Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko
prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.
Typ dokumentu:
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy:
Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy:
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty:
Právnická fakulta
Sídlo fakulty:
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 313, 81000 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Prokeinová
I.2 - Meno
Margita
I.3 - Tituly
prof., JUDr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1971
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
I.6 - Adresa pracoviska
Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 313, 810 00 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
Profesor
I.8 - E-mailová adresa
margita.prokeinova@flaw.uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5337
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
právo
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-6813-967X

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
1995
II.c - Odbor a program
právo/trestné právo
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2001
II.c - Odbor a program
právo/trestné právo
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2010
II.c - Odbor a program
právo/trestné právo
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2019
II.c - Odbor a program
právo/trestné právo
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
profesor v odbore trestné právo Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta od roku 2019
docent v odbore trestné právo Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2010 - 2019
odborná asistentka Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2001 - 2010
asistentka Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 1998 - 2001

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Odborná príprava mediátora Centrum ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave 2014
Klinické formy vo výučbe práva Centum pro klinické právní vzdělávání, Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2013
Absolvovanie modulov potrebných na udelenie Certifikátu ECDL (Európsky vodičský preukaz na počítače) Slovenská informatická spoločnosť 2008
Jazykový kurz (angličtina), úroveň B1 Akadémia vzdelávania 2007
Jazykový kurz (angličtina), úroveň A1 Akadémia vzdelávania 2004

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Trestné právo hmotné 1 a základy kriminológie a kriminalistiky právo prvý právo
Trestné právo hmotné 2 právo prvý právo
Trestné právo hmotné - vedecké aspekty právo tretí právo
Trestné právo 1 Právo druhý Právo
Trestné právo 2 Právo druhý Právo
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Právo druhý právo
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
3
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
7
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
6
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
85
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
3

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
114
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
57
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
1
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
710
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
468
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
0
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
1
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.

PROKEINOVÁ, M., LACIAK, O. Sexuálne zneužívanie detí a zverených osôb a trestnoprávna ochrana obetí trestných činov. 1. vyd. Bratislava: Wolters Kluwer SR, 2021, 109 s. ISBN 978-80-571-0351-9

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

2.

PROKEINOVÁ, M., BLAŽEK, R. Will ecocide become an international crime? In: Archivio Penale, roč. 72, č. 1, 2020, s. 1-26. ISSN 0004-0304 http://www.archiviopenale.it/will-ecocide-become-an-international-crime/articoli/25913

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
3.

BLAŽEK, R, PROKEINOVÁ, M. How to provide a legal safe harbor for mothers of unwanted newborns. In: Issues in law & medicine, roč. 32, č. 1, 2017, s. 53-70. ISSN 8756-8160

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch4.

TURAYOVÁ, Y., TOBIÁŠOVÁ, L., ČENTÉŠ, J. et al.: Corporate criminal Liability: Some aspects of corporate criminal liability in the Slovak Republic. Bratislava: Comenius University, Faculty of law, 2015, 207 s. ISBN 978-80-7160-409-9 

ABB Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich vydavateľstvách

5.

PROKEINOVÁ, M. Odklony v trestnom konaní, 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2007, 130 s. ISBN 978-80-7160-197-5

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.

PROKEINOVÁ, M., LACIAK, O. Sexuálne zneužívanie detí a zverených osôb a trestnoprávna ochrana obetí trestných činov. 1. vyd. Bratislava: Wolters Kluwer SR, 2021, 109 s. ISBN 978-80-571-0351-9

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách


2.


STRÉMY, T., BELEŠ, A., PROKEINOVÁ, M. Dozor a úkony prokurátora Druhá časť, tretia hlava. Trestný poriadok 2: $ 196 - 569.1. vyd. Bratislava : C.H. Beck, 2021, s. 257-305. ISBN 978-80-89603-88-6

ABB Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich vydavateľstvách
3.

PROKEINOVÁ, M., BLAŽEK, R. Will ecocide become an international crime? In: Archivio Penale, roč. 72, č. 1, 2020, s. 1-26. ISSN 0004-0304 http://www.archiviopenale.it/will-ecocide-become-an-international-crime/articoli/25913

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
4.

PROKEINOVÁ, M. [et al.] Breach of trust by maladministration of estates of another. In: Legal protection of participants in economic and legal relations with an emphasis on protection of creditors under criminal law. 1. vyd. Bratislava : Právnická fakulta UK, 2019. s. 36-87. ISBN 978-80-7160-516-4

ABB Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich vydavateľstvách

5.

BLAŽEK, R, PROKEINOVÁ, M. How to provide a legal safe harbor for mothers of unwanted newborns. In: Issues in law & medicine, roč. 32, č. 1, 2017, s. 53-70. ISSN 8756-8160

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.

AFD06 Prokeinová, Margita [UKOPATP] (100%) : Ekonomická kriminalita ako jeden z dôvodov zavádzania trestnej zodpovednosti právnických osôb

Lit. 2 zázn.

In: Bratislavské právnické fórum 2015 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2015. - S. 1309-1315 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-7160-411-2

Edícia: Sympóziá, kolokviá, konferencie

[Bratislavské právnické fórum 2015 : Fenomén ekonomickej kriminality a právne nástroje na jej eliminovanie : medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 9.-10.10.2015]

Ohlasy (6):

[o1] 2016 Ľorko, Jakub: Corporate criminal liability : (in the Czech Republic, Slovakia and Poland). Brno : Masaryk University, 2016, S. 116 - BKCI-SSH

[o4] 2016 Čentéš, Jozef - Ľorko, Jakub: Justičná revue, roč. 68, č. 11, 2016, s. 1184

[o4] 2018 Kordík, Marek - Ľorko, Jakub: Trestná zodpovednosť právnickej osoby a jej trestné stíhanie. Bratislava : C.H. Beck, 2018, S. 12

[o4] 2019 Ľorko, Jakub - Smalik, Matej: Bratislava law review, roč. 3, č. 2, 2019, s. 46

[o4] 2020 Ľorko, Jakub - Smalik, Matej: Notitiae iudiciales Academiae collegii aedilium in Bratislava, roč. 6, č. 1, 2020, s. 105

[o1] 2020 Nováčková, Daniela - Peráček, Tomáš - Strážovská, Ľubomíra - Mucha, Boris: Financial crime in economic affairs: case study of the Slovak Republic. In: Juridical Tribune - Tribuna Juridica, roč. 10, SI, 2020, s. 163 - ESCI

2.

ABB01 Mencerová, Ingrid [UKOPATP] (28%) - Prokeinová, Margita [UKOPATP] (27%) - Tobiášová, Lýdia [UKOPATP] (25%) - Krnáč, Martin (20%): Selected substantive aspects of corporate criminal liability

Lit. 33 zázn.

In: Corporate criminal liability : some aspects of corporate criminal liability in the Slovak Republic. - Bratislava : Comenius university, Faculty of law, 2015. - S. 48-116. - ISBN 978-80-7160-409-9

Edícia: Studia Iuridica Bratislavensia ; nr. 50

POZNÁMKA:

Vyšlo aj v slovenčine - Trestná zodpovednosť právnických osôb : vybrané aspekty trestnej zodpovednosti právnických osôb v SR. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. - S. 51-124. - ISBN 978-80-8168-328-2

Ohlasy (21):

[o6] 2016 Viktoryová, Jana: Policajná teória a prax, roč. 24, č. 3, 2016, s. 79-80

[o1] 2016 Ľorko, Jakub: Corporate criminal liability : (in the Czech Republic, Slovakia and Poland). Brno : Masaryk University, 2016, S. 111, 113, 114 - BKCI-SSH

[o4] 2016 Klimek, Libor - Záhora, Jozef - Holcr, Květoň: Počítačová kriminalita v európskych súvislostiach. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016, S. 68

[o4] 2016 Hamranová, Denisa - Beleš, Andrej: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2016 [elektronický zdroj]. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2016, S. 478, 484 [CD-ROM]

[o4] 2016 Ľorko, Jakub: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2016 [elektronický zdroj]. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2016, S. 505 [CD-ROM]

[o4] 2016 Vráblová, Lenka: Corpus Delicti, č. 1, 2016, s. 8

[o4] 2017 Klimek, Libor - Šramel, Bystrík: Vzájomné uznávanie peňažných sankcií v Európskej únii. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, S. 107

[o6] 2017 Klimek, Libor: Právny obzor, roč. 100, č. 1, 2017, s. 96-97

[o3] 2017 Mečl, Stanislav: Trestní odpovědnost právnických osob - pět let poté. Praha : Leges, 2017, S. 122

[o4] 2017 Horvat, Matej: Administratívnoprávna zodpovednosť právnických osôb. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, S. 114

[o4] 2017 Greguš, Jozef: Ethica et aequitas in iure : pocta prof. JUDr. Alexandre Krskovej, CSc. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2017, S. 80

[o6] 2017 Machová, Michaela: Štát a právo, roč. 4, č. 3, 2017, s. 351-352

[o4] 2017 Fedorovičová, Iveta: Právna ochrana veriteľov. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2017, S. 9

[o4] 2018 Kordík, Marek - Ľorko, Jakub - Skaloš, Ivan - Vandáková, Ľubica: Trestná zodpovednosť právnickej osoby a jej trestné stíhanie. Bratislava : C.H. Beck, 2018, S. 39

[o4] 2018 Kurilovská, Lucia - Kordík, Marek: Sankcie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2018, S. 194

[o4] 2018 Strémy, Jana - Turay, Lukáš: Notitiae iudiciales Academiae collegii aedilium in Bratislava, roč. 4, č. 1, 2018, s. 61

[o4] 2018 Kurilovská, Lucia - Kordík, Marek: Veriteľ v centre pozornosti práva [elektronický dokument]. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2018, S. 99 [online]

[o1] 2020 Horvat, Matej: Časopis pro právní vědu a praxi, roč. 28, č. 1, 2020, s. 97 - SCOPUS

[o4] 2020 Kubička, Remig: Zo súdnej praxe, roč. 25, č. 4, 2020, s. 155

[o4] 2020 Kubička, Remig: Trestná súčinnosť. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2020, S. 152

[o3] 2020 Čep, David: Ochrana života a zdraví skrze trestní odpovědnost právnických osob v podmínkách České republiky a Slovenské republiky. In: Právna politika vo vzťahu k ochrane života a zdravia a na ňu nadväzujúca legislatíva. Praha :Leges, 2020, S. 142

 

3.


ABD01 Prokeinová, Margita [UKOPATP] (59%) - Blažek, Radovan [UKOPATP] (41%): Trestná zodpovednosť právnických osôb vo vybraných krajinách sveta

Lit. 12 zázn.

In: Trestná zodpovednosť právnických osôb : medzinárodné a európske aspekty, právno-teoretické východiská. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2014. - S. 72-110. - ISBN 978-80-7160-383-2

Edícia: Studia Iuridica Bratislavensia ; nr. 47

Ohlasy (4):

[o4] 2016 Klimek, Libor - Záhora, Jozef - Holcr, Květoň: Počítačová kriminalita v európskych súvislostiach. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016, S. 68

[o4] 2017 Klimek, Libor - Šramel, Bystrík: Vzájomné uznávanie peňažných sankcií v Európskej únii. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, S. 107

[o4] 2018 Kurilovská, Lucia - Kordík, Marek: Veriteľ v centre pozornosti práva [elektronický dokument]. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2018, S. 99 [online]

[o1] 2019 Kordík, Marek - Kurilovská, Lucia: Entrepreneurship and sustainability issues [elektronický zdroj], roč. 6, č. 3, 2019, s. 1204 [online] - ESCI ; SCOPUS

 

4.

AFD04 Prokeinová, Margita [UKOPATP] (100%) : Trestná zodpovednosť právnických osôb v krajinách susediacich so Slovenskou republikou

Recenzované

Lit. 4 zázn.

In: Trestná politika štátu a zodpovednosť právnických osôb. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2013. - S. 121-127. - ISBN 978-80-7160-359-7

Edícia: Sympóziá, kolokviá, konferencie

[Bratislavské právnické fórum 2013 : medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 10.-11.10.2013]

POZNÁMKA:

Vyšlo aj na CD-ROM - Bratislavské právnické fórum 2013 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2013. - S. 1021-1027 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-7160-365-8

Ohlasy (1):

[o1] 2016 Čentéš, Jozef: Corporate criminal liability : (in the Czech Republic, Slovakia and Poland). Brno : Masaryk University, 2016, S. 152 - BKCI-SSH

5.

BAA02 Burda, Eduard [UKOPATP] (26%) - Čentéš, Jozef [UKOPATP] (6%) - Kolesár, Juraj (4%) - Kordík, Marek [UKOPATP] (18%) - Mencerová, Ingrid [UKOPATP] (2%) - Prokeinová, Margita [UKOPATP] (7%) - Tobiášová, Lýdia [UKOPATP] (6%) - Záhora, Jozef (10%) - Laciak,Ondrej [UKOPATP] (4%) - Martvoň, Anton [UKOPASP] (4%) - Puchalla, Martin (4%) - Strémy, Tomáš [UKOPATP] (5%) - Toman, Pavol (2%) - Maťuška, Tomáš (2%): Trestný zákon : osobitná časť ; komentár 2. diel (§144-440). - 1. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2011. - xxiii, 1568 s. - (Komentované zákony)

Lit. 151 zázn.

ISBN 978-80-7400-394-3

Ohlasy (153):

[o4] 2016 Šanta, Ján: Justičná revue, roč. 68, č. 1, 2016, s. 40

[o3] 2016 Zeman, Štefan: Trestněprávní revue, roč. 15, č. 2, 2016, s. 38

[o4] 2016 Halas, Norbert: Justičná revue, roč. 68, č. 4, 2016, s. 516

[o3] 2016 Beleš, Andrej: Dny práva 2015 - Days of law 2015 : Okolnosti vylučující protiprávnost - juristické, kriminalistické a kriminologické aspekty [elektronický zdroj]. Brno : Masarykova univerzita, 2016, S. 21 [online]

[o4] 2016 Stieranka, Jozef - Sabayová, Mária - Šimonová, Jana: Daňové úniky a daňová kriminalita v Slovenskej republike. Bratislava : Epos, 2016, S. 171

[o4] 2016 Mochnáčová, Marianna: Sloboda prejavu a jej limity - 4. ústavné dni. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2016, S. 258

[o4] 2016 Smieško, Ivan: Bulletin slovenskej advokácie, roč. 22, č. 5, 2016, s. 19

[o4] 2016 Turčan, Martin: O práve, cirkvi a spoločnosti : (vybrané aspekty). Bratislava : Wolters Kluwer, 2016, S. 106

[o4] 2016 Vojtuš, František: Justičná revue, roč. 68, č. 6-7, 2016, s. 764, 776

[o4] 2016 Hašanová, Janka: Zákon o priestupkoch - veľký komentár. Žilina : Eurokódex, 2016, S. 115, 118, 120, 136, 377

[o4] 2016 Šanta, Ján: Dokazovanie a vyšetrovanie trestných činov - národné a svetové trendy. Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 2016, S. 205

[o4] 2016 Bella, Pavel: Možnosti poznávania kriminálneho extrémizmu. Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 2016, S. 82

[o3] 2016 Blažo, Ondrej: Majetkové a hospodářské trestné činy včera a dnes. Brno : Masarykova univerzita, 2016, S. 376, 377

[o4] 2016 Hamranová, Denisa: Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi. Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 2016, S. 90

[o4] 2016 Klátik, Jaroslav: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 35, mimoriadne číslo, 2016, s. 57

[o3] 2016 Galandová, Miriam - Kačaljak, Matej: Trestněprávní revue, roč. 15, č. 10, 2016, s. 232, 233

[o1] 2016 Mezei, Marek: Corporate criminal liability : (in the Czech Republic, Slovakia and Poland). Brno : Masaryk University, 2016, S. 140 - BKCI-SSH

[o3] 2016 Šimunová, Lucia: Kriminalistika, roč. 49, č. 4, 2016, s. 297

[o4] 2016 Letková, Alexandra - Sombati, Ján: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2016 [elektronický zdroj]. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2016, S. 372 [CD-ROM]

[o4] 2016 Ďubek, Michal: Korupcia v súkromnom sektore. In: Aktuálne otázky správneho a trestného práva [elektronický zdroj]. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2016, S. 60, 62 [CD-ROM]

[o4] 2016 Ďubek, Michal: Nezúčastnená osoba v trestnom konaní. In: Aktuálne otázky správneho a trestného práva [elektronický zdroj]. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2016, S. 72 [CD-ROM]

[o4] 2016 Šimunová, Lucia: Nová Európa výzvy a očakávania : európske výzvy trestného práva [elektronický zdroj]. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016, S. 272 [CD-ROM]

[o4] 2016 Aláč, Michal: Nová Európa výzvy a očakávania : európske výzvy trestného práva [elektronický zdroj]. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016, S. 324 [CD-ROM]

[o4] 2016 Beleš, Andrej: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 35, č. 2, 2016, s. 5

[o4] 2016 Daňko, Martin - Mezei, Marek: Bratislavské právnické fórum 2016: Internet ako priestor možného porušovania práv [elektronický zdroj]. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2016, S. 19 [CD-ROM]

[o4] 2016 Svoboda, Ivo - Šišulák, Stanislav: Vyšetřování extrémismu a forenzní metody. Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 2016, S. 122

[o4] 2016 Srebalová, Mária: Bratislavské právnické fórum 2016: Vplyv európskeho práva na kreovanie princípov a zásad správneho trestania [elektronický zdroj]. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2016, S. 189 [CD-ROM]

[o4] 2017 Hamranová, Denisa: Podvodné konania a princíp ultima ratio. In: Policajná teória a prax, roč. 25, č. 1, 2017, s. 129

[o3] 2017 Boroš, Milan: Trestní právo, roč. 21, č. 1, 2017, s. 27

[o4] 2017 Škrovánková, Monika: Justičná revue, roč. 69, č. 1, 2017, s. 54

[o4] 2017 Cepek, Branislav - Hašanová, Janka - Horvat, Matej: Správne právo hmotné : osobitná časť. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, S. 102

[o4] 2017 Barinková, Milena - Seilerová, Monika: Prieniky trestného práva k iným právnym odvetviam a vedným disciplínam. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2017, S. 156

[o4] 2017 Michaľov, Lukáš: Prieniky trestného práva k iným právnym odvetviam a vedným disciplínam. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2017, S. 269

[o4] 2017 Kačaljak, Matej: Vybrané trendy vo výbere daní a možnosti ich právnej reflexie na Slovensku. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, S. 59, 77

[o3] 2017 Klimek, Libor: Wymiary wolności religijne we współczesnej Europie. Wałbrzych : Państwowa wyzsza szkoła zawodowa im. Angelusa Silesiusa, 2017, S. 193

[o4] 2017 Hamranová, Denisa: K problematike "actio libera in causa" v súvislosti s trestným činom opilstva. In: Právny obzor, roč. 100, č. 1, 2017, s. 65

[o4] 2017 Klimek, Libor - Šramel, Bystrík: Vzájomné uznávanie peňažných sankcií v Európskej únii. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, S. 211

[o4] 2017 Fábry, Branislav - Kasinec, Rudolf - Turčan, Martin: Teória práva. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, S. 280

[o4] 2017 Beleš, Andrej: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 36, č. 1, 2017, s. 6

[o4] 2017 Turčan, Martin: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 36, č. 1, 2017, s. 154

[o4] 2017 Beleš, Andrej: Justičná revue, roč. 69, č. 8-9, 2017, s. 1010

[o4] 2017 Kučerová, Dominika: Kriminologické možnosti riešenia domáceho násilia. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, S. 287

[o4] 2017 Michaľov, Lukáš: Právo, obchod, ekonomika 7. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2017, S. 401

[o4] 2017 Greguš, Jozef: Ethica et aequitas in iure : pocta prof. JUDr. Alexandre Krskovej, CSc. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2017, S. 78

[o4] 2017 Hruška, Rastislav - Kasenčák, Ján - Žuffa, Martin: Banskobystrické dni práva : sekcia verejného práva. Banská Bystrica : Belianum, 2017, S. 167

[o4] 2017 Blažek, Radovan: Justičná revue, roč. 69, č. 10, 2017, s. 1209

[o3] 2017 Mamojka, Mojmír: Legislation governing the limited liability company in the Slovak Republic - current legal complexities with a focus on pertinent case law. Cracow : European association for security, 2017, S. 72

[o4] 2017 Beleš, Andrej - Ľorko, Jakub: Bratislava law review, roč. 1, č. 2, 2017, s. 152, 153

[o4] 2017 Kantorová, Martina: Štát a právo, roč. 4, č. 3, 2017, s. 306

[o4] 2017 Džačková, Marianna: Comenius [elektronický zdroj], [Roč. 2], 28. máj, 2017, nestr. [s. 3] [online]

[o4] 2017 Kantorová, Martina: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2017 [elektronický zdroj]. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2017, S. 409 [CD-ROM]

[o3] 2017 Ivančo, Marek: CER Comparative European research 2017, iss. 2 [elektronický zdroj]. London : Sciemcee publishing, 2017, S. 170 [CD-ROM]

[o3] 2017 Smieško, Ivan: Internet a trestné činy extrémizmu. Plzeň : Aleš Čeněk, 2017, S. 80, 81

[o4] 2017 Beleš, Andrej: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 36, mim. číslo, 2017, s. 14

[o4] 2017 Ľorko, Jakub - Smalik, Matej: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 36, mim. číslo, 2017, s. 152

[o4] 2017 Ľorko, Jakub - Mihálik, Stanislav: Právna ochrana veriteľov. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2017, S. 74, 77

[o4] 2017 Romža, Sergej: Právna ochrana veriteľov. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2017, S. 50

[o3] 2017 Kučerová, Dominika: Informácie dôležité pre trestné konanie. Praha : Leges, 2017, S. 282

[o4] 2018 Ľorko, Jakub: Trestná zodpovednosť právnickej osoby a jej trestné stíhanie. Bratislava : C.H. Beck, 2018, S. 86, 87

[o4] 2018 Žilinka, Maroš - Šanta, Ján: Justičná revue, roč. 70, č. 6-7, 2018, s. 804

[o4] 2018 Šišulák, Stanislav: Prevencia trestnej činnosti páchanej príslušníkmi Policajného zboru. Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 2018, S. 192

[o4] 2018 Lamošová, Barbora: Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi. Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 2018, S. 100

[o4] 2018 Janko, Sebastián: Princíp prezumpcie neviny v súvislosti s vybranými skutkovými podstatami... In: Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi. Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 2018, S. 217

[o4] 2018 Michaľov, Lukáš: 1. Košické dni trestného práva - Perspektívy vývoja európskeho trestného práva. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2018, S. 315

[o3] 2018 Kučerová, Dominika: Olomoucké právnické dny 2018 [elektronický zdroj] : sekce trestního práva. Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2018, S. 68 [online]

[o3] 2018 Karkošková, Slávka - Mikulášková, Gabriela: Časopis pro právní vědu a praxi, roč. 26, č. 3, 2018, s. 426

[o4] 2018 Blažek, Radovan: Bratislavské právnické fórum 2018 [elektronický zdroj] : Ústavnoprávne, zákonné a kriminologické atribúty o obetiach trestných činov. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2018, S. 27 [online]

[o4] 2018 Kučerová, Dominika: Bratislavské právnické fórum 2018 [elektronický zdroj] : Ústavnoprávne, zákonné a kriminologické atribúty o obetiach trestných činov. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2018, S. 105 [online]

[o4] 2018 Šanta, Ján - Zeman, Štefan: Justičná revue, roč. 70, č. 10, 2018, s. 1088

[o4] 2018 Blažek, Radovan: Trestnoprávne aspekty držania strelných zbraní v Slovenskej republike. Šamorín : Heuréka, 2018, S. 200

[o4] 2018 Hangáčová, Natália: Paralely a divergencie [elektronický dokument]. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018, S. 116 [online]

[o4] 2018 Beleš, Andrej - Gregor, Martin: Sankcie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2018, S. 10

[o4] 2018 Fedorovičová, Iveta: Sankcie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2018, S. 96

[o4] 2018 Strémy, Jana - Turay, Lukáš: Notitiae iudiciales Academiae collegii aedilium in Bratislava, roč. 4, č. 1, 2018, s. 68

[o3] 2018 Kantorová, Martina: Metamorfózy práva ve střední Evropě 6. : hledá se Prométheus?. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2018, S. 106

[o4] 2018 Vojtuš, František: Justičná revue, roč. 70, č. 12, 2018, s. 1375

[o3] 2018 Ondrúš, Miroslav: Trestní právo, roč. 22, č. 3, 2018, s. 35

[o3] 2018 Hangáčová, Natália - Turay, Lukáš: Trestnoprávne súvislosti ochrany života a zdravia. Praha : Leges, 2018, S. 225

[o3] 2018 Župík, Tomáš: Trestnoprávne súvislosti ochrany života a zdravia. Praha : Leges, 2018, S. 274

[o3] 2018 Rísová, Vanda - Vráblová, Miroslava: Trestnoprávne súvislosti ochrany života a zdravia. Praha : Leges, 2018, S. 408

[o4] 2018 Michaľov, Lukáš: 2. Košické dni trestného práva : "Poškodený trestným činom a obete trestných činov, možnosti posilňovania ich procesných oprávnení". Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018, S. 274

[o3] 2018 Mihálik, Stanislav - Turay, Lukáš: Právo v globalizované společnosti [elektronický dokument]. Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2018, S. 69 [online]

[o4] 2018 Hencovská, Mária: Verejná správa v súčasnom demokratickom a právnom štáte, časť 1. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018, S. 305

[o4] 2018 Kantorová, Martina: Verejná správa v súčasnom demokratickom a právnom štáte, časť 1. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018, S. 314

[o4] 2018 Šanta, Ján: Ochrana a poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie. Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 2018, S. 102

[o4] 2018 Fedorovičová, Iveta - Mihálik, Stanislav: Veriteľ v centre pozornosti práva [elektronický dokument]. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2018, S. 21 [online]

[o4] 2018 Sihelniková, Eva: Veriteľ v centre pozornosti práva [elektronický dokument]. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2018, S. 86 [online]

[o4] 2018 Hangáčová, Natália: Veriteľ v centre pozornosti práva [elektronický dokument]. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2018, S. 76 [online]

[o4] 2018 Vojtuš, František: Veriteľ v centre pozornosti práva [elektronický dokument]. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2018, S. 54 [online]

[o4] 2019 Mihálik, Stanislav - Vincent, Filip - Zigo, Daniel: PRO LEGAL : deň študentov práva a doktorandov 2019. Banská Bystrica : Belianum, 2019, S. 120

[o4] 2019 Klimek, Libor: Zákon o európskom zatýkacom rozkaze : komentár. Bratislava : Wolters Kluwer, 2019, S. 199

[o3] 2019 Medelský, Jozef: Informačno-technické prostriedky v trestnom konaní - možnosti a perspektívy. Praha : Leges, 2019, S. 190

[o3] 2019 Beleš, Andrej: Trestní právo, roč. 23, č. 2, 2019, s. 10

[o3] 2019 Beleš, Andrej: Právník, roč. 158, č. 7, 2019, s. 659

[o3] 2019 Mihálik, Stanislav - Miháliková, Monika: Deset let od přijetí českého trestního zákoníku. Praha : Leges, 2019, S. 540

[o3] 2018 Vráblová, Miroslava - Klátik, Jaroslav - Rísová, Vanda: Drogové trestné činy. Praha : Leges, 2018, S. 119

[o3] 2019 Mravec, Juraj: Právní rozpravy 2019 [elektronický zdroj]. Hradec Králové : Magnanimitas, 2019, S. 74 [CD-ROM]

[o4] 2019 Mihálik, Stanislav: Notitiae iudiciales Academiae collegii aedilium in Bratislava, roč. 5, č. 2, 2019, s. 28

[o4] 2019 Beleš, Andrej - Blažo, Ondrej - Sombati, Ján: Notitiae iudiciales Academiae collegii aedilium in Bratislava, roč. 5, č. 2, 2019, s. 60

[o4] 2019 Hamranová, Denisa: Notitiae iudiciales Academiae collegii aedilium in Bratislava, roč. 5, č. 2, 2019, s. 83

[o3] 2019 Vráblová, Miroslava: In omnibus quidem, maxime tamen in iure, aequitas spectanda est : pocta prof. JUDr. Ivanovi Šimovčekovi, CSc. k 65. narodeninám. Krakow : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2019, S. 457

[o4] 2019 Elias, Erik: Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Belii Neosolii, roč. 23. Banská Bystrica : Belianum, 2019, S. 26

[o4] 2019 Tarabová, Nina: Právne a ekonomické aspekty korupcie [elektronický dokument]. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019, S. 65 [online]

[o4] 2019 Mihálik, Stanislav: Societas et iurisprudentia [elektronický zdroj], roč. 7, č. 4, 2019, s. 144 [online]

[o4] 2019 Griger, Jozef - Ľorko, Jakub: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2019 [elektronický dokument]. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2019, S. 135 [online]

[o4] 2019 Fábry, Branislav - Kasinec, Rudolf - Turčan, Martin: Teória práva. Bratislava : Wolters Kluwer, 2019, S. 299

[o3] 2019 Gyárfáš, Juraj - Mitterpachová, Jana: Občiansky zákonník 1 : komentár. Praha : C.H. Beck, 2019, S. 304

[o4] 2019 Kučerová, Dominika: Trestnoprávne možnosti riešenia domáceho násilia. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019, S. 245

[o4] 2019 Talapka, Marek: Trestnoprávne možnosti riešenia domáceho násilia. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019, S. 306, 307

[o4] 2019 Mihálik, Stanislav - Zigo, Daniel: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2019 [elektronický dokument]. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2019, S. 204 [online]

[o4] 2019 Vráblová, Lenka: Bratislavské právnické fórum 2019 [elektronický dokument] : zákonnosť a prípustnosť dôkazov v trestnom konaní. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2019, S. 167 [online]

[o4] 2019 Janko, Sebastián: 3. Košické dni trestného práva : kriminologické a organizačno-technické aspekty privatizácie trestného práva. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, ŠafárikPress UPJŠ, 2019, S. 304

[o4] 2019 Dolobáč, Marcel - Dobrovič, Ľuboš - Kundrát, Ivan: Sankcie v pracovnom práve. Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 2019, S. 110

[o3] 2020 Ľorko, Jakub: Trestní právo, roč. 24, č. 1, 2020, s. 29

[o4] 2020 Turay, Lukáš: Trestná politika v Slovenskej republike : minulosť, súčasnosť, budúcnosť. Bratislava : C. H. Beck, 2020, S. 53

[o4] 2020 Blažek, Radovan: Trestnosť dlžníka pre nepodanie návrhu na začatie konkurzu po novom. In: Policajná teória a prax, roč. 28, č. 2, 2020, s. 85

[o4] 2020 Lučivjanský, Dávid: Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi [elektronický dokument] : Roč. 8. Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2020, S. 98 [online]

[o4] 2020 Kubička, Remig: Trestná súčinnosť. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2020, S. 209

[o3] 2020 Slovák, Igor - Turay, Lukáš: Trestnoprávne a kriminologické aspekty samovrážd. In: Dny práva 2019 - Days of law 2019 (Část 3. Juristické, kriminologické a kriminalistické aspekty trestných činů proti životu a zdraví) [elektronickýdokument]. Brno : Masarykova univerzita, 2020, S. 319 [online]

[o3] 2020 Kováč, Matúš - Mihálik, Stanislav - Vincent, Filip: K niektorým aspektom trestného činu vraždy a trestného činu úkladnej vraždy. In: Dny práva 2019 - Days of law 2019 (Část 3. Juristické, kriminologické a kriminalistické aspektytrestných činů proti životu a zdraví) [elektronický dokument]. Brno : Masarykova univerzita, 2020, S. 442 [online]

[o3] 2020 Štrkolec, Martin: Poškodení a obete trestných činov proti životu a zdraviu v kontexte právnej úpravy Slovenskej republiky. In: Dny práva 2019 - Days of law 2019 (Část 3. Juristické, kriminologické a kriminalistické aspekty trestnýchčinů proti životu a zdraví) [elektronický dokument]. Brno : Masarykova univerzita, 2020, S. 390 [online]

[o3] 2020 Marková, Veronika: Trestné činy súvisiace so zneužívaním návykových látok... In: Dny práva 2019 - Days of law 2019 (Část 3. Juristické, kriminologické a kriminalistické aspekty trestných činů proti životu a zdraví) [elektronickýdokument]. Brno : Masarykova univerzita, 2020, S. 257 [online]

[o4] 2020 Mesarčík, Matúš: Ochrana osobných údajov. Bratislava : C.H. Beck, 2020, S. 170

[o4] 2020 Mihálik, Stanislav: Konštrukcia vybraných trestných činov so zameraním sa na znak príčinnej súvislosti (resp. objektívnu stránku skutkovej podstaty trestného činu). In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 39, č.2, 2020, s. 224, 226, 230

[o4] 2020 Hamranová, Denisa: Trestný čin podvodu v zmysle rozhodovacej praxe orgánov činných v trestnom konaní a súdov. In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 39, č. 1, 2020, s. 89

[o4] 2020 Hangáčová, Natália Tarabová, Nina Turay, Lukáš: Veriteľ ako poškodený a páchateľ trestného činu. In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 39, č. 1, 2020, s. 105, 112

[o4] 2020 Mihálik, Stanislav: Podoba trestných činov pozbavenia osobnej slobody a obmedzovania osobnej slobody v právnych poriadkoch vybraných európskych štátov. In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2020 [elektronický dokument]. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2020, S. 620 [online]

[o4] 2020 Martvoň, Anton: Súčasná úprava a problémy týkajúce sa služby v ozbrojených silách iného štátu v právnom poriadku Slovenskej republiky. In: Comenius [elektronický dokument], roč. 5, č. 2, 2020, s. 44 [online]

[o4] 2020 Škrobák, Ján: Niečo za niečo v územnom plánovaní, alebo možno podmieniť aktualizáciu územného plánu plnením vo verejnom záujme v prospech obce?. In: Comenius [elektronický dokument] : odborný blog, č. december, 2020, s. nestr. [12s.] [online]

[o4] 2020 Slovák, Igor: Niekoľko poznámok k trestnej zodpovednosti osôb šíriacich konšpirácie v čase pandémie COVID-19. In: Comenius [elektronický dokument] : odborný blog, č. október, 2020, s. nestr. [3 s.] [online]

[o4] 2020 Daňko, Martin - Hodossy, Kristian - Kováčiková, Hana - Žárská, Petra: Právo európskych štrukturálnych a investičných fondov [elektronický dokument]. Bratislava : Právnická fakulta UK, 2020, S. 193 [online]

[o4] 2020 Srebalová, Mária Horvat, Matej Vrabko, Marián Vačok, Juraj: Zákon o priestupkoch : komentár. Bratislava : C. H. Beck, 2020, S. 111, 122, 142, 146, 173, 202, 207, 221, 226, 231, 233

[o4] 2020 Barta, Matej: Falšovanie bankoviek. In: Teória a prax vyšetrovania. Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 2020, S. 29

[o4] 2020 Mravec, Juraj: Obchodovanie s ľuďmi z pohľadu štatistických ukazovateľov. In: Teória a prax vyšetrovania. Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 2020, S. 135

[o1] 2021 Beleš, Andrej: Trestné činy súvisiace s verejným obstarávaním. In: Časopis pro právní vědu a praxi, roč. 29, č. 1, 2021, s. 167 - SCOPUS

[o4] 2021 Baďo, Timotej Moravanský, Norbert: Ochorenie COVID-19 v trestnoprávnych súvislostiach. In: Justičná revue, roč. 73, č. 5, 2021, s. 647

[o4] 2020 Kuľková, Jana: Právne aspekty obchodovania s ľuďmi. In: Vedecká konferencia doktorandov na Akadémii Policajného zboru v Bratislave, 3. roč. Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 2020, S. 197

[o4] 2021 Čipková, Jana: Quo vadis, Cannabis? : (ne)ústavnosť trestov hroziacich konzumentom marihuany. In: Bulletin slovenskej advokácie, roč. 27, č. 5, 2021, s. 27

[o4] 2021 Dubeň, Štefan: Vybrané aspekty spôsobov páchania a utajovania trestných činov proti ľudskosti. In: Teória a prax dokazovania vo vyšetrovaní. Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2021, S. 88

[o4] 2021 Šanta, Ján Krošlák, Matúš: Hry, stávky a pohľad na aktuálnu právnu úpravu a možnú aplikačnú prax. In: Aktuálne otázky trestného práva. 9. roč. Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2021, S. 124

[o3] 2020 Vráblová, Miroslava: Trestná politika vo vzťahu k nedovolenému prerušeniu tehotenstva. In: Právna politika vo vzťahu k ochrane života a zdravia a na ňu nadväzujúca legislatíva. Praha : Leges, 2020, S. 239

[o3] 2020 Župík, Tomáš: Poznámky k trestnoprávnym a iným aspektom odkladania detí do tzv. hniezd záchrany. In: Právna politika vo vzťahu k ochrane života a zdravia a na ňu nadväzujúca legislatíva. Praha : Leges, 2020, S. 339

[o4] 2021 Prokeinová, Margita: Predmet útoku pri trestných činoch proti ľudskej dôstojnosti. In: Bulletin slovenskej advokácie, Roč. 27, č. 11, 2021, s. 22

[o4] 2021 Zeman, Štefan Szabová, Eva: Niekoľko poznámok k obchodovaniu s ľuďmi. In: 5. košické dni trestného práva : privatizácia trestného práva ako ďalej?. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach : Právnická fakulta, 2021,S. 134

[o4] 2021 Strémy, Tomáš: Možnosť zrušenia uznesenia o začatí trestného stíhania prostredníctvom paragrafu 363 Trestného poriadku. In: Efektívnosť prípravného konania - výzvy a perspektívy : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie[elektronický dokument]. Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2021, S. 179 184 [online]

[o4] 2021 Fedorovičová, Iveta: Pandémia kyberpriestor sexuálne zneužívanie. In: Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : kybernetická kriminalita v čase krízy. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnickáfakulta, 2021, S. 50 57 [online]

[o4] 2021 Prokeinová, Margita: Vybrané trestné činy páchané prostredníctvom počítačového systému. In: Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : kybernetická kriminalita v čase krízy. Bratislava : Univerzita Komenského vBratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 71 [online]

[o4] 2021 Kurilovská, Lucia Šišulák, Stanislav: Online manipulácie na sociálnych sieťach v čase krízy. In: Bratislavské právnické fórum 2021 [elektronický dokument] : kybernetická kriminalita v čase krízy. Bratislava : Univerzita Komenskéhov Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 111 [online]

[o4] 2021 Ľorko, Jakub Miklóssyová, Lenka: Právna úprava asistovanej samovraždy a eutanázie v národnom a medzinárodnom kontexte. In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 40, č. 2, 2021, s. 177

[o4] 2021 Baďo, Timotej - Moravanský, Norbert: Ochorenie covid-19 v trestnoprávnych súvislostiach. In: Justičná Revue, Roč. 73, č. 5, 2021, s. 641-657

[o4] 2021 Miklóssyová, Lenka: Právna regulácia kanabidiolu. In: Študentská vedecká odborná činnosť 2021. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 131, 132

[o4] 2021 Rosinský, Karol: Trestný čin usmrtenia a uloženie doživotného trestu zákazu činnosti. In: Justičná revue, Roč. 73, č. 12, 2021, s. 1491

[o3] 2021 Slovák, Igor: Ius est ars boni et aequi : odstraňovanie rigidnosti zákona pomocou dogmy spravodlivosti v trestnom práve. In: Rímsko-kánonické vplyvy na slovenské verejné právo. Praha : Leges, 2021, S. 120

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.

APVV-16-0471 Sexuálne zneužívanie detí a zverených osôb Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV)

2.APVV-15-0740 Návody a nástroje na efektívnu elimináciu protiprávnych konaní v spojení s možnou insolvenciou Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV)

3.

APVV-0620-11 Trestná zodpovednosť právnických osôb (APVV)

4.

VEGA 1/0542/17 Hodnotenie implementácie a budúceho vývoja sankčného mechanizmu po 10 rokoch účinnosti trestných kódexov v SR Vedecká grantová agentúra MŠ SR a SAV (VEGA)

5.

VEGA 1/0907/16 Právna ochrana účastníkov ekonomicko-právnych vzťahov s akcentom na trestnoprávnu ochranu veriteľov Vedecká grantová agentúra MŠ SR a SAV (VEGA)


VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Masarykova univerzita Brno 29. – 02. 06. 2017 burza výmenných pobytov
Univerzita Karlova Praha 24. – 28. 10. 2016 burza výmenných pobytov
Jagiellonian University Krakow Krakow 15. – 22. 06. 2016 burza výmenných pobytov
M. V. Lomonosov State University Moskva 01.– 07. 06. 2014 burza výmenných pobytov
Ivane Javakshvili Tbilisi State University Tbilisi 03. – 09. 11. 2013 burza výmenných pobytov
Univerzita Palackého Olomouc 01.– 08. 10. 2013 klinické vzdelávania
Univerzita v Groningene Groningen 06. – 13. 11. 2009 burza výmenných pobytov
Univerzita v Sofii Sofia 10. – 16. 11. 2008 burza výmenných pobytov
Univerzita v Padove Padova 24. – 31. 10. 2007 burza výmenných pobytov
Univerzita v Lubline Lublin 19. – 26. 04. 2007 prednáškový pobyt

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

-členka Komisie VEGA;

- členka komisie na kontrolu spisov rigoróznych konaní;

- Členka komisie na kontrolu evidencie zapísaných predmetov študentov v Akademickom informačnom systéme AIS2 (Bc., Mgr., PhD.);

- predsedníčka komisie pre štátne skúšky na Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky;

- predsedníčka a členka komisie pre obhajoby rigoróznych prác v odbore 3.4.7. trestné právo.

- členka komisie na obhajobu dizertačnej práce v odboroch 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva, 8.3.1. ochrana osôb a majetku.

- členka habilitačných komisií v odbore 3.4.7. trestné právo.

-recenzovanie monografií, komentárov, zborníkov písané v slovenskom i anglickom jazyku.

-vypracovávanie školiteľských a oponentských posudkov na diplomové, rigorózne a dizertačné práce.

Dátum poslednej aktualizácie
30.05.2022