DOKUMENT
Meno a priezvisko
prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
Typ dokumentu:
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy:
Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy:
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty:
Právnická fakulta
Sídlo fakulty:
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 313, 81000 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Števček
I.2 - Meno
Marek
I.3 - Tituly
prof. JUDr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1976
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
I.6 - Adresa pracoviska
Šafárikovo námestie č. 6, P. O. BOX 313, 810 00 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
profesor
I.8 - E-mailová adresa
marek.stevcek@flaw.uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5353
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
občianske právo
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/ 0000-0002-8154-2375

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
1999
II.c - Odbor a program
právo
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2006
II.c - Odbor a program
občianske právo
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2012
II.c - Odbor a program
občianske právo
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2017
II.c - Odbor a program
občianske právo
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Profesor na Katedre občianskeho práva Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta od 2017
Rektor Univerzita Komenského v Bratislave od 2019
Generálny riaditeľ Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Sekcia civilného práva 2012-2016
Riaditeľ Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Odbor rekodifikácie občianskeho práva 2016-2020
Vedecký pracovník Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied 2001-2004
Docent na Katedre občianskeho práva Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2012-2017
Odborný asistent na Katedre občianskeho práva Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2002-2012

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Občianske právo hmotné 1 právo bakalársky/prvý právo
Občianske právo hmotné 2 právo bakalársky/prvý právo
Občianske právo hmotné 3 právo bakalársky/prvý právo
Občianske právo procesné 1 právo bakalársky/prvý právo
Občianske právo procesné 2 právo bakalársky/prvý právo
Logická sémantika a metodologická propedeutika pre právnikov právo magisterský/druhý právo
Rekodifikácia súkromného práva a právna úprava záväzkov občianske právo doktorandský/tretí právo
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
pracovné právo doktorandský/ tretí právo
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
pracovné právo právo
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
8
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
5
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
5
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
11
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
47
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
8

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
332
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
129
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
8
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
8
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
1231
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
932
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
46
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
40
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
13
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
4
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.

Gahér, František [UKOFILG] (34%) - Števček, Marek [UKOPAOP] (33%) - Braxatoris, Martin (33%): Nástroje a pravidlá produkcie a interpretácie koncízneho textu (s osobitným zreteľom na normativitu) = Instruments and rules of production and interpretation of a concise text (with special regard to normativity)

In: Jazykovedný časopis. - Roč. 70, č. 1 (2019), s. 73-94. - ISSN (online)1338-4287

2.Števček, Marek, Ivančo, Marek: The conception of civil procedure in the Slovak Republic. In: Juridical tribune-Tribuna juridica. -Roč. 7, special issue (2017), 119-135 (reg. Web of Science)
3.Števček, Marek (100%) : Exekuční činnost : § 28 až 57Lit. 1 zázn.In: Občanský soudní řád (§ 251 až 376). Exekuční řád (§ 28 až151). -Praha : Wolters Kluwer, 2015. -S. 353-415. -ISBN 978-80-7478-988-5
4.

Števček, Marek [UKOPAOP] (79%) - Strapáč, Peter (21%): Občianskoprávne vzťahy a ich ochrana : § 1-6

In: Občiansky zákonník 1 : komentár. - Praha : C. H. Beck, 2015. - S. 1-47 [3,65 AH]. - ISBN 978-80-7400-597-8

Edícia: Veľké komentáre

5.Števček, Marek (84%) -Čentík, Tomáš (13%) -Ďuriš, Michal (3%): Základné princípy : (čl. 1-18) In: Civilný sporový poriadok : komentár. -Praha : C. H. Beck, 2016. -S. 19-76 [4,38 AH]. -ISBN 978-80-7400-629-6
VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.

Démuth, Andrej [UKOPATS] (50%) - Števček, Marek [UKOPAOP] (50%): Na obranu vágnosti = Defending vagueness

In: Filozofia. - Roč. 76, č. 4 (2021), s. 237-251. - ISSN (print) 0046-385X

2.

Gahér, František [UKOFILG] (34%) - Števček, Marek [UKOPAOP] (33%) - Braxatoris, Martin (33%): Nástroje a pravidlá produkcie a interpretácie koncízneho textu (s osobitným zreteľom na normativitu) = Instruments and rules of production and interpretation of a concise text (with special regard to normativity), In: Jazykovedný časopis. - Roč. 70, č. 1 (2019), s. 73-94. - ISSN (online)1338-4287

3.

Števček, Marek [UKOPAOP] (50%) - Gábriš, Tomáš (50%): The recast civil procedure and legacy of Franz Klein in the Slovak Republic

In: European Journal of Transformation Studies. - Roč. 8, č. 2 (2020), s. 106-133. - ISSN (online) 2298-0997

URL: https://www.journal-transformation.org/docs/EJTS_2020_8_2/EJTS_2020_vol_8_no_2.pdf

Registrované v: wos

4.Števček, Marek, Ivančo, Marek: The conception of civil procedure in the Slovak Republic. In: Juridical tribune-Tribuna juridica. -Roč. 7, special issue (2017), 119-135 (reg. Web of Science)
5.

Števček, Marek [UKOPAOP] (69.53%) - Kerecman, Peter (16.13%) - Gajdošová, Martina (12%) - Straka, Richard [UKOPAOP] (2.34%): Záverečné, prechodné a zrušovacie ustanovenia : § 853-880

TvU.Trnava_Pr/Gajd_19/14

In: Občiansky zákonník 2 : komentár. - Praha : C.H. Beck, 2019. - S. 3197-3260. - ISBN 978-80-7400-770-5


VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.

Mitterpachová, Jana (33%) - Števček, Marek [UKOPAOP] (34%) - Ivančo, Marek [UKOPAOP] (33%): The private-law aspects of sharing economy after the "Uber Case" [elektronický dokument]

In: European Journal of Transformation Studies [elektronický dokument]. - Roč. 7, č. 2 (2019), s. 58-78 [online]. - ISSN (online) 2298-0997

URL: https://www.journal-transformation.org/docs/EJTS%202019%207%202/EJTS%202019%20vol%207%20no%202.pdf

[o1] 2020 Nováčková, Daniela - Peráček, Tomáš - Strážovská, Ľubomíra - Mucha, Boris: Financial crime in economic affairs: case study of the Slovak Republic. In: Juridical Tribune - Tribuna Juridica, roč. 10, SI, 2020, s. 162 - ESCI

2.

Lazíková, Jarmila (50%) - Števček, Marek [UKOPAOP] (50%): Ochrana spotrebiteľa v civilnom procese = Consumer protection in civil proceedings = Verbraucherschutz im Zivilprozess

In: Bulletin slovenskej advokácie. - Roč. 19, č. 6 (2013), s. 20-30. - ISSN 1335-1079

[o1] 2018 Chovancová, Katarína: Review of Central and East European law, roč. 43, č. 2, 2018, s. 210 - SSCI


3.

Števček, Marek [UKOPAOP] (100%) : Notárska zápisnica ako exekučný titul - všeobecne a na podklade spotrebiteľských zmlúv v súlade s právom EÚ

In: Ars notaria. - Roč. 16, č. 1 (2012), s. 4-8. - ISSN 1335-2229

[o1] 2012 Molnár, Peter: Limity práva. Praha : Leges, 2012, S. 216 - CPCI-SSH

4.

Gahér, František [UKOFILG] (34%) - Števček, Marek [UKOPAOP] (33%) - Braxatoris, Martin (33%): Nástroje a pravidlá produkcie a interpretácie koncízneho textu (s osobitným zreteľom na normativitu) [elektronický dokument] = Instruments and rules ofproduction and interpretation of a concise text (with special regard to normativity)

In: Jazykovedný časopis [elektronický dokument]. - Roč. 70, č. 1 (2019), s. 73-94 [online]. - ISSN (online) 1338-4287

[o1] 2020 Peráček, Tomáš - Vilčeková, Lucia - Mucha, Boris - Nosková, Milena: Socio - ethical basis of justice in the context of redistribution of economic goods. In: Education excellence and innovation management: a 2025 vision to sustaineconomic development during global challenges. Norristown : IBIMA, 2020, S. 1309-1317 - CPCI-SSH

[o1] 2020 Brestovanská, Patrícia - Kajan, Marcel - Strážovská, Ľubomíra: Current trends in marketing communication of small, medium and family businesses. In: Education excellence and innovation management: a 2025 vision to sustain economicdevelopment during global challenges. Norristown : IBIMA, 2020, S. 1429-1436 - CPCI-SSH

5.

Števček, Marek [UKOPAOP] (50%) - Ivančo, Marek [UKOPAOP] (50%): The conception of civil procedure in the Slovak Republic

In: Juridical tribune-Tribuna juridica. - Roč. 7, special issue (2017), 119-135. - ISSN 2247-7195

[o1] 2019 Peráček, Tomáš: Selected issues of electronic delivery in the Slovak public administration. In: Education excellence and innovation management through Vision 2020 [elektronický dokument]. Norristown : International businessinformation management association, 2019, S. 3255-3263 [online] - SCOPUS ; CPCI-SSH

[o1] 2019 Peráček, Tomáš: Securities loan agreement as an unnecessary contract. In: Education excellence and innovation management through Vision 2020 [elektronický dokument]. Norristown : International business information managementassociation, 2019, S. 3273-3281 [online] - SCOPUS ; CPCI-SSH

[o1] 2019 Peráček, Tomáš: Why is a simple company on shares an unnecessary type of business?. In: Education excellence and innovation management through Vision 2020 [elektronický dokument]. Norristown : International business informationmanagement association, 2019, S. 3282-3290 [online] - SCOPUS ; CPCI-SSH

[o1] 2019 Peráček, Tomáš: Comparative analysis of the agreement on the donation of securities in Slovak Republic and Czech Republic. In: Education excellence and innovation management through Vision 2020 [elektronický dokument]. Norristown :International business information management association, 2019, S. 3264-3272 [online] - SCOPUS ; CPCI-SSH

[o1] 2019 Peráček, Tomáš: Family business and its anchoring in the legal order of the Slovak Republic and the Czech Republic. In: Education excellence and innovation management through Vision 2020 [elektronický dokument]. Norristown :International business information management association, 2019, S. 7290-7298 [online] - SCOPUS ; CPCI-SSH

[o1] 2019 Heligman, Richard - Strazovska, Lubomira - Brestovanska, Patricia - Peracek, Tomas: The representation contract and its use in the sale of medicines. In: Vision 2025: education excellence and management of innovations throughsustainable economic competitive advantage. Norristown : International business information management association, 2019, S. 3838-3848 - CPCI-SSH

[o1] 2019 Srebalova, Maria - Mucha, Boris - Lacuska, Martin - Peracek, Tomas: Current view of legislative measures implemented in the past for the export of some strategic products from the Slovak Republic. In: Vision 2025: educationexcellence and management of innovations through sustainable economic competitive advantage. Norristown : International business information management association, 2019, S. 3829-3837 - CPCI-SSH

[o1] 2019 Brestovanska, Patricia - Mucha, Boris - Vojtechovsky, Jaroslav - Peracek, Tomas: Management of the operating of pharmacies in the Slovak Republic. In: Vision 2025: education excellence and management of innovations throughsustainable economic competitive advantage. Norristown : International business information management association, 2019, S. 3849-3858 - CPCI-SSH

[o1] 2019 Peráček, Tomáš - Srebalová, Mária - Brestovanská, Patrícia - Mucha, Boris: Current possibilities of contractual securing the obligations by creating lien on securities. In: Vision 2025: education excellence and management ofinnovations through sustainable economic competitive advantage. Norristown : International business information management association, 2019, S. 4114-4122 - CPCI-SSH

[o1] 2019 Srebalová, Mária - Peráček, Tomáš - Mucha, Boris - Lacuška, Martin: Law and its special importance in teaching at universities after the year 2020. In: Vision 2025: education excellence and management of innovations throughsustainable economic competitive advantage. Norristown : International business information management association, 2019, S. 4123-4132 - CPCI-SSH

[o1] 2020 Nováčková, Daniela Peráček, Tomáš Strážovská, Ľubomíra - Mucha, Boris: Financial crime in economic affairs: case study of the Slovak Republic. In: Juridical Tribune Tribuna Juridica, roč. 10, SI, 2020, s. 149 - ESCI

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.

Názov: „Nové výzvy v oblasti vecných práv na Slovensku“

Kód APVV-18-0199

Druh: domáci grant - APVV

Doba riešenia: 2019-2022

Finančný prínos: 190 000,-

Zúčastnené krajiny: SR

Pozícia v projekte: riešiteľ"

2.

Názov: „Historický vývoj terminológie súkromného práva na Slovensku pre potreby rekodifikácie slovenského občianskeho práva“

Kód: APVV-18-0417

Druh: domáci grant - APVV

Doba riešenia: 2019-2023

Finančný prínos: 219 458,-

Zúčastnené krajiny: SR

Pozícia v projekte: zodpovedný riešiteľ

3.

Názov: „Paradigmatické zmeny v nazeraní na vesmír a človeka z filozofickej, teologickej a fyzikálnej perspektívy.“

Kód APVV-18-0103

Druh: domáci grant - APVV

Doba riešenia: 2019-2022

Finančný prínos: 180 000,-

Zúčastnené krajiny: SR

Pozícia v projekte: riešiteľ

4.

Názov: „Mechanizmus uplatňovania kolektívnych nárokov v podmienkach SR“

Kód: VEGA-1/0426/16

Druh: domáci grant Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR - VEGA

Doba riešenia: 2016-2018

Finančný prínos: 8792,-

Zúčastnené krajiny: SR

Pozícia v projekte: zástupca zodpovedného riešiteľa                                                                                                                                                                                                                     

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Rektor Univerzita Komenského v Bratislave od 2019
Vedúci Katedry obchodného práva a hospodárskeho práva Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2017-2018
Vedúci Katedry občianskeho práva Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta od 2019
Prorektor pre legislatívu Univerzita Komenského v Bratislave 2017-2019
Člen redakčnej rady právnického časopisu Bulletin slovenskej advokácie Slovenská advokátska komora trvá
Člen redakčnej rady vedeckého časopisu pre oblasť právnej vedy Historia et theoria iuris Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta od 2009

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta 17. listopadu 8, 779 00 Olomouc, Česká republika 2011 – 2012 Pracovný pobyt - hosťujúci docent, vedecké zameranie pobytu: občianske právo, výstupy: vzdelávanie, vedecká spolupráca
Jagelovská univerzita v Krakove, Fakulta práva a administrácie ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, Poľská republika od 2017 Pracovný pobyt - hosťujúci profesor, vedecké zameranie pobytu: Škola slovenského práva - občianske právo, výstupy: vzdelávanie, vedecká spolupráca

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou
 • predseda Komisie pre rekodifikáciu súkromného práva, zriadenej Ministerstvom spravodlivosti SR (2015-2020)
 • predseda Rekodifikačnej komisie pre nové civilné procesné právo zriadenej Ministerstvom spravodlivosti SR (2012- 2015)   
 • predseda novelizačnej komisie pre Exekučný poriadok a Zákon o rozhodcovskom konaní
 • člen Vzdelávacieho kolégia, skúšobnej komisie a Pracovnej skupine pre občianske právo procesné, všetko zriadené Slovenskou advokátskou komorou (trvá)
 • člen skúšobnej komisie pre skúšku odbornej spôsobilosti rozhodcu pri Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky
 • člen skúšobnej komisie Slovenskej advokátskej komory (trvá)
 • člen pracovnej skupiny pre súkromné právo, podskupiny pre občianske právo procesné, zriadenej Slovenskou advokátskou komorou (trvá)
 • spolupráca s občianskoprávnym kolégiom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky pri pripomienkovaní a prejednávaní rozhodnutí, ktoré majú byť uverejnené v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky (trvá)
 • člen Scientific Advisory Board - Law Against Pandemic – an academic project, Jagiellonian University (od2020)                                 
 • člen Scientific Committee Zagreb Conference are 28-30 September 2022 
 • člen štátnicových komisií, prijímacích komisií, komisií pre obhajobu dizertačných prác, inauguračných komisií, habilitačných komisií, oponentúry v habilitačných aj inauguračných konaniach
 • predseda Rekodifikačnej komisie pre nové civilné procesné právo a Komisie pre rekodifikáciu súkromného práva 
Dátum poslednej aktualizácie
13.03.2022