Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.
Typ dokumentu:
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy:
Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy:
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty:
Právnická fakulta
Sídlo fakulty:
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 313, 81000 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Slašťan
I.2 - Meno
Miroslav
I.3 - Tituly
prof. JUDr. PhDr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1979
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov
I.6 - Adresa pracoviska
Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, 810 00 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
profesor
I.8 - E-mailová adresa
miroslav.slastan@flaw.uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/10411
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
30. právo
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-9703-7904

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
II.b - Rok
2002
II.c - Odbor a program
právo
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
II.b - Rok
2006
II.c - Odbor a program
3.4.2. teória a dejiny štátu a práva
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Fakulta práva, Paneurópska vysoká škola, Bratislava
II.b - Rok
2012
II.c - Odbor a program
3.4.8. Medzinárodné právo
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2019
II.c - Odbor a program
3.4.8. Medzinárodné právo
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
odborný asistent Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 2002 - 2012
odborný asistent Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, Bratislava 2012 - 2013
docent Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, Bratislava 2013 - 2016
docent Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2016 - 2019
profesor Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta od 2019
stály člen pedagogického zboru, vedúci katedry Justičná akadémia Slovenskej republiky 2007 - 2010

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
advokátske skúšky podľa § 3 ods.1 písm. d) zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii Slovenská advokátska komora 2006
Európsky vodičský preukaz na počítače Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2007
Vzdelávanie vysokoškolských učiteľov v oblasti vysokoškolskej pedagogiky Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2013
odborná skúška znalca podľa § 5 a § 6 vyhlášky MS SR č. 490/2004 Z.z. v odbore „Právne vzťahy k cudzine“ Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 2012

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Medzinárodné právo súkromné Právo druhý Právo
Aplikované obchodné právo, finančné právo a medznárodné právo súkromné (zohľadnenie ekonomických súvislostí) Právo druhý Právo
Medzinárodné právo súkromné I Právo druhý Právo
Metódy úpravy súkromnoprávnych vzťahov s medzinárodným prvkom Medzinárodné právo tretí Právo
Medzinárodné právo súkromné II Právo druhý Právo
Medzinárodné právo súkromné - vedecké aspekty Medzinárodné právo tretí Právo
Medzinárodné obchodné právo Právo a ekonómia Druhý Právo
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Právo a ekonómia druhý Právo
právo Európskej únie tretí Právo
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
Medzinárodné právo Právo
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
2
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
8
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
3
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
20
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
25
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
5
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Medzinárodné právo procesné Právo druhý Právo
Medzinárodný civilný proces Medzinárodné právo tretí Právo
Ochrana investícií v medzinárodnom práve Medzinárodné právo tretí Právo

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
109
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
37
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
2
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
184
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
107
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
8
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
5
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
18
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
6
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.

Slašťan, Miroslav: Slovak Republic. In : The impact of EU accession on the legal orders of new EU member states and (pre-)candidate countries : hopes and fears / edited by Alfred E. Kellermann, Jenő Czuczai, Steven Blockmans, Anneli Albi, Wybe Zh. Douma. - Haag : T. M. C Asser Press, 2006. - ISBN 978-90-6704-217-8. - s. 437-456.


Publikácia vyšla v prestížnom vydavateľstve T.M.C. Asser Institute v holandskom Haagu: https://link.springer.com/book/9789067042178.

Publikácia bola výsledkom vedeckého výskumu kolektívu z viac než desiatich štátov pod vedením Jaap de Zwaana a A. E. Kellermana.

Publikácia je registrovaná v databáze WoS: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000300958400019.


Na samostatný vedecký výstup autora sú vo WoS registrované tri citácie od renomovaných profesorov európskeho práva najmä z Francúzska, viď: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000300958400019.

2.

Slašťan, Miroslav [UKOPAMP] (50%) - Martináková, Ľubica (50%): Alternative disputes resolution for consumer contracts: challenges for EU and its implementation in Slovakia. In: Cofola international 2015 : current challenges to resolution of international (cross-border) disputes. - Brno : Masaryk university, 2015. - S. 257-282. - ISBN 978-80-210-8020-1, Edícia: Acta Universitatis Brunensis Iuridica. Editio Scientia ; vol. 533.


Publikácia vyšla vo vedeckom zborníku registrovanom vo WoS: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000449123200017.

Na vedecký výstup je vo WoS registrovaných 7 citácií: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000449123200017.

Vedecký výskum je výsledkom znaleckého skúmania autora v rámci možnosti mimosúdneho riešenia sporov vzniknutých z BtC vzťahov. Vedecký článok analyzuje nedostatky v rozhodovacej činnosti súdov pri akceptácii rozhodcovských doložiek v SR a ostatných štátov v rámci EÚ, výsledky (správna aplikácia noriem a relevantnej judikatúry Súdneho dvora) sú prenositeľné aj v rámci iných štátov EÚ.

3.

Siman, Michael (50%) - Slašťan, Miroslav [UKOPAMP] (50%): Primárne právo Európskej únie : (aplikácia a výklad práva Únie s judikatúrou). - 3. aktualiz. vyd. - Bratislava : Euroiuris, 2010. - 1097 s. ISBN 978-80-89406-06-7.


Publikácia je systematickou analýzou aplikácie práva EÚ a inovatívnym spôsobom prepája inštitucionálne právo EÚ s jeho rozhodovacími procesmi. Analyzuje a porovnáva základné princípy aplikácie jednotlivých prameňov práva EÚ, pričom tieto výsledky sú plne aplikovateľné aj v ostatných štátoch EÚ (publikáciu napr. používajú akademickí a vedeckí pracovníci v ČR). Zároveň inovatívny spôsob výskumu spočíva v kazuistickom výklade aplikácie práva EÚ s rozborom viac než 300 rozhodnutí Súdneho dvora EÚ.

Na publikáciu je v CREPČ evidovaných 21 ohlasov naprieč právnymi odvetviami, tzn. výstup je fundamentálny pre skúmanie právnych noriem EÚ v rámci jednotlivých právnych poriadkov.

4.

Slašťan, Miroslav [UKOPAMP] (100%) : Aké sú medze zasahovania do rozhodovacej právomoci všeobecných súdov Ústavným súdom SR?

In: Justičná revue. - Roč. 60, č. 6-7 (2008), s. 990-1001. - ISSN 1335-6461.


Vedecký výstup predstavoval prielom v kritike rozhodovacej činnosti Ústavného súdu SR v rokoch 2000-2010, pričom výsledkom výskumu bolo stanovenie limitov jeho zásahov do rozhodovacej činnosti všeobecných súdov. Tento prístup autora transplantovali aj ďalší akademici v rámci ústavného práva (Boris Balog, Tomáš Ľalík), alebo aj trestného práva (Jozef Čentéš). Príspevkom stanovené limity ústavného prieskumu a potreby obozretného zásahu do rozhodovacej činnosti všeobecných súdov sú plne aplikovateľné aj v ostatných štátoch, kde existuje ústavné súdnictvo (ČR, Poľsko, Nemecko a pod.).

 

5.

Slašťan, Miroslav [UKOPAMP] (100%) : Recent developments in European private international law under case law of the Court of justice. In: Universal, regional, national. Ways of the development of private international law in 21st century [elektronický dokument]. - Brno : Masarykova univerzita, 2019. - S. 315-335 [print]. - ISBN 978-80-210-9496-3.

URL: https://science.law.muni.cz/knihy/monografie/Rozehnalova_DevelopmentPIL.pdf


Jeden z najnovších vedeckých výstupov je kritickou analýzou rozhodovacej činnosti Súdneho dvora v oblasti aplikácie noriem medzinárodného práva súkromného. Výstup je dostupný online: https://munispace.muni.cz/library/catalog/view/1628/4490/2211-1/0#preview. Keďže analyzuje nedostatky v legislatívnom vývoji európskeho medzinárodného práva súkromného, je plne aplikovateľný aj v zahraničí (v členských štátoch EÚ).

6.

Siman, Michael (50%) - Slašťan, Miroslav [UKOPAMP] (50%): Súdny systém Európskej únie. - 3. revidované vyd. - Bratislava : Euroiuris, 2010. - 782 s., ISBN 978-80-89406-07-4.


Tretie vydanie monografie o súdnom systéme EÚ, najmä spôsobe a možnostiach súdnej ochrany, ktoré právo Európskej únie poskytuje, je najkomplexnejším dielom tejto problematiky v Slovenskej republike aj Českej republike. Na publikáciu je v CREPČ evidovaných 7 ohlasov naprieč právnymi odvetviami, tzn. výstup je fundamentálny pre skúmanie súdneho systému EÚ v rámci jednotlivých právnych poriadkov (na prvé a druhé vydanie monografie je evidovaných 9 ohlasov v CREPČ).

7.

Siman, Michael (50%) - Slašťan, Miroslav [UKOPAMP] (50%): Právo Európskej únie : (inštitucionálny systém a právny poriadok Únie s judikatúrou). - 1. vyd. - Bratislava : Euroiuris - Európske právne centrum, 2012. - 1232 s., ISBN 978-80-89406-12-8.


Publikácia predstavuje najrozsiahlejší zdroj poznatkov o aplikácii práva Európskej únie a o inštitucionálnom mechanizme Únie prinajmenej v Slovenskej republike aj Českej republike. Na publikáciu je v CREPČ evidovaných 25 ohlasov naprieč právnymi odvetviami. Publikácia je najrozsiahlejšou systematickou analýzou aplikácie práva EÚ (s rozsiahlou judikatúrou súdov) v odbore.

8.

Slašťan, Miroslav [UKOPAMP] (100%) : Knockout divokým jazdcom v Českej republike. In: Justičná revue. - Roč. 59, č. 5 (2007), s. 671-678. - ISSN 1335-6461.


Vedecký výstup predstavoval prielom v kritike legislatívnej činnosti Národnej rady Slovenskej republiky a spôsobe (neústavného) postupu novelizácie právnych predpisov v SR a to na príklade obdobného zákazu v Českej republike. Autor systematizuje a transplantuje poznatky a judikatúru z Českej republiky do právneho systému SR.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.

Slašťan, Miroslav [UKOPAMP] (100%) : Transparency and the soft law of international organisations - the case of the organisation for economic co-operation and development model tax convention = Transparenz und soft law in internationalenOrganisationen am Beispiel des OECD-Musterabkommens = Transparentnost a soft law ("měkké právo") mezinárodních organizací - případ Vzorové daňové smlouvy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

In: Czech Yearbook of International Law : International organisations : Roč. 9. - Hague, 2018. - S. 313-327. - ISSN 2157-2976. - ISBN 978-90-824603-7-7.

2.

Slašťan, Miroslav [UKOPAMP] (100%) : Výklad a používanie modelovej zmluvy OECD ako prameňa medzinárodného práva prvé súdne priblíženie v SR = Auslegung und Anwendung des OECD-Mustervertrags als Quelle des Völkerrechts Erste gerichtlicheAngleichung im SR = Interpretation and application of the OECD model law as a source of international law - first judicial approach in Slovakia

In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. - Roč. 36, č. 2 (2017), s. 298-316. - ISSN 1336-6912.

3.

Slašťan, Miroslav [UKOPAMP] (100%) : Výhody a nevýhody "ustálenej judikatúry" Súdneho dvora Európskej únie.

In: Právny pluralizmus a pojem práva. - Bratislava : SAP, 2017. - S. 150-156. - ISBN 978-80-89607-57-0.

4.

Pekár, Bernard [UKOPASP] (50%) - Slašťan, Miroslav [UKOPAMP] (50%): Zisťovanie a používanie cudzieho práva v Slovenskej republike

In: Dny práva 2015 - Days of law 2015 : Kodifikace obecné části kolizního práva cesta či omyl? [elektronický zdroj]. - Brno : Masarykova univerzita, 2016. - S. 177-189 [online]. - ISBN 978-80-210-8195-6.

Edícia: Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; vol. 548.

5.

Slašťan, Miroslav [UKOPAMP] (100%) : Lis pendens - medzinárodná arbitráž a Civilný sporový poriadok

In: Aktuálne otázky medzinárodného práva : zborník príspevkov vydaný pri príležitosti 70. narodenín doc. JUDr. Petra Vršanského, CSc. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. - S. 333-353. - ISBN 978-80-571-0030-0.

6.

Slašťan, Miroslav [UKOPAMP] (100%) : Medzinárodné právo súkromné Európskej únie v premenách času. In: Aktuálne otázky európskeho medzinárodného práva súkromného. - Pezinok : Justičná akadémia Slovenskej republiky, 2018. - s. 11-26. - ISBN 978-80-973158-0-1.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.

Siman, Michael (50%) - Slašťan, Miroslav [UKOPAMP] (50%): Primárne právo Európskej únie : (aplikácia a výklad práva Únie s judikatúrou). - 3. aktualiz. vyd. - Bratislava : Euroiuris, 2010. - 1097 s. ISBN 978-80-89406-06-7.

Najvýznamnejšie ohlasy:

[o1] 2014 Hruškovič, Ivan: Danube: law and economics review, č. 1, 2014, s. 68, 75 - SCOPUS

[o3] 2015 Funta, Rastislav: Binnenmarkt der Europäischen Union: Rechtsgrundlagen. Brno : Tribun EU, 2015, S. 50, 56

[o3] 2018 Lysina, Peter: lnternational agreement as an instrument of the EU external competences. In: International journal of arts and commerce, roč. 7, č. 2, 2018, s. 42

[o3] 2018 Lysina, Peter: International journal of liberal arts and social science, roč. 6, č. 2, 2018, s. 7

[o3] 2020 Funta, Rastislav - Golovko, Liudmyla - Juriš, Filip: Európa a Európske právo. Brno : MSD, 2020, S. 165

[o1] 2020 Plavčan, Peter - Funta, Rastislav: Some economic characteristics of internet platforms. In: Danube [elektronický dokument], roč. 11, č. 2, 2020, s. 167 [online] - SCOPUS

[o3] 2020 Funta, Rastislav: Právny štát a ľudské práva v digitálnom veku. In: Weyrovy dny právní teorie 2020 [elektronický dokument]. Brno : Masarykova univerzita, 2020, S. 38 [online]

2.

Siman, Michael (50%) - Slašťan, Miroslav [UKOPAMP] (50%): Právo Európskej únie : (inštitucionálny systém a právny poriadok Únie s judikatúrou). - 1. vyd. - Bratislava : Euroiuris - Európske právne centrum, 2012. - 1232 s., ISBN 978-80-89406-12-8.

Najvýznamnejšie ohlasy:

[o3] 2018 Pekár, Bernard: Administracja publiczna a gospodarka. Warszawa : Ius Publicum, 2018, S. 457

[o3] 2018 Slezáková, Andrea - Slezák, Peter - Nádaský, Adam: Konanie vo veciach dohľadu : vybrané právne aspekty regulácie konania vedeného Národnou bankou Slovenska. Praha : Wolters Kluwer, 2018, S. 60

[o3] 2018 Mezeiová, Lea: Doktori Műhelytanulmányok 2018 [elektronický dokument] = Doctoral working papers 2018. Budapest : Gondolat Kiadó, 2018, S. 400 [online]

[o3] 2019 Kočišová, Simona: Právní rozpravy 2019 [elektronický zdroj]. Hradec Králové : Magnanimitas, 2019, S. 93 [CD-ROM]

[o3] 2019 Kořínek, Štěpán: Acta Universitatis Carolinae - Iuridica, roč. 65, č. 4, 2019, s. 15

[o3] 2019 Gandžalová, Lucia - Pacalajová, Nikola: Universal, regional, national - ways of the development of private international law in 21st century [elektronický dokument]. Brno : Masarykova univerzita, 2019, S. 210 [online]

[o1] 2020 Kořínek, Štěpán: Časopis pro právní vědu a praxi, roč. 28, č. 1, 2020, s. 10 - SCOPUS

[o3] 2020 Záhora, Jozef - Tallová, Barbora: Odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky. Praha : Leges, 2020, S. 97

[n1] 2020 Eliášová, Silvia: Jurisdiction and enforcement after Brexit under Withdrawal agreement. In: Cofola International : Brexit and its consequences [elektronický dokument]. Brno : Masaryk University Press, 2020, S. 17-38 [online] -CPCI-SSH

3.

Siman, Michael (50%) - Slašťan, Miroslav [UKOPAMP] (50%): Súdny systém Európskej únie. - 3. revidované vyd. - Bratislava : Euroiuris, 2010. - 782 s. ISBN 978-80-89406-07-4.

Najvýznamnejšie ohlasy: :

[o3] 2018 Svák, Ján - Balog, Boris: Dny práva 2017 - Days of law 2017 [elektronický dokument] : 10 : Vliv výsledku sněmovních voleb na ústavní mechanismy. Brno : Masarykova univerzita, 2018, S. 46 [online]

[o3] 2019 Vršanský, Peter: In Varietate Concordia: soubor vědeckých statí k poctě prof. Vladimíra Týče. Brno : Masarykova univerzita, 2019, S. 509

[o1] 2020 Kořínek, Štěpán: Časopis pro právní vědu a praxi, roč. 28, č. 1, 2020, s. 11 - SCOPUS

 

4.

Slašťan, Miroslav [UKOPAMP] (100%) : Knockout divokým jazdcom v Českej republike. In: Justičná revue. - Roč. 59, č. 5 (2007), s. 671-678. - ISSN 1335-6461.

Najvýznamnejšie ohlasy:

[o1] 2011 Balog, Boris: Právo v umění a umění v právu. Praha : Leges, 2011, S. 105 - CPCI-SSH

[o4] 2019 Balog, Boris: Umenie tvoriť zákony : schvaľovanie zákonov v Slovenskej republike. Bratislava : Wolters Kluwer, 2019, S. 174

5.

Slašťan, Miroslav [UKOPAMP] (100%) : Analýza súčasného stavu aplikácie komunitárneho práva súdnymi orgánmi Slovenskej republiky. In: Komunitárne právo na Slovensku - päť rokov "po". - Bratislava : Slovenská asociácia európskeho práva, 2009. - S. 113-136. - ISBN 978-80-89406-04-3.

Najvýznamnejšie ohlasy:

[o1] 2014 Sulkowski, Jaroslaw - Chmielarz-Grochal, Anna: Teoría y realidad constitucional, č. 33, 2014, s. 423, 425 - ESCI

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.

Poskytovateľ projektu a názov schémy/výzvy: Agentúra na podporu výskumu a vývoja, VV 2014, spoločenské vedy


Číslo projektu: APVV-14-0852

Názov projektu: Európske medzinárodné právo súkromné v aplikačnej praxi súdov Slovenskej republiky

Vedúci projektu: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.

Pozícia: držiteľ grantu a vedúci projektu

Doba riešenia projektu: 07/15 do 06/19

žiadateľ projektu: SAEP – Slovenská asociácia európskeho práva, partneri projektu: Justičná akadémia SR


Hlavný cieľ projektu bol uskutočniť výskum aplikácie práva Európskej únie v oblasti justičnej spolupráce v civilných a obchodných veciach. Vedľajším cieľom projektu bolo sledovanie vývoja rozhodovacej praxe slovenských súdov. Ďalším vedľajším cieľom projektu bolo využiť výstupy projektu aj v rámci vysokoškolského vzdelávacieho procesu. Počas riešenia projektu bola vytvorená aj databáza viac než 120 komentovaných súdnych rozhodnutí - Súdneho dvora EÚ, súdov Slovenskej republiky, ESĽP a súdov ostatných členských štátov EÚ. Členovia riešiteľského kolektívu nvytvorili takmer 100 elektronických dokumentov, t. j. dokumentov vydaných len vo forme čitateľnej prostredníctvom počítača a

internetu priamo pri riešení projektu, ktoré sú súčasťou ďalšieho výskumu a vzdelávania.


Záverečná karta projektu: https://www.apvv.sk/buxus/docs/zk/zk-apvv-14-0852.pdf

2.

Poskytovateľ projektu a názov schémy/výzvy: Agentúra na podporu výskumu a vývoja, VV 2007, spoločenské vedy


Číslo projektu: APVV-0754-07

Názov projektu: Vplyv judikatúry súdov Európskej únie na vnútroštátne právo členských štátov

Vedúci projektu: prof. JUDr. Ján Klučka, CSc.

Pozícia prof. JUDr. PhDr. Miroslava Slašťana, PhD.: zástupca zodpovedného riešiteľa projektu

Doba riešenia projektu: od 09/08 do 10/10

žiadateľ projektu: EUROIURIS – Európske právne centrum, Bratislava, - partneri projektu: Slovenská asociácia európskeho práva, Bratislava a Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica.


Záverečná karta projektu: https://www.apvv.sk/buxus/docs/zk/zk-apvv-0754-07.pdf

3.

Poskytovateľ projektu a názov schémy/výzvy: Agentúra na podporu výskumu a vývoja, VV 2014, spoločenské vedy


Číslo projektu: APVV-14-0893

Názov projektu: Voľný pohyb osôb a uznávanie kvalifikácií v Európskej únii a Slovenskej republike

Vedúci projektu: doc. JUDr. Michael Siman, PhD.

Pozícia prof. JUDr. PhDr. Miroslava Slašťana, PhD.: zodpovedný riešiteľ projektu a od 1.1. 2017 spoluriešiteľ projektu

Doba riešenia projektu: od 07/15 do 06/19

žiadateľ projektu: Paneurópska vysoká škola, partneri projektu: EUROIURIS – Európske právne centrum


Riešitelia projektu skúmali jednotlivé aspekty stanovených vedeckých hypotéz, pričom skúmali relevantné ustanovenia práva Európskej únie v oblasti voľného pohybu osôb a uznávania kvalifikácií a súvisiacej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie, ako aj relevantné ustanovenia právneho poriadku Slovenskej republiky, a napokon ich vzájomný vzťah a súlad.


Záverečná karta projektu: https://www.apvv.sk/buxus/docs/zk/zk-apvv-14-0893.pdf

4.

Poskytovateľ projektu a názov schémy/výzvy: Európska komisia - Education, Audiovisual and Culture Agency; Erasmus-Jean Monnet – Study Centers - Jean Monnet European Module

Číslo projektu: Ref. 06/0300 - grantová zmluva na projekt č. 2006 – 1904/001-001

Názov projektu: Evolution of the European Constitutionalism and Constitutional Law of the European Union / Vývoj európskeho konštitucionalizmu a ústavné právo Európskej únie

Vedúci projektu: JUDr. Miroslav Slašťan, PhD.

Pozícia: držiteľ grantu a vedúci projektu

Doba riešenia projektu: september 2006 – august 2009

Pracovisko: Právnická fakulta UMB v B. Bystrici

Záverečná správa:  zaslaná agentúre, akceptovaná

5.

Poskytovateľ projektu a názov schémy/výzvy: KEGA - Kultúrna a edukačná grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Číslo projektu: 091UK-4/2021

Názov projektu: Internacionalizácia a informatizácia výučby a učebných materiálov v študijnej oblasti medzinárodné právo súkromné

Vedúci projektu: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.

Pozícia: držiteľ grantu a vedúci projektu

Doba riešenia projektu: od 2021 do 12/2022

žiadateľ projektu: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave


Cieľom projektu je modernizácia výučby predmetu medzinárodné právo súkromné pozostávajúca z vytvorenia elektronickej online platformy voľne dostupnej pre všetkých študentov a pedagógov v anglickom jazyku, ktorá zaručí nielen publicitu všetkých učebných materiálov v aktuálnom znení v cudzom jazyku, ale aj vytvorenie nových elektronických učebných textov a prípadových štúdií v anglickom jazyku a v rovnakej podobe všetkými pedagógmi, ktoré budú slúžiť na efektívnu prípravu a porozumenie zložitej problematiky pre účely ďalšieho štúdia a právnického vzdelávania.


www: https://www.portalvs.sk/sk/prehlad-projektov/kega/13800

CRZ: https://www.crz.gov.sk/data/att/2910640.pdf

6.

Poskytovateľ projektu: Ministerstvo zahraničných vecí SR

Číslo projektu: projekt Ministerstva zahraničných vecí SR č. 62/2008, zmluva č. 17/2008

Názov projektu: Inštitucionálna reforma EÚ a Lisabonská zmluva

Vedúci projektu/žiadateľ: doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.  

Pozícia: žiadateľ a odborný garant

Doba riešenia projektu: 1.11.2008 – 31.3.2009

Pracovisko: EUROIURIS – Európske právne centrum, Bratislava

Záverečná správa: zaslaná a akceptovaná ministerstvom


Zmluva v CRZ: https://www.crp.gov.sk/data/att/1393.pdf

7.

Poskytovateľ projektu: Ministerstvo zahraničných vecí SR

Číslo projektu:  projekt Ministerstva zahraničných vecí SR č. 43/2007, zmluva č. 22/2007

Názov projektu: Rovnováha inštitúcií Rady Európy

Vedúci projektu/žiadateľ: doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.  

Pozícia: žiadateľ a odborný garant

Doba riešenia projektu: 24.5. 2007 – 25.2. 2008

Pracovisko: EUROIURIS – Európske právne centrum, Bratislava

Záverečná správa: zaslaná a akceptovaná ministerstvomzaslaná a akceptovaná ministerstvom


Zmluva v CRZ: https://www.crp.gov.sk/data/att/1361.pdf

8.

Poskytovateľ projektu: Ministerstvo zahraničných vecí SR


Číslo projektu:  projekt Ministerstva zahraničných vecí SR č. 44/2007, zmluva č. 23/2007

Názov projektu: Slováci v inštitúciách Európskej únie – prax a skúsenosti prvých troch rokoch členstva Slovenskej republiky v Európskej únii

Vedúci projektu/žiadateľ: doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.  

Pozícia: žiadateľ a odborný garant

Doba riešenia projektu: 24.5. 2007 – 7.2. 2008

Pracovisko: EUROIURIS – Európske právne centrum, Bratislava

Záverečná správa: zaslaná a akceptovaná ministerstvom


Zmluva v CRZ: https://www.crp.gov.sk/data/att/1362.pdf

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
medzinárodná súťaž moot court, vedúci tímu a školiteľ City University of Hong Kong 07.-13.08.2011
medzinárodná súťaž moot court, rozhodca, vedúci tímu a školiteľ City University of Hong Kong 29.07.-04.08.2012
medzinárodná súťaž moot court, vedúci tímu a školiteľ City University of Hong Kong 28.07.-03.08.2013
člen odborovej rady študijného odboru „Globální podnikání a právo“ vysokej školy ŠKODA AUTO ŠKODA AUTO a.s. 2011 -
člen redakčnej rady vedeckého časopisu Acta Iuridica Olomucensia Univerzita Palackého, Právnická fakulta 2016 -
člen redakčnej rady vedeckého časopisu Časopis pre právnu vedu a prax Masarykova univerzita, Právnická fakulta 2016 -
člen prijímacej komisie pre prijímaciu skúšku na doktorandský študijný program v študijnom odbore 3.4.8. medzinárodné právo Univerzita Komenského, Právnická fakulta 2019
člen Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta od 2017

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Rada Európy a Národný inštitút súdnictva Moldavska Kišinev, Moldavsko 12. – 13. jún 2008 - odborný seminár pre sudcov a lektorov Národného inštitútu súdnictva Moldavska „Dokazovanie a vyhotovovanie rozsudkov podľa judikatúry ESĽP“ - vykonanie troch odborných prednášok: 1) Judgments, case-law and its importance before national judge, 2) European Court of Human Rights and its case-law, 3) Court of Justice of the European Communities and its case-law
Pavlodarská štátna univerzita pomenovaná po S.Toraighyrovovi Pavlodar, Kazachstan 12. – 15. február 2012 - odborná prednáška pre pedagógov a študentov Fakulty histórie a práva „Functioning of the European Union”
Európska akadémia práva (ERA) Trier, Nemecko 2009 príprava a realizácia zasadnutia Správnej rady, zástupca MS SR, tvorba študijného plánu ERA a zasadnutie v pracovnej skupine
Univerzita Macerata, Právnická fakulta Macerata, Taliansko 2018, 2019 študujný pobyt zameraný na právo hospodárskej súťaže
Justičná akadémia Českej republiky Kroměříž, Praha, Česká republika 2017 prednáškový pobyt pre sudcov štátov V4 v oblasti medzinárodného práva súkromného (lektor)
Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta Olomouc, Česká republika 06.03.-10.03.2017 Prednášková činnosť pre študentov fakulty zamerané na predmety a témy "Vnútorný trh EÚ" a "Európske súdnictvo"
Európska akadémia práva (ERA) Trier, Nemecko 6.-7.11.2017 pracovná zmluva - prednášková činnosť pre sudcov členských štátov EÚ v oblasti tém medzinárodného práva súkromného

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Od septembra 2007 prof. Slašťan pôsobil aj ako stály člen pedagogického zboru (katedra európskeho a medzinárodného, ústavného práva a cudzích jazykov) Justičnej akadémie Slovenskej republiky, od roku 2009 do septembra 2010 ako jej vedúci katedry medzinárodného a európskeho práva, prípravného vzdelávania a spoločenskovedných disciplín. V jeho pôsobnosti bolo vzdelávanie a prednášková činnosť pre sudcov a prokurátorov, vrátane prípravnej praxe vyšších súdnych úradníkov, justičných čakateľov a právnych čakateľov prokuratúry. V súčasnosti je členom Rady Justičnej akadémie SR a spoluzodpovedá za prípravné a ďalšie vzdelávanie sudcov, prokurátorov a vyšších súdnych úradníkov. Ako externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie SR aktívne prednáša sudcom a prokurátorom aj v zahraničí (v roku 2013 napr. v Poľsku). Od februára 2013 sa venuje aj výkonu znaleckej činnosti, podávaniu znaleckých posudkov, vysvetlení, odborných vyjadrení a stanovísk podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch ako znalec v odbore 33 00 00 Právne vzťahy k cudzine (odvetvie 33 01 00 Medzinárodné právo súkromné a procesné, 33 03 00 Európske právo). V roku 2012 bol zvolený Súdnou radou Slovenskej republiky na návrh Národnej rady Slovenskej republiky za člena disciplinárneho senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Pôsobil aj ako člen výberových komisií na obsadenie funkčných miest sudcov okresných súdov, krajských súdov aj Najvyššieho súdu SR. Prof. Slašťan bol členom a hodnotil posledných troch kandidátov v habilitačnom konaní organizovanom Právnickou fakultou Masarykovej univerzity v Brne (doc. Sehnálek, doc. Valdhans, doc. Drličková).

Dátum poslednej aktualizácie
15.03.2022