DOKUMENT
Meno a priezvisko
doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD.
Typ dokumentu:
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy:
Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy:
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty:
Právnická fakulta
Sídlo fakulty:
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 313, 81000 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Smyčková
I.2 - Meno
Romana
I.3 - Tituly
doc., JUDr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1962
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo námestie č. 6, P. O. BOX 313, 810 00 Bratislava
I.6 - Adresa pracoviska
Šafárikovo námestie č. 6, 818 06 Bratislava, Slovenská republika
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
romana.smyckova@flaw.uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://uniba.sk/nc/ludia/smyckova1
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
občianske právo

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
1985
II.c - Odbor a program
právo
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
1985
II.c - Odbor a program
Právo
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2004
II.c - Odbor a program
občianske právo
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2017
II.c - Odbor a program
občianske právo
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
vysokoškolský pedagóg Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave september 1985 - doteraz
vysokoškolský pedagóg Akadémia PZ SR 2000 - 2005 , 2020 - 2022 ( obmedzený pracovný úväzok)
vysokoškolský pedagóg Právnická fakulta trnavskej Univerzity v Trnave 2005 - 2011
vysokoškolský pedagóg Vysoká škola Danubius, s. r. o. Sládkovičovo ( obmedzený pracovný úväzok) 2008 – 2015
vysokoškolský pedagóg Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, Bratislava,( obmedzený pracovný úväzok) 2012 – 2016

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
občianske právo procesné Občianske právo procesné 1, Občianske právo procesné 2 bPRV17 prvý právo
občianske právo procesné - Občianske právo procesné 3, Občianske právo procesné 4 mPR 15 prvý právo
občianske právo procesné -Občianske právo procesné 3, Občianske právo procesné 4 mPRx 15 druhý právo
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
občianske právo procesné prvý právo
občianske právo procesné druhý právo
občianske právo procesné tretí právo
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
občianske právo právo
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
10
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
2
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
2
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
143
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
3
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Vyšetrovací princíp, jeho rozsah a vplyv na tvorbu rozhodnutia v civilných mimosporových veciach dOBP 15 tretí občianske právo
Participačné práva dieťaťa a ich výkon v civilnom procese dOBP 15 tretí občianske právo

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
91
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
35
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
438
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
275
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
0
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
11
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
11
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.Smyčková, Romana (100%):Rozkaz na plnenie v konaní starostlivosti súdu omaloletých. In: Řízení ve věcech rodinněprávních v České republice, Slovenské republice a Německu a jejich aktuální problémy. Praha : Leges, 2010. -S. 162-172. -ISBN 978-80-87212-50-9.
2.Števček, Marek (50%) -Smyčková, Romana (25%)-Kotrecová, Alexandra(25%): Nariadenie a uskutočnenie výkonu rozhodnutia : § 251-275a. In: Občiansky súdny poriadok 2. diel : komentár. -Praha : C. H. Beck, 2012. -S. 1143-1167. –ISBN 978-80-7400-406-3.
3.

Smyčková, Romana (100%):Starostlivosť súdu o maloletých. Konanie o osvojenie : § 176-185. In: Občiansky súdny poriadok 1. diel : komentár. -Praha : C. H. Beck, 2012. -S. 710-735. –ISBN 978-80-7400-406-3.

4.Smyčková, Romana (100%):Výkon rozhodnutí o péči o nezletilé děti. In: Civilní proces. Řízení exekuční, insolvenční a podle části páté OSŘ. Praha : C. H.Beck, 2015. -S. 148-158. ISBN 978-80-7400-600-5
5.Smyčková, Romana (64%)-Filo, Marek (36%): Osobitná časť : Konanie o vyhlásenie za mŕtveho.Konanie o spôsobilosti na právne úkony. Konanie o prípustnosti prevzatia a držania v ústave zdravotníckejstarostlivosti (detenčné konanie). In: Civilné mimosporové konanie. Konania v niektorých statusových veciach fyzických osôb. Bratislava : C. H. Beck, 2016. -S. 65-123. ISBN 978-80-89603-48-0
VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.Smyčková, Romana (100%):Výkon rozhodnutí o péči o nezletilé děti. In: Civilní proces. Řízení exekuční, insolvenčnía podle části páté OSŘ. Praha : C. H.Beck, 2015. -S. 148-158. ISBN 978-80-7400-600-5.
2.Smyčková, Romana (64%)-Filo, Marek (36%): Osobitná časť : Konanie o vyhlásenie za mŕtveho.Konanie o spôsobilosti na právne úkony. Konanie o prípustnosti prevzatia a držania v ústave zdravotníckejstarostlivosti (detenčné konanie). In: Civilné mimosporové konanie. Konania v niektorých statusových veciach fyzických osôb. Bratislava : C. H. Beck, 2016. -S. 65-123. ISBN 978-80-89603-48-0
3.Smyčková, Romana (100 %):Konania v niektorých statusových veciach fyzických osôb § 220-277.In: Civilný mimosporový poriadok : komentár. -Bratislava : C. H. Beck, 2017. -ISBN 978-80-89603-54-1. -S. 752-863
4.Smyčková, Romana (60%)-Kotrecová,Alexandra(18 %) -Valová,Katarína (22 %):Základné ustanovenia § 1-22. In: Civilný mimosporový poriadok : komentár. -Bratislava : C. H. Beck, 2017. -ISBN 978-80-89603-54-1. -S. 49-111.
5.Števček, Marek (40 %) -Smyčková, Romana (40 %)-Čentík, Tomáš (16 %) -Ďuriš, Michal (4 %): Základné princípy čl. 1-14. In: Civilný mimosporový poriadok : komentár. -Bratislava : C. H. Beck, 2017. -ISBN 978-80-89603-54-1. -S. 1-48.
VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.Jurčová, Monika (35%), Pavelková, Bronislava (21%), Nevolná, Zuzana (15%), Olšovská, Andrea (6%), Smyčková, Romana (23%)–: Zastúpenie v súkromnom práve. Praha : C.H. Beck , 2012. ISBN 978-80-7400-420-9 Ohlasy (7): [o4] 2013 -Seilerová, Monika -In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2013, 1. časť . -Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2013 ; S. 270, 271 [o3] 2015 -Dobrovodský, Róbert -In: Právo na informácie . -Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku, 2015 ; S. 52 [o3] 2017 -Seilerová, Monika -In: Dny práva 2016 -Days of law 2016 : Právní jednání [elektronický zdroj] . -Brno : Masarykova univerzita, 2017 ; S. 321 [online] [o4] 2017 -Fekete, Imrich -In: Občiansky zákonník 1. zväzok : veľký komentár: všeobecná časť (§ 1 až § 122) . -Žilina : Eurokódex, 2017 ; S. 366 [o3] 2018 -Baricová, Jana -In: Správny súdny poriadok : komentár . -Praha : C. H. Beck, 2018 ; S. 1044; [o4] 2018 - Trojčáková, Veronika - In: Konflikty záujmov v práve obchodných spoločností . - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018 ; S. 80 [o4] 2018 - Peceň, Pavol - Meliš, Roman - In: Bankové právo záväzkové . - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018 ; S. 345
2.Ficová, Svetlana (24%), Cirák, Ján (24%), Pavelková, Bronislava (21%),Smyčková, Romana (10%), Gešková, Katarína (21%) –Ochrana práv maloletých v civilnom procese. Bratislava : Eurounion, 2008. ISBN 978-80-89374-04-5 Ohlasy (10): [o3] 2010 -Čentéš, Jozef -Kolcunová, Marta -In: Trestněprávní revue, roč. 9, č. 6, 2010 ; s. 169 [o4] 2010 -Lazar, Ján -Arnoldová, Marianna -Dobrovodský, Róbert -Dulak, Anton -Dulaková Jakúbeková, Denisa -Gandžalová, Daniela -Jurčová, Monika -Kirstová, Katarína -Kubíčková, Gabriela -Novotná, Marianna -Richterová, Natália -In: Občianske právo hmotné 1 . -Bratislava : Iura Edition, 2010 ; S. 438 [o4] 2014 -Ivanko, Daniel -In: Poňatie a charakter práva . -Bratislava : SAP, 2014 ; S. 205 [o4] 2014 -Jurášová, Natália -In: Justičná revue, roč. 66, č. 8-9, 2014 ; s. 1138 [o4] 2014 -Jurášová, Natália -In: Justičná revue, roč. 66, č. 6-7, 2014 ; s. 940 [o3] 2014 -Kováčová, Anna -Spáčil, Ondřej -In: Rodinná mediace v České republice . -Praha : Leges, 2014 ; S. 165 [o4] 2015 -Dobrovodský, Róbert -In: Súkromné právo, roč. 1, č. 6-7, 2015 ; s. 36, 44, 45 [o3] 2016 -Sedlačko, František -Kotrecová, Alexandra : Neodkladné opatrenia, zabezpečovacie opatrenia a iné opatrenia súdu. -In: Civilný sporový poriadok : komentár . -Praha : C. H. Beck, 2016 ; S. 1091 [o4] 2017 -Vadas, Erik -In: Vymožiteľnosť práva v kontexte vývoja spoločnosti -právne, historické a politologické východiská a problémy aplikačnej praxe . -Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2017 ; S. 514 [o4] 2017 -Kotrecová, Alexandra : Niektoré ustanovenia o neodkladných a iných opatreniach súdu. -In: Civilný mimosporový poriadok : komentár . -Bratislava : C. H. Beck, 2017 ; S. 994
3.Smyčková, Romana (100%)–Predbežné konania § 67-73. In: Občiansky súdny poriadok 1. diel : komentár. Praha : C. H. Beck , 2012 ISBN 978-80-7400-406-3s. 189-196 Ohlasy (3): [o3] 2016 -Kotrecová, Alexandra : Rozhodovanie uznesením. -In: Civilný sporový poriadok : komentár . -Praha : C. H. Beck, 2016 ; S. 853 [o4] 2016 -Kotrecová, Alexandra -In: Uznesenie v systéme súdnych rozhodnutí v civilnom procese . -Bratislava : C. H. Beck, 2016 ; S. 41 [o4] 2017 -Šínová, Renata : Konania vo veciach určenia rodičovstva. -In: Civilný mimosporový poriadok : komentár . -Bratislava : C. H. Beck, 2017 ; S. 363
4.Ficová, Svetlana (36%), Števček, Marek (18%), Bajánková, Jana (10%), Cirák, Ján (2%), Kováčová, Elena (10%),Smyčková, Romana (11%), Švecová, Daniela (13%) –Občianske súdne konanie. 2. vydanie. Praha : C.H. Beck , 2013. ISBN 978-80-7400-509-1 Ohlasy (10): [o3] 2015 -Vozár, Jozef -Borguľová, Andrea -In: 23. Karlovarské právnické dny . -Praha : Leges, 2015 ; S. 480 [o4] 2015 -Krajčovič, Michal -In: Justičná revue, roč. 67, č. 8-9, 2015 ; s. 1091, 1092 [o4] 2016 -Ďuriš, Michal -In: Medzinárodné právo súkromné . -Bratislava : C. H. Beck, 2016 ; S. 331 [o4] 2016 -Krajčovič, Michal -In: Justičná revue, roč. 68, č. 8-9, 2016 ; s. 837 [o3] 2016 -Zahradníková, Radka : Obhliadka. -In: Civilný sporový poriadok : komentár . -Praha : C. H. Beck, 2016 ; S. 784 [o4] 2017 -Vadas, Erik -In: Vymožiteľnosť práva v kontexte vývoja spoločnosti -právne, historické a politologické východiská a problémy aplikačnej praxe . -Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2017 ; S. 514 [o4] 2017 -Domin, Marek -In: Volebné právo a volebné systémy . -Bratislava : Wolters Kluwer, 2017 ; S. 232 [o3] 2017 -Zahradníková, Radka -In: Pojmové znaky civilního procesu . -Plzeň : Aleš Čeněk, 2017 ; S. 17 [o4] 2017 -Valová, Katarína : Konania vo veciach notárskych úschov. -In: Civilný mimosporový poriadok : komentár . -Bratislava : C. H. Beck, 2017 ; S. 956 [o4] 2018 -Domin, Marek -In: Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva : komentár . -Bratislava : Wolters Kluwer, 2018 ; S. 95
5.Smyčková, Romana (50%), Kotrecová, Alexandra (50%) –Vybrané aspekty kolektívnej ochrany práv v režime nových procesných kódexov In: Bratislavské právnické fórum 2016: Kolektívne uplatňovanie nárokov [elektronický zdroj] –Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2016. ISBN 978-80-7160-429-7s. 34-43. Ohlasy (1): [o3] 2017 -Blažo, Ondrej -In: Implementation of the EU damages directive in Central and Eastern European countries . -Warsaw : University of Warsaw, Faculty of management press, 2017 ; S. 262
VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.

Projekt VEGA reg. č. 1/3785/06 : "Ochrana práv maloletých v civilnom procese" - člen riešiteľského kolektívu2.Projekt VEGA č. 1/0151/14 „Pracovný súdny poriadok (nová právna norma voblasti pracovného práva)“, doba riešenia 2014 –2016, člen riešiteľského kolektívu
3.

Projekt VEGA č. 1/07/03/17„Efektivita výkonu rozhodnutia vo veciach starostlivosti súdu omaloletých po rekodifikácii civilného procesu“, (doba riešenia 2017–2019), vedúci riešiteľského kolektívu

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
člen Rady pre kvalitu vzdelávania Právnickej fakulty Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 23.9.2019
Predseda odborovej komisie pre rigorózne konanie na KOP PF UK Katedra občianskeho práva, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Člen vedeckej rady Právnickej fakulty UK Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 22.9.2017
Člen redakčnej rady AFFI Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2019

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta Ulice 17. listopadu, 777 90 Olomouc, Česká republika 1. 6. 2016 – 14. 6. 2016 Súčasťou pobytu bola prednáška určená širokej odbornej verejnosti s názvom: Rekodifikace civilního procesu na Slovensku, ktorá sa konala dňa 6. 6. 2016 v priestoroch Právnickej fakulty ( budova A, rotunda).Cieľom študijného pobytu bolo komparatívna analýza a štúdium zásadných procesných zmien českej a slovenskej právnej úpravy civilného procesného práva s dôrazom na prijatie zákona č. 292/2013 Sb. Zákon o zvlášntích řízeních soudních v Českej republike

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Ocenenia:Pamätná medaila Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, za podporu a spoluprácu, 19. 10. 2011Pamätná medaila Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, za vynikajúcu prácu, 20. 10. 2016, Písomné poďakovanie ministra spravodlivosti SR za participáciu na príprave nových procesných kódexov, 3. 7. 2015

Dátum poslednej aktualizácie
13.03.2022