Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko
prof. Mgr. Miroslav Lysý, PhD.
Typ dokumentu:
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy:
Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy:
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty:
Právnická fakulta
Sídlo fakulty:
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 313, 81000 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Lysý, Miroslav, prof., Mgr., Mgr., PhD.,
I.2 - Meno
Miroslav
I.3 - Tituly
prof., Mgr., Mgr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1979
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
I.6 - Adresa pracoviska
Šafárikovo námestie č. 6, P. O. BOX 313, 810 00 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
profesor
I.8 - E-mailová adresa
miroslav.lysy@flaw.uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3841
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
právo
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-4242-240X

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2018
II.c - Odbor a program
právo
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta/ Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2004/2020
II.c - Odbor a program
archeológia - história/právo
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
II.b - Rok
2007
II.c - Odbor a program
všeobecné dejiny
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2015
II.c - Odbor a program
Teória a dejiny štátu a práva
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2021
II.c - Odbor a program
teória a dejiny štátu a práva
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
profesor Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta od 2021
docent Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2015 - 2021
odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2007 - 2015
asistent Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2006 - 2007

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Jazykový kurz maďarského jazyka Balassi intézet, Bratislava, Palisády 54 2015/2016 (zimný a letný semester), 2016/2017 (zimný semester)

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Právne dejiny Slovenska - propedeutika Právo prvý právo
Vývoj ústavného a správneho práva na území Slovenska Právo druhý právo
Vývoj súkromného práva a trestného práva na území Slovenska Právo druhý právo
Právna historiografia a teória práva I Teória a dejiny štátu a práva tretí právo
Právna historiografia a teória práva II Teória a dejiny štátu a práva tretí právo
Dejiny verejného práva Právo (v anglickom jazyku) druhý právo
Porovnávacie verejné právo Právo (v anglickom jazyku) druhý právo
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
6
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
0
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
78
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
31
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
3

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
140
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
58
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
10
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
4
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
231
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
148
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
7
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
4
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
4
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
4
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.

Lysý, M.: Moravania, Mojmírovci a Franská ríša štúdie k etnogenéze, politickým inštitúciám a ústavnému zriadeniu na území Slovenska vo včasnom stredoveku. Bratislava: Atticum, 2014. 373 s. ISBN 978-80-971381-4-1.

2.

Lysý, M.: «Omnes marahoni insimul mandaverunt». Мораване как этнос и политическая единица. In: Studia Slavica et Balcanica Petropolitana, 2015, roč. 18, č. 2, s. 82-98.

3.Lysý, M.: "I Svätopluk zaslúžil sa o Slovenský štát". Používanie stredovekých symbolov v 20. a 21. storočí. In: Historický časopis, 2015, roč. 63, č. 2, s. 333-345.
4.Lysý, M.: "Cuiuscumque nationis homines, Saxones videlicet, Hungarii, Sclaui seu alii." Odraz etnicity v normách a úradných dokumentoch stredovekého Uhorska. In: Historický časopis, 2013, roč. 61, č. 3, s. 421-436.
5.Lysý, M.: Politika českého kniežaťa Břetislava I. (1035-1055). In Historický časopis, 2004, roč. 52, č. 3, s. 451-468.
VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.

Lysý, M.: Husitská revolúcia a Uhorsko. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016. 201 s. ISBN 978-80-8168-503-3.

2.

Lysý, M.: Slovania arcibiskupa Metoda na Morave a v Panónii. In: Konštantínove listy, 2018, roč. 11, č. 1, s. 40-50.

3.

Lysý, M.: Panovníci, biskupi, veľmoži a ľud. Zhromaždenia v historickom porovnaní mojmírovskej Moravy a arpádovského Uhorska. In: Forum historiae [elektronický dokument], 2019, roč. 13, č. 2, s. 59-74 [online]. ISSN (online) 1337-6861

4.

Lysý, M.: "Regium solium ornat ordo pontificum." Biskupi a rex christiannissimus v obraze najstarších uhorských písomných prameňov. In: Studia Historica Nitriensia, 2020, roč. 24, č. 1, s. 53-63. ISSN 1338-7219.

5.

Lysý, M.: Christian morals and the ideal of chastity as reflected in Medieval Hungarian sources. In: Sexualität vor Gericht : deviante geschlechtliche Praktiken und deren Verfolgung vom 14. bis zum 19. Jahrhundert. Wien : Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2019, s. 50-61.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.Lysý, M.: Moravania, Mojmírovci a Franská ríša štúdie k etnogenéze, politickým inštitúciám a ústavnému zriadeniu na území Slovenska vo včasnom stredoveku. Bratislava : Atticum, 2014. 373 s. ISBN 978-80-971381-4-1. Ohlasy: [o3] 2018 Schneiderová, A. - Jáger, R. In: Journal of modern science, č. 3/38, 2018 ; s. 304 [o5] 2015 Alimov, D. Je. In: Studia Slavica et Balcanica Petropolitana, č. 1, 2015 ; s. 223-242; [o1] 2017 - Mesiarkin, A. - In: Studia Slavica et Balcanica Petropolitana, č. 1, 2017; s. 5 ; ESCI ; SCOPUS [o1] 2015 Macháček, J., In: Archeologické rozhledy, roč. 67, č. 3, 2015 ; s. 490 ; AHCI [o3] 2015 Alimov, D., In: Istoričeskij format, č. 4, 2015 ; s. 250, 266; [o5] 2015 - Wihoda, M.: In: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, č. 1, 2015 ; s. 325-326 [o2] 2017 König, T., In: Muzeológia a kultúrne dedičstvo, roč. 5, č. 2, 2017 ; s. 18, 21 ; AHCI [o3] 2016 - Alimov, D. - In: Etnogenez Chorvatov: formirovanije chorvatskoj etnopolitičeskoj obššnosti v VII-IX vv. Sankt-Peterburg : Nestor-Istorija, 2016 ; S. 363 [o3] 2016 Zupka, D. In: Ritual and symbolic communication in medieval Hungary under the Árpád dynasty (1000-1301). Leiden: Brill, 2016 ; s. 61; [o3] 2016 Kalhous, D. In: Historia Slavorum Occidentis, č. 2, 2016; s. 63, 69, 71;
2.Politika českého kniežaťa Břetislava I. (1035-1055). In: Historický časopis, 2004, roč. 52, č. 3, s. 451-468. Ohlasy: [o4] 2004 Steinhübel, J. In: Nitrianske kniežatstvo. Bratislava: Veda, 2004; S. 532; [o3] 2010 Wihoda, M. In: Morava v době knížecí 906-1197. Praha: Lidové noviny, 2010; s. 327 [o3] 2010 Steinhübel, J. - In: Proměna středovýchodní Evropy raného a vrcholného středověku . - Brno: Matice moravská, 2010; s. 94 [o3] 2010 Steinhübel, J. In: Kapitoly z najstarších českých dejín 531-1004. Krakow: Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2011 ; s. 141; [o4] 2012 - Bartík, J. - Bazovský, I. - Čambal, R. - Farkaš, Z. - Hajnalová, M. - Hanuš, M. - Harmadyová, K. - Holec, P. - Hulínek, D. a KOL. In: Dejiny Bratislavy 1, od počiatkov do prelomu 12. a 13. storočia . Bratislava : Slovart, 2012; s. 554 [o3] 2012 - Wihoda, M. In: Mezi raným a vrcholným středověkem . - Brno : Archeologický ústav AV ČR, 2012 ; S. 423, 424, 426 [o4] 2014 - Razim, Jakub - In: 2. česko-slovenské stretnutie doktorandov a postdoktorandov v obore právnych dejín a rímskeho práva . - Bratislava : Atticum, 2014 ; S. 177 [o4] 2016 - Steinhübel, Ján - In: Nitrianske kniežatstvo . - Budmerice: Rak, 2016 ; S. 402, 552 [o1] 2016 - Balcárková, Adéla - Kalhous, David - In: Památky archeologické, vol. 107, 2016 ; s. 177 ; AHCI ; SCOPUS
3.Husitské vpády do Uhorska v rokoch 1428-1431. In Historický časopis, 2007, roč. 55, č. 3, s. 411-432. Ohlasy: [o4] 2010 - Dvořáková, Daniela - In: Rytier a jeho kráľ . - Veda : Bratislava, 2010 ; S. 522 [o3] 2009 - Čornej, Petr - In: Studia Mediaevalia Bohemica, č. 1, 2009 ; s. 46 [o3] 2009 - Randin, A. V. - In: Zapad-Vostok, č. 2, 2009 ; s. 24 [o3] 2011 - Papajík, David - In: Jan Čapek ze Sán . - České Budějovice : Bohumír Němec - Veduta, 2011 ; S. 328 [o3] 2011 - Čornej, Petr - In: Světla a stíny husitství . - Praha : Nakladatelství lidové noviny, 2011 ; S. 306 [o4] 2011 - Bartl, Július - In: Vinicola Carpathensis . - Bratislava : Stimul, 2011 ; S. 311 [o3] 2014 - Ducháček, Milan - In: Václav Chaloupecký : Hledání československých dějin . - Praha : Karolinum, 2014 ; S. 471 [o3] 2014 - Bartlová, Milena - Biederman, Jan - Bobková, Lenka - Borovský, Tomáš - Boubín, Jaroslav - Cermanová, Pavlína - Čapský, Martin - Čechura, Martin - Čornej, Petr - Elbel, Petr - Halama, Ota - Hlávková, Lenka - Hrdina, Jan - Kalous, Antonín - Musílek, Martin - Nodl, Martin - Novotný, Robert - Soukup, Pavel - Svátek, Jaroslav - Vlhová-Wörner, Hana - Zilynska, Blanka - In: Husitské století . - Praha : Lidové noviny, 2014 ; S. 730 [o4] 2016 - Jurok, Jiří - In: Husiti a bratríci na Slovensku . - Červený Kláštor : Múzeum Červený Kláštor, 2016 ; S. 40 [o4] 2016 - Segeš, Vladimír - In: Husiti a bratríci na Slovensku . - Červený Kláštor : Múzeum Červený Kláštor, 2016 ; S. 18
4.Vpády husitov a ich posádky v Uhorsku v rokoch 1432-1435. In: Historický časopis, 2007, roč. 55, č. 4, s. 633-657. Ohlasy: [o4] 2010 - Dvořáková, Daniela - In: Rytier a jeho kráľ . - Veda : Bratislava, 2010 ; S. 522 [o3] 2011 - Papajík, David - In: Jan Čapek ze Sán . - České Budějovice : Bohumír Němec - Veduta, 2011 ; S. 328 [o4] 2011 - Bartl, Július - In: Vinicola Carpathensis . - Bratislava : Stimul, 2011 ; S. 309 [o3] 2012 - Papajík, David - In: International Journal of Humanities and Social Science, vol. 2, no. 4, 2012 ; s. 125 [o3] 2013 - Tóth, Norbert - In: Művészettörténeti értesítő, roč. 62, č. 1, 2013 ; s. 117 [o3] 2014 - Ducháček, Milan - In: Václav Chaloupecký : Hledání československých dějin . - Praha : Karolinum, 2014 ; S. 471 [o4] 2014 - Ďurčo, Marek - In: Konštantínove listy, roč. 7, 2014 ; s. 47 [o3] 2014 - Bartlová, Milena - Biederman, Jan - Bobková, Lenka - Borovský, Tomáš - Boubín, Jaroslav - Cermanová, Pavlína - Čapský, Martin - Čechura, Martin - Čornej, Petr - Elbel, Petr - Halama, Ota - Hlávková, Lenka - Hrdina, Jan - Kalous, Antonín - Musílek, Martin - Nodl, Martin - Novotný, Robert - Soukup, Pavel - Svátek, Jaroslav - Vlhová-Wörner, Hana - Zilynská, Blanka - In: Husitské století . - Praha : Lidové noviny, 2014 ; S. 730 [o4] 2016 - Jurok, Jiří - In: Husiti a bratríci na Slovensku . - Červený Kláštor : Múzeum Červený Kláštor, 2016 ; S. 43 [o4] 2016 - Lopatková, Zuzana - Koltaiová, Andrea - In: Husiti a bratríci na Slovensku . - Červený Kláštor : Múzeum Červený Kláštor, 2016 ; S. 15
5.Druhostupňové kniežatá na Morave v 9. storočí. In Byzantinoslovaca 5 : zborník k životnému jubileu Tatiany Štefanovičovej. Bratislava : Byzantologický seminár Alexandra Avenaria, 2014, s. 123-127. Ohlasy: [o4] 2015 - Gábriš, Tomáš - Jáger, Róbert - In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 34, č. 1, 2015 ; s. 55 [o4] 2016 - Gábriš, Tomáš - Jáger, Róbert - In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 35, č. 1, 2016 ; s. 78 o4] 2016 - Steinhübel, Ján - In: Nitrianske kniežatstvo . - Budmerice : Rak, 2016 ; S. 334, 552 [o4] 2016 - Gábriš, Tomáš - Jáger, Róbert - In: Najstaršie právo na Slovensku? : pokus o rekonštrukciu predcyrilometodského normatívneho systému . - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016 ; s. 155
VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.

Projekt VEGA 1/0406/20 "Hľadanie a nachádzanie práva podľa Varadínskeho registra", (doba riešenia 2019 - 2022)

2.

Projekt VEGA 1/0427/14, Diplomacia a riešenie konfliktov v stredoveku (7. – 14. storočie), (doba riešenia 2014 – 2018)

3.Projekt VEGA 1/0006/18, „Imago episcopi – moc biskupa a jej prezentácia v stredoveku“ (doba riešenia od r. 2018)
4.Projekt KEGA 066UK-4/2018, „Zavádzanie porovnávacej právovedy do výučby“, člen riešiteľského kolektívu
5.

Projekt APVV-18-0199, "Nové výzvy v oblasti vecných práv na Slovensku", Hlavný riešiteľ

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Masarykova univerzita, Právnická fakulta Brno, Česká republika 6. 5. – 19. 5. 2013 Pobyt hradený z grantových prostriedkov

IX. - Iné relevantné skutočnosti