DOKUMENT
Meno a priezvisko
doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD.
Typ dokumentu:
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy:
Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy:
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty:
Právnická fakulta
Sídlo fakulty:
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 313, 81000 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Škrobák
I.2 - Meno
Ján
I.3 - Tituly
Doc., Mgr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1981
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra správneho a environmentálneho práva
I.6 - Adresa pracoviska
Šafárikovo nám. 6, 810 00 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
jan.skrobak@flaw.uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3862
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Právo

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2005
II.c - Odbor a program
Právo
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2009
II.c - Odbor a program
Správne právo
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2016
II.c - Odbor a program
Správne právo
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
docent na Katedre správneho a environmentálneho práva Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra správneho a environmentálneho práva 2016 - dodnes
prodekan Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2015 - dodnes
odborný asistent na Katedre správneho a environmentálneho práva Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2012 - 2016
výskumný pracovník na Katedre správneho a environmentálneho práva Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2008 - 2009 a 2009 - 2012
advokátsky koncipient Advokátska kancelária JUDr. Ladislav Pavlovič s. r. o. 2012 - 2015
advokátsky koncipient JUDr. Ladislav Pavlovič, advokát 2006 - 2012

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Štátna odborná jazyková skúška z nemeckého jazyka Gymnázium Bilíkova 24, Bratislava 1999
Úspešne vykonaná advokátska skúška Slovenská advokátska komora 2013

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Stavebné právo Právo 1. Právo
Dokazovanie Právo 2. Právo
Aplikované správne právo a právo sociálneho zabezpečenia Právo 2. Právo
Správa administratívno-politických vecí Právo 1. Právo
Správne právo procesné Právo 1. Právo
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Správne právo 3. Právo
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
8
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
2
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
3
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
58
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
16
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
89
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
53
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
0
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
339
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
20
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.

ŠKROBÁK, Ján: Preskúmanie neprávoplatných rozhodnutí vydaných v správnom konaní. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2014. 213 s. (AAB01)2.

VAČOK, Juraj - ŠKROBÁK, Ján: Konanie vo volebných veciach : § 264-312. In: Správny súdny poriadok : komentár. Praha : C.H. Beck, 2018. S. 1265-1342. ISBN 978-80-7400-678-4 (ABA01)


3.

ŠKROBÁK, Ján: Options to integrate separate proceedings in administrative judiciary. In: Theoretical issues in administrative judiciary. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2013. S. 95-114. ISBN 978-80-7160-364-1. Edícia: Studia Iuridica Bratislavensia ; nr. 40 (ABD01)

4.

ŠKROBÁK, Ján: Porovnávací pohľad na ochranu subjektívnych práv v správnom konaní v SR a v ČR. In: Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě - jejich systém a efektivnost. Praha : C. H. Beck, 2017. S. 186-198. ISBN 978-80-7400-647-0. Edícia: Právní instituty (AEC04)


5.

ŠKROBÁK, Ján - ULIČNÁ, Petra: Right of environmental protection and economic activities in the Slovak Republic. In: Selected issues of public economic law in theory, judicature and practice in the Czech Republic, Poland and Slovakia. Warszawa : C.H. Beck, 2017. S. 247-272. ISBN 978-83-255-8966-0 (AEC05)

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.

VAČOK, Juraj - ŠKROBÁK, Ján: Konanie vo volebných veciach : § 264-312. In: Správny súdny poriadok : komentár. Praha : C.H. Beck, 2018. S. 1265-1342. ISBN 978-80-7400-678-4 (ABA01)

2.

ŠKROBÁK, Ján: Porovnávací pohľad na ochranu subjektívnych práv v správnom konaní v SR a v ČR. In: Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě - jejich systém a efektivnost. Praha : C. H. Beck, 2017. S. 186-198. ISBN 978-80-7400-647-0. Edícia: Právní instituty (AEC04)

3.

ŠKROBÁK, Ján - ULIČNÁ, Petra: Right of environmental protection and economic activities in the Slovak Republic. In: Selected issues of public economic law in theory, judicature and practice in the Czech Republic, Poland and Slovakia. Warszawa : C.H. Beck, 2017. S. 247-272. ISBN 978-83-255-8966-0 (AEC05)

4.

ŠKROBÁK, Ján: Verejné služby a vymedzenie verejnej správy vo funkčnom ponímaní = Public services and the definition of public administration in functional approach. In: Verejná správa v súčasnom demokratickom a právnom štáte : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. S. 134-142. ISBN 978-80-8152-700-5. [Verejná správa v súčasnom demokratickom a právnom štáte. Košice, 15.11.2018] (AFD15)

5.

ŠKROBÁK, Ján: Účastníctvo v konaniach podľa stavebného zákona - analýza ústavnej konformity [elektronický dokument]. In: Bratislavské právnické fórum 2018 [elektronický dokument] : ústavné princípy v rozhodovacej praxi správnych orgánov. Bratislava : Právnická fakulta UK, 2018. S. 313-318 [online]. ISBN 978-80-7160-480-8. [Bratislavské právnické fórum 2018. Bratislava, 22.02.2018 - 23.02.2018] URL: https://www.flaw.uniba.sk/veda/konferencie-a-podujatia/bratislavske-pravnicke-forum/zborniky/ (AFD18)

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.

APVV – číslo: APVV-20-0436, názov: Nová právna úprava správneho trestania, doba riešenia: 2021 – 2025, spoluriešiteľ


2.

APVV – číslo: APVV-17-0403, názov: Vplyv vzájomného uznávania prostriedkov elektronickej identifikácie na elektronické služby verejnej správy, doba riešenia: 2018 – 2022, zodpovedný riešiteľ 


3.

VEGA – číslo: 1/0686/18, názov: Prieskum právoplatných individuálnych správnych aktov v kontexte právnej istoty a spravodlivosti, doba riešenia: 2018 – 2020, spoluriešiteľ


4.

VEGA – číslo: 1/0557/17, názov: Právne aspekty optimalizácie výkonu verejnej správy obcami ako subjektmi verejnej správy, doba riešenia: 2017 – 2019, spoluriešiteľ


5.

VEGA – číslo: 1/0136/15, názov: Právna úprava správneho trestania, doba riešenia: 2015 – 2017, spoluriešiteľ


VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
predseda Rady Študentskej vedeckej odbornej činnosti na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte Rada Študentskej vedeckej odbornej činnosti na PraF UK 2016 - dodnes
člen Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 2015 - dodnes
člen odborovej rady doktorského študijného programu Správní právo a právo životního prostředí na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne odborová rada doktorského študijného programu Správní právo a právo životního prostředí na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne 2019 - dodnes

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Universytet Rzeszowski, Wydzial Prawa i Administracji Rzeszow, Poľsko 23. – 27. 11. 2009 Ad hoc dohoda o vedecko-pedagogickom pobyte
Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Olomouc, Česká republika 14. – 27. 10. 2012 Ad hoc dohoda o vedecko-pedagogickom pobyte

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
24.03.2022