DOKUMENT
Meno a priezvisko
doc. JUDr. Zuzana Mlkvá Illýová, PhD.
Typ dokumentu:
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy:
Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy:
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty:
Právnická fakulta
Sídlo fakulty:
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 313, 81000 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Mlkvá Illýová
I.2 - Meno
Zuzana
I.3 - Tituly
doc., JUDr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1990
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
I.6 - Adresa pracoviska
Šafárikovo nám. č. 6, 810 00, Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
zuzana.illyova@flaw.uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25467?do=filterForm-submit&surname=Ill%C3%BDov%C3%A1&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Teória a dejiny štátu a práva

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2011
II.c - Odbor a program
Právo
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2013
II.c - Odbor a program
Právo
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2016
II.c - Odbor a program
Teória a dejiny štátu a práva
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2020
II.c - Odbor a program
Teória a dejiny štátu a práva
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2015-2020
docent Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Postgraduálny kurz ukončený udelením diplomu (Diploma in English and European Union Law) British Law Centre (zabezpečovaný spoluprácou Univerzity v Cambridge a Univerzity vo Varšave) 2018
Jazykový certifikát CAE – advanced english (Level C1) University of Cambridge ESOL Examination 2012

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Občianske právo procesné 1 právo bakalársky (prvý stupeň) právo
Občianske právo procesné 2 právo bakalársky (prvý stupeň) právo
Občianske právo hmotné 3 právo bakalársky (prvý stupeň) právo
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
8
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
2
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
3
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Zručnosti a schopnosti právnického povolania právo bakalársky (prvý stupeň) právo
Študentská právna poradňa 1 právo magisterský (druhý stupeň) právo
Študentská právna poradňa 2 magisterský (druhý stupeň) právo právo
Právna klinika neziskového sektora 1 právo bakalársky (prvý stupeň) právo
Právna klinika neziskového sektora 2 právo bakalársky (prvý stupeň) právo
Právna klinika pre komunity 1 právo bakalársky (prvý stupeň), magisterský (druhý stupeň) právo
Právna klinika pre komunity 2 právo bakalársky (prvý stupeň), magisterský (druhý stupeň) právo
Právna klinika komunálnej ochrany životného prostredia právo magisterský (druhý stupeň) právo

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
68
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
46
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
0
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
51
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
49
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
0
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
0
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.

Mlkvá Illýová, Zuzana - Malatinský, Michal: Dva procesy s Vojtechom Tukom. - [1. vyd.]. - Praha : Wolters Kluwer, 2017. - 180 s., ISBN 978-80-7552-896-4

2.

Mlkvá Illýová, Zuzana: Láme kúpa nájom? : Proces zvecnoprávnenia nájmu od rímskeho práva po súčasnosť. - 1. vyd. - Praha : Wolters Kluwer ČR, 2021. - 168 s., ISBN 978-80-7676-273-2

3.

Mlkvá Illýová, Zuzana: Vecnoprávny účinok nájomnej zmluvy v právnom poriadku medzivojnovej Československej republiky na území Slovenska. In: Acta Iuridica Olomucensia. - Roč. 14, č. 2 (2019), s. 107-118. - ISSN (print) 1801-0288.

4.

Mlkvá Illýová, Zuzana: Zmena vlastníka predmetu nájmu v právnom poriadku medzivojnovej Československej republiky na území Čiech a Moravy (analýza judikatúry). In: Acta Iuridica Olomucensia. - Roč. 15, č. 2-3 (2020), s. 8-19. - ISSN (print) 1801-0288.

5.

Mlkvá Illýová, Zuzana: Social legislation in the first Czechoslovak Republic. In: Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa. - Roč. 8, č. 4 (2015), s. 429 439. - ISSN 2084-4115

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.

Mlkvá Illýová, Zuzana - Malatinský, Michal: Dva procesy s Vojtechom Tukom. - [1. vyd.]. - Praha : Wolters Kluwer, 2017. - 180 s., ISBN 978-80-7552-896-4

2.

Mlkvá Illýová, Zuzana: Láme kúpa nájom? : Proces zvecnoprávnenia nájmu od rímskeho práva po súčasnosť. - 1. vyd. - Praha : Wolters Kluwer ČR, 2021. - 168 s., ISBN 978-80-7676-273-2

3.

Mlkvá Illýová, Zuzana: Vecnoprávny účinok nájomnej zmluvy v právnom poriadku medzivojnovej Československej republiky na území Slovenska. In: Acta Iuridica Olomucensia. - Roč. 14, č. 2 (2019), s. 107-118. - ISSN (print) 1801-0288.

4.

Mlkvá Illýová, Zuzana: Zmena vlastníka predmetu nájmu v právnom poriadku medzivojnovej Československej republiky na území Čiech a Moravy (analýza judikatúry). In: Acta Iuridica Olomucensia. - Roč. 15, č. 2-3 (2020), s. 8-19. - ISSN (print) 1801-0288.

5.

AED01 Mlkvá Illýová, Zuzana: Moment vzniku Československého štátu : (alternatívne prístupy k určeniu momentu vzniku československého štátu z pohľadu medzinárodného práva a právnej teórie). Začleňovanie Slovenska do Československej republiky : (s dôrazom na formovanie štátnych orgánov). - Bratislava : Slovenský národný archív, 2018. - S. 17-32. - ISBN 978-80-971767-6-1

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.

Švecová, Adriana - Laclavíková, Miriam: Právněhistorické studie, roč. 49, č. 2, 2019, s. 145-147 (Mlkvá Illýová, Zuzana - Malatinský, Michal: Dva procesy s Vojtechom Tukom. - [1. vyd.]. - Praha : Wolters Kluwer, 2017. - 180 s)

2.

Hruboň, Anton: Alexander Mach Radikál z povolania. Bratislava : Premedia, 2018, S. 82 (Mlkvá Illýová, Zuzana - Malatinský, Michal: Dva procesy s Vojtechom Tukom. - [1. vyd.]. - Praha : Wolters Kluwer, 2017. - 180 s)

3.

Lysý, Miroslav: Historický časopis, roč. 67, č. 3, 2019, s. 570-571 (Mlkvá Illýová, Zuzana - Malatinský, Michal: Dva procesy s Vojtechom Tukom. - [1. vyd.]. - Praha : Wolters Kluwer, 2017. - 180 s)

4.

Beňa, Jozef: Začleňovanie Slovenska do Československej republiky (s dôrazom na formovanie štátnych orgánov). Bratislava : Slovenský národný archív, 2018, S. 134 (Mlkvá Illýová, Zuzana - Malatinský, Michal: Dva procesy s Vojtechom Tukom. - [1. vyd.]. - Praha : Wolters Kluwer, 2017. - 180 s)

5.

Meszaros, Tomas: Naukovyj visnyk Užhorodskoho nacionaľnoho universytetu : serija Pravo, č. 59/2, 2019, s. 151 (Mlkvá Illýová, Zuzana - Dufalová, Lenka: Pojmová hranica medzi vecnými právami a záväzkami. In: Projustice [elektronický dokument]. - č. 17.10.2019 (2019), s. [1-8] [online]. - ISSN (online) 1339-1038)

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.

APVV-18-0199 Nové výzvy v oblasti vecných práv na Slovensku (riešiteľka)


2.

APVV-18-0417 Historický vývoj terminológie súkromného práva na Slovensku pre potreby rekodifikácie slovenského občianskeho práva (riešiteľka)


3.

VEGA 1/0638/18 Hospodárske právne dejiny: hospodárstvo a podnikanie v právnych dejinách (riešiteľka)


4.

KEGA 066UK-4/2018 Zavádzanie porovnávacej právovedy do výučby (riešiteľka)


5.

Európsky sociálny fond 26140230010 Cudzojazyčný magisterský študijný program „Law of European Integration and Globalization“ (riešiteľka)

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Letná škola právnických zručností, organizátor Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2015 - súčasnosť
Rada pre kvalitu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, podpredsedníčka Univerzita Komenského, Právnická fakulta 2019 - súčasnosť
člen Slovenská historická spoločnosť 2017 - súčasnosť

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
University of Chicago 5841 S Maryland Ave, Chicago, IL 60637, Spojené štáty americké 01.07.-30.07.2015 výskumný pobyt

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Riaditeľka ústavu klinického právneho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

Riadenie činnosti Študentskej právnej poradne Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

Cena rektora Univerzity Komenského pre výnimočných pedagógov a študentov UK (2015, 2018)

Prvé miesto v publikačnej súťaži Bulletinu slovenskej advokácie za rok 2021.

Dátum poslednej aktualizácie
13.03.2022