, Romániában és Szerbiában. Budapest : Gondolat, 2020, S. 53

[o4] 2021 Balog, Boris: Ochrana základných práv v skrátenom legislatívnom konaní. In: Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : ústavné orgány a ústavná ochrana základných práv v krízových situáciách. Bratislava : UniverzitaKomenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 12 [online]

[o4] 2021 Domin, Marek: Priame a reťazené obmedzenia volebného práva v čase krízových situácií. In: Obmedzovanie ľudských práv. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2021, S. 103

[o4] 2021 Volčko, Vladimír: Ústavný súd Slovenskej republiky ako pandemická inštitúcia. In: Obmedzovanie ľudských práv. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2021, S. 161

[o4] 2021 Horváth, Peter Urc, Erik: Kompetencie obce pri výkone volebného práva. In: Obecné zriadenie interpretácia kompetencií [elektronický dokument]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, S. 146 154 [online]

[o3] 2021 Tomoszek, Maxim: Působení právní, politické a sociální odpovědnosti v ústavním systému ČR. In: Pocta Karlu Klímovi k 70. narozeninám : ústavnost jako kritérium právního řádu (národního i evropského). Praha : Metropolitan UniversityPrague Press, Wolters Kluwer ČR, 2021, S. 119, 129

[o3] 2021 Trellová, Lívia: Zmenil sa uhol pohľadu na vnímanie deľby moci v slovenskom ústavnom systéme?. In: Pocta Karlu Klímovi k 70. narozeninám : ústavnost jako kritérium právního řádu (národního i evropského). Praha : MetropolitanUniversity Prague Press, Wolters Kluwer ČR, 2021, S. 366, 367, 368

2.

Ľalík, Tomáš [UKOPAST] (83%) - Ľalík, Milan (17%): Konanie pred ústavným súdom : § 32-241

Úplný text

Lit.: 125 zázn.

In: Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky : komentár. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. - S. 143-612. - ISBN 978-80-571-0111-6

Ohlasy (32):

[o4] 2019 Domin, Marek - Bujňák, Vincent: Zákon o politických stranách a politických hnutiach : komentár. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019, S. 201

[o6] 2020 Balog, Boris: Justičná revue, roč. 72, č. 2, 2020, s. 243-245

[o4] 2020 Fabian, Dominik: Bulletin slovenskej advokácie, roč. 26, č. 5, 2020, s. 13

[o4] 2020 Domin, Marek: Účasť vojakov vo volebnej súťaži. In: Comenius [elektronický dokument] : odborný blog, č. august, 2020, s. nestr. [8 s.] [online]

[o6] 2020 Domin, Marek: Právny obzor, roč. 103, č. 5, 2020, s. 411-413

[o4] 2020 Balog, Boris: Legislatívne pravidlá a ich ochrana. In: Právny obzor, roč. 103, č. 5, 2020, s. 352

[o4] 2020 Baricová, Jana Fiačan, Ivan Mesiarkinová, Soňa Mihalik, Igor Molnár, Peter Laššáková, Jana Babják, Miloslav Duriš, Miroslav Duditš, Ladislav Pirošíková, Marica Števček, Marek: Konanie pred ústavným súdom :všeobecné ustanovenia : § 32-73. In: Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky : komentár. Bratislava : C. H. Beck, 2020, S. 514

[o4] 2020 Domin, Marek: Mal by Ústavný súd zasahovať do výsledkov volieb aj po neprimerane dlhej dobe ? : legalita vs. právna istota. In: Bratislavské právnické fórum 2020 [elektronický dokument] : princíp právneho štátu ako súčasťmateriálneho jadra ústavy. Bratislava : Právnická fakulta UK, 2020, S. 123 [online]

[o4] 2020 Bujňák, Vincent: Zákaz uplatňovania práva pokojne sa zhromažďovať počas Vianoc v kontexte doterajšieho vývoja. In: Comenius [elektronický dokument] : odborný blog, č. november, 2020, nestr. [4 s.] [online]

[o4] 2020 Barány, Eduard - Dobrovičová, Gabriela - Babják, Miloslav: Organizácia, riadenie a rozhodovanie ústavného súdu : § 3-13. In: Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky : komentár. Bratislava : C. H. Beck, 2020, S. 65

[o4] 2020 Mihaľov, Ján: Konanie pred ústavným súdom : konanie o súlade právnych predpisov : § 74-93. In: Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky : komentár. Bratislava : C. H. Beck, 2020, S. 622

[o4] 2020 Svák, Ján: Konanie pred ústavným súdom : konanie o súlade medzinárodných zmlúv : § 94-101. In: Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky : komentár. Bratislava : C. H. Beck, 2020, S. 790, 793

[o4] 2020 Baricová, Jana Babják, Miloslav Pirošíková, Marica: Konanie o sťažnosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby : § 122-135. In: Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky : komentár. Bratislava : C. H. Beck, 2020, S. 969

[o4] 2020 Mihalik, Igor: Konanie o uvoľnení funkcie prezidenta : § 176-179. In: Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky : komentár. Bratislava : C. H. Beck, 2020, S. 1265

[o4] 2020 Kukanová, Eva: Konanie o preskúmaní rozhodnutia o rozpustení : § 180-184. In: Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky : komentár. Bratislava : C. H. Beck, 2020, S. 1283

[o4] 2020 Duriš, Miroslav: Právomoc Ústavného súdu : § 221-229. In: Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky : komentár. Bratislava : C. H. Beck, 2020, S. 1412

[o4] 2020 Mihalik, Igor: Konanie o obžalobe proti prezidentovi : § 185-188. In: Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky : komentár. Bratislava : C. H. Beck, 2020, S. 1306

[o4] 2020 Svák, Ján: Konanie o súlade rozhodnutia o vyhlásení výnimočného stavu : § 189-197. In: Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky : komentár. Bratislava : C. H. Beck, 2020, S. 1328

[o4] 2020 Baricová, Jana Babják, Miloslav: Preskúmanie rozhodnutí vo veci ochrany verejného záujmu : § 234-241. In: Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky : komentár. Bratislava : C. H. Beck, 2020, S. 1474

[o4] 2020 Baricová, Jana Fiačan, Ivan Mesiarkinová, Soňa Mihalik, Igor Molnár, Peter Laššáková, Jana Babják, Miloslav Duriš, Miroslav Duditš, Ladislav Pirošíková, Marica Števček, Marek: Konanie pred ústavným súdom :všeobecné ustanovenia : § 32-73. In: Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky : komentár. Bratislava : C. H. Beck, 2020, S. 185

[o4] 2020 Bujňák, Vincent: Zákaz uplatňovania práva pokojne sa zhromažďovať počas Vianoc v kontexte doterajšieho vývoja. In: Comenius [elektronický dokument] : odborný blog, č. november, 2020, s. nestr. [4 s.] [online]

[o4] 2020 Ikrényi, Peter - Jakubčová, Lenka: Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov : komentár. Bratislava : Wolters Kluwer, 2020, S. 89, 108

[o4] 2021 Giba, Marián Bujňák, Vincent: Nové úlohy obcí a vyšších územných celkov v kontexte ústavnej úpravy rozpočtovej zodpovednosti. In: Justičná revue, roč. 73, č. 4, 2021, s. 454

[o4] 2021 Tomaš, Lukáš: Dočasné pozastavenie účinnosti normatívnych správnych aktov územnej samosprávy (so zreteľom na iniciovanie a rozhodnutie o dočasnom pozastavení účinnosti všeobecne záväzného nariadenia): (2. časť). In: Justičná revue,roč. 73, č. 5, 2021, s. 623

[o4] 2021 Giba, Marián: Referendum o predčasných voľbách je protiústavné. In: Právny obzor, roč. 104, č. 3, 2021, s. 191

[o3] 2021 Baraník, Kamil: Slovakia. In: The legal limits of direct democracy : a comparative analysis of referendums and initiatives across Europe. Cheltenham Glos : Edward Elgar, 2021, S. 187

[o1] 2021 Giba, Marián Bujňák, Vincent: Referendum on early elections : the case of Slovakia in the European context. In: European studies : the review of European law, economics and politics. Roč. 8. Praha : Wolters Kluwer, 2021, S. 56 -SCOPUS

[o4] 2021 Domin, Marek: Volebné právo a volebné systémy. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021, S. 326

[o3] 2020 Baraník, Kamil: Ústavný súd a medzinárodné zmluvy. In: Ústava na hviezdnom nebi. Praha : Leges, 2020, S. 222

[o3] 2021 Hodás, Milan: Ústavný systém Slovenskej republiky a jeho vplyv na normotvorbu. In: Kolíska vzniku zákonov v Slovenskej republike. Praha : Leges, 2020,, S. 32

[o4] 2021 Volčko, Vladimír: Ústavný súd Slovenskej republiky ako pandemická inštitúcia. In: Obmedzovanie ľudských práv. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2021, S. 168

[o4] 2021 Michaľov, Lukáš: Aktuálne úvahy nad trestným činom krádeže vlámaním. In: Bulletin slovenskej advokácie, Roč. 27, č. 12, 2021, s. 19

3.

Ľalík, Tomáš [UKOPAST] (100%) : The Slovak Constitutional Court on unconstitutional constitutional amendment (PL. ÚS 21/2014) [elektronický dokument]

Lit.: 22 zázn.

In: European constitutional law review [elektronický dokument]. - Roč. 16, č. 2 (2020), s. 328-343 [print]. - ISSN (print) 1574-0196

URL: https://www.cambridge.org/core/journals/european-constitutional-law-review/article/slovak-constitutional-court-on-unconstitutional-constitutional-amendment-pl-us-212014/98FEFF484AA569FDDD21202E77BF6E08

Registrované v: scopus

Registrované v: wos

Indikátor časopisu:

SJR (SCOPUS) 2020=0,83

SNIP (SCOPUS) 2020=1,804

CiteScore (SCOPUS) 2020=2,8

IF (JCR) 2020=1.781

Kvartil Q:

wos-jcr -- Q2 [Law] -- 2020

scimago-sjr -- Q1 [Law] -- 2020

Ohlasy (6):

[o4] 2021 Baraník, Kamil: Limity výkonu ústavodarnej moci v Slovenskej republike (habilitačná prednáška). In: Právny obzor, roč. 104, č. 1, 2021, s. 14

[o3] 2020 Roznai, Yaniv: Who will save the redheads? : towards an anti-bully theory of judicial review and protection of democracy. In: William & Mary Bill of Rights Journal, roč. 29, č. 2, 2020-2021, S. 346

[o1] 2021 Peráček, Tomáš: Flexibility of creating and changing employment in the options of the Slovak Labor Code. In: Problems and Perspectives in Management, roč. 19, č. 3, 2021, s. 373-382 - SCOPUS

[o3] 2021 Roznai, Yaniv: Why there? Explanatory theories and institutional features behind unconstitutional constitutional amendments in Asia. In: The law and politics of unconstitutional constitutional amendments in Asia. London : Routledge,2021, S. 291

[o3] 2021 Sikora, Alicja: Ochrona srodowiska naturalnego jako element skladowy koncepcji rdzenia konstytucyjnosci Unii Europejskiej. In: Przeglad Konstytucyjny, č. 3, 2021, s. 64

[o3] 2021 Da, Lu: Development of the constituions in China and in the Visegrad states. Singapore : Springer, 2021, S. 177

4.

Ľalík, Tomáš [UKOPAST] (100%) : Tracing constitutional changes in Slovakia between 2008-2016

Lit. 30 zázn.

In: Hungarian journal of legal studies. - Roč. 58, č. 2 (2017), s. 117-138. - ISSN 2498-5473

Registrované v: scopus

Ohlasy (12):

[o1] 2019 Peráček, Tomáš - Mucha, Boris - Brestovanská, Patrícia: Comparative analysis of Slovak and Czech constitutional law on favorable environment. In: SGEM 2019 conference proceedings : 5 : Ecology, economics, education and legislation :Roč. 19. Sofia : STEP92 Technology, 2019, S. 427-433 - SCOPUS

[o1] 2019 Peráček, Tomáš: Selected issues of electronic delivery in the Slovak public administration. In: Education excellence and innovation management through Vision 2020 [elektronický dokument]. Norristown : International businessinformation management association, 2019, S. 3255-3263 [online] - SCOPUS

[o1] 2019 Peráček, Tomáš: Securities loan agreement as an unnecessary contract. In: Education excellence and innovation management through Vision 2020 [elektronický dokument]. Norristown : International business information managementassociation, 2019, S. 3273-3281 [online] - SCOPUS

[o1] 2019 Peráček, Tomáš: Why is a simple company on shares an unnecessary type of business?. In: Education excellence and innovation management through Vision 2020 [elektronický dokument]. Norristown : International business informationmanagement association, 2019, S. 3282-3290 [online] - SCOPUS

[o1] 2019 Peráček, Tomáš: Comparative analysis of the agreement on the donation of securities in Slovak Republic and Czech Republic. In: Education excellence and innovation management through Vision 2020 [elektronický dokument]. Norristown :International business information management association, 2019, S. 3264-3272 [online] - SCOPUS

[o1] 2019 Peráček, Tomáš: Family business and its anchoring in the legal order of the Slovak Republic and the Czech Republic. In: Education excellence and innovation management through Vision 2020 [elektronický dokument]. Norristown :International business information management association, 2019, S. 7290-7298 [online] - SCOPUS

[o1] 2020 Peráček, Tomáš Vilčeková, Lucia Mucha, Boris Nosková, Milena: An objective view of government policy on access to information in years 1948-2020. In: Education excellence and innovation management : a 2025 vision to sustaineconomic development during global challenges : proceedings of the 35th IBIMA conference 2020. Norristown : IBIMA, 2020, S. 1347-1355 - CPCI-SSH

[o3] 2021 Baraník, Kamil: Slovakia. In: The legal limits of direct democracy : a comparative analysis of referendums and initiatives across Europe. Cheltenham Glos : Edward Elgar, 2021, S. 189

[o1] 2019 Jakab, András: An emerging key concept in European constitutional law: sustainability. In: Hungarian journal of legal studies, roč. 60, č. 4, 2019, s. 362 - SCOPUS

[o1] 2021 Kosař, David - Spáč, Samuel: Post-communist Chief Justices in Slovakia: from transmission belts to semi-autonomous actors?. In: Hague journal on the rule of law, roč. 13, č. 1, 2021, s. 126 - SSCI ; SCOPUS

[o1] 2021 Čuroš, Peter: Panopticon of the slovak judiciary : continuity of power centers and mental dependence. In: German Law Journal, Roč. 22, 2021, s. 1270 - SCOPUS

[o3] 2021 Da, Lu: Development of the constituions in China and in the Visegrad states. Singapore : Springer, 2021, S. 152, 172

5.Ľalík, Tomáš [UKOPAST] (100%) : Politika a aktivizmus na Ústavnom súde. Lit. 34 zázn. In: Justičná revue. - Roč. 63, č. 5 (2011), s. 691-703 POZNÁMKA: Vyšlo aj - Pocta Josefu Blahožovi k 80. narozeninám. - Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2013. - S. 155-170. - ISBN 978-80-87382-52-3 Ohlasy: [o4] 2011 Domin, Marek: Justičná revue, roč. 63, č. 10, 2011, s. 1243 [o4] 2012 Baraník, Kamil: Ústava Slovenskej republiky 20 rokov v národnom a európskom pohľade. Lutila : Lonfinger, 2012, S. 295 [o4] 2012 Drgonec, Ján: Konanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky. Šamorín : Heuréka, 2012, S. 321 [o3] 2013 Hodás, Milan: Vybrané otázky aplikace práva EU na národní úrovni. Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2013, S. 103 [o4] 2014 Baraník, Kamil: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2014 [elektronický zdroj]. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2014, S. 158 [CD-ROM] [o4] 2013 Jakubáč, Róbert: Justičná revue, roč. 65, č. 12, 2013, s. 1624 [o4] 2016 - Berdisová, Lucia : Ústavný súd Slovenskej republiky. - In: Ústavné právo . - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016 ; S. 558 [o3] 2018 - Koudelka, Zdeněk - In: Transcendentní pramen práva . - Praha : Leges, 2018 ; S. 18 [o4] 2018 - Koudelka, Zdeněk - In: Bratislavské právnické fórum 2018 [elektronický zdroj] : Ústavodarná moc verzus kontrola ústavnosti . - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2018 [o4] 2018 - Lysina, Roman - In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2018 [elektronický dokument] . - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2018 ; S. 469 [online]
VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.Projekt VEGA č. 1/0859/18 "Obmedzovanie slobody prejavu: prípad „trezorový“ film" - vedúci projektu (doba riešenia: 2018-2020);
2.Projekt VEGA č. 1/0686/18, názov: Prieskum právoplatných individuálnych správnych aktov v kontexte právnej istoty a spravodlivosti, doba riešenia: 2018 –2020, pozícia: spoluriešiteľ;
3.Projekt KEGA 008UCM-4/2013 "Zvyšovanie právneho vedomia v rámci vzdelávania v iných (neprávnických) študijných odboroch" (doba riešenia: 2013 – 2015)
4.Operačný program vzdelávanie – štrukturálne fondy EÚ, číslo: ITMS 26140230010 "Law of European Integration and Globalization" (doba riešenia: 2013 – 2015)
5.Projekt VEGA č. 1/0777/15 "Výzvy a perspektívy vývoja ústavného práva Slovenskej republiky v procese európskej integrácie a globalizácie" (doba riešenia: 2015-2017)

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Organizácia konferencie, "Obmedzovanie ľudských práv"; hlavný organizátor a koordinátor, editor diela Právnická fakulta UK 10/11 2021
Kolokvium k nálezu Ústavného súdu SR vo veci sp. zn. PL. ÚS 21/2014 (tzv. predpoklady sudcovskej spôsobilosti), organizátor a editor výstupov Právnická fakulta 01/02/03 2019
I.CONnect-Clough Center 2018 Global Review of Constitutonal Law - organizátor a moderátor podujatia Právnická fakulta UK a I.CON S Chapter Central and Eastern Europe 08-09/2019
Bratislavské právnické fórum 2020 - člen vedeckého výboru, spoluorganizátor sekcie ústavného práva, moderátor sekcie Právnická fakulta UK 02/2020
príprava študijného programu v anglickom jazyku v magisterskom štúdiu v odbore právo; spoluriešiteľ grantu zo štrukturálnych fondov EÚ Právnická fakulta UK, Operačný program vzdelávanie – štrukturálne fondy EÚ; ITMS 26140230010, Law of European Integration at Globalization 2013-2015

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Petrohradská štátna univerzita Petrohrad, Ruská federácia 02/2009-06/2009 Medzinárodná zmluva medzi SR a RF
Common Law Section, Ottawa University Ottawa, Kanada 03/2015-04/2015 Medziuniverzitná zmluva
Helsinský výbor pre ľudské práva Varšava, Poľsko 07-08/2009 stáž
Stála misia SR pri OSN Ženeva, Švajčiarsko 08/2005 stáž
Ministerstvo zahraničných vecí SR Bratislava 07/2005 staž

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

- Ad hoc sudca na Európskom súde pre ľudské práva za Slovensko (2016) - Spolupracovník Justičnej akadémie SR - Poradca sudcu Ústavného súdu SR (2015 – súčasnosť) - Posudzovateľ projektov APVV v odbore humanitné a ekonomické vedy (2013-súčasnosť),


Ocenenia:

držiteľ Ceny Karola Planka za rok 2011 za článok „Politika a aktivizmus na ústavnom súde“, ktorú udeľuje Minister spravodlivosti SR;

tretie miesto v kategórii Verejné právo za článok „Právo na život ako základné ľudské právo“ v Bulletine slovenskej advokácie za rok 2008; cenu udeľuje Predsedníctvom Slovenskej advokátskej komory.


v roku 2015 zakladateľ Slovenskú spoločnosť pre ústavné právo, ktorej je predsedom;

od roku 2019 člen v ICON-S Central and Eastern European Chapter;

od roku 2019 člen správnej rady Slovenského národného strediska pre ľudské práva;

v období 2018 – 2020 člen výberovej komisie pri výberových konaniach na funkciu sudcu všeobecného a predsedu všeobecného súdu za Ministerstvo spravodlivosti SR;

v období 2017 – 2019 člen Vedeckej rady Právnickej fakulty UK v Bratislave;

v období 2015 – 2017 člen Akademického senátu Právnickej fakulty UK v Bratislave;

člen redakčnej rady časopisu „Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae;

bývalý recenzent a externý spolupracovník poľského časopisu „Polski rocznik praw człowieka i prawa humanitarnego“;

občasný recenzent príspevkov do časopisu Justičná revue.


dve bakalárske práce a jedna diplomová práca, ktoré som školil, boli publikované v časopise Justičná revue v časti Adspirantes legum:

1. Kasanová, Z.: Princíp proporcionality v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu SR. Justičná revue, č. 6-7, 2014;

2. Ivanová, B.: Analýza rozhodnutia Najvyššieho súdu USA z 28.6.2012 týkajúca sa Health Care Act. Justičná revue č. 6-7, 2014;

3. Kožlej, M.: Zásahy do súkromia cestou internetu v judikatúre európskych súdov. Justičná revue, č. 6-7, 2015;

- diplomová práca študentky Barbory Ivanovej na tému „Rozhodovacia činnosť Európskeho súdu pre ľudské práva a nosenie náboženských symbolov“ napísaná a obhájená v roku 2016 dostala Cenu Rektora za vynikajúcu diplomovú prácu;Dátum poslednej aktualizácie
22.02.2022