DOKUMENT
Meno a priezvisko
doc. JUDr. Peter Lysina, PhD.
Typ dokumentu:
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy:
Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy:
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty:
Právnická fakulta
Sídlo fakulty:
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 313, 81000 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Lysina
I.2 - Meno
Peter
I.3 - Tituly
doc. JUDr. PhD.
I.4 - Rok narodenia
1980 (pred 31. 8.)
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita Komenského v  Bratislave Právnická fakulta
I.6 - Adresa pracoviska
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 313 810 00 Bratislava 1
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
peter.lysina@flaw.uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3840
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
právo

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
II.b - Rok
2003
II.c - Odbor a program
právo
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2008
II.c - Odbor a program
medzinárodné právo
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2019
II.c - Odbor a program
medzinárodné právo
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
docent, vedúci katedry Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov 1.3.2019 - prebiehajúce
odborný asistent, vedúci katedry Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov 1.3.2017 - 28.2.2019
odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Katedra medzinárodného práva a európskeho práva 1.1.2010 - 31.8.2012
Výskumný pracovník - výskumník (50% úväzok) Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra medzinárodného práva a európskeho práva 1.10.2011 - 30.6.2012
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru (17% úväzok) Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva 3.3.2012 - 31.5.2012
Výskumný pracovník - výskumník (50% úväzok) Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav medzinárodných vzťahov 1.10.2009 - 31.3.2010
asistent, odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra medzinárodného práva a európskych štúdií 1.12.2003 - 30.6.2009
riaditeľ odboru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, odbor práva EÚ 1.6.2017 - súčasnosť
štátny radca Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, odbor práva EÚ 1.2.2017 - 31.5.2017
právny poradca Stále zastúpenie SR pri EÚ Brusel, Belgicko 1.8.2012 - 31.1.2017

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Medzinárodné právo súkromné 1 právo II. stupeň právo
Medzinárodné právo súkromné 2 právo II. stupeň právo
Medzinárodné právo súkromné - vedecké aspekty medzinárodné právo III. stupeň právo
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Medzinárodné právo III. stupeň právo
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
0
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
9
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
16
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
43
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Medzinárodné právo súkromné právo II. stupeň právo
International Private Law 1 právo II. stupeň právo
Private International Law 2 Právo II. stupeň právo
Medzinárodné právo súkromné Ekonómia a právo I. stupeň
Medzinárodné obchodné právo Právo a ekonómia II. stupeň

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
74
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
51
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
2
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
121
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
44
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
1
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
6
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.

Lysina, Peter (100%) : Ochrana právneho štátu v podmienkach Európskej únie = Protection of the rule of law in the European Union Lit.: 15 zázn. In: Justičná revue. - Roč. 72, č. 11 (2020), s. 1267-1297. - ISSN (print) 1335-64612.

Lysina, Peter (100%) : Medzinárodná zmluva ako nástroj vonkajšej činnosti Európskej únie. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. - 310 s. [print] Lit.: 55 zázn. ISBN 978-80-8168-890-4. - ISBN 978-80-7160-466-2


3.

Lysina, Peter: General principles (choice of law technique) : part 1. In: Slovak Republic. - Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, 2020. - S. 29-79 [3,97 AH]. - ISBN 978-90-411-1555-3

4.

Štefanková, Natália - Lysina, Peter (34%) - Adamová, Zuzana - Burdová, Katarína - Ďuriš, Michal - Júdová, Elena - Mihalovič, Rastislav - Novotná, Marianna - Olšovská, Andrea - Števček, Marek - Zámožík, Jozef: Medzinárodné právo súkromné. - 1. vyd. - Praha : C. H. Beck, 2011. - xxvii, 622 s. - (Právnické učebnice) ISBN 978-80-7400-351-6


5.

Lysina, Peter (30%) - Štefanková, Natália (26%) - Ďuriš, Michal (17%) - Števček, Marek (27%): Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom : komentár. - 1. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2012. - xvi, 585 s. - (Komentované zákony)

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.Lysina, Peter (100%) : Medzinárodná zmluva ako nástroj vonkajšej činnosti Európskej únie. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. - 310 s. [print] Lit.: 55 zázn. ISBN 978-80-8168-890-4. - ISBN 978-80-7160-466-2
2.

Lysina, Peter [UKOPAMP] (100%) : General principles (choice of law technique) : part 1 Lit.: 6 zázn. In: Slovak Republic. - Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, 2020. - S. 29-79 [3,97 AH]. - ISBN 978-90-411-1555-3

3.

Lysina, Peter [UKOPAMP] (100%) : Ochrana právneho štátu v podmienkach Európskej únie = Protection of the rule of law in the European Union Lit.: 15 zázn. In: Justičná revue. - Roč. 72, č. 11 (2020), s. 1267-1297. - ISSN (print) 1335-6461

4.

Circolo, Andrea (33%) – Hamuľák, Ondrej (33%) – Lysina, Peter (33%): The principle of solidarity between voluntary commitment and legal constraint. The judgment of the Court of Justice (GC) in the case Slovak Republic and Hungary v Council of the European Union in Joined Cases C-643/15 and C-647/15. In.: Czech Yearbook of Public & Private International Law. (Vol.9) – 2018. ISSN 1805-0565 (Print) ISSN 1805-0999 (Online) evidované v databáze Scopus

5.

Lysina, Peter [UKOPAMP] (100%) : Rule of law on the crossroads (current level of protection of the principle in the EU) [elektronický dokument] Lit.: 8 zázn. In: European Journal of Transformation Studies [elektronický dokument]. - Roč. 7, č. 2 (2019), s. 199-210 [online]. - ISSN (online) 2298-0997 URL: https://www.journal-transformation.org/docs/EJTS%202019%207%202/EJTS%202019%20vol%207%20no%202.pdf

Registrované v: wos

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.

Lysina, Peter [UKOPAMP] (34%) - Hamuľák, Ondrej [UKOPAEP] (33%) - Circolo, Andrea (33%): The principle of solidarity between voluntary commitment and legal constraint [elektronický dokument] In: Czech yearbook of public & private international law [elektronický dokument] : Roč. 8. - Praha : Česká společnost pro mezinárodní právo, 2017. - S. 155-173 [print]. - ISSN 1805-0565. - ISBN 978-80-87488-29-4

URL: http://rozkotova.cld.bz/CYIL-vol-9-2018/174/

Registrované v: scopus


[o1] 2020 Peráček, Tomáš Brestovanská, Patrícia Mucha, Boris Klokner, Tomáš: The right the access information from the perspective of international law in years 1948-1989. In: Proceedings of the 35th IBIMA conference 2020. Seville :IBIMA, 2020, s. 1327-1336 - CPCI-SSH2.

Lysina, Peter (30%) - Štefanková, Natália - Ďuriš, Michal - Števček, Marek: Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom : komentár. - 1. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2012. - xvi, 585 s. - (Komentované zákony) ISBN 978-80-7400-415-5


[o3] 2017 Vozáryová, Miroslava - Burdová, Katarína: Slovakia. In: Cross-border litigation in Europe. London : Hart publishing, 2017, S. 435


3.

Štefanková, Natália - Lysina, Peter (34%) - Adamová, Zuzana - Burdová, Katarína - Ďuriš, Michal - Júdová, Elena - Mihalovič, Rastislav - Novotná, Marianna - Olšovská, Andrea - Števček, Marek - Zámožík, Jozef: Medzinárodné právo súkromné. - 1. vyd. - Praha : C. H. Beck, 2011. - xxvii, 622 s. - (Právnické učebnice) ISBN 978-80-7400-351-6


[o3] 2019 Patakyová, Mária - Grambličková, Barbora: The private international law of companies in Europe. München : C. H. Beck, 2019, S. 661


4.

Lysina, Peter (100%) : Ochrana právneho štátu v podmienkach Európskej únie = Protection of the rule of law in the European Union In: Justičná revue. - Roč. 72, č. 11 (2020), s. 1267-1297. - ISSN (print) 1335-6461


[o3] 2021 Svák, J.: Vplyv výkladu pojmu právny štát v rozhodnutiach SD EÚ a ESĽP na reformu súdnictva na Slovensku. In: Tvorba a výklad práva v podmienkach právneho pluralizmu. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2021, S. 96

5.

Lysina, Peter (100%) : Kúpna zmluva v MPS - priama úprava a kolízna úprava, In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2007. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2007. - S. 284-290. - ISBN 978-80-7160-250-7


[o3] 2018 Cisko, L.: Dekiľka pohljadiv ščodo sproššennja... In: Zakarpats'ki pravovi čytannja Tom 1. Užhorod : Užhorods'kyj nacionaľnyj universytet, 2018, S. 141


VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.

Rule of Law in the European Union

JM - Centre of Excellence (2020 - 2023)


2.

Internacionalizácia a informatizácia výučby a učebných materiálov v študijnej oblasti medzinárodné právo súkromné

KEGA (1.1.2021 - 31.12.2022)

riešiteľ

3.

Ozbrojené konflikty a kybernetické hrozby - výzvy pre medzinárodné právo 21. storočia

VEGA  (1.1.2020 - 31.12.2022)

riešiteľ

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta 17. listopadu 8, Olomouc, Česká republika 9. 4. 2018 do 23. 4. 2018 (doba trvania: 15 dní) vedecko-pedagogický pobyt

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Od r. 2017 člen Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty.

Or. r. 2022 člen Vedeckej rady časopisu Dyskurs Prawniczy i Administracyjny, ktorý je vydávaný Instytutom Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego (Poľsko)

Cena Karola Planka za rok 2020. Cena je udeľovaná za za príspevok, prípadne cyklus príspevkov, uverejnených v časopise Justičná revue, ktorý priniesol v ostatnom uzavretom ročníku nové a zároveň podnetné pohľady na právnu prax. Cena bola udelená za príspevok "Lysina, P.: Ochrana právneho štátu v podmienkach Európskej únie. In: Justičná revue. - Roč. 72, č. 11 (2020), s. 1267-1297. - ISSN (print) 1335-6461


Pamätná medaila za najprínosnejšie vedecké diela na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave za dielo: Lysina, P., Ďuriš, M., Haťapka, M., et al.: Medzinárodné právo súkromné - 2. vyd. - Bratislava : C.H. Beck, 2016. - 544 s. - (Beckova edícia Právnické učebnice). - 978-80-89603-43-5.