DOKUMENT
Meno a priezvisko
doc. JUDr. Mária Nováková, PhD.
Typ dokumentu:
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy:
Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy:
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty:
Právnická fakulta
Sídlo fakulty:
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 313, 81000 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Novákovä
I.2 - Meno
Mária
I.3 - Tituly
doc., JUDr., PhD., MPH
I.4 - Rok narodenia
1971
I.5 - Názov pracoviska
Katedra pracovného práva a sociálneho zabezpečenia Praf UK
I.6 - Adresa pracoviska
Šafärikovo nám. 6, 818 06 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
Vysokoškolský učiteľ - docent
I.8 - E-mailová adresa
maria.novakova@flaw.uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3850?do=filterForm-submit&name=M%C3%A1ria&surname=Nov%C3%A1kov%C3%A1&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Právo
I.11 - ORCID iD
0000-0002-1042-6318

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
1993
II.c - Odbor a program
Právo
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
1996
II.c - Odbor a program
Právo
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2008
II.c - Odbor a program
Pracovné právo
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2021
II.c - Odbor a program
Pracovné právo
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
vysokoškolský učiteľ - docent Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 1996 po súčasnosť
vysokoškolský učiteľ Akadémia Policajného zboru v Bratislava 2021 po súčasnosť
právnik - špecialista Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2015 po súčasnosť
vedúca personálno-právneho oddelenia Detská fakultná nemocnica s poliklinikou 1996 - 2006

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Master of Public Health Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2019

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Pracovné právo 1 právo prvý právo
Pracovné právo 2 právo prvý právo
Pracovné právo 2 právo prvý právo
Pracovné právo 3 právo prvý právo
Zdravotné právo právo prvý právo
Aplikované občianske právo a pracovné právo právo druhý právo
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
5
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
6
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
25
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
30
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
68
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
0
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
51
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
0
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
0
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.

AAA01 Nováková, Mária [UKOPAPR] (100%) : Zdravotnícki pracovníci univerzitných pracovísk. - 1. vyd. - Praha : Nakladatelství Leges, 2019. - 132 s. [print]. - (Teoretik) Úplný text Lit.: 42 zázn. ISBN 978-80-7502-409-1. - ISBN 978-80-7502-410-7

2.

ABA01 Števček, Marek [UKOPAOP] (7%) - Pagáč, Ľubomír (40%) - Cenkner, Michal [UKOPAOP] (9%) - Hamuľák, Juraj [UKOPAPR] (27%) - Nováková, Mária [UKOPAPR] (17%): Spory s ochranou slabšej strany : § 290-323 Lit. 25 zázn. In: Civilný sporový poriadok : komentár. - Praha : C. H. Beck, 2016. - S. 1014-1083. - ISBN 978-80-7400-629-6 Edícia: Veľké komentáre

3.

ABB01 Macková, Zuzana [UKOPAPR] (70%) - Nováková, Mária [UKOPAPR] (30%): Historický vývoj pracovného súdnictva Lit. 17 zázn. In: Pracovný súdny poriadok (riešenie sporov v pracovnom práve). - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2016. - S. 7-53 [3,78 AH]. - ISBN 978-80-7160-420-4 Edícia: Studia Iuridica Bratislavensia ; nr. 51

4.

ABB02 Greguš, Jozef (37.2%) - Nováková, Mária [UKOPAPR] (31%) - Freel, Lenka [UKOPAPR] (15.9%) - Slivka Bedlovičová, Jana (15.9%): Osobitné kategórie mladých pracovníkov a ich postavenie na trhu práce Úplný text Lit.: 11 zázn. In: Zamestnávanie mladých ľudí v čase hospodárskych zmien vo svetle migračnej krízy. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. - S. 151-205 [3,25 AH]. - ISBN 978-80-571-0117-8

5.

ACD02 Nováková, Mária [UKOPAPR] (100%) : Výkon zdravotníckeho povolania Lit.: 2 zázn. In: Zdravotné právo. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. - S. 106-132. - ISBN 978-80-571-0158-1 

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.

Capíková, S., Burda, E., Nováková, M. (2021) Measures Introduced in the Slovak Republic in Response to the Public Health Crisis Caused by the COVID-19 Pandemic. Medicine, Law and Society,14(2)

2.

AFD17 Nováková, Mária [KAUT] [UKOPAPR] (33.334%) - Burda, Eduard [UKOPATP] (33.333%) - Capíková, Silvia [UKOLFUSOL] (33.333%): Social and health reality in Slovak Republic as a result of globalisation [elektronický dokument] In: Globalization and its socio-economic consequences [elektronický dokument] : proceedings. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2018. - S. 1252-1259 [online]. - ISSN 2454-0943. - ISBN 978-80-8154-249-7 [Globalization and its socio-economic consequences. 18, Rajecké Teplice, 10.10.2018 - 11.10.2018] URL: https://globalization.uniza.sk/wp-content/uploads/2018/12/proceedings_globalization_2018_part_3.pdf

3.

AAA01 Nováková, Mária [UKOPAPR] (100%) : Zdravotnícki pracovníci univerzitných pracovísk. - 1. vyd. - Praha : Nakladatelství Leges, 2019. - 132 s. [print]. - (Teoretik) Úplný text Lit.: 42 zázn. ISBN 978-80-7502-409-1. - ISBN 978-80-7502-410-7

4.

ABA01 Števček, Marek [UKOPAOP] (7%) - Pagáč, Ľubomír (40%) - Cenkner, Michal [UKOPAOP] (9%) - Hamuľák, Juraj [UKOPAPR] (27%) - Nováková, Mária [UKOPAPR] (17%): Spory s ochranou slabšej strany : § 290-323 Lit. 25 zázn. In: Civilný sporový poriadok : komentár. - Praha : C. H. Beck, 2016. - S. 1014-1083. - ISBN 978-80-7400-629-6 Edícia: Veľké komentáre

5.

ABB01 Macková, Zuzana [UKOPAPR] (70%) - Nováková, Mária [UKOPAPR] (30%): Historický vývoj pracovného súdnictva Lit. 17 zázn. In: Pracovný súdny poriadok (riešenie sporov v pracovnom práve). - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2016. - S. 7-53 [3,78 AH]. - ISBN 978-80-7160-420-4 Edícia: Studia Iuridica Bratislavensia ; nr. 51

6.

ABB02 Greguš, Jozef (37.2%) - Nováková, Mária [UKOPAPR] (31%) - Freel, Lenka [UKOPAPR] (15.9%) - Slivka Bedlovičová, Jana (15.9%): Osobitné kategórie mladých pracovníkov a ich postavenie na trhu práce Úplný text Lit.: 11 zázn. In: Zamestnávanie mladých ľudí v čase hospodárskych zmien vo svetle migračnej krízy. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. - S. 151-205 [3,25 AH]. - ISBN 978-80-571-0117-8

7.

ACD02 Nováková, Mária [UKOPAPR] (100%) : Výkon zdravotníckeho povolania Lit.: 2 zázn. In: Zdravotné právo. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. - S. 106-132. - ISBN 978-80-571-0158-1 

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.

ABA01 Števček, Marek [UKOPAOP] (7%) - Pagáč, Ľubomír (40%) - Cenkner, Michal [UKOPAOP] (9%) - Hamuľák, Juraj [UKOPAPR] (27%) - Nováková, Mária [UKOPAPR] (17%): Spory s ochranou slabšej strany : § 290-323

Lit. 25 zázn.

In: Civilný sporový poriadok : komentár. - Praha : C. H. Beck, 2016. - S. 1014-1083. - ISBN 978-80-7400-629-6

Edícia: Veľké komentáre

Ohlasy (23):

[o4] 2017 Zavadová, Dominika: Súkromné právo, roč. 3, č. 1, 2017, s. 26

[o6] 2017 Brázdil, Jozef: Bulletin slovenskej advokácie, roč. 23, č. 3, 2017, s. 63

[o4] 2017 Ivančo, Marek - Nevická, Denisa: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 36, č. 1, 2017, s. 65

[o4] 2017 Zahradníková, Radka: Právo, obchod, ekonomika 7. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2017, S. 518

[o6] 2017 Vozár, Jozef: Právny obzor, roč. 100, č. 5, 2017, s. 538-539

[o4] 2017 Greguš, Jozef: Ethica et aequitas in iure : pocta prof. JUDr. Alexandre Krskovej, CSc. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2017, S. 77

[o5] 2017 Hamuľáková, Klára: Bulletin advokacie, č. 12, 2017, s. 54

[o4] 2018 Filičko, Vladimír: Studia Iuridica Cassoviensia [elektronický zdroj], roč. 6, č. 1, 2018, s. 81, 86 [online]

[o4] 2018 Ficová, Svetlana: Mechanizmus uplatňovania kolektívnych nárokov v podmienkach SR. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2018, S. 62

[o4] 2018 Vadas, Erik - Varga, Viktor: Miesto, úloha a význam vnútroštátneho práva pri zabezpečovaní plnenia záväzkov vyplývajúcich z medzinárodného práva a európskeho práva [elektronický zdroj]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika vKošiciach, 2018, S. 506 [CD-ROM]

[o4] 2018 Heseková Bojmírová, Simona: Banskobystrické zámocké dni práva na tému "Identifikácia únosnej miery autonómie právnych odvetví a súčasnej potreby ich synergie": sekcia verejného práva, projektová sekcia. Banská Bystrica :Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Belianum, 2018, S. 179

[o4] 2017 Földeš, Richard - Luby, Radoslav: Vybrané otázky implementácie európskych právnych predpisov reglementujúcich zvýšenú ochranu slabšej strany. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2017, S. 66

[o3] 2018 Gešková, Katarína: Acta Iuridica Olomucensia, roč. 13, č. 1, 2018, s. 11

[o4] 2018 Vadas, Erik: Societas et iurisprudentia [elektronický zdroj], roč. 6, č. 3, 2018, s. 89 [online]

[o4] 2018 Marko, Dominik: Justičná revue, roč. 70, č. 12, 2018, s. 1444

[o3] 2018 Medelská Tkáčová, Zuzana: Právo v globalizované společnosti [elektronický dokument]. Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2018, S. 194 [online]

[o3] 2018 Miháliková, Monika: Európsky pilier sociálnych práv a spoločnosť 5.0. Praha : Leges, 2018, S. 245

[o4] 2019 Beňová, Silvia: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2019 [elektronický dokument]. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2019, S. 353 [online]

[o4] 2020 Nevická, Denisa: Pracovnoprávne spory v Slovenskej republike a vo vybraných krajinách EÚ. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2020, S. 95

[o4] 2020 Ladiverová, Eva: Princíp legality v procese dokazovania v súdnom spore pri nezákonnom monitorovaní zamestnanca. In: Gloria et honor et pax omni operanti bonum (sláva, česť a pokoj čakajú každého, kto koná dobro) : Ab imo pectorepocta doc. JUDr. Jánovi Matlákovi, CSc. Bratislava : Právnická fakulta UK, 2020, S. 185

[o3] 2020 Nevická, Denisa: Hranica medzi prostitúciou a masážou, alebo ako je upravené poskytovanie erotických služieb na Slovensku?. In: Dny práva 2019 - Days of law 2019 [elektronický dokument] : Část 4. Pracovní právo a výkon erotickýchslužeb. Brno : Masarykova univerzita, 2020, S. 82 [online]

[o4] 2020 Miháliková, Monika: Výsady a úskalia právnej úpravy pracovnoprávnych sporov z pohľadu zamestnanca ako slabšej strany. In: Bratislavské právnické fórum 2020 [elektronický dokument] : pracovnoprávne spory. Bratislava : Právnickáfakulta UK, 2020, S. 88 [online]

[o4] 2020 Freel, Lenka: Niektoré osobitosti pracovnoprávnych sporov. In: Bratislavské právnické fórum 2020 [elektronický dokument] : pracovnoprávne spory. Bratislava : Právnická fakulta UK, 2020, S. 82 [online]

 

2.

ABB01 Macková, Zuzana [UKOPAPR] (70%) - Nováková, Mária [UKOPAPR] (30%): Historický vývoj pracovného súdnictva

Lit. 17 zázn.

In: Pracovný súdny poriadok (riešenie sporov v pracovnom práve). - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2016. - S. 7-53 [3,78 AH]. - ISBN 978-80-7160-420-4

Edícia: Studia Iuridica Bratislavensia ; nr. 51

Ohlasy (1):

[o4] 2020 Gábriš, Tomáš: Pracovnoprávne spory v športe. In: Bratislavské právnické fórum 2020 [elektronický dokument] : pracovnoprávne spory. Bratislava : Právnická fakulta UK, 2020, S. 43 [online]

3.

AFD20 Nováková, Mária [KAUT] [UKOPAPR] (33.334%) - Burda, Eduard [UKOPATP] (33.333%) - Capíková, Silvia [UKOLFUSOL] (33.333%): Social and health reality in Slovak Republic as a result of globalisation [elektronický dokument]

In: Globalization and its socio-economic consequences [elektronický dokument] : proceedings. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2018. - S. 1252-1259 [online]. - ISSN 2454-0943. - ISBN 978-80-8154-249-7

[Globalization and its socio-economic consequences. 18, Rajecké Teplice, 10.10.2018 - 11.10.2018]

URL: https://globalization.uniza.sk/wp-content/uploads/2018/12/proceedings_globalization_2018_part_3.pdf

Ohlasy (6):

[o1] 2019 Heligman, Richard - Strazovska, Lubomira - Brestovanska, Patricia - Peracek, Tomas: The representation contract and its use in the sale of medicines. In: Vision 2025: education excellence and management of innovations throughsustainable economic competitive advantage. Norristown : International business information management association, 2019, S. 3838-3848 - CPCI-SSH

[o1] 2019 Srebalova, Maria - Mucha, Boris - Lacuska, Martin - Peracek, Tomas: Current view of legislative measures implemented in the past for the export of some strategic products from the Slovak Republic. In: Vision 2025: educationexcellence and management of innovations through sustainable economic competitive advantage. Norristown : International business information management association, 2019, S. 3829-3837 - CPCI-SSH

[o1] 2019 Brestovanska, Patricia - Mucha, Boris - Vojtechovsky, Jaroslav - Peracek, Tomas: Management of the operating of pharmacies in the Slovak Republic. In: Vision 2025: education excellence and management of innovations throughsustainable economic competitive advantage. Norristown : International business information management association, 2019, S. 3849-3858 - CPCI-SSH

[o1] 2019 Peráček, Tomáš - Srebalová, Mária - Brestovanská, Patrícia - Mucha, Boris: Current possibilities of contractual securing the obligations by creating lien on securities. In: Vision 2025: education excellence and management ofinnovations through sustainable economic competitive advantage. Norristown : International business information management association, 2019, S. 4114-4122 - CPCI-SSH

[o1] 2019 Srebalová, Mária - Peráček, Tomáš - Mucha, Boris - Lacuška, Martin: Law and its special importance in teaching at universities after the year 2020. In: Vision 2025: education excellence and management of innovations throughsustainable economic competitive advantage. Norristown : International business information management association, 2019, S. 4123-4132 - CPCI-SSH

[o1] 2020 Hamuľák, Juraj - Freel, Lenka - Nevická, Denisa: The comparative analysis of women's status in labor relations in modern Slovakia and the Czech Republic. In: Danube [elektronický dokument], roč. 11, č. 3, 2020, s. 226 [online] -SCOPUS

 

4.

AFD24 Capíková, Silvia [UKOLFUSOL] (50%) - Nováková, Mária [UKOPAPR] (50%): Challenging COVID-19 times - possibilities and limitations of law in regulation of health behavior of individuals [elektronický dokument]

Lit.: 20 zázn.

In: Crisis as a challenge for human rights [elektronický dokument]. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020. - S. 13-32 [online]. - ISBN 978-80-7160-551-5

[Human rights in the time of crisis: state - society - technology - security : international online conference. Bratislava, 22.06.2020]

URL: https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Zborniky/Crisis_as_a_challenge_for_human_rights.pdf

Ohlasy (1):

[o3] 2020 Hamuľák, Juraj Nevická, Denisa: The Slovak v the Danish labor law approach to COVID 19 pandemic. In: International and Comparative Law Review, roč. 20, č. 2, 2020, s. 238

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.

Projekt VEGA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky reg. č. 1/0151/14 s názvom „Pracovný súdny poriadok

2.

Projekt VEGA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky reg. č. 1/0908/17 s názvom „Zamestnávanie mladých ľudí v čase hospodárskych zmien vo svetle migračnej krízy – nové výzvy pre politiku trhu práce“;

3.

Projekt VEGA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky reg. č. 01/0228/20 s názvom „Sociálna ochrana osôb so zdravotným postihnutím v pracovnom práve a práve sociálneho zabezpečenia“ 

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Masarykova univerzita, Právnická fakulta Veveří 70, 611 80 Brno 21.10.2019 – 4.11.2019 Vedecko-výskumná, publikačná a konzultačná činnosť

IX. - Iné relevantné skutočnosti