DOKUMENT
Meno a priezvisko
JUDr. Zuzana Macková, PhD.
Typ dokumentu:
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy:
Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy:
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty:
Právnická fakulta
Sídlo fakulty:
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 313, 81000 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Macková
I.2 - Meno
Zuzana
I.3 - Tituly
JUDr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1966
I.5 - Názov pracoviska
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
I.6 - Adresa pracoviska
Šafárikovo nám. č.6, P. O. BOX 313, 810 00 Bratislava 1
I.7 - Pracovné zaradenie
odborný asistent
I.8 - E-mailová adresa
zuzana.mackova@flaw.uniba.sk
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Pracovné právo

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
1984 - 1988
II.c - Odbor a program
Právo
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
1995 - 2001
II.c - Odbor a program
pracovné právo
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
odborný asistent Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 01.06.1995 - 30.09.2022
samostatný referent - špecialista - vymáhanie pohľadávok Sociálna poisťovňa - Ústredie, Bratislava 01.04.1995 - 15.05.1995
referent - špecialista - odbor sociálnej legislatívy Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Bratislava 01.08.1993 - 31.03.1995
referent (právnik) v odbore nemocenského poistenia Slovenská správa sociálneho zabezpečenia (od 01.01.1993 - Národná poisťovňa) 01.02.1991 - 31.07.1993
redaktorka v právnickej redakcii Vydavateľstvo Obzor, Bratislava 01.10.1988 - 30.11.1990
odborná asistentka - študijný odbor - sociálna práca Vysoká škola v Sládkovičove, Fakulta sociálnych štúdií od 01.01.2007 do 01.03.2010 (dohoda o pracovnej činnosti)
odborná asistentka - katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave od 01.02.2000 do 31.01.2004 (pracovný pomer na kratší pracovný čas)
odborná asistentka Trnavská univerzita, Fakulta sociálnej práce od 01.09.2001 do 31.01.2002 (pracovný pomer na kratší pracovný čas)
odborná asistentka - pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia Univerzita Komenského - Fakulta manažmentu od 01.02.1998 do 30.06.2001 (pracovný pomer na kratší pracovný čas)
právnička odborový zväz textil, odev, koža a odborový zväz kultúry 01.01.1998 do 31.12.2000 (pracovný pomer na kratší pracovný čas)

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
celoživotné vzdelávanie, odbor "Štát a právo", skúška z pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 1993 - 1995

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Sociálna politika bPRV17 - 1127/17, bPRVx17 - 1127/17 bakalársky, prvý právo
Právo sociálneho zabezpečenia bPRV17 - 1075/17, bPRVx17 - 1075/17 bakalársky, prvý právo
Aplikované správe právo a právo sociálneho zabezpečenia mPRV17 - 900/17, mPRVx17 - 900/17 magisterský, druhý právo
Pracovné právo 1 bPRV17 - 1073/17, bPRVx17 - 1073/17 bakalársky, prvý právo
Klinika sociálneho práva mPRV17 - 99, magisterský, druhý právo
Právo sociálneho zabezpečenia 1 PRV3 - 301/00 bakalársky, prvý právo
Právo sociálneho zabezpečenia 2 PRV - 331/00, PRV3 - 311, PRVx - 331 bakalársky, prvý právo
Klinika sociálneho práva PRV-535/00 bakalársky, prvý právo
Základy pracovného práva (Pracovné právo 1) PRV - 117/00 bakalársky, prvý právo
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
13
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
3
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
123
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
143
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
2

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
1335
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
116
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
219
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
81
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
5
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
4
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
65
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
13
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.

Macková, Zuzana [UKOPAPR]: Princíp solidarity v práve sociálneho zabezpečenia Slovenskej republiky. - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 2001. - 144 s. - (Studia Iuridica Bratislavensia ; Nr. 21)

ISBN 80-7160-141-1

Ohlasy (22):

[o6] 2001 Thurzová, Marta: Justičná revue, roč. 53, 2001, č. 8-9, s. 981-982

[o6] 2001 Thurzová, Marta: Policajná teória a prax, roč. 9, 2001, č. 3, s. 93-94

[o6] 2001 Thurzová Marta: Právny obzor, roč. 84, 2001, č. 5, s. 462-463

[o4] 2003 Rievajová, Eva - Wolfová, Darina - Sika, Peter: Sociálne zabezpečenie. Bratislava : Ekonóm, 2003, S. 10, 180

[o4] 2007 Barinková, Milena: Sociálna ochrana zamestnancov so zodpovednosťou za rodinu. Košice : Univerzity P. J. Šafárika, 2007, S. 161, 175

[o3] 2008 Gábriš, Tomáš: Politika, právo, ekonomika a společnost - současnost a vize do roku 2025. Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2008, S. 96

[o4] 2008 Lacko, M.: Moderné trendy sociálneho zabezpečenia. Bratislava : SAP, 2008, S. 127

[o4] 2010 Barinková, Milena - Žofčínová, Vladimíra: Dni sociálnej práce a Interra 8. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2010, S. 130, 131

[o4] 2011 Lacko, Miloš: Hmotné zabezpečenie v starobe. Bratislava : Sprint, 2011, S. 44

[o3] 2011 Barinková, Milena - Žofčínová, Vladimíra: Časopis pro právní vědu a praxi, roč. 29, č. 1, 2011, s. 48, 49, 50

[o3] 2012 Barancová, Helena - Barinková, Milena - Gregorová, Zděnka - Tkáč, Vojtech - Galvas, Milan - Hůrka, Petr - Lacko, Miloš - Križan, Viktor: Základné práva a slobody v pracovnom práve. Plzeň : Aleš Čeněk, 2012, S. 298

[o3] 2013 Barinková, Milena - Žofčinová, Vladimíra: Ius et administratio, roč. [10], č. 2, 2013, s. 9

[o3] 2013 Masár, Dušan: Aspekty udržitelného rozvoje (v programovacím období 2007-2013 a perspektivy rozvoje 2014-2020). České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2013, S. 67

[o4] 2013 Kropaj, Marián: Právnofilozofické východiská práva duševného vlastníctva. Bratislava : VEDA, 2013, S. 55

[o3] 2015 Krippel, Mikuláš: Realizácia práva na hmotné zabezpečenie pri dlhodobej nespôsobilosti na prácu (invalidný dôchodok). Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku, [2015], S. 218

[o4] 2016 Žofčinová, Vladimíra: Justičná revue, roč. 68, č. 12, 2016, s. 1369

[o4] 2017 Polonský, Dušan - Plachá, Jana: Sociálne poistenie v systéme sociálneho zabezpečenia na Slovensku od roku 1990 po súčasnosť. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta sociálnych vied, 2017, S. 159 [CD-ROM]

[o3] 2016 Olšovská, Andrea: The right to social security in the constitutions of the world: broadening the moral and legal space for social justice. Geneva : International labour organization, 2016, S. 229

[o4] 2019 Turčan, Martin: Trezorové filmy - interdisciplinárny pohľad. Bratislava : Právnická fakulta UK, 2019, S. 68

[o4] 2021 Capíková, Silvia Nováková, Mária: Telemedicína a poskytovanie zdravotnej starostlivosti z perspektívy pracovného práva. In: Zamestnanec v digitálnom prostredí [elektronický dokument]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika vKošiciach, 2021, S. 82 [online]

[o3] 2021 Turčan, Martin: Ľudské práva v kontexte kresťanskej teológie dnes. Praha : Advent-Orion, 2021, S. 66

[o4] 2021 Žofčinová, Vladimíra: Kompetencie územnej samosprávy v sociálnoprávnej oblasti. In: Obecné zriadenie interpretácia kompetencií [elektronický dokument]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, S. 59, 61 [online]

2.

Macková, Zuzana [UKOPAPR]: Sociálne zabezpečenie : (základy práva sociálneho zabezpečenia). - Bratislava : Prosperity, 1999. - 161 s.

ISBN 80-968219-1-1

Ohlasy (7):

[o4] 2007 Medveď, Jozef - Nemec, Juraj a kolektív: Základy verejných financií. Bratislava : Sprint, 2007, S. 264

[o4] 2009 Demek, Peter: Európska dimenzia podnikovej sociálnej zodpovednosti a jej vplyv na reguláciu pracovnoprávnych vzťahov. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2009, S. 311

[o4] 2009 Demek, P. - Janičová, E.: Pluralizmus moci a práva. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2009, S. 187

[o3] 2011 Lacko, Miloš: Ústavné právo 20 rokov po páde komunizmu. Plzeň : Aleš Čeněk, 2011, S. 172

[o4] 2011 Lacko, Miloš: Hmotné zabezpečenie v starobe. Bratislava : Sprint , 2011, S. 21

[o4] 2012 Demek, Peter: Priority sociálneho zabezpečenia. Bratislava : Slovak Academic Press, 2012, S. 138

[o4] 2012 Koscurová, Zoja: Priority sociálneho zabezpečenia. Bratislava : Slovak Academic Press, 2012, S. 190

 
3.

Macková, Zuzana [UKOPAPR] (74%) - Freund, Miroslav (17%) - Janičová, Eva (9%): Základy práva sociálneho zabezpečenia. - Bratislava : Prosperity, 2001. - 299 s.

ISBN 80-968219-3-8

Ohlasy (19):

[o4] 2003 Rievajová, Eva - Wolfová, Darina - Sika, Peter: Sociálne zabezpečenie. Bratislava : Ekonóm, 2003, S. 86, 180

[o4] 2007 Barinková, Milena: Právny obzor, roč. 90, 2007, č. 1, s. 25, 29

[o4] 2007 Barinková, Milena: Sociálna ochrana zamestnancov so zodpovednosťou za rodinu. Košice : Univerzity P. J. Šafárika, 2007, S. 14, 28, 153, 175

[o4] 2009 Barinková, Milena -- Žofčinová, Vladimíra: Občan a verejná správa. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2009, S. 85

[o4] 2008 Lacko, M.: Moderné trendy sociálneho zabezpečenia. Bratislava : SAP, 2008, S: 127

[o4] 2008 Stanek, Vojtech - Dudová, Iveta - Husáková, Mária - Laluha, Ivan - Kvapilová, Erika - Macková, Eva - Ošková, Silvia - Pechová, Michaela - Pongráczová, Eva - Rievajová, Eva - Staněk, Peter: Sociálna politika. Bratislava : Sprint ,2008, S. 203

[o4] 2011 Lacko, Miloš: Právny obzor, roč. 94, č. 1, 2011, s. 88

[o4] 2011 Lacko, Miloš: Hmotné zabezpečenie v starobe. Bratislava : Sprint , 2011, S. 109

[o4] 2011 Lacko, Miloš: Sociálne riziká a základné ľudské práva - výzvy pre pracovné právo 21. storočia. Trnava : Trnavská univerzita, 2011, S. 153

[o2] 2006 Rievajová, Eva - Pastoraková, Erika: Sociologia, roč. 38, č. 5, 2006, s. 471 - SSCI

[o4] 2011 Lacko, Miloš: Acta Iuris Laboris. Novela Zákonníka práce s účinnosťou od 1.9.2011. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2011, S. 164

[o4] 2011 Demek, Peter: Rizikové súvislosti chudoby a rodiny v súčasnej slovenskej spoločnosti [elektronický zdroj]. Ružomberok : Verbum, 2011, S. 43 [online]

[o4] 2013 Lacko, Miloš: Ochranná funkcia sociálneho zabezpečenia. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2013, S. 17, 58, 99, 167

[o3] 2014 Lacko, Miloš: Osoby so zdravotným postihnutím v práve Slovenskej republiky a Českej republiky. Plzeň : Aleš Čeněk, 2014, S. 116

[o4] 2014 Tináková, Eva: Projustice [elektronický zdroj], roč. 3, 27. október, 2014, nestr. [s. 12] [online]

[o3] 2015 Lacko, Miloš: Sociálnopoisťovacie právne vzťahy. Praha : Leges, 2015, S. 84

[o3] 2015 Lacko, Miloš: Verejná správa. Základné práva a slobody. Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku, 2015, S. 279

[o4] 2012 Gejdošová, Zuzana: Sociálne zabezpečenie v systéme verejnej správy na Slovensku. Ružomberok : Verbum, 2012, S. 204

[o4] 2017 Polonský, Dušan - Plachá, Jana: Sociálne poistenie v systéme sociálneho zabezpečenia na Slovensku od roku 1990 po súčasnosť. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta sociálnych vied, 2017, S. 159 [CD-ROM]


 


4.

Matlák, Ján [UKOPAPR] (50,2%) - Macková, Zuzana [UKOPAPR] (39,7%) - Hrvolová, Mária (10,1%): Právo sociálneho zabezpečenia v Slovenskej republike. - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 2001. - 355 s. - (UčebnicePrávnickej fakulty)

ISBN 80-7160-138-1

Ohlasy (7):

[o2] 2001 Radičová, Iveta: Sociológia, roč. 33, 2001, č. 5, s. 456 - SSCI

[o4] 2003 Radičová, Iveta: Sociálna ochrana na Slovensku. Bratislava : Nadácia S.P.A.C.E., 2003, S. ii

[o4] 2004 Kubíček, Pavol: Základy teórie práva : (Vybrané problémy). Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2004, S. 25

[o4] 2005 Matláková, Silvia: Súkromné a verejné právo súčasnosti. Trnava : Právnická fakulta Trnavskej univerzity, 2005, S. 682

[o4] 2007 Kubíček, Pavol - Mamojka, Mojmír - Patakyová, Mária: Obchodné právo. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2007, S. 32

[o4] 2013 Lacko, Miloš: Ochranná funkcia sociálneho zabezpečenia. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2013, S. 164

[o4] 2014 Kuril, Jozef - Cibák, Ľuboš - Kuril, Michal - Minčič, Vladimír - Treľová, Silvia - Hamuľák, Juraj: Pracovné právo. Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy, 2014, S. 147

 


 
 


 


 


 
 

5.

CB05 Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Právo sociálneho zabezpečenia : osobitná časť - štátne sociálne dávky s príkladmi. - 1. vyd. - Šamorín : Heuréka, 2008. - 144 s.

ISBN 978-80-89122-52-3

6.

Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Právo sociálneho zabezpečenia : všeobecná časť. - 1. vyd. - Šamorín : Heuréka, 2009. - 161 s.

ISBN 978-80-89122-53-0

Ohlasy (22):

[o4] 2010 Gábriš, Tomáš: Právny obzor, Roč. 93 č. 2, 2010, s. 102

[o4] 2009 Čambáliková, Monika: Sociálny štát: občianstvo, práva, začlenenie. Sládkovičovo : Vysoká škola v Sládkovičove, 2009, S. 75

[o4] 2011 Lacko, Miloš: Hmotné zabezpečenie v starobe. Bratislava : Sprint , 2011, S. 24,32,39

[o4] 2011 Lacko, Miloš: Sociálne riziká a základné ľudské práva - výzvy pre pracovné právo 21. storočia. Trnava : Trnavská univerzita, 2011, S. 151

[o4] 2012 Lacko, Miloš: Priority sociálneho zabezpečenia. Bratislava : Slovak Academic Press, 2012, S. 46

[o4] 2011 Hamuľák, Juraj: Trendy vývoja v súkromnom práve v podmienkach európskej integrácie: sekcia občianske právo, slovenská časť. Liberalizácia právnej regulácie pracovných vzťahov v podmienkach globalizácie: sekcia pracovné právo,slovenská časť. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta 2011, S. 142

[o4] 2012 Jáger, Róbert: Notitiae Novae Facultatis Iuridicae. Banská Bystrica : Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2012, S. 141

[o4] 2013 Jáger, Róbert - Janigová, Emília: Vývoj právnej úpravy poskytovania sociálnej pomoci na území Slovenska (od najstarších čias do roku 1939). Banská Bystrica : Právnická fakulta UMB, 2013, S. 143, 144

[o3] 2013 Masár, Dušan: Aspekty udržitelného rozvoje (v programovacím období 2007-2013 a perspektivy rozvoje 2014-2020). České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2013, S. 72

[o4] 2013 Lacko, Miloš: Ochranná funkcia sociálneho zabezpečenia. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2013, S. 12, 13, 160, 168

[o4] 2014 Nováková, Maria: Kolektívne vyjednávanie v Ruskej federácii. In: Pracovné a sociálne zákonodarstvo z hľadiska aktuálnych legislatívnych zmien. Bratislava : Merkury, 2014, S. 155

[o4] 2014 Nováková, Maria: Sociálne partnerstvo v Ruskej federácii. In: Pracovné a sociálne zákonodarstvo z hľadiska aktuálnych legislatívnych zmien. Bratislava : Merkury, 2014, S. 178

[o4] 2015 Lacko, Miloš: Pracovnoprávne elementy výkonu (závislej) práce: kritika a deformácia práva [elektronický zdroj]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2015, S. 76 [CD-ROM]

[o3] 2015 Lacko, Miloš: Sociálnopoisťovacie právne vzťahy. Praha : Leges, 2015, S. 24, 28, 173

[o3] 2016 Krajčovič, Michal: Dny práva 2015 - Days of law 2015 : Rovnost v právu [elektronický zdroj]. Brno : Masarykova univerzita, 2016, S. 93 [online]

[o4] 2016 Jáger, Róbert: Social and legal interaction. Banská Bystrica : Belianum, 2016, S. 108

[o4] 2016 Jáger, Róbert: Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Beli Neosolii, roč. 20. Banská Bystrica : Belianum, 2016, S. 160

[o4] 2017 Polonský, Dušan - Plachá, Jana: Sociálne poistenie v systéme sociálneho zabezpečenia na Slovensku od roku 1990 po súčasnosť. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta sociálnych vied, 2017, S. 100 [CD-ROM]

[o3] 2017 Lacko, Miloš: Pracovné právo v digitálnej dobe. Praha : Leges, 2017, S. 141

[o4] 2018 Čambáliková, Monika: Aktuálne výzvy pre sociálne zabezpečenie v 21. storočí. Bratislava : SAP - Slovak Academic Press, 2018, S. 22

[o3] 2019 Jáger, Róbert: Vznik Československej republiky a Slovensko. Praha : Leges, 2019, S. 145

[o4] 2021 Žofčinová, Vladimíra: Kompetencie územnej samosprávy v sociálnoprávnej oblasti. In: Obecné zriadenie interpretácia kompetencií [elektronický dokument]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, S. 54 [online]

7.

Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Právo sociálneho zabezpečenia : osobitná časť, poistný systém v Slovenskej republike s príkladmi. - 1. vyd. - Šamorín : Heuréka, 2012. - 413 s.

ISBN 978-80-89122-77-6

Ohlasy (17):

[o4] 2013 Balog, Boris - Drgoncová, Jana - Poláčková, Saskia - Potásch, Peter - Siman, Michael - Skorková, Veronika - Soukeníková, Denisa - Šmigová, Katarína - Štefanková, Zuzana - Tóthová, Marcela - Vlha, Martin - Záhora, Jozef: Základy práva. Bratislava : Eurokódex, 2013, S. 70

[o4] 2014 Nováková, Mária: Právna úprava pracovných vzťahov v Ruskej federácii. In: Pracovné a sociálne zákonodarstvo z hľadiska aktuálnych legislatívnych zmien. Bratislava : Merkury, 2014, S. 171

[o4] 2014 Nováková, Mária: Právna úprava pracovnej zmluvy v Ruskej federácii. In: Pracovné a sociálne zákonodarstvo z hľadiska aktuálnych legislatívnych zmien. Bratislava : Merkury, 2014, S. 164

[o3] 2014 Krippel, Mikuláš: Príklady zo sociálneho poistenia. Praha : Leges, 2014, S. 98, 188, 213, 224, 262

[o3] 2015 Krippel, Mikuláš: Realizácia práva na hmotné zabezpečenie pri dlhodobej nespôsobilosti na prácu (invalidný dôchodok). Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku, [2015], S. 68, 69, 70

[o4] 2016 Greguš, Jozef: Analýza vývojových trendov v systéme sociálneho zabezpečenia. Bratislava : SAP, 2016, S. 135

[o4] 2017 Martoš, Andrej: Nové trendy a výzvy sociálnej politiky v súčasnosti. Brno : Tribun EU, 2017, S. 336

[o4] 2017 Máťoš, Peter: Nové trendy a výzvy sociálnej politiky v súčasnosti. Brno : Tribun EU, 2017, S. 342, 344

[o4] 2017 Polonský, Dušan - Plachá, Jana: Sociálne poistenie v systéme sociálneho zabezpečenia na Slovensku od roku 1990 po súčasnosť. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta sociálnych vied, 2017, S. 159 [CD-ROM]

[o3] 2017 Vrabko, Marián - Šírová, Lucia - Mičíková, Sylvia: Selected issues of public economic law in theory, judicature and practice in the Czech Republic, Poland and Slovakia. Warszawa : C. H. Beck, 2017, S. 201

[o4] 2018 Kádek, Pavol: Sociálne lekárstvo. Bratislava : SAP, 2018, S. 183

[o4] 2019 Miháliková, Monika: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2019 [elektronický dokument]. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2019, S. 358 [online]

[o4] 2019 Freel, Lenka: Zdravotné právo : učebnica. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019, S. 86

[o4] 2019 Hamuľák, Juraj: Právne vzťahy pri zazbepečovaní práva na prácu. Služby zamestnanosti. In: Slovenské pracovné právo. Bratislava : Sprint 2, 2019, S. 211

[o4] 2019 Hamuľák, Juraj: Prekážky v práci. In: Slovenské pracovné právo. Bratislava : Sprint 2, 2019, S. 451

[o4] 2019 Hamuľák, Juraj - Dolobáč, Marcel: Zodpovednosť za škodu. In: Slovenské pracovné právo. Bratislava : Sprint 2, 2019, S. 535

[o4] 2020 Hamuľák, Juraj: "Pozitívna diskriminácia" a podpora zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím. In: Gloria et honor et pax omni operanti bonum (sláva, česť a pokoj čakajú každého, kto koná dobro) : Ab imo pectore pocta doc. JUDr.Jánovi Matlákovi, CSc. Bratislava : Právnická fakulta UK, 2020, S. 75

8.


Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Minimálne a maximálne limity dávok v sociálnom zabezpečení - základ sociálnych istôt (realizácie sociálnych práv)

Lit. 13 zázn.

In: Sociálne zabezpečenie - na rázcestí?. - Bratislava : SAP, 2014. - S. 96-118. - ISBN 978-80-8095-087-3

[Sociálne zabezpečenie - na rázcestí? : medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 16.-17.10.2014]

Ohlasy (5):

[o4] 2016 Čambáliková, Monika: Analýza vývojových trendov v systéme sociálneho zabezpečenia. Bratislava : SAP, 2016, S. 21

[o4] 2017 Srebalová, Mária - Vojtech, František: Nové trendy a výzvy sociálnej politiky v súčasnosti. Brno : Tribun EU, 2017, S. 433

[o4] 2017 Ľalík, Tomáš: Justičná revue, roč. 69, č. 3, 2017, s. 333

[o3] 2017 Ľalík, Tomáš: Handbook of human dignity in Europe [elektronický zdroj]. Cham : Springer international publishing, 2017, S. 8 [online]

[o3] 2019 Ľalík, Tomáš: Handbook of human dignity in Europe. Cham : Springer Nature, 2019, S. 815


9.


 


VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.

Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Právo sociálneho zabezpečenia : všeobecná časť. - 2. aktual. a preprac. vyd. - Šamorín : Heuréka, 2017. - 184 s. - (Učebnice)

ISBN 978-80-8173-048-1

 2.

Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Otázniky nad pracovnými spormi (v kontexte štátnej služby) [elektronický dokument]

Lit.: 11 zázn.

In: Bratislavské právnické fórum 2020 [elektronický dokument] : pracovnoprávne spory. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2020. - S. 101-113 [online]. - ISBN 978-80-7160-560-7

[Bratislavské právnické fórum 2020. Bratislava, 06.02.2020 - 07.02.2020]

URL: https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/BPF/2020/ZBORNI__K_BPF_PRACKO_2020_-_final.pdf

 


3.

Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Je právo (i medicína) v 21. storočí umením dobrého a spravodlivého? [elektronický dokument] = Is law (and medicine) in the 21st century ars boni et aequi?

UKOVO2020

Lit.: 50 zázn.

In: Acta Iuridica Medicinae [elektronický dokument]. - Roč. 1, č. 2-3 (2019), s. 56-81 [online]. - ISSN (print) 2644-5093

[Medicína a právo - minulosť, prítomnosť, budúcnosť - etické, právne a historické aspekty : medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 12.12.2019 - 13.12.2019]

URL: http://imedp.sk/wp-content/uploads/2020/12/Acta-Iuridica-Medicinae_2-3_2019-2.pdf

4.

Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a sociálna ochrana

Lit.: 17 zázn.

In: Opus laudat artificem : pocta prof. JUDr. Helene Barancovej, DrSc. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2019. - S. 406-431. - ISBN978-80-568-0192-5

[Práca je základným právom a pre človeka dobrom. Trnava, 20.04.2019]

 


5.

Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Aktuálne problémy sociálneho zabezpečenia - problémy hodnôt práva

Lit.: 34 zázn.

In: Aktuálne výzvy pre sociálne zabezpečenie v 21. storočí. - Bratislava : SAP - Slovak Academic Press, 2018. - S. 84-99. - ISBN 978-80-89607-72-3

[Aktuálne výzvy pre sociálne zabezpečenie v 21. storočí : medzinárodná vedecká konferencia. 11, Bratislava, 08.11.2018 - 09.11.2018]

 

6.

Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Kam smeruje sociálne zabezpečenie v Slovenskej republike a kde zostali hlavné princípy? (sloboda, rovnosť, sociálna spravodlivosť a sociálna solidarita)

Lit. 8 zázn.

In: Analýza vývojových trendov v systéme sociálneho zabezpečenia. - Bratislava : SAP, 2016. - S. 36-53. - ISBN 978-80-89607-50-1

[Analýza vývojových trendov v systéme sociálneho zabezpečenia : medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 24.-25.11.2016]

Ohlasy (3):

[o4] 2018 Čambáliková, Monika: Aktuálne výzvy pre sociálne zabezpečenie v 21. storočí. Bratislava : SAP - Slovak Academic Press, 2018, S. 32

[o4] 2018 Matlák, Ján: Aktuálne výzvy pre sociálne zabezpečenie v 21. storočí. Bratislava : SAP - Slovak Academic Press, 2018, S. 112

[o4] 2020 Matlák, Ján Treľová, Silvia: Sociálne poistenie študenta z hľadiska zmluvnej voľnosti. In: Zmluvná autonómia v súkromnom / pracovnom práve [elektronický dokument]. Bratislava: Wolters Kluwer SR, 2020, S. 84 [online]

 


7.

Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Pracovnoprávne vzťahy v 21. storočí = Labour relations in the 21st century

Lit. 8 zázn.

In: Súčasný stav a nové úlohy pracovného práva. - Praha : Leges, 2016. - S. 139-154. - ISBN 978-80-7502-177-9

Edícia: Teoretik

[Trnavské právnické dni : Nová Európa výzvy a očakávania : medzinárodná vedecká konferencia. 3., Trnava, 22.-23.9.2016]

 

  


 


 

8.

Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Sociálna ochrana v Slovenskej republike v prvej dekáde 21. storočia

Lit. 21 zázn.

In: Posolstvo Jána Pavla 2. 2016 : "Súčasné výzvy a trendy v..." [elektronický zdroj]. - Ružomberok : Verbum, 2016. - S. 1199-1210 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-561-0369-2

[Posolstvo Jána Pavla 2. : Súčasné výzvy a trendy... : medzinárodná vedecká konferencia. 9., Poprad, 21.-22.4.2016]

 

9.

Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Právo na (ne)primerané hmotné zabezpečenie ako základ (ne)ľudsky dôstojného života

Lit. 32 zázn.

In: Bratislavské právnické fórum 2016: Realizácia a ochrana sociálnych práv v 21. storočí - pozitívny záväzok štátu [elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2016. - S. 35-59 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-7160-433-4

Edícia: Sympóziá, kolokviá, konferencie

[Bratislavské právnické fórum 2016 : Realizácia a ochrana sociálnych práv v 21. storočí - pozitívny záväzok štátu : medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-22.10.2016]

10.

Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Sociálna ochrana v Slovenskej republike z hľadiska Ústavy Slovenskej republiky [elektronický dokument]

Lit.: 19 zázn.

In: Bratislavské právnické fórum 2018 [elektronický dokument] : ústavné princípy a realizácia práva na prácu. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2018. - S. 36-50 [online]. - ISBN 978-80-7160-477-8

Edícia: (Sympóziá, kolokviá, konferencie ; )

[Bratislavské právnické fórum 2018. Bratislava, 22.02.2018 - 23.02.2018]

URL: https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Konferencie_a_podujatia/bpf_2018_new/Zbornik_BPF2018_sekcia_4.pdf

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.

Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Inštitút (zaručenej) minimálnej mzdy - prežitok alebo nevyhnutnosť 3. tisícročia?

Recenzované

In: Pracovní právo 2008 - zákonník práce po nálezu Ústavního soudu [elektronický zdroj]. - Brno : Masarykova univerzita, 2008. - S. 88-102 [online]. - ISBN 978-80-210-4770-9

Edícia: Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No. 341

[Pracovní právo 2008. Medzinárodná konferencia. Třešť, 1.-3.10.2008]

URL: http://www.law.muni.cz/edicni/Pracovni_pravo2008/files/uvod.html

Ohlasy (3):

[o1] 2019 Žofčinová, Vladimíra - Hrabovská, Zuzana: Public administration issues, č. 5 (special issue 1), 2019, s. 118 - ESCI ; SCOPUS

[o1] 2018 Žofčinová, Vladimíra - Horváthová, Zuzana - Čajková, Andrea: Social sciences [elektronický dokument] : open access journal, roč. 7, č. 11, 2018, s. 12 [online] - SCOPUS

[o1] 2019 Žofčinová, Vladimíra - Hrabovská, Zuzana: Problems of unemployment through the employment policy in the labour market : the case of the Slovak republic and the Czech republic. In: Voprosy gosudarstvennogo i munitsipalnogo upravleniya- public administration issues, č. 5, špec. č. 1, 2019, s. 103-119 - ESCI

 

2.

Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Kam smeruje sociálne zabezpečenie v Slovenskej republike a kde zostali hlavné princípy? (sloboda, rovnosť, sociálna spravodlivosť a sociálna solidarita)

Lit. 8 zázn.

In: Analýza vývojových trendov v systéme sociálneho zabezpečenia. - Bratislava : SAP, 2016. - S. 36-53. - ISBN 978-80-89607-50-1

[Analýza vývojových trendov v systéme sociálneho zabezpečenia : medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 24.-25.11.2016]

Ohlasy (3):

[o4] 2018 Čambáliková, Monika: Aktuálne výzvy pre sociálne zabezpečenie v 21. storočí. Bratislava : SAP - Slovak Academic Press, 2018, S. 32

[o4] 2018 Matlák, Ján: Aktuálne výzvy pre sociálne zabezpečenie v 21. storočí. Bratislava : SAP - Slovak Academic Press, 2018, S. 112

[o4] 2020 Matlák, Ján Treľová, Silvia: Sociálne poistenie študenta z hľadiska zmluvnej voľnosti. In: Zmluvná autonómia v súkromnom / pracovnom práve [elektronický dokument]. Bratislava: Wolters Kluwer SR, 2020, S. 84 [online]

3.

Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Minimálne a maximálne limity dávok v sociálnom zabezpečení - základ sociálnych istôt (realizácie sociálnych práv)

Lit. 13 zázn.

In: Sociálne zabezpečenie - na rázcestí?. - Bratislava : SAP, 2014. - S. 96-118. - ISBN 978-80-8095-087-3

[Sociálne zabezpečenie - na rázcestí? : medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 16.-17.10.2014]

Ohlasy (5):

[o4] 2016 Čambáliková, Monika: Analýza vývojových trendov v systéme sociálneho zabezpečenia. Bratislava : SAP, 2016, S. 21

[o4] 2017 Srebalová, Mária - Vojtech, František: Nové trendy a výzvy sociálnej politiky v súčasnosti. Brno : Tribun EU, 2017, S. 433

[o4] 2017 Ľalík, Tomáš: Justičná revue, roč. 69, č. 3, 2017, s. 333

[o3] 2017 Ľalík, Tomáš: Handbook of human dignity in Europe [elektronický zdroj]. Cham : Springer international publishing, 2017, S. 8 [online]

[o1] 2019 Ľalík, Tomáš: Human dignity in Slovakia. In: Handbook of human dignity in Europe. Cham : Springer Nature, 2019, S. 806 - SCOPUS

 

4.

Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Funkcie mzdy a história minimálnej mzdy [elektronický zdroj]

In: Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Roč. 19, č. 2-3 (2014), s. [7-11] [online]. - ISSN 1335-1508

Ohlasy (1):

[o2] 2017 Ölvecká, Viera - Klieštik, Tomáš: Globalization and the influence of wage politics on employment. In: Globalization and its socio-economic consequences, pts. 1-6. Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2017, S. 1819-1826 - CPCI-SSH

5.

Macková, Zuzana [UKOPAPR]: Princíp solidarity v práve sociálneho zabezpečenia Slovenskej republiky. - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 2001. - 144 s. - (Studia Iuridica Bratislavensia ; Nr. 21)

ISBN 80-7160-141-1

Ohlasy (7):

[o4] 2016 Žofčinová, Vladimíra: Justičná revue, roč. 68, č. 12, 2016, s. 1369

[o4] 2017 Polonský, Dušan - Plachá, Jana: Sociálne poistenie v systéme sociálneho zabezpečenia na Slovensku od roku 1990 po súčasnosť. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta sociálnych vied, 2017, S. 159 [CD-ROM]

[o3] 2016 Olšovská, Andrea: The right to social security in the constitutions of the world: broadening the moral and legal space for social justice. Geneva : International labour organization, 2016, S. 229

[o4] 2019 Turčan, Martin: Trezorové filmy - interdisciplinárny pohľad. Bratislava : Právnická fakulta UK, 2019, S. 68

[o4] 2021 Capíková, Silvia Nováková, Mária: Telemedicína a poskytovanie zdravotnej starostlivosti z perspektívy pracovného práva. In: Zamestnanec v digitálnom prostredí [elektronický dokument]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika vKošiciach, 2021, S. 82 [online]

[o3] 2021 Turčan, Martin: Ľudské práva v kontexte kresťanskej teológie dnes. Praha : Advent-Orion, 2021, S. 66

[o4] 2021 Žofčinová, Vladimíra: Kompetencie územnej samosprávy v sociálnoprávnej oblasti. In: Obecné zriadenie interpretácia kompetencií [elektronický dokument]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, S. 59, 61 [online]


6.

Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Právo sociálneho zabezpečenia : všeobecná časť. - 1. vyd. - Šamorín : Heuréka, 2009. - 161 s.

ISBN 978-80-89122-53-0

Ohlasy (8):

[o3] 2016 Krajčovič, Michal: Dny práva 2015 - Days of law 2015 : Rovnost v právu [elektronický zdroj]. Brno : Masarykova univerzita, 2016, S. 93 [online]

[o4] 2016 Jáger, Róbert: Social and legal interaction. Banská Bystrica : Belianum, 2016, S. 108

[o4] 2016 Jáger, Róbert: Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Beli Neosolii, roč. 20. Banská Bystrica : Belianum, 2016, S. 160

[o4] 2017 Polonský, Dušan - Plachá, Jana: Sociálne poistenie v systéme sociálneho zabezpečenia na Slovensku od roku 1990 po súčasnosť. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta sociálnych vied, 2017, S. 100 [CD-ROM]

[o3] 2017 Lacko, Miloš: Pracovné právo v digitálnej dobe. Praha : Leges, 2017, S. 141

[o4] 2018 Čambáliková, Monika: Aktuálne výzvy pre sociálne zabezpečenie v 21. storočí. Bratislava : SAP - Slovak Academic Press, 2018, S. 22

[o3] 2019 Jáger, Róbert: Vznik Československej republiky a Slovensko. Praha : Leges, 2019, S. 145

[o4] 2021 Žofčinová, Vladimíra: Kompetencie územnej samosprávy v sociálnoprávnej oblasti. In: Obecné zriadenie interpretácia kompetencií [elektronický dokument]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, S. 54 [online]

7.

Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Funkcie práva sociálneho zabezpečenia v Slovenskej republike na začiatku tretieho tisícročia = The role and function of the social security law in the Slovak Republic at the beginning of the third millennium

Lit. 17 zázn.

In: Uskutočniteľnosť sociálnych práv v systémoch sociálnej bezpečnosti. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2015. - S. 128-149. - ISBN 978-80-7380-574-6

Edícia: Zborníky

[Uskutočniteľnosť sociálnych práv v systémoch sociálnej bezpečnosti : medzinárodná vedecká konferencia. Trnava, 24.6.2015]

Ohlasy (6):

[o4] 2016 Matlák, Ján: Bratislavské právnické fórum 2016: Realizácia a ochrana sociálnych práv v 21. storočí - pozitívny záväzok štátu [elektronický zdroj]. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2016, S. 68 [CD-ROM]

[o3] 2017 Matlák, Ján: Pracovní právo 2016 : Zákoník práce v novelizaci, důchodová reforma v akci [elektronický zdroj]. Brno : Masarykova univerzita, 2017, nestr. [5 s.] [CD-ROM]

[o4] 2017 Matlák, Ján - Treľová, Silvia: Štát a právo, roč. 4, č. 1, 2017, s. 61

[o4] 2019 Matlák, Ján: Opus laudat artificem : pocta prof. JUDr. Helene Barancovej, DrSc. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2019, S. 54

[o3] 2019 Matlák, Ján: Osobný rozsah sociálneho poistenia z hľadiska legislatívneho vývoja v Slovenskej republike. In: Pocta Milanu Galvasovi k 70. narozeninám [elektronický zdroj]. Brno : Masarykova univerzita, 2019, S. 110 [online]

[o4] 2020 Matlák, Ján: Sociálna bezpečnosť v rámci sociálnopoisťovacích právnych vzťahov. In: Nové výzvy v súkromnom práve s prienikmi do oblasti bezpečnostnej problematiky. Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 2020, S. 57


8.

Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Právo sociálneho zabezpečenia : osobitná časť, poistný systém v Slovenskej republike s príkladmi. - 1. vyd. - Šamorín : Heuréka, 2012. - 413 s.

ISBN 978-80-89122-77-6

Ohlasy (12):

[o4] 2016 Greguš, Jozef: Analýza vývojových trendov v systéme sociálneho zabezpečenia. Bratislava : SAP, 2016, S. 135

[o4] 2017 Martoš, Andrej: Nové trendy a výzvy sociálnej politiky v súčasnosti. Brno : Tribun EU, 2017, S. 336

[o4] 2017 Máťoš, Peter: Nové trendy a výzvy sociálnej politiky v súčasnosti. Brno : Tribun EU, 2017, S. 342, 344

[o4] 2017 Polonský, Dušan - Plachá, Jana: Sociálne poistenie v systéme sociálneho zabezpečenia na Slovensku od roku 1990 po súčasnosť. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta sociálnych vied, 2017, S. 159 [CD-ROM]

[o3] 2017 Vrabko, Marián - Šírová, Lucia - Mičíková, Sylvia: Selected issues of public economic law in theory, judicature and practice in the Czech Republic, Poland and Slovakia. Warszawa : C. H. Beck, 2017, S. 201

[o4] 2018 Kádek, Pavol: Sociálne lekárstvo. Bratislava : SAP, 2018, S. 183

[o4] 2019 Miháliková, Monika: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2019 [elektronický dokument]. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2019, S. 358 [online]

[o4] 2019 Freel, Lenka: Zdravotné právo : učebnica. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019, S. 86

[o4] 2019 Hamuľák, Juraj: Právne vzťahy pri zazbepečovaní práva na prácu. Služby zamestnanosti. In: Slovenské pracovné právo. Bratislava : Sprint 2, 2019, S. 211

[o4] 2019 Hamuľák, Juraj: Prekážky v práci. In: Slovenské pracovné právo. Bratislava : Sprint 2, 2019, S. 451

[o4] 2019 Hamuľák, Juraj - Dolobáč, Marcel: Zodpovednosť za škodu. In: Slovenské pracovné právo. Bratislava : Sprint 2, 2019, S. 535

[o4] 2020 Hamuľák, Juraj: "Pozitívna diskriminácia" a podpora zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím. In: Gloria et honor et pax omni operanti bonum (sláva, česť a pokoj čakajú každého, kto koná dobro) : Ab imo pectore pocta doc. JUDr.Jánovi Matlákovi, CSc. Bratislava : Právnická fakulta UK, 2020, S. 75

 


 


 


 


9.

Macková, Zuzana [UKOPAPR]: Zabezpečenie ženy v materstve rodičovským príspevkom

In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 19/2000. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2000. - S. 139-149, res. angl; nem. - ISBN 80-223- 1426-9

Ohlasy (1):

[o3] 2020 Žofčinová, Vladimíra - Barinková, Milena: Public law aspects of work-life balance in Slovak Republic ... In: The Lawyer Quarterly, roč. 10, č. 4, 2020, s. 390

10.

Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Otázniky nad splatnosťou mzdy a poistného na sociálne a zdravotné poistenie

Lit. 9 zázn.

In: Pracovné a sociálne zákonodarstvo z hľadiska aktuálnych legislatívnych zmien. - Bratislava : Merkury, 2014. - S. 115-124. - ISBN 978-80-89458-34-9

Ohlasy (1):

[o3] 2016 Hamuľák, Juraj: Wirtschaft und Recht in Osteuropa, roč. 25, č. 11, 2016, s. 333

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.

Názov projektu: Sociálna ochrana osôb so zdravotným postihnutím v pracovnom práve a práve sociálneho zabezpečenia

Grantová schéma: VEGA pre ekonomické a právne vedy

Číslo projektu: 1/0228/20

Vedúci projektu: doc. JUDr. Hamuľák Juraj, PhD.

Doba riešenia: od 01.01.2020 do 31.12.2022

Pozícia: členka riešiteľského kolektívu

2.

Názov projektu: Pracovný súdny poriadok (nová právna norma v oblasti pracovného práva)

Grantová schéma: VEGA pre ekonomické a právne vedy

Číslo projektu: 1/0121/14

Vedúci projektu: Prof. JUDr. Schronk Róbert, CSc.

Doba riešenia: od 01.01.2014 do 31.12.2021

Pozícia: členka riešiteľského kolektívu

Výstup: konferencia a publikácia: "Pracovný súdny poriadk (Riešenie sporov v pracovnom práve)" - PFUK v Bratislave 2016,

ISBN 978-80-7160-420-4.

3.

Názov projektu: Zamestnanosť a sociálna inkúzia: Národný projekt EÚ: Sociálny dialóg

Číslo projektu: ITMS projektu 27130330014, 27140130129

Vedúci projektu:

Doba riešenia: od 01.05.2010 do 30.09.2014

Pozícia: členka zboru expertov NP CSD KOZ SR

Výstup: konferencia - aktívne vystúpenie - prednáška a písomný výstup4.

Názov projektu: Teoretické a právne aspekty poisťovacieho systému Slovenskej republiky v kontexte s Európskym spoločenstvom

Grantová schéma: VEGA pre ekonomické a právne vedy

Číslo projektu: 1/4621/2007

Vedúci projektu: doc. JUDr. Matlák Ján, CSc.

Doba riešenia: od 01.01.2007 do 31.12.2009

Pozícia: členka riešiteľského kolektívu


5.

Názov projektu: Vývoj právneho poriadku v Slovenskej republike po vstupe do EÚ

Grantová schéma: VEGA pre ekonomické a právne vedy

Číslo projektu: 1/3797/2006

Vedúci projektu: doc. JUDr. Matlák Ján, CSc.

Doba riešenia: od 01.01.2006 do 31.12.2006

Pozícia: členka riešiteľského kolektívu

Výstup: medzinárodná konferencia a publikácia: Aktuálne problémy vo vvoji práva SR a ČR. Bratislava: Un iverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2008. ISBN 978-80-7160-258-3.
6.


Názov projektu: Úloha štátneho plánu a vývoja „Zlepšenie spoločenského uznania mladých vo výskume“, Žilinská univerzita v Žiline,

Grantová schéma: VEGA pre ekonomické a právne vedy

Číslo projektu: 1/0686/18

Vedúci projektu:

Doba riešenia:

Pozícia: členka riešiteľského kolektívu (od 01.07.2005 do 31.12.2005)

Výstup: legislatívne návrhy pre zlepšenie spoločenského postavenia (t.j. pracovnoprávne vzťahy študentov a doktorandov, sociálne zabezpečenie študentov a doktorandov, atď.).7.


Názov projektu:Sociálno-právne následky globalizácie svetovej ekonomiky a ich riešenie

Grantová schéma: VEGA pre ekonomické a právne vedy

Číslo projektu: 1/9231/2002

Vedúca projektu: JUDr. Macková Zuzana, PhD. - od 01.01.2002 do 31.12.2002

Doba riešenia: od 01.01.2002 do 31.12.2004

Pozícia: členka riešiteľského kolektívu (od 01.01.2003 do 31.12.2004)

Výstup: medzinárodná konferencia a publikácia: Sociálnoprávne následky globalizácie svetovej ekonomiky. Zborník 2001,

ISBN 80-89047-33-5.VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
členka komisie pre obhajoby dizertačných prác v študijnom odbore doktorandského štúdia, študijný odbor - Pracovné právo Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave od 31.07.2013 do 10.04.2017
členka komisie pre obhajoby dizertačných prác v študijnom odbore doktorandskéhho štúdia, študijný odbor 3.4.6. Pracovné právo Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave od 22.01.2005 do 31.07.2013

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Právnická fakulta, Masarykova univerzita Brno, Česká republika od 24.04.2018 do 27.04.2018 prednáškovo-študijný pobyt, vedenie seminárov na tému Systém štátnej sociálnej podpory v Slovenskej republike
Právnická fakulta, Masarykova univerzita Brno, Česká republika od 22.04.2014 do 26.04.2014 prednáškovo-študijný pobyt, celouniverzitná prednáška na tému: Transformácia dôchodkového systému v Slovenskej republike
Právnická fakulta, Masarykova univerzita Brno, Česká republika od 01.11.1998 do 01.02.1999 študijný pobyt
Právnická fakulta na Univerzite Attila József Szeged, Maďarská republika od 04.08.1996 do 23.08.1996 medzinárodný seminár pre pracovnoprávne vzťahy, kolektívne vyjednávanie a sociálne zabezpečenie

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
28.02.2022