Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko
prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD.
Typ dokumentu:
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy:
Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy:
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty:
Právnická fakulta
Sídlo fakulty:
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 313, 81000 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Nemec
I.2 - Meno
Matúš
I.3 - Tituly
prof. JUDr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1964
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
I.6 - Adresa pracoviska
Šafárikovo námestie č. 6, P. O. BOX 313, 810 00 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
profesor
I.8 - E-mailová adresa
matus.nemec@flaw.uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3849?do=filterForm-submit&name=Mat%C3%BA%C5%A1&surname=Nemec&university=701000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
právo

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
-
II.b - Rok
-
II.c - Odbor a program
-
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
1993
II.c - Odbor a program
právo
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
1999
II.c - Odbor a program
rímske právo
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2005
II.c - Odbor a program
rímske právo
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2019
II.c - Odbor a program
teória a dejiny štátu a práva
II.6 - Titul DrSc.
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
-
II.b - Rok
-
II.c - Odbor a program
-

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
profesor Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta od 12.06.2019
docent Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2006-2019
odborný assitent Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 1993-2005

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Rímske právo 1 právo prvý právo
Rímske právo 2 právo prvý právo
Rímske právo Ekonómia a právo prvý právo
Exegéza a interpretácia textov z rímskeho záväzkového práva rímske právo tretí právo
Praktické problémy vo vývoji rímskeho civilného procesu rímske právo tretí právo
Exegéza a interpretácia textov z rímskeho rodinného práva rímske právo tretí právo
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Ekonómia a právo prvý právo
rímske právo tretí právo
Teória a dejiny štátu a práva tretí právo
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
Rímske právo právo
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
2
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
1
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
57
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
23
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
7
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Konfesné právo právo druhý právo
Cirkevné právo na Slovensku právo druhý právo
Polemiky rímskej jurisprudencie rímske právo tretí právo

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
79
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
32
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
1
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
161
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
48
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
10
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
6
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
5
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.

Nemec, M.: Religion and criminal law in Slovak republic. In: Doe, Norman – Kotiranta, Matti (ed.): Religion and Criminal Law - Religion et Droit Pénal. Leuven: Peeters, 2013, s. 233-240.

2.

NEMEC, Matúš: Zastúpenie pri právnom konaní v prameňoch rímskeho práva. In: Forum Iuris Europaeum - recenzovaný časopis pre právnu vedu. Trnava : Právnická fakulta TU v Trnave, 2018, 6/2018/Nr.1, s. 31-42.

3.

NEMEC, Matúš: Štát, právo a cirkev v Rímskej ríši v 1. až 4. storočí po Kristovi. Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISBN 978-80-8168-999-4, 90 s.

4.

NEMEC, Matúš: Materiálne a procesné princípy rímskeho práva v právnej úprave kánonického práva. In: Soudobé reflexe římského práva: římské právo v moderních kodifikacích. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2015, s. 217-226. ISBN 978-80-87975-29-9

5.

BRTKO, Róbert – ČUNDERLÍK ČERBOVÁ, Veronika - NEMEC, Matúš: Prirodzené právo – jeho vývoj a prvky v rímskom a v kánonickom práve. Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2014, 135 strán. ISBN 978-80-7160-381-8

6.

NEMEC, Matúš: Nasciturus v rímskom práve. In: Perpauca terrena blande honori dedicata : pocta Petrovi Blahovi k nedožitým 80. narodeninám. - : 1. vyd. ISBN 978-80-568-0313-4. - Trnava : Právnická fakulta, 2019. - S. 167-179


VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.

NEMEC, Matúš: Štát, právo a cirkev v Rímskej ríši: v 1. až 4. storočí po Kristovi. 2. preprac. vyd. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019. 90 s. - ISBN 978-80-8168-999-4.

2.

NEMEC, Matúš: Zastúpenie pri právnom konaní v prameňoch rímskeho práva. In: Forum Iuris Europaeum - recenzovaný časopis pre právnu vedu. Trnava : Právnická fakulta TU v Trnave, 2018, 6/2018/Nr.1, s. 31-42.

3.

NEMEC, Matúš: Prostriedky právnej ochrany v správnom konaní podľa kánonického práva. In: Procesné prostriedky a inštitúty rímskeho a kánonického práva. Praha: Leges, 2017, s. 49-64. ISBN 978-80-7502-125-0.

4.

NEMEC, Matúš: Institutum Neronianum – otázky nad Nerónovým zákonom voči kresťanom. In: Zborník z 19. konferencie právnych romanistov ČR a SR, Plzeň, 26.-27. 5. 2017. Plzeň : Západočeská univerzita, 2018, s. 83-94.

5.

NEMEC, Matúš: Princípy a zásady kánonického procesného práva. In: Prvky a princípy rímskeho a kánonického procesného práva. Praha : Leges, 2016. ISBN 978-80-7502-139-7, s. 13-31.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.

NEMEC, M.: Základy kánonického práva. Bratislava: Iura Edition, 2001. 227 s. ISBN 80-89047-05-X. Ohlasy:

[o5] 2002 Šouša, Jiří - Šouša, Ladislav: Revue církevního práva, roč. 7, 2001, č. 3/2001, s. 216-217

[o4] 2002 Baťala, Marián: Čierna má zelenú : Pohľad za zatvorené dvere cirkvi svätej na Slovensku. [S.n.] : [s.l.], 2005, S. 202

[o4] 2012 Kemp, Jozef: Systém súdov Katolíckej cirkvi latinského obradu. Bratislava : Weltprint, 2012, S. 5

[o4] 2008 Cirák, Ján - Pavelková, Bronislava - Števček, Marek: Rodinné právo. Šamorín : Heuréka, 2008, S. 215

[o4] 2009 Vladár, Vojtech: Acta Universitatis Tyrnaviensis - Iuridica, 5/2008. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2009, S. 112, 115, 117, 118

[o3] 2009 Vladár, Vojtech: Pramene práva Katolíckej cirkvi v historickom vývoji. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009, S. 19, 23, 26, 27, 30, 34, 35, 40

[o3] 2009 Vladár, Vojtech: Europeizácia a transnacionalizácia pracovných vzťahov. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009, S. 182

[o1] 2013 Vladár, Vojtech: Studia theologica, roč. 15, č. 3, 2013, s. 50 - AHCI

[o4] 2013 Vladár, Vojtech: Forum Iuris Europaeum, roč. 1, č. 1, 2013, s. 106

[o1] 2015 Vladár, Vojtech: Studia Theologica, roč. 17, č. 1, 2015, s. 151 - SCOPUS

2.

Brtko, R. (31% [3,04 AH]) - Čunderlík Čerbová, V. (35% [3,41 AH]) - NEMEC, M. (34% [3,36 AH]): Prirodzené právo - jeho vývoj a prvky v rímskom a v kánonickom práve. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2014. 135 s. ISBN 978-80-7160-381-8. [o4] 2015 - Šurkala, Ján - In: Bratislavské právnické fórum 2015 [elektronický zdroj] . - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2015 ; S. 857 [CD-ROM]

[o4] 2015 - Šurkala, Ján - In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2015 [elektronický zdroj] . - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2015 ; S. 516 [CD-ROM]

[o3] 2015 - Lenhartová, Katarína - In: Soudobé reflexe římského práva : římské právo v moderních kodifikacích . - Praha : Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015 ; S. 262[o4] 2016 - Turčan, Martin - In: Zákon a etika vo svetle jeruzalemského koncilu . - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016 ; S. 51

[o4] 2016 - Gábriš, Tomáš - In: Vojna a vojenstvo v práve . - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2016 ; S. 70

[o3] 2016 - Šurkala, Ján - In: História et interpretatio Digestorum seu Pandectarum . - Praha : Leges, 2016 ; S. 182

[o3] 2016 - Kováčiková, Jana - In: História et interpretatio Digestorum seu Pandectarum . - Praha : Leges, 2016 ; S. 134

[o3] 2017 - Šurkala, Ján - In: Dny práva 2016 - Days of law 2016 : Právní obyčej [elektronický zdroj] . - Brno : Masarykova univerzita, 2017 ; S. 132 [online]

[o4] 2017 - Gábriš, Tomáš - In: Nové horizonty v práve 2017 [elektronický zdroj] . - Banská Bystrica : Belianum, 2017 ; S. 59, 60 [CD-ROM][o4] 2017 - Šimonová, Jana - In: Základy práva duševného vlastníctva pre ekonómov . - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017 ; S. 51

[o3] 2017 - Vladár, Vojtech - In: Fontes iuris : pocta prof. JUDr. Jozefovi Prusákovi, CSc. . - Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku, 2017 ; S. 155

[o3] 2018 - Vladár, Vojtěch - In: Iurium Scriptum, roč. 2, č. 1, 2018 ; s. 59[o1] 2018 - Vladár, Vojtech : Inštrukcia Brnianskej diecézy o vystúpení z Cirkvi v kontexte univerzálneho kánonického práva. - In: Studia theologica, roč. 20, č. 2, 2018 ; s. 217 ; AHCI

[o4] 2018 - Veselá, Dominika - In: Bratislavské právnické fórum 2018 [elektronický zdroj] : Dynamika a stabilita v tvorbe a aplikácii rímskeho a kánonického práva . - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2018 ; S. 66 [CD-ROM]

[o3] 2018 - Šurkala, Ján - In: Acta historico-iuridica Pilsnensia 2017/2 . - Plzeň : Aleš Čeněk, 2018 ; S. 141

[o4] 2018 - Vladár, Vojtech : Koncepčné poňatie pojmu ius gentium v Graciánovom dekréte. - In: Forum Iuris Europaeum [elektronický dokument], roč. 6, č. 1, 2018 ; s. 62 [online]

[o4] 2020 - Ľalík, T. - In: Justičná revue, roč. 72, č. 4, 2020 ; s. 448[o1] 2020 - Popovič, Jurij : Manželský súhlas a aktulálne výzvy. - In: Revue církevního práva, roč. 26, č. 3, 2020 ; s. 112 ; ESCI

3.

NEMEC, M.: Právne postavenie a činnosť cirkví v Slovenskej republike. In: Revue církevního práva, č. 3 (1996), s. 151-168. ISSN 1211-1635. Ohlasy:

[o3] 2000 Přibyl, S.: Le relazioni giuridicae tra Stato e Chiesa nella Republica Ceca. Disertatio ad Licentiam in Iure Canonico assequendam. Roma: Pontificia Universita Lateranense, 2000, s. 36, 46;

[o4] 2005 Olšovská, A. In: Acta Universitatis Tyrnaviensis, Iuridica 2. Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity, 2005, s. 241, 242;

[o4] 2005 Čeplíková, M.: Štát, cirkvi a právo na Slovensku: história a súčasnosť. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2005, s. 162;

[o4] 2011 Čeplíková, M.: Konfesné právo v Slovenskej republike. Bratislava: Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, 2011, s. 115; [o4] 2010 Šabo, M.: Reštitúcie cirkevného majetku. Bratislava: Ústav pre vzťahy štátu a cirkví MK SR, 2010, s. 82

[o3] 2010 Přibyl, S.: Tschechisches Staatskirchenrecht nach 1989. Brno: L. Marek, 2010, s. 148;

[o4] 2010 Šabo, M.: Likvidácia reholí a ich život v ilegalite v rokoch 1950-1989. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2010, s. 41

[o4] 2009 Šabo, M. In: Clara pacta - boni amici. Bratislava: Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, 2009, s. 318

[o4] 2009 Gyuri, R. In: Ročenka Ústavu pre vzťahy štátu a cirkvi, 2008. Bratislava: Ústav pre vzťahy štátu a cirkví MK SR, 2009, s. 121;

[o3] 2018 Gregor, M.: In: Revue církevního práva, č. 4, roč. 24, 2018, s. 35;

4.

NEMEC, M. - JURAN, J.: Rechtlicher Status der Religionsgemeinschaften. In: Recht und Religion in Mittel- und Osteuropa. Band 1.: Slowakei. Wien: WUV Universitätsverlag, 2001, s. 51-56. ISBN 3-85114-461-9.

[o3] 2005 Serván, A. R.: El derecho de libertad religiosa en la República Checa y en la República Eslovaca. Madrid : Dykinson, 2005, s. 296, 298, 318, 321, 329, 335;

[o3] 2003 Mulík, P.: Law and Religion in Post-Communist Europe. Leuven: Peeters, 2003, s. 318;

[o4] 2008 Wieshaider, W.: Vzťahy štátu a cirkví v Európe. Súčasné otázky a trendy na začiatku 21. storočia. Bratislava: Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, 2008, s. 102;

5.

NEMEC, M.: Vybrané kapitoly z cirkevného práva. Bratislava: MANZ (ISBN 80-85719-10-X) a Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK v Bratislave 1997, 1. vyd., 139 strán. ISBN 80-7160-005-9

[o4] 2000 - Tokár, Adrián - In: Právny obzor, roč. 83, 2000, č. 2 ; s. 131, 138, 139

[o3] 1998 - Duda, Ján - In: Revue církevního práva, 1998, č. 3 ; s. 200, 208

[o4] 1999 - Duda, Ján - In: Duchovný pastier, 1999, č. 7 ; s. 327

[o4] 1999 - Duda, Ján - In: Duchovný pastier, 1999, č. 8 ; s. 358[o3] 2001 - Balko, Ladislav - In: Právník, roč. 140, 2001, č. 9 ; s. 937, 943

[o5] 1998 - In: Revue církevního práva, 1998, č. 2 ; s. 141-142[

o3] 2002 - Štenpien, Erik - In: Sectio Juridica et Politica. Tomus 20/1. Miskolc : Miskolc University Press, 2002 ; s. 173

[o4] 2005 - Čeplíková, Margita - In: Štát, cirkvi a právo na Slovensku : história a súčasnosť. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2005 ; S. 162

[o3] 2009 - Blaho, Peter - In: Právněhistorické studie, 40 . - Praha : Karolinum, 2009 ; S. 48

[o4] 2009 - Vladár, Vojtech - In: Acta Universitatis Tyrnaviensis - Iuridica, 5/2008 . - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2009 ; S. 116, 119, 120

[o3] 2009 - Vladár, Vojtech - In: Pramene práva Katolíckej cirkvi v historickom vývoji . - Plzeň : Aleš Čeněk, 2009 ; S. 24, 28, 30, 31

[o4] 2007 - Brtko, Róbert - In: Stát a právo v letech 1848-1918 ve středoevropském kontextu . - Bratislava : Bratislavská vysoká škola práva, 2007 ; S. 54

[o3] 2005 - Serván, Alfonso Riobó - In: El derecho de libertad religiosa en la República Checa y en la República Eslovaca . - Madrid : Dykinson, 2005 ; S. 45, 46, 50, 51, 60, 63, 70, 72, 74, 96, 99, 101, 103, 107, 112, 113, 122, 204, 302

[o1] 2006 - Mulik, Peter - In: Religion and law in dialogue: covenantal and non-covenantal cooperation between state and religion in Europe . - Leuven : Peeters publishers, 2006 ; S. 187 ; CPCI-SSH

[o4] 2010 - Čikeš, Radovan - In: Vzťahy štátu a cirkvi na Slovensku . - Bratislava : Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, 2010 ; S. 12, 13, 15

[o3] 2011 - Vladár, Vojtech - In: Acta iuridica Olomucensia, roč. 2, č. 2, 2011 ; s. 136

[o4] 2011 - Čeplíková, Margita - In: Konfesné právo v Slovenskej republike . - Bratislava : Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, 2011 ; S. 33, 91

[o4] 2011 - Horňáček, Jozef - In: Konfesné právo . - Bratislava : Veda, 2011 ; S. 16, 45

[o4] 2021 - Gyuri, Róbert - In: Zákon o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností : komentár . - Bratislava : Wolters Kluwer SR, s. r. o., 2021 ; S. 60

[o3] 2021 - Vladár, Vojtech : The legal regulation of religious symbols in the public sphere in Slovakia. - In: Religious symbols in the public sphere : analysis on certain central european countries . - Budapest : Ferenc Mádl institute of comparative law, Miskolc : Central european academic publishing, 2021 ; S. 171-210

[o2] 2021 - Vladár, Vojtech : Freedom of conscience and religion in the family and criminal law of the Slovak republic. - In: Law, identity and values, Roč. 1, č. 2, 2021 ; s. 174

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.

Projekt APVV č. 17-0022: "Rímsko-kánonické vplyvy na slovenské verejné právo" (člen riešiteľského kolektívu).

2.

Projekt VEGA č. 1/1006/15 "Koncept prirodzeného práva a jeho princípov vo vývoji práva so zameraním na procesnoprávne princípy a procesnú spôsobilosť v rímskom a v kánonickom práve" (vedúci projektu).

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
vedúci katedry rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta od 15. 3. 2015
predseda komisie pre štátne skúšky z predmetu "Rímske právo" Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva od 2016
Predseda komisie pre rigorózne skúšky v odbore "Rímske právo" Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva od 2016
Predseda programovej komisie v doktorandskom študijnom programe "Rímske právo" Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta od 2020
Člen programovej komsie v doktorandskom študijnom programe "Kánonické právo" Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta od 2020

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Universität Wien, Institut für Kirchenrecht (Univerzita Viedeň, Inštitút pre Cirkevné právo; dnes: Inštitút pre cirkevné a náboženské právo)) Universitätsring 1, 1010 Wien 07.12.1995 - 22.12.1995 program: Akcia Rakúsko - Slovensko

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

1.Člen autorského kolektívu projektu SAV "Encyclopaedia Beliana" od r. 1999 (lexikálna skupina: „Právo“; predmetové heslo: „cirkevné právo“); počet publikovaných hesiel: 30.

2.Na žiadosť cirkevného odboru Ministerstva kultúry vypracované „Stanovisko k pripojeniu Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku k Maďarskej reformovanej cirkvi karpatskej kotliny“ (25. 11. 2011).

3.Člen riešiteľského kolektívu projektu financovaného zo zdrojov Európskej únie (Operačný program vzdelávanie): "Inovatívne formy vzdelávania v transformujúcom sa univerzitnom vzdelávaní" (2007-2013).

4.Organizovanie podujatia „Rímskoprávny moot court“ (04/2013 Olomouc; 05/2014 Bratislava).

5.Spolugarant sekcie rímskeho práva - vedecká konferencia mladých vedeckých pracovníkov "Míľníky práva v stredoeurópskom priestore";

6.Garant sekcie rímskeho, kánonického a cirkevného práva - vedecká konferencia "Bratislavské právnické fórum" (roky 2021, 2020, 2019, 2018, 2016).

7.Členstvo v ďalších domácich výskumných projektoch - VEGA (7x); APVV (1x);

8.Člen riešiteľskej skupiny medzinárodného projektu s názvom: "Gott nach dem Kommunismus" (Výskym v bývalých komunistických krajinách). Téma: Financovanie cirkví v SR. Gestor projektu: Paul Michael Zulehner (Pastorales Forum, Wien). Koordinátor v SR: Marián Prachár. (1999-2000)

Dátum poslednej aktualizácie
09.03.2022