DOKUMENT
Meno a priezvisko
prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc.
Typ dokumentu:
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy:
Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy:
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty:
Právnická fakulta
Sídlo fakulty:
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 313, 81000 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Patakyová
I.2 - Meno
Mária
I.3 - Tituly
prof., JUDr., PhD.,
I.4 - Rok narodenia
1963 (pred 31. 8.)
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
I.6 - Adresa pracoviska
Šafárikovo námestie č. 6, P. O. BOX 313, 810 00 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
profesor
I.8 - E-mailová adresa
maria.patakyova@flaw.uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3851
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Právo

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
1985
II.c - Odbor a program
právo
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
1992
II.c - Odbor a program
hospodárske právo
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2000
II.c - Odbor a program
obchodné právo
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2010
II.c - Odbor a program
obchodné a finančné právo
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 1992-2000
docent Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2000-2010
profesor Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2010-súčasnosť
prodekanka Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2003-2011
prorektorka Univerzita Komenského v Bratislave 2011-2017

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Cambridge Diploma in an Introduction to English Law and the Law of the European Union Cambridge University 2004-2006
Študijný pobyt zameraný na právne kliniky ABA/CEELI /American Bar Association/ Center and East European Legal Initiative) 1996, 02.07. - 20.07.
EU Phare program so zameraním na súťažné práva a štátnu pomoc European Public Law Center, Grécko 1996, 06.10. - 20.10.
Seminár špecializovaný na vnútorný trh: East -West Forum European University Institute, Academy of European Law, Florencia, Taliansko 1995, 30.11. - 8.12.

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
doktorandský študijný program v odbore obchodné a finančné právo tretí obchodné a finančné právo
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
obchodné a finančné právo obchodné a finančné právo
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
0
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
4
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
3
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
98
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
12

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
222
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
61
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
4
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
4
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
627
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
135
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
27
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
6
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
16
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
10
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.Patakyová, Mária 100%: Legislation and the new conception of privatization in the Slovak Republic. - In: Poland and the European Union - Between Association and Membership. - Baden-Baden : Nomos, 1997. - S. 25-30. - ISBN 3-7890-4653-3. (ECSA ; Series 4) [Assessment in Poland. Medzinárodná konferencia. Gdansk, 26.-27.10.1995]
2.

Zneužitie práva v obchodných vzťahoch v Slovenskej republike. Právní rozhledy. Časopis pro všechna právní odvětví, číslo 20/2004, ss. 748-7523.

Patakyová, Mária [UKOPAHP] (100%) : Obchodný register : vybrané a súvisiace problémy. - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 1999. - 229 s.

ISBN 80-7160-116-0

4.Patakyová, Mária 30% - Bartová, Zuzana - Blaha, Marián - Ďurica, Milan - Jablonka, Branislav 5% - Moravčíková, Andrea 9% - Vozár, Jozef 4%: Obchodný zákonník : komentár. - 1. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2006. - 1005 s. - (Komentované zákony), ISBN 80-7179-510-0
5.Patakyová, Mária 100%: Niektoré inštitúty (nielen slovenského) práva obchodných spoločností v konfrontácii s návrhom Európskeho modelového zákona o spoločnostiach (EMCA) a interpretáciou "effet utile" = Einige Institute des (nicht nur slowakischen)Gesellschaftsrechts in Gegenüberstellung mit dem Entwurf des Europäischen Gesellschaftsmodellgesetzes (EMCA) und die "Effet Utile" Auslegung Lit. 66 zázn. In: 20. Karlovarské právnické dny. - Praha : Leges, 2012. - S. 152-183. - ISBN 978-80-87576-16-8 [Karlovarské právnické dny : mezinárodní konference. 20., Karlovy Vary, 7.-9.6.2012]
VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.

Patakyová, Mária [UKOPAHP] (20%) - Kačaljak, Matej [UKOPAFP] (20%) - Grambličková, Barbora [UKOPAHP] (20%) - Mazúr, Ján [UKOPAFP] (20%) - Dutková, Patrícia [UKOPAHP] (20%): Slovak simple joint stock company - critical review and preliminary assessment [elektronický dokument]

Lit.: 23 zázn.

In: European Company and Financial Law Review [elektronický dokument]. - Roč. 17, č. 2 (2020), s. 205-230 [print]. - ISSN (print) 1613-2548

URL: https://www.degruyter.com/view/journals/ecfr/17/2/article-p205.xml

Registrované v: scopus

Registrované v: wos

2.

Patakyová, Mária [UKOPAHP] (25%) - Lacko, Pavel (25%) - Mašurová, Angelika [UKOPAHP] (25%) - Duračinská, Jana [UKOPAHP] (25%): Impact of investment arbitrations against the Slovak Republic on arbitrations in the European Union

Lit.: 10 zázn.

In: The Lawyer Quarterly. - Roč. 10, č. 4 (2020), s. 402-412. - ISSN (print) 1805-8396

URL: https://tlq.ilaw.cas.cz/index.php/tlq/article/view/426

Registrované v: scopus

3.

Patakyová, Mária -Grambličková, Barbora: Slovakia. In: The private international law of companies in Europe. - : 1. vyd. ISBN 978-3-406-71457-3. - München : C.H. Beck, 2019. - S. 661-683

4.

Patakyová, Mária - Grambličková, Barbora - Kisely, Ivan: Current changes in the capital doctrine report from the Slovak Republic. In: Festschrift für Theodor Baums zum siebzigsten Geburstag, Band 2. - Tübingen : Mohr Siebeck, 2017. - ISBN 978-3-16-155251-9. - S. 885-902 Recenzovanie5.

Patakyová, Mária [UKOPAHP] (50%) - Grambličková, Barbora [UKOPAHP] (50%): Bankruptcy and liquidation: current legal situation in European and international context, solutions under the European model company act (EMCA)

Lit. 17 zázn.

In: European company and financial law review. - Roč. 13, č. 2 (2016), s. 322-350. - ISSN 1613-2548

Registrované v: wos

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.Patakyová, Mária 100%: Obchodný register : vybrané a súvisiace problémy. - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 1999. - 229 s., ISBN 80-7160-116-0 Ohlasy (17): [o5] 2002 Pauličková, Alena: Právník, roč. 141, 2002, č. 1, s. 114-115 [o4] 2000 Žitňanská, Lucia: Právny obzor, roč. 83, 2000, č. 4, s. 288 [o4] 2000 Moravčíková, Andrea: Justičná revue, roč. 52, 2000, č. 12, s. 1297, 1300 [o4] 2004 Kubíček, Pavol: Základy teórie práva : (Vybrané problémy). Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2004, S. 69 [o4] 2005 Halušková, Anna - Nevolná, Zuzana - Škrinár, Alexander: Základné otázky obchodného práva. Bratislava : Veda, 2005, S. 221 [o3] 2006 Hajnišová, Edita - Sidak, Mykola: Naukovyj visnyk Užgorodskogo nacionaľnogo Universytetu : serija Pravo, vypusk 6. Užgorod : Užgorodskyj nacionaľnyj universytet, 2006, S. 212 [o3] 2007 Csach, Kristián: Vzájemné ovlivňování komunitární úpravy a českého a slovenského obchodního práva na pozadí procesu jejich reforem. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Katedra obchodního práva, 2007, S. 30 [o3] 2005 Mašurová, Angelika: Vorstandshaftung in 15 europäischen Ländern, Wien : Linde, 2005, S. 817 [o3] 2001 Švidron, Ján: International Encyclopaedia for intellectual property. The Hague : Kluwer Law International, 2001, S. 147 [o3] 2010 Ficová, Svetlana - Števček, Marek - Bajánková, Jana - Cirák, Ján - Kováčová, Elena - Smyčková, Romana - Švecová, Daniela: Občianske súdne konanie. Praha : C.H. Beck, 2010, S. 313
2.

Ovečková, Oľga - Černejová, Alena - Lacová, Ľudmila - Majeríková, Mária - Patakyová, Mária 7% - Vozár, Jozef 5% - Žitňanská, Lucia 31%: Obchodný zákonník 1. diel : Komentár. - 1. vyd. - Bratislava : Iura Edition, 2005. - 817 s., ISBN 80-8078-027-7 Ohlasy (10): [o4] 2006 Hainish, Edit: Bulletin slovenskej advokácie, 2006, č. 1-2, s. 25 [o4] 2006 Ďurica, Milan: Konkurzné právo na Slovensku a v Európskej únii. Žilina : Poradca podnikateľa, 2006, S. 476 [o4] 2006 Mamojka, Mojmír, ml.: Slovensko a Európska únia - minulosť, súčasnosť a perspektívy. Bratislava : Slza, Občianske združenie pri Akadémii Policajného zboru, 2006, S.148 [o6] 2006 Ďurica, Milan: Justičná revue, roč. 58, 2006, č. 2, s. 383-384 [o4] 2006 Klátik, Jaroslav: Obchodné právo, roč. 7, 2006. č. 7-8, s. 64 [o4] 2006 Čunderlík, Ľubomír: Ingerencia orgánov verejnej moci do podnikania. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2006, S. 38, 39 [o4] 2007 Čunderlík, Ľubomír: Perspektívy vývoja európskej integrácie - právne aspekty. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2007, S. 21, 22 [o3] 2007 Csach, Kristián: Vzájemné ovlivňování komunitární úpravy a českého a slovenského obchodního práva na pozadí procesu jejich reforem. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Katedra obchodního práva, 2007, S. 31 [o1] 2007 Škreko, Anton: MPI Studies on intellectual property competition and tax law. Berlin : Springer Verlag, 2007, S. 220. – SSCI [o4] 2012 Hlivák, M. – Soukeník, D.: Notitiae ex Academia bratislavensi iurisprudentiae, 2012, č. 4, s. 65

3.Kubíček, Pavol 30% - Mamojka, Mojmír, st. 20% - Patakyová, Mária 50%: Obchodné právo. - 1. vyd. – Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2007. - 390 s. - (Učebnice Právnickej fakulty), ISBN 978-80-7160-225-5 POZNÁMKA: dotlač 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2008 ISBN 978-80-7160-225-5 dotlač 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010 ISBN 978-80-7160-225-5 Ohlasy (9): [o4] 2009 Chochúľová, Lenka: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2009. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2009, S. 47 [o3] 2009 Škrinár, Alexander - Nevolná, Zuzana - Kvokačka, Lukáš: Fundamentals of Slovak Commercial Law. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009, S. 142 [o3] 2012 Vojáček, Ladislav - Schelle, Karel - Tauchen, Jaromír: Vývoj soukromého práva na území českých zemí 2.díl. Brno : Masarykova unverzita, 2012, S. 999 [o3] 2012 Lukáčka, Peter: Sborník příspěvků 5. mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Karviná : Obchodně podnikatelská fakulta, 2012, S. 194 [o4] 2012 Rušin, Marián: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2012, 2. časť. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2012, S. 733 [o4] 2012 Bandlerová, Anna - Bezáková, Lýdia - Ďurkovičová, Jana - Ilková, Zuzana - Janků, Martin - Lazíková, Jarmila - Marišová, Eleonóra - Palšová, Lucia: Základy práva pre poslucháčov neprávnických fakúlt. Bratislava : C. H. Beck, 2012, S.373, 376 [o4] 2013 Chovanec, Tomáš: Konsenzus v práve. Banská Bystrica : Belianum, 2013, S. 66 [o4] 2013 Peráček, Tomáš: Cenné papiere (vybrané problémy). Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013, S. 122 [o4] 2013 Vačoková, Lenka: Acta Facultatis Iuridicae UC. – Roč. 32, č. 2, 2013, s. 307, 308
4.Patakyová, Mária 30% - Bartová, Zuzana - Blaha, Marián - Ďurica, Milan - Jablonka, Branislav 5% - Moravčíková, Andrea 9% - Vozár, Jozef 4%: Obchodný zákonník : komentár. - 1. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2006. - 1005 s. - (Komentované zákony), ISBN 80-7179-510-0 Ohlasy (21): [o3] 2007 Csach, Kristián: Vzájemné ovlivňování komunitární úpravy a českého a slovenského obchodního práva na pozadí procesu jejich reforem. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Katedra obchodního práva, 2007, S. 31 [o3] 2007 Doralt, Peter: Eastlex, 2007, č. 4, s. 174, 175, 176 [o3] 2007 Mašurová, Angelika: Eastlex, 2007, č. 4, s. 174, 175, 176 [o3] 2009 Bělohlávek, Alexander J.: Římská úmluva a Nařízení Řím 1 - komentář. Praha : C.H.Beck, 2009, S. 2334 [o3] 2010 Hodás, Milan: Principy a zásady v právu - teorie a praxe. Praha : Leges, 2010, S. 171 [o4] 2012 Lazíková, Jarmila: Základy práva duševného vlastníctva. Bratislava : Iura Edition, 2012, S. 301 [o3] 2012 Vojáček, Ladislav - Schelle, Karel - Tauchen, Jaromír: Vývoj soukromého práva na území českých zemí 2.díl. Brno : Masarykova unverzita, 2012, S. 1002 [o4] 2012 Šamko, Peter: Trestný čin podvodu: komentár s judikatúrou. Bratislava : Iura Edition, 2012, S. 32 [o3] 2012 Soukeník, David: Limity práva. Praha : Leges, 2012, S. 284 [o4] 2012 Bandlerová, Anna - Bezáková, Lýdia - Ďurkovičová, Jana - Ilková, Zuzana - Janků, Martin - Lazíková, Jarmila - Marišová, Eleonóra - Palšová, Lucia: Základy práva pre poslucháčov neprávnických fakúlt. Bratislava : C. H. Beck, 2012, S. 584
5.Patakyová, Mária 28% - Bartová, Zuzana - Blaha, Marián - Ďurica, Milan - Jablonka, Branislav – Kovácsová, Tímea - Moravčíková, Andrea - Vozár, Jozef 4%: Obchodný zákonník : komentár. - 3. vyd. [zmenené vydanie]. - Praha : C.H. Beck, 2010. - 1219 s. - (Komentované zákony), ISBN 978-80-7400-314-1 Ohlasy (20): [o4] 2011 Ovečková, Oľga: Zmluvná pokuta. Bratislava : Iura Edition, 2011, S. 339 [o3] 2012 Lukáčka, Peter: Sborník příspěvků 5. mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Karviná : Obchodně podnikatelská fakulta, 2012, S. 194 [o3] 2012 Valachovič, Marek: Limity práva. Praha : Leges, 2012, S. 293 [o4] 2012 Dufalová, Lenka: Miľníky práva v stredoeurópskom priestore 2012, 1. časť. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2012, S. 276 [o4] 2013 Csach, Kristián: Justičná revue, roč. 65, č. 4, 2013, s. 572 [o3] 2013 Petráš, René: Právo a cestovní ruch. Praha : Univerzita J. A. Komenského, 2013, S. 119 [o3] 2013 Hajnišová, Edita - Královič, Lukáš: Dny práva 2012 - Days of law [elektronický zdroj]. Brno : Masarykova univerzita, 2013, S. 1810, 1815, 1816, 1818 [online] [o3] 2013 Duračinská, Jana: Dny práva 2012 - Days of law [elektronický zdroj]. Brno : Masarykova univerzita, 2013, S. 1792, 1803 [online] [o4] 2013 Gábriš, Tomáš - Lukačka, Peter: Kúpna zmluva - história a súčasnosť 1. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013, S. 96 [o4] 2013 Janáč, Viliam: Právny obzor, roč. 96, č. 6, 2013, s. 600
VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.- Projekt APVV-16-0553 "Premeny a inovácie konceptu kapitálových spoločností v podmienkach globalizácie" (doba riešenia : 2017-2021) - vedúca projektu;
2.

VEGA- 1/0875/17 „Riadenie a kontrola v atomistických a polykorporátnych štruktúrach“ - vedúca projektu

3.

Projekt KEGA 086UK-4/2018 „Inovatívna vysokoškolská učebnica v oblasti systémov riadenia a kontroly v atomistických a polykorporátnych štruktúrach" (doba riešenia 2018-2019) - vedúca projektu

4.Cudzojazyčný magisterský študijný program „Law of European Integration and Globalization“, ITMS kód projektu: 26140230010, projekt spolufinancovaný z prostriedkov Európskych štrukturálnych fondov v rámci Operačného programu Vzdelávanie, grant riešený na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, grant pridelený na obdobie rokov 2013-2015, pozícia: odborný garant
5.

Univerzitný vedecký park UK v Bratislave, projekt spolufinancovaný z prostriedkov Európskych štrukturálnych fondov v rámci Operačného programu Výskum a vývoj, grant pridelený na obdobie rokov 2013-2015, pozícia: zodpovedný riešiteľ aktivity 2.8 – Právne výzvy

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Erasmus koordinátor Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2003-2011
EMA Director Univerzita Komenského v Bratislave/European Inter University Center Venice 2004-2017
European Company Law Summer School Univerzita Komenského v Bratislave/ELSA 2015-2018
Škola slovenského práva (časť právo obchodných spoločností! Jagellonská Univerzita v Krakowe od r. 2018
Rakúska škola súkromného práva Právnická fakulta UK a FOWI/WU WIEN 2004 - 2017

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
výskumný pobyt so zameraním na akciovú spoločnosť a skupiny spoločností Wirtschaft Universitaet Wien, FOW 2011 pozvanie
Výskumný pobyt so zameraním na právo usídľovania sa, premiestnenie sídla Cambridge University 2007 - február/marec pozvanie
Výskumný pobyt Karlova univerzita v Prahe 2006 - október výmenný pobyt

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Členka expertnej skupiny na tvorbu Európskeho modelového zákona obchodnej spoločnosti (European Model Company Act - EMCA), od roku 2007 - doteraz,

European Model Company Act (EMCA), First Edition, 2017, Nordic & European Company Law Working Paper No. 16-26

Number of pages: 409 Posted: 20 Sep 2017 Last Revised: 02 Nov 2017Paul Krüger AndersenJan Bertil AnderssonGintautas BartkusTheodor BaumsBlanaid J. ClarkePierre-Henri ConacIsabelle CorbisierWaltschin DaskalovJosé Engrácia AntunesMónica FuentesPaolo GiudiciBrenda HanniganSusanne KalssAndras KisfaludiH. J. de KluiverAdam OpalskiMaria PatakyovaEvanghelos Emm. PerakisJarmila PorkonaJoti RoestMatti J. SillanpääStanislaw SoltysinskiChristoph TeichmannIsabelle Urbain-ParleaniAndres VuttKarsten Engsig SørensenMartin Winner and Hans De Wulf