DOKUMENT
Meno a priezvisko
doc. Mgr. Matej Mlkvý, PhD., LL.M.
Typ dokumentu:
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy:
Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy:
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty:
Právnická fakulta
Sídlo fakulty:
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 313, 81000 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Mlkvý
I.2 - Meno
Matej
I.3 - Tituly
Mgr., Bc., PhD., LL.M.
I.4 - Rok narodenia
1986
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
I.6 - Adresa pracoviska
Šafárikovo nám. č. 6, P.O.BOX 313, 810 00 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
zástupca vedúceho katedry, docent
I.8 - E-mailová adresa
matej.mlkvy@flaw.uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20864?do=filterForm-submit&name=matej&surname=mlkv%C3%BD&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
rímske právo

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2008
II.c - Odbor a program
Právo
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2010
II.c - Odbor a program
Právo
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2013
II.c - Odbor a program
Teória a dejiny štátu a práva
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2019
II.c - Odbor a program
Teória a dejiny štátu a práva
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
docent Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2019 - súčasnosť
odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2013-2019
odborný asistent Vysoká škola Danubius, Fakulta práva Janka Jesenského 2014-2015
advokátsky koncipient LLPMV Lawyers, s.r.o., advokátska kancelária 2012-2015

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Postgraduálne štúdium ,,Master of Law" (LL.M.) Cleveland-Marshall School of Law, Cleveland State University, Cleveland, Ohio, USA 2011-2012
Diploma in English and European Union Law British Law Centre (joint venture of University of Cambridge and the University of Warsaw) 2015-2018
Postgraduálne štúdium medzinárodných vzťahov Ústav medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky pri PraF UK, Bratislava 2010-2013
Bakalárske štúdium v odbore klasická filológia Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 2018-2021

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Rímske právo I. právo bakalársky (1. stupeň) právo
Rímske právo II. právo bakalársky (1. stupeň) právo
Dejiny súkromného práva právo magisterský (2. stupeň) právo
Súkromnoprávna komparatistika právo magisterský (2. stupeň) právo
Private Comparative Law magisterský študijný program právo v anglickom jazyku magisterský (2. stupeň) právo
History of Private Law magisterský študijný program právo v anglickom jazyku magisterský (2. stupeň) právo
Historical Introduction to Comparative Law Management and Law bakalársky (1. stupeň) právo
Comparative Theory of Private Law Management and Law bakalársky (1. stupeň) právo
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
rímske právo doktorandský (3. stupeň) právo
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
1
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
6
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
3
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
20
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
11
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Úvod do angloamerického právneho systému (Introduction to Common Law) právo magisterský (2. stupeň) právo
Úvod do angloamerického právneho systému (Introduction to Common Law) právo magisterský externé štúdium (2. stupeň) právo
Angloamerické právo (Angloamerican Law) magisterský študijný program právo v anglickom jazyku magisterský (2. stupeň) právo
Kódexy súkromného práva 19. a 20. storočia teória a dejiny štátu a práva doktorandský (3. stupeň) právo
Recepcia rímskeho práva a jeho vplyv na súčasný právny poriadok rímske právo doktorandský (3. stupeň) právo

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
67
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
41
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
0
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
35
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
32
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
1
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
0
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.

Mlkvý, Matej [UKOPADS] (100%) : Mechanizmy pôsobenia rímsko-kanonického práva v Anglicku. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. - 151 s. [print]

2.

Mlkvý, Matej [UKOPADS] (100%) : Vývoj vlastníctva v právnej doktríne. Pohľad učeného rímskeho, uhorského a anglického práva. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2020. - 175 s. [print]

3.

Mlkvý, Matej [UKOPADS] (100%) : Držobné koncepcie v dielach glosátorov a komentátorov

Úplný text

Lit.: 22 zázn.

In: Držba v rímskom a kánonickom práve. - Praha : Nakladatelství Leges, 2019. - S. 115-142.

4.

Mlkvý, Matej [UKOPADS] (100%) : Status controversy in Roman and common law

Lit. 14 zázn.

In: Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa. - Roč. 9, č. 1 (2016), s. 25-38. - ISSN 2084-4115

5.

Mlkvý, Matej [UKOPADS] (100%) : Náuka o vlastníckom práve v novovekých školách rímskeho práva

Lit.: 16 zázn.

In: Právnické listy. - č. 2 (2019), s. 3-8. - ISSN (print) 2533-736X

URL: https://fpr.zcu.cz/export/sites/fpr/research/pravnicke-listy/2019/Pravnicke_listy_19_02.pdf

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.

Mlkvý, Matej [UKOPADS] (100%) : Mechanizmy pôsobenia rímsko-kanonického práva v Anglicku. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. - 151 s. [print]

2.

Mlkvý, Matej [UKOPADS] (100%) : Vývoj vlastníctva v právnej doktríne. Pohľad učeného rímskeho, uhorského a anglického práva. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2020. - 175 s. [print]

3.

Mlkvý, Matej [UKOPADS] (100%) : Držobné koncepcie v dielach glosátorov a komentátorov

Úplný text

Lit.: 22 zázn.

In: Držba v rímskom a kánonickom práve. - Praha : Nakladatelství Leges, 2019. - S. 115-142.

4.

Mlkvý, Matej [UKOPADS] (100%) : Status controversy in Roman and common law

Lit. 14 zázn.

In: Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa. - Roč. 9, č. 1 (2016), s. 25-38. - ISSN 2084-4115

5.

Mlkvý, Matej [UKOPADS] (100%) : Náuka o vlastníckom práve v novovekých školách rímskeho práva

Lit.: 16 zázn.

In: Právnické listy. - č. 2 (2019), s. 3-8. - ISSN (print) 2533-736X

URL: https://fpr.zcu.cz/export/sites/fpr/research/pravnicke-listy/2019/Pravnicke_listy_19_02.pdf

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.

Mlkvý, Matej [UKOPADS] (100%) : Vydanie veci cez vecnoprávne žaloby v rímskom práve a v common law

Lit. 13 zázn.

In: Právo v priestore a čase : zborník venovaný jubileu prof. JUDr. Jozefa Beňu, CSc. - Bratislava : Atticum, 2014. - S. 156-168. - ISBN 978-80-971381-6-5

Ohlasy (4):

[o4] 2015 Šurkala, Ján: Bratislavské právnické fórum 2015 [elektronický zdroj]. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2015, S. 855 [CD-ROM]

[o3] 2017 Kováčiková, Jana: Caro amico : 60 kapitol pro Michala Skřejpka aneb Římské právo napříč staletími. Praha : Auditorium, 2017, S. 239

[o4] 2018 Prnová, Jana: Digesta Iustiniani - thesaurus iurisprudentiae. Bratislava : Veda, 2018, S. 43

[o4] 2018 Šurkala, Ján: Dynamika a stabilita ochrany vecných práv... In: Bratislavské právnické fórum 2018 [elektronický zdroj] : Dynamika a stabilita v tvorbe a aplikácii rímskeho a kánonického práva. Bratislava : Univerzita Komenského,Právnická fakulta, 2018, S. 61 [CD-ROM]

2.

Mlkvý, Matej [UKOPADS] (100%) : Ekonomická analýza rímskeho vecného práva

Lit. 17 zázn.

In: Nedogmatická právna veda : od marxizmu po behaviorálnu ekonómiu. - Praha : Wolters Kluwer, 2017. - S. 122-135. - ISBN 978-80-7552-950-3

POZNÁMKA:

Vyšlo aj ako e-book - Nedogmatická právna veda : od marxizmu po behaviorálnu ekonómiu. - Praha : Wolters Kluwer, 2017. - S. 122-135. - ISBN 978-80-7552-951-0

Ohlasy (3):

[o4] 2018 Gregor, Martin: Bratislavské právnické fórum 2018 [elektronický zdroj] : Dynamika a stabilita v tvorbe a aplikácii rímskeho a kánonického práva. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2018, S. 21 [CD-ROM]

[o3] 2018 Gregor, Martin: Rímsky štát a právo za vlády cisára Augusta. Praha : Leges, 2018, S. 95

[o6] 2018 Vršanský, Peter: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 37, č. 1, 2018, s. 189-191

3.

Mlkvý, Matej [UKOPADS] (100%) : Vplyv rímskeho práva na civilistické vymedzenie pojmu vecných práv

Lit. 21 zázn.

In: Soudobé reflexe římského práva : římské právo v moderních kodifikacích. - Praha : Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015. - S. 74-82. - ISBN 978-80-87975-29-9

Ohlasy (3):

[o4] 2017 Sombati, Ján: Historia et theoria iuris [elektronický zdroj], roč. 9, č. 1-2, 2017, s. 169 [online]

[o4] 2019 Mlkvá Illýová, Zuzana - Dufalová, Lenka: Projustice [elektronický zdroj], 17. okt., 2019, nestr. [s. 6] [online]

[o3] 2021 Mlkvá Illýová, Zuzana: Láme kúpa nájom? : proces zvecnoprávnenia nájmu od rímskeho práva po súčasnosť. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2021, S. 13, 15

4.

Mlkvý, Matej [UKOPADS] (100%) : K niektorým metodologickým aspektom skúmania recepcie rímskeho práva = Selected methodological aspects of reception of Roman law

Lit. 16 zázn.

In: 3. česko-slovenské právněhistorické setkání doktorandů a postdoktorandů. - Brno : Masarykova univerzita, 2015. - S. 182-194. - ISBN 978-80-210-7938-0

Edícia: Acta Universitatis Brunensis Iuridica. Editio Scientia ; vol. 529

[Česko-slovenské právněhistorické setkání doktorandů a postdoktorandů : konference. 3., Brno, 10.6.2015]

Ohlasy (2):

[o3] 2018 Šurkala, Ján - Brtko, Róbert: SGEM 2018 : conference proceedings vol. 5 : modern science iss. 1.1. Sofia : STEF92 Technology, 2018, S. 370

[o4] 2019 Kováčiková, Jana: Právne tradície strednej a východnej Európy [elektronický zdroj]. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019, S. 98 [online]

5.

Mlkvý, Matej [UKOPADS] (100%) : Mechanizmy pôsobenia rímsko-kanonického práva v Anglicku. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. - 151 s. [print]

Úplný text

Lit.: 101 zázn.

ISBN 978-80-571-0024-9. - ISBN 978-80-7160-497-2. - ISBN 978-80-7160-497-6

Ohlasy (2):

[o1] 2020 Hrdina, Ignác Antonín: Římské právo a kanonické právo. In: Studia theologica, roč. 22, č. 1, 2020, s. 72 - AHCI

[o4] 2021 Nemec, Matúš: Úvahy nad významom a miestom Aequietas v rímskom práve. In: Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : inšpirácie rímskeho a kánonického práva v období krízy hodnotových princípov v práve. Bratislava :Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 63 [online]

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.KEGA 066UK-4/2018: "Zavádzanie porovnávacej právovedy do výučby"
2.APVV-18-0417: "Historický vývoj terminológie súkromného práva na Slovensku pre potreby rekodifikácie slovenského občianskeho práva";
3.APVV-18-0199: "Nové výzvy v oblasti vecných práv na Slovensku";
4.VEGA 1/0638/18: "Hospodárske právne dejiny: hospodárstvo a podnikanie v právnych dejinách";
5.Európsky sociálny fond 26140230010: Cudzojazyčný magisterský študijný program „Law of European Integration and Globalization“.

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Letná škola právnických zručností, spoluorganizátor Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2015 - súčasnosť
Slovenská historická spoločnosť, člen Slovenská historická spoločnosť 2019 - súčasnosť
Access to Commons Group Common Core of European Private Law 2015 - súčasnosť

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
The University of Chicago, Law School 1111 E 60th St, Chicago, IL 60637, United States 01.07.-30.07.2015 výskumný pobyt

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou
  • bakalársky diplom v študijnom odbore klasické jazyky z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (2021)
  • držiteľ Diploma in English and European Union Law (2018)
  • držiteľ ceny „Medal of Honor“ dekana Cleveland-Marshall Law School za vynikajúce študijné výsledky (2012)
  • štipendista ,,Dream Factory Scholarship” poskytovaného Timothy P. Misnym na postgraduálne štúdium práva na Cleveland-Marshall School of Law v USA (2011/2012)
  • Cena rektora Univerzity Komenského za vynikajúcu diplomovú prácu (2010)
  • držiteľ Osvedčenie o absolvovaní ,,Školy rakúskeho práva v Bratislave“ s vynikajúcimi výsledkami (2008)


Dátum poslednej aktualizácie
13.03.2022