Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko
prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
Typ dokumentu:
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy:
Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy:
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty:
Právnická fakulta
Sídlo fakulty:
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 313, 81000 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Svák
I.2 - Meno
Ján
I.3 - Tituly
prof., JUDr., DrSc.
I.4 - Rok narodenia
1960
I.5 - Názov pracoviska
Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov, Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, 810 00 Bratislava
I.6 - Adresa pracoviska
Šafárikovo nám. 6, 811 02 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
profesor
I.8 - E-mailová adresa
jan.svak@flaw.uniba.sk
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Právo
I.11 - ORCID iD
0000-0002-0461-8188

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
1979-1983
II.c - Odbor a program
právo
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Ústav štátu a práva SAV
II.b - Rok
1986-1991
II.c - Odbor a program
právo
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
1997
II.c - Odbor a program
Ústavné právo
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
II.b - Rok
2006
II.c - Odbor a program
Ústavné právo
II.6 - Titul DrSc.
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Paneurópska vysoká škola
II.b - Rok
2011
II.c - Odbor a program
Právne vedy

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
riaditeľ odboru Ministerstvo spravodlivosti SR 1983-súčasnosť
profesor Univerzita Komenského v Bratislave 2017 - súčasnosť
profesor, rektor Paneurópska vysoká škola 2004-2017

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Ochrana základných práv ústavné právo Druhý stupeň Právo
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Medzinárodné právo tretí stupeň Právo
Ústavné právo Tretí stupeň
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
Medzinárodné právo Právo
Ústavné právo Právo
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
9
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
4
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
67
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
56
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
10

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
330
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
32
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
505
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
181
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
11
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
7
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.

(A)OROSZ, L., SVÁK, J. Ústava Slovenskej republiky. Komentár. Zväzok I. Základné princípy a ľudské práva. Bratislava: Wolters Kluwer, 2021. ISBN 978-80-571-0380-62.

(B) Ochrana ľudských práv v troch zväzkoch / Ján Svák. - Žilina : Eurokódex, 2011. - 3 zv. [520, 624, 592 s.] + 1 príloha (168 s.). - ISBN 978-80-89447-43-5 (súbor).

3.

(A) SVÁK, Ján The judiciary and the power of judges in Slovakia = Siluofake de sifa jigou he faguan de quanli. - China : Law Press, 2012. - ISBN 978-80-89447-55-8.4.

(A) SVÁK, J., Law and art in the multicultural dialogue [Právo a umenie v multikultúrnom dialógu] / Ján Svák. In: Médias et sociétés interculturelles. - Paris : L'Harmattan, 2013. - ISBN 978-2-343-01216-2. - P. 35-52. - (Local et global. Communication et médias).5.

(A) SVÁK, J., BERDISOVÁ, L., Constitutional Court of the Slovak Republic as positive legislator via application and interpretation of the Constitution [Ústavný súd Slovenskej republiky ako pozitívny zákonodarca pri výklade ústavy] In: Constitutional courts as positive legislators : a comparative law study. - New York : Cambridge University Press, 2011. - ISBN 9781107011656. - S. 767-781.VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.

OROSZ, L., SVÁK, J. a kol. Ústava Slovenskej republiky. Komentár. I. zväzok. Základné princípy a ľudské práva. Bratislava: Wolters Kluwer, 2021, 892 s, ISBN: 978-80-571-0380-6

2.

SVÁK, J. 25 rokov Slovenska a 25 problémov slovenského súdnictva. Acta Facultatis Iuridiciae Universitatis Comenianae. Roč. 38, č. 1 (2019) s. 157-202

3.

SVÁK, J. Nadnárodné systémy ochrany ľudských práv. 2. zväzok. Ochrana fyzickej integrity človeka. Bratislava: Wolters Kluwer, 2020, 607s. ISBN 978-80-7160-544-7

4.

SVÁK, J. Nadnárodné systémy ochrany ľudských práv. 3. zväzok. Ochrana súkromia a majetku. Bratislava: Wolters Kluwer, 2021, 636 s. ISBN 978-80-571-0357-8

5.

SVÁK, J., GREGOR, M. Karol Plank: Dielo a doba. Bratislava: Wolters Kluwer, 2021, 504 s. ISBN 978-80-571-0394-3

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.Ochrana ľudských práv : (z pohľadu judikatúry a doktríny štrasburských orgánov ochrany práv) / Ján Svák. - 2. rozš. vyd. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2006. - 1116 s : il. - ISBN 80-88931-51-7. [Svák, Ján (100%)] Ohlasy 2008 [4] PROCHÁZKA, Radoslav. Prejudiciálna otázka v judikatúre ústavného súdu. In Justičná revue. 2008, roč. 60, č. 10, s. 1401. [4] ČENTÉŠ, Jozef, Marta KOLCUNOVÁ. Rozhodovanie o vrátení vecí v trestnom konaní. In Justičná revue. 2008, roč. 60, č. 6-7, s. 966. [3] BÁRÁNY, Eduard. Súkromná moc v ústave. In Olomoucké právnické dny 2008 : sborník příspěvků z konference. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. ISBN 978-80-903400-3-9, s. 56. [4] MAJERČÁK, Tomáš. Ústavná koncepcia osobných práv a slobôd. In Právny obzor. 2008, roč. 91, č. 1, s. 16. 2009 [4] PAVELKOVÁ, Bronislava. Maloletí v slovenskom rodinnom práve : právne postavenie rodiča vo výchove maloletého dieťaťa. Žilina : Poradca podnikateľa, 2009. ISBN 978-80-89363-34-6, s. 21, 53. [4] KOŠIČIAROVÁ, Soňa. Priestupky a Odporúčanie Výboru ministrov č. R (91) 1 o správnych sankciách. In Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae. 2009, roč. 3, č. 3, s. 30, 38. [4] MACHAJOVÁ, Jozefína et al. Všeobecné správne právo. Žilina : Poradca podnikateľa, 2009. ISBN 978-80-89363-36-0, s. 410. 2010 [4] EWERLING, Viktor. Nad zákonnosťou protestu prokurátora proti vkladu vlastníckeho práva a ochranou ESĽP. In Bulletin slovenskej advokácie. 2010, roč. 16, č. 11, s. 8-18. [4] ALYASRY, Namir. Použitie veci získanej z tzv. bezpečnostnej prehliadky na účely dokazovania v trestnom konaní. In Justičná revue. 2010, roč. 62, č. 4, s. 521. [4] DOLOBÁČ, Marcel. Monitoring e-mailovej komunikácie zamestnanca v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva. In Monitorovanie zamestnancov a právo na súkromný život. Bratislava : Sprint, 2010. ISBN 978-80-89393-43-5, s. 126. [4] PLAVÁKOVÁ, Lucia. Sloboda umeleckého prejavu v kontexte judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva. In Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae. 2010, roč. 4, č. 2, s. 99, 100. [3] BARTOŇ, Michal. Svoboda projevu : principy, garance, meze. Praha : Leges, 2010. ISBN 978-80-87212-42-4, s. 107, 129. 2011 [4] BUDAYOVÁ, Veronika. Posledný vývoj práva nebyť mučený podľa judikatúry ESĽP. In Akademické akcenty : odborný seminár doktorandov a mladých pracovníkov pod záštitou dekana Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy Prof. JUDr. Jaroslava Ivora, DrSc. : zborník príspevkov z odborného seminára s medzinárodnou účasťou konaného dňa 9. septembra 2010. Žilina : Eurokódex, 2011. ISBN 978-80-89447-39-8, s. 274. [4] BARDAČ, Róbert. Ad: rozhodcovské súdy a ich právomoc v ochrane spotrebiteľov. In Justičná revue. 2011, roč. 63, č. 6-7, s. 930. [4] PLAVÁKOVÁ, Lucia. Konflikt slobody prejavu a práva na súkromie v kontexte judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva. In Justičná revue. 2011, roč. 63, č. 8-9, s. 1061. [3] POLÁK, Peter. Ochrana svedka v kontexte európskeho právneho systému. In Karlovarská právní revue. 2011, roč. 7, č. 1, s. 60. [4] MATÚŠKA, Tomáš. Osobná sloboda a zákonnosť jej pozbavenia v trestnom konaní podľa článku 5 Dohovoru. In Miľníky práva v stredoeurópskom priestore 2011 : zborník z medzinárodnej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov ... v dňoch 31.3. - 2.4. 2011 v priestoroch ÚZ NR SR Častá-Papiernička. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2011. ISBN 978-80-7160-318-4, s. 441. [3] SAGAN, Stanislav, Viktoriya SERZHANOVA. Nauka o państwie wspólczesnym.. Wyd. 2. rozser. Warszawa : LexisNexis, 2011. ISBN 978-83-7620-834-3, s. 269. [4] BULLA, Martin, Marek ŠVEC. Právna úprava nadnárodného štrajku ako nevyhnutná podmienka globálneho trhu práce. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2011, roč. 94, č. 5, s. 485. 2012 [4] MATIS, Nina. Právo založiť rodinu v judikatúre ESĽP. In Akademické akcenty : odborný seminár doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : zborník príspevkov z odborného seminára s medzinárodnou účasťou konaného dňa 22. septembra 2011. Žilina : Eurokódex, 2012. ISBN 978-80-89447-90-9, s. 56. [4] GAJDOŠOVÁ, Martina. Má právo slobodne sa združovať svoje hranice? In Exemplo ducti : pocta k životnému jubileu Jozefa Prusáka. Trnava : Trnavská univerzita, 2012. ISBN 978-80-8082-540-9, s. 170, 175. [4] ŠVEC, Marek. Flexicurita pre 21. storočie - šance a riziká. Bratislava : Veda, 2012. ISBN 978-80-224-1237-7, s. 246. [4] MEDELSKÝ, Jozef. Korupcia a osobitosti jej dokazovania. In Korupcia - právne a ekonomické aspekty : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Podhájska : Východoeurópska agentúra pre rozvoj, 2012. ISBN 978-80-89608-00-3, s. 183. [4] KONEČNÝ, Radovan. Prostriedky operatívno-pátracej činnosti pri odhaľovaní korupcie. In Korupcia - právne a ekonomické aspekty : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Podhájska : Východoeurópska agentúra pre rozvoj, 2012. ISBN 978-80-89608-00-3, s. 138. [4] MATÚŠKA, Tomáš. Ústavnoprávne limity zásahov do osobnej slobody v trestnom konaní. In Miľníky práva v stredoeurópskom priestore 2012 : zborník z medzinárodnej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov organizovanej Univerzitou Komenského v Bratislave, Právnickou fakultou v dňoch 29. - 31.3.2012 v priestoroch ÚZ NR SR Častá-Papiernička. Bratislava : UK v Bratislave, Právnická fakulta, 2012. ISBN 978-80-7160-317-7, s. 689. [4] BARANCOVÁ, Helena, Marek ŠVEC, Martin BULLA. Ochrana zamestnanca, súčasnosť a budúcnosť pracovného práva. Bratislava : Sprint dva, 2012. ISBN 978-80-89393-66-4, s. 239. [4] KOŠIČIAROVÁ, Soňa. Princípy dobrej verejnej správy a Rada Európy. Bratislava : Iura Edition, 2012. ISBN 978-80-8078-519-2, s. 71, 73, 76, 90, 101, 106, 109, 114, 115, 142, 149, 338, 476, 478, 479, 554. [3] HRNČÁROVÁ, Nataša et al. Zákon o azyle : komentár. Praha : C.H. Beck, 2012. ISBN 978-80-7400-264-9, s. 423. 2013 [4] DESET, Miloš. K výkladu pojmu "vopred uvážená pohnútka" pri trestnom čine úkladnej vraždy. In Justičná revue. 2013, roč. 65, č. 2, s. 253, 258. [4] PERHÁCS, Zoltán, Andrea PERHÁCSOVÁ. Právna úprava používania informačno-technických prostriedkov. 2. časť. In Justičná revue. 2013, roč. 65, č. 5, s. 710. [4] PERHÁCS, Zoltán, Andrea PERHÁCSOVÁ. Právna úprava používania informačno-technických prostriedkov (1. časť). In Justičná revue. 2013, roč. 65, č. 4, s. 543. [4] KOTRECOVÁ, Alexandra, Kristína GRAUSOVÁ. Renesancia preddavku na trovy konania. In Justičná revue. 2013, roč. 65, č. 4,, s. 464. [4] POLÁK, Peter. Výpoveď anonymného svedka ako dôkaz. In Justičná revue. 2013, roč. 65, č. 3, s. 320. [4] ZMIJ, Matej. Vymedzenie skutkovej podstaty deliktu v súťažnom práve z hľadiska zásad správneho trestania a súťažného práva Európskej únie - analýza judikatúry súdov SR. In Justičná revue. 2013, roč. 65, č. 2, s. 153. [4] JALČ, Adrián. Teoretickohistorický pohľad na prezumpciu neviny v trestnom konaní. In Právny obzor. 2013, roč. 96, č. 1, s. 27, 33, 34. [4] PAVELKOVÁ, Bronislava. Právo rodičov na zmenu mena dieťaťa a právo dieťaťa na zachovanie svojej identity. In Právny obzor. 2013, roč. 96, č. 1, s. 68, 74. [4] KOŠIČIAROVÁ, Soňa. Správny poriadok : komentár. Šamorín : Heuréka, 2013. ISBN 9788089122851, s. 355. [4] VRABKO, Marián a kolektív. Teoretické problémy správneho súdnictva. Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. ISBN 978-80-7160-356-6, s. 345. [4] KUKLIŠ, Peter. O východiskových aspektoch správneho súdnictva v Slovenskej republike = On elementary aspects of administrative judiciary in the Slovak Republic. In Verejná správa a spoločnosť. 2013, roč. 14, č. 1, s. 26. 2014 [3] JANKUV, Juraj et al. (Ne)uznanie štátov v medzinárodnom práve a jeho dopad na vnútroštátne právo. Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku = Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014. ISBN 978-83-7490-800-9, s. 379. [4] GAJDIČIAR, Vladimír, Dominika STRIGÁČOVÁ. Prípustnosť súkromnej nahrávky pri trestno-procesnom dokazovaní v slovenskej právnej úprave. In Justičná revue. 2014, roč. 66, č. 6-7, s. 837. [4] VALACHOVIČ, Marek. Odňatie práva odporcu na súdnu ochranu pri odmietnutí a zamietnutí návrhu na nariadenie predbežného opatrenia. In Justičná revue. 2014, roč. 66, č. 4, s. 478. [4] OLEJ, Jozef, Marta KOLCUNOVÁ, Jozef KOLCUN. Kontradiktórnosť v trestnom konaní. Bratislava : C.H. Beck, 2014. ISBN 978-80-89603-21-3, s. 191. [4] MAJERČÁK, Tomáš. Úvod. In Ochrana ľudských práv a základných slobôd ústavnými súdmi a medzinárodnými súdnymi orgánmi : III. ústavné dni. Košice : UPJŠ v Košiciach, 2014. ISBN 978-80-8152-207-9, s. 5. [4] ČIPKÁR, Ján. Ochrana ľudských práv v 21. storočí. In Ochrana ľudských práv a základných slobôd ústavnými súdmi a medzinárodnými súdnymi orgánmi : III. ústavné dni. Košice : UPJŠ v Košiciach, 2014. ISBN 978-80-8152-207-9, s. 73. [3] KOŠIČIAROVÁ, Soňa. Verejná správa a právo na spravodlivý proces. Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku = Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014. ISBN 978-83-7490-790-3, s. 242. [4] SEILEROVÁ, Monika. Niektoré zásady občianskeho súdneho konania pri rozhodované pracovných sporov. In Základné zásady v rozhodovacej činnosti súdnej moci [CD-ROM]. Košice : UPJŠ, Právnická fakulta, 2014. ISBN 978-80-8152-119-5, s. 287. [4] KORN, Ferdinand. Ústavné podmienky obmedzovania základných práv a slobôd a ich uplatnenie v rozhodcovskej činnosti súdnej moci. In Základné zásady v rozhodovacej činnosti súdnej moci [CD-ROM]. Košice : UPJŠ, Právnická fakulta, 2014. ISBN 978-80-8152-119-5, S. 198. 2015 [4] FUNTA, Rastislav. Torpédové žaloby po revízii nariadenia Brusel I. In Justičná revue. 2015, roč. 67, č. 12, s. 1430. [4] KYJAC, Zuzana. Použitie informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní : odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-8168-266-7, s. 287.
2.ACB Základy teórie konštitucionalizmu / Ladislav Orosz, Ján Svák, Boris Balog. - Žilina : Eurokódex, 2011. - 532 s. - ISBN 978-80-89447-54-1. Dalšie vydania: Základy teórie konštitucionalizmu. - 2. vyd. - Žilina : Eurokódex ; Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2012. - ISBN 978-80-89447-54-1. Ohlasy 2012 [4] BREICHOVÁ LAPČÁKOVÁ, Marta. Ústavodarca verzus Ústavný súd. In 20 rokov Ústavy Slovenskej republiky - 1. Ústavné dni : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2012, 2. zväzok. ISBN 978-80-8152-001-3, s. 119. [4] ANTOŠOVÁ, Zuzana. Rešpektovanie princípu ústavnosti a zákonnosti pri tvorbe práva. In 20 rokov Ústavy Slovenskej republiky - 1. Ústavné dni : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2012, 2. zväzok. ISBN 978-80-8152-001-3, s. 98, 104. [4] KANÁRIK, Imrich. Ústavný princíp slobodnej súťaže politických síl a jeho vplyv na tvorbu zákonov a realizáciu politických práv. In 20 rokov Ústavy Slovenskej republiky - 1. Ústavné dni : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2012, 1. zväzok. ISBN 978-80-8152-000-6, s. 254. [4] SMOLEŇOVÁ, Monika. Vplyv derogačných nálezov Ústavného súdu Slovenskej republiky na právny poriadok Slovenskej republiky. In 20 rokov Ústavy Slovenskej republiky - 1. Ústavné dni : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2012, 2. zväzok. ISBN 978-80-8152-001-3, s. 121, 130. [4] CIBULKA, Ľubor. Vývoj postavenia prezidenta v ústavnom systéme Slovenskej republiky : (v kontexte zmien Ústavy Slovenskej republiky). In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. 2012, roč. 31, č. 1, s. 85-86, 121. [3] NEDZBALOVÁ, Lucia. Miesto procesných noriem ústavného práva v právnom poriadku. In Limity práva : sborník odborných příspěvkú z mezinárodní konference Olomoucké debaty mladých právniků 2012. Praha : Leges, 2012. ISBN 978-80-87576-45-8, s. 73. [6] ANGELOVIČOVÁ, Alena. Orosz, L. - Svák, J. - Balog, B.: Základy teórie konštitucionalizmu. In Právny obzor. 2012, roč. 95, č. 3, s. 289-291. [4] SLAŠŤAN, Miroslav. Integračné ambície Ústavy Slovenskej republiky. In Ústava Slovenskej republiky - 20 rokov v národnom a európskom pohľade : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie k 20. výročiu prijatia Ústavy Slovenskej republiky ... Bratislava: Lonfinger, 2012. ISBN 978-80-971046-1-0, s. 260. [3] MLSNA, Peter. Ústavodárce a ústava a jejich metamorfózy v čase. In Ústava ve stínu politiky? : sborník příspěvků sekce ústavního práva mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny 2012. Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2012. ISBN 978-80-87382-39-4, s. 252-253, 263. [3] CIBULKA, Ľubor. Ohliadnutie sa na 20 rokov vývoja Ústavy SR. In Ústava ve stínu politiky? : sborník příspěvků sekce ústavního práva mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny 2012. Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2012. ISBN 978-80-87382-39-4, s. 76, 87. 2013 [4] DOMIN, Marek. Zodpovednosť za kontrasignované rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky. In Justičná revue. 2013, roč. 65, č. 4, s. 443, 447, 451, 458. [4] BARANÍK, Kamil. Koncept deľby moci a jeho pozícia v slovenskej ústavnej praxi. In Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2013 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. 1 časť. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2013. ISBN 978-80-7160-368-9, s. 201. [4] POŠIVÁKOVÁ, Ľudmila. Medzinárodné Rule of Law ako nadpozitívne právo. In Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2013 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. 2 časť. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2013. ISBN 978-80-7160-368-9, s. 920. [4] ČENTÉŠ, Jozef. Odpočúvanie - procesnoprávne a hmotnoprávne aspekty. Bratislava : C.H. Beck, 2013. ISBN 978-80-89603-09-1, s. 24, 235. [4] HODÁS, Milan. Vzťah slobody, bezpečnosti a právneho štátu : (inter arma silent leges). In Právny obzor. 2013, roč. 96, č. 3, s. 202, 221. [4] FRIDRICH, Branislav et al. Ústavné garancie ľudských práv. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2013. ISBN 978-80-7160-338-2, s. 268. [4] CIBULKA, Ľubor et al. Ústavné právo Slovenskej republiky : (štátoveda). Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2013. ISBN 978-80-7160-349-8, s. 276. [4] NIKODÝM, Dušan. Tvorba práva v parlamentnej demokracii. In Zmena práva. Bratislava : SAP, 2013. ISBN 978-80-8095-084-2, s. 174. 2014 [3] CIBULKA, Ľubor. Globalizácia a jej vplyv na deľbu moci. In Dělba moci. Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2014. ISBN 978-80-87382-42-4, s. 18. [4] ČENTÉŠ, Jozef. Ústavné aspekty práva na súkromie. In Ľudské práva a občianstvo. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. ISBN 978-80-223-3565-2, s. 134. [4] DOMIN, Marek. Koncepcia parlamentnej vlády v judikatúre Ústavného súdu Slovenskej republiky. In Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2014 [CD-ROM]. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2014. ISBN 978-80-7160-371-9, s. 174. [4] MAGUROVÁ, Hana. Nezávislosť sudcu a jeho viazanosť právnym názorom súdu vyššieho stuňa. In Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2014 [CD-ROM]. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2014. ISBN 978-80-7160-371-9, s. 198. [4] KLÍMA, Karel. Mythus a pravda o významu Evropského soudu pro lidská práva : otázky vlivu ESLP na ústavní systémy členských států Rady Evropy. In Ochrana ľudských práv a základných slobôd ústavnými súdmi a medzinárodnými súdnymi orgánmi : 3. ústavné dni. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2014. ISBN 978-80-8152-207-9, s. 41. [3] KLÍMA, Karel. Listina a viditelný (neviditelný) sociální stát. In Právní aspekty sociálního státu. Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2014. ISBN 978-80-87382-60-8, s. 98. [3] KYSELA, Jan. Ústava mezi právem a politikou : úvod do ústavní teorie. Praha : Leges, 2014. ISBN 978-80-7502-022-2, s. 345. [4] CIBULKA, Ľubor et al. Ústavné právo : (ústavný systém Slovenskej republiky). Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. ISBN 978-80-7160-366-5, s. 402. 2015 [4] KLÍMA, K.. K modernizační úloze evropské a národní ústavneprávní soudní kreativity. In Ako právo reaguje na novoty?. Bratislava : Veda, 2015. ISBN 978-80-224-1469-2, s. 223. [4] DOMIN, Marek. Referendum a kampaň pred referendom1. In Bratislavské právnické fórum 2015 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Participatívna demokracia v 21. storočí [CD-ROM]. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2015. ISBN 978-80-7160-411-2, s. 1041. [4] CIBULKA, Ľubor. Demokracia a jej uplatňovanie v podmienkach globalizovanej spoločnosti. In Bratislavské právnické fórum 2015 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Participatívna demokracia v 21. storočí [CD-ROM]. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2015. ISBN 978-80-7160-411-2, s. 1022. [3] KLÍMA, K.. Globalizácia a jej vplyv na deľbu moci. In Dělba moci. Bratislava : Veda, 2015. ISBN 978-80-87382-42-4, s. 18. 2016 [3] KLÍMA, Karel. The fair trial doctrine in the case law of the European Court of human rights. In Czech yearbook of international law. Hague : Lex Lata BV, 2016. ISBN 978-90-824603-1-5, vol. 7, s. 191, 203.
3.AAB Ochrana ľudských práv v troch zväzkoch / Ján Svák. - Žilina : Eurokódex, 2011. - 3 zv. [520, 624, 592 s.] + 1 príloha (168 s.). - ISBN 978-80-89447-43-5 (súbor). Ohlasy 2012 [4] ČENTÉŠ, Jozef. Európske štandardy ochrany korešpondencie a tajomstva dopravovaných správ. In Hodnoty trestného práva v teórii a praxi. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2012. ISBN 978-80-8082-578-2, s. 288, 434. [4] KOŠIČIAROVÁ, Soňa. Princípy dobrej verejnej správy a Rada Európy. Bratislava : Iura Edition, 2012. ISBN 978-80-8078-519-2, s. 38, 89, 337, 554. 2013 [4] ČENTÉŠ, Jozef. Odpočúvanie - procesnoprávne a hmotnoprávne aspekty. Bratislava : C.H. Beck, 2013. ISBN 978-80-89603-09-1, s. 7, 9, 11, 242. [4] VRABKO, Marián a kolektív. Teoretické problémy správneho súdnictva. Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. ISBN 978-80-7160-356-6, s. 345. [4] FRIDRICH, Branislav at al. Ústavné garancie ľudských práv. Bratislava : UK v Bratislave, Právnická fakulta, 2013. ISBN 978-80-7160-338-2, s. 268. 2014 [4] ZÁHORA, Jozef. Nepeňažné prostriedky nápravy neprimeranej dĺžky trestného konania. In Justičná revue. 2014, roč. 66, č. 6-7, s. 804. [4] LEFLEROVÁ, Lucia. Nahradenie väzby z hľadiska ústavnoprávnej praxe. In Justičná revue. 2014, roč. 66, č. 6-7, s. 857. [4] ZÁHORA, Jozef. Možnosti využívania restoratívnej justície v prípravnom konaní. In Restoratívna justícia a alternatívne tresty v teoretických súvislostiach. Praha : Leges, 2014. ISBN 978-80-7502-034-5, s. 201. [3] KOŠIČIAROVÁ, Soňa. Verejná správa a právo na spravodlivý proces. Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku = Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014. ISBN 978-83-7490-790-3, s. 241. 2015 [3] ZÁHORA, Jozef. Posilnenie procesných záruk prezumpcie neviny a práva byť prítomný na konaní pred súdom v trestnom konaní v EÚ. In Dokazování v trestním řízení - právní, kriminologické a kriminalistické aspekty. Brno : Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-8072-0, s. 424, 481. [4] FUNTA, Rastislav. Cielené zabíjanie a ochrana ľudských práv. In Juridizácia ľudských práv v kontexte judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2015. ISBN 978-80-89453-11-5, s. 112.
4.ACB Ústavné právo Slovenskej republiky : (vybrané otázky teórie, výučby a praxe) / Ján Svák, Ľubor Cibulka ; [recenzenti: Marian Posluch, Karel Klíma]. - 1. vyd. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2006. - 648 s. : il. - ISBN 80-88931-46-0. Dalšie vydania: Ústavné právo Slovenskej republiky. (Osobitná časť) / Svák, Ján - Cibuľka, Ľubor. - 2. [nezm.] vyd. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2007. - ISBN 80-88931-46-0. Ohlasy 2007 [3] GIBA, Marián. Zmena ústavy Slovenskej republiky formou referenda a otázka kontroly ústavnosti rozhodnutí v ňom prijatých. In Interpretace Ústavy České republiky a Ústavy Slovenské republiky : europeizace ústavních systémů. Praha : Univerzita Karlova, 2007. ISBN 978-80-87146-00-2, s. 49. 2008 [4] BABIAKOVÁ, Eva, Ľuboš SZIGETI. Preskúmavanie zákonnosti rozhodnutí o zamietnutí návrhu na vklad súdom. In Justičná revue : časopis pre právnu prax, 2008, roč. 60, č. 8-9, s. 1143. [4] OPETT, Lukáš. Právna istota a predvídateľnosť súdnych rozhodnutí. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2008, roč. 91, č. 4, s. 325. [4] HODÁS, Milan. Imunita poslancov Európskeho parlamentu. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2008, roč. 91, č. 1, s. 30, 31. 2009 [4] BALOG, Boris. Vzťah Ústavného súdu Slovenskej republiky a všeobecného súdu pri konaní o ústavnej sťažnosti : pod dojmom jedného nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky a jedného rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. In Justičná revue : časopis pre právnu prax, 2009, roč. 61, č. 2, s. 260. [4] BALOG, Boris. K zodpovednosti štátu za nesprávny úradný postup Ústavného súdu Slovenskej republiky. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2009, roč. 92, č. 1, s. 41. [4] MACHAJOVÁ, Jozefína et al. Všeobecné správne právo. Žilina : Poradca podnikateľa, 2009. ISBN 978-80-89363-36-0, s. 410. 2010 [4] DRGONEC, Ján. Ochrana ústavnosti : Ústavným súdom Slovenskej republiky. Žilina : Eurokódex, 2010. ISBN 978-80-89447-25-1, s. 17-18. [3] BALOG, Boris, Lívia TRELLOVÁ. Kreačná právomoc prezidenta Slovenskej republiky - právo alebo povinnosť? : (interpretačné a aplikačné problémy ústavného vyjadrenia). In Právník : teoretický časopis pro otázky státu a práva, 2010, roč. 149, č. 8, s. 797. [4] BALOG, Boris. Ad: "K vzájomnému vzťahu čl. 77 Ústavy SR a § 16 zákona o samosprávnych krajoch". In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2010, roč. 93, č. 1, s. 79. [3] KLÍMA, Karel. Ústavní právo. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. ISBN 978-80-7380-261-5, s. 765. 2011 [3] BALOG, Boris. The right to vote of people in imprisonment in Slovakia. In Prawa czlowieka = Human rights. Katowice : Wydawnictwo Naukowe, 2011. ISBN 978-83-7164-713-0, s. 73. 2012 [4] CUĽBA, Martin. Garancie základných práv a slobôd v trestnom práve : (niekoľko pozastavení nad vybranými problémami). In Akademické akcenty : odborný seminár doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : zborník príspevkov z odborného seminára s medzinárodnou účasťou konaného dňa 22. septembra 2011. Žilina : Eurokódex, 2012. ISBN 978-80-89447-90-9, s. 310. [4] ŠÚREK, Slavomír. Správne súdnictvo a kam s dozorom prokuratúry. In Magister Officiorum : odborný časopis Učenej právnickej spoločnosti, 2012, roč. 2, č. 6, s. 66, 70. 2013 [4] ČENTÉŠ, Jozef. Odpočúvanie - procesnoprávne a hmotnoprávne aspekty. Bratislava : C.H. Beck, 2013. ISBN 978-80-89603-09-1, s. 27, 243. 2015 [4] KYJAC, Zuzana. Použitie informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní : odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-8168-266, s. 287.
5.ACB Ústavné právo Slovenskej republiky. [2. zv.], Všeobecná časť / Ján Svák, Ľubor Cibulka, Karel Klíma. - 1. vyd. - [Bratislava] : Bratislavská vysoká škola práva, 2008. - 977 s. - ISBN 978-80-88931-87-4. Dalšie vydania: Ústavné právo Slovenskej republiky. [2. zv.], Všeobecná časť. - 2. [nezm.] vyd. - [Bratislava] : Bratislavská vysoká škola práva ; Žilina : Poradca podnikateľa, 2009. - ISBN 978-80-88931-87-4. Dalšie vydania: Ústavné právo Slovenskej republiky. [2. zv.], Všeobecná časť. - 3. [nezm.] vyd. - [Bratislava] : Bratislavská vysoká škola práva ; Žilina : Eurokódex, 2009. - ISBN 978-80-88931-87-4. Ohlasy 2009 [4] ĽALÍK, Tomáš. Vplyv judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva na rozvoj ľudských práv v Slovenskej republike. In Justičná revue : časopis pre právnu prax, 2009, roč. 61, č. 12, s. 1305, 1317. [4] BALOG, Boris. Inšpirácie pre slovenský ústavný systém na základe českej skúsenosti. In Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae, 2009, roč. 3, č. 3, s. 82, 85, 86. [4] HERC, Tomáš. Polemika o ústavnom poriadku a jeho kompatibilite. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2009, roč. 92, č. 5, s. 415. [4] KUKLIŠ, Peter. Právna úprava štátnych symbolov v Slovenskej republike. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2009, roč. 92, č. 4, s. 319- 320, 322-324. [4] BALOG, Boris. K zodpovednosti štátu za nesprávny úradný postup Ústavného súdu Slovenskej republiky. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2009, roč. 92, č. 1, s. 46. 2010 [3] OROSZ, Ladislav. Ústava v ohrození : (ústavné iniciatívy v rokoch 1993-2010 a ich dopady na aktuálnu podobu ústavného systému Slovenskej republiky). In Dvacet let poté : právo ve víru metamorfóz. Praha : Ústav státu a práva AV ČR, 2010. ISBN 978-80-87439-02-9, s. 119, 131, 132. [3] HODÁS, Milan. Vzťah vlády a parlamentu v záležitostiach Európskej únie. In Dvacet let poté : právo ve víru metamorfóz. Praha : Ústav státu a práva AV ČR, 2010. ISBN 978-80-87439-02-9, s. 250, 252. [3] BALOG, Boris. Ústavodarna a zákonodarna činnosť NR SR vo IV. volebnom období. In Dvacet let poté : právo ve víru metamorfóz. Praha : Ústav státu a práva AV ČR, 2010. ISBN 978-80-87439-02-9, s. 131, 132. [4] HODÁS, Milan. Európska únia a princípy právneho štátu, alebo môže byť právo tajné? : (úvaha nad rozsudkom vo veci C-345/06 Gottfried Heinrich). In Justičná revue : časopis pre právnu prax, 2010, roč. 62, č. 1, s. 103. [3] OROSZ, Ladislav. Listina základných práv a slobôd ako súčasť ústavného systému Slovenskej republiky. In Listina a současnost : sborník příspěvků sekce ústavního práva, přednesených na mezinárodní vědecké konferenci Olomoucké právnické dny 2010. Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2010. ISBN 978-80-87382-09-7, s. 165. [4] BALOG, Boris. Inšpirácie pre slovenský ústavný systém na základe rakúskej skúsenosti. In Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae, 2010, roč. 4, č. 3, s. 24. [4] BALOG, Boris. Ad: "K vzájomnému vzťahu čl. 77 Ústavy SR a § 16 zákona o samosprávnych krajoch". In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2010, roč. 93, č. 1, s. 77. [3] BRÖSTL, Alexander et al. Ústavné právo Slovenskej republiky. Plzeň : Aleš Čeněk, 2010. ISBN 978-80-7380-248-6, s. 450. [3] KLÍMA, Karel. Ústavní právo. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. ISBN 978-80-7380-261-5, s. 765. 2011 [4] BREICHOVÁ LAPČÁKOVÁ, Marta. Neústavné ústavné zákony? II. časť. In Justičná revue : časopis pre právnu prax, 2011, roč. 63, č. 2, s. 181, 183, 184, 190. [4] BREICHOVÁ LAPČÁKOVÁ, Marta. Neústavné ústavné zákony? I. časť. In Justičná revue : časopis pre právnu prax, 2011, roč. 63, č. 1, s. 2, 14. [4] SURMAJOVÁ, Žaneta - KAMENSKÁ, Zuzana. Formálna publikácia a jej elektronická forma. In Justičná revue : časopis pre právnu prax, 2011, roč. 63, č. 8-9, s. 1094. [4] IVIČIČ, Marek. Horizontální pusobení základních práv a slobod v České republice a na Slovensku. In Justičná revue : časopis pre právnu prax, 2011, roč. 63, č. 4, s. 515. [3] SAGAN, Stanislaw, Viktorriya SERZHANOVA. Nauka o państwie wspólczesnym. Wyd. 2. roszer. Warszawa : LexisNexis, 2011. ISBN 978-83-7620-834-3, s. 80, 269. [3] PRÍBELSKÝ, Patrik. Quo vadis, slovenský ústavný systém? : (vybrané problémy). In Ústavné právo 20 rokov po páde komunizmu : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 23.6.2010 na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. ISBN 978-80-7380-302-5, s. 96. 2012 [4] BALOG, Boris. Stabilizácia (súčasnej) Ústavy Slovenskej republiky. In 20 rokov Ústavy Slovenskej republiky - I. Ústavné dni : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. II. zväzok. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2012. ISBN 978-80-8152-001-3, s. 41. [4] MAGUROVÁ, Hana. Právo na súdnu ochranu, princíp právnej istoty a úprava dovolacieho konania. In Akademické akcenty : odborný seminár doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : zborník príspevkov z odborného seminára s medzinárodnou účasťou konaného dňa 22. septembra 2011. Žilina : Eurokódex ; Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2012. ISBN 978-80-89447-90-9, s. 287. [4] GÁBRIŠ, Tomáš. Suverenita ľudu a štátu v Československu rokov 1948-1989. In Akademické akcenty : odborný seminár doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : zborník príspevkov z odborného seminára s medzinárodnou účasťou konaného dňa 22. septembra 2011. Žilina : Eurokódex ; Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2012. ISBN 978-80-89447-90-9, s. 209. [4] HODÁS, Milan. Vylúčenie správneho poriadku - ústavnoprávny pohľad. In Bulletin slovenskej advokácie : mesačník Slovenskej advokátskej komory, 2012, roč. 18, č. 9, s. 14, 16. [4] ČENTÉŠ, Jozef. Európske štandardy ochrany korešpondencie a tajomstva dopravovaných správ. In Hodnoty trestného práva v teórii a praxi. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2012. ISBN 978-80-8082-578-2, s. 295, 434. [4] JOZIĆ, Dragana. Vybrané zásady (nielen) správneho konania. In Magister Officiorum : časopis Učenej právnickej spoločnosti, 2012, roč. 2, č. 6, s. 72, 79, 85. [4] BALOG, Boris. Zrušenie rozhodnutí o amnestii ústavným zákonom. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2012, roč. 95, č. 4, s. 340. 2013 [4] ŠTRKOLEC, Martin. Obmedzovanie základných práv a slobôd a ukladanie povinností pri realizácii donútenia verejnou mocou. In Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2013 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. 1. časť. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2013. ISBN 978-80-7160-368-9, s. 154. [4] ČENTÉŠ, Jozef. Odpočúvanie - procesnoprávne a hmotnoprávne aspekty. Bratislava : C. H. Beck, 2013. ISBN 978-80-89603-09-1, s. 243. [4] BREICHOVÁ LAPČÁKOVÁ, Marta. Ústava a ústavné zákony. Bratislava : Kalligram, 2013. ISBN 978-80-8101-727-8, s. 261. 2014 [4] PIVÁČEK, Marián. Analýza imunity vo vnútroštátnom poriadku Slovenskej republiky. In Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi : (zborník príspevkov). Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 2014. ISBN 978-80-8054-601-4 ; 978-80-8054-600-7 (online), s. 60.
VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.

VEGA-projekt 1/0079/18 "25 rokov a 25 problémov Ústavy a ich riešenie". Najvýznamnejším publikačným výstupom z projektu je SVÁK, J. 25 rokov Slovenska a 25 problémov slovenského súdnictva. Acta Facultatis Iuridiciae Universitatis Comenianae. Roč. 38, č. 1, s. 157-202

2.

APVV-16-0588 – projekt „Sloboda prejavu v kontexte moderných technológií“, výstupom z projektu je SVÁK, J. Právo na slobodné voľby. In: Nadnárodné systémy ochrany ľudských práv.-Bratislava: Wolters Kluwer SR, 2019.- s. 494-584. ISBN 978-80-8168-971-0

3.

VEGA – projekt 1/0382/14 „Juridizácia ľudských práv v kontexte judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva“. Publikačným výstupom projektu je zborník príspevkov z vedeckej konferencie „Juridizácia ľudských práv v kontexte judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva“, Paneurópska vysoká škola, Bratislava, 2015, ISBN978-80-89453-11-5.4.-
5.-

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Rektor PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA 2009-2017

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Université d´ Ottawa OTTAWA (Kanada) september 1994-jún 1995 študijný pobyt

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Členstvo v redakčných radách:

- člen redakčnej rady časopisu Právny obzor (od roku 1995 do súčasnosti)

- šéfredaktor časopisu Justičná revue (od roku 1990 do súčasnosti)

- člen redakčnej rady časopisu Policajná teória a prax (od roku 1998 do súčasnosti)

- šéfredaktor časopisu Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae (2010-2017)

- člen redakčnej rady štvrť ročníka Kompetencie a úlohy územnej samosprávy (1998-2008)

 

Členstvo v zahraničných redakčných radách:

- člen redakčnej rady medzinárodného časopisu „European Studies. The Review of European Law, Economics and Politics“ (od roku 2013 do súčasnosti), Praha

- člen redakčnej rady AUC Iuridica Univerzity Karlovej v Prahe (od roku 2008 do súčasnosti)

 

 

Členstvo vo vedeckých radách a iných odborných orgánoch s pôsobnosťou SR:

                       

- Vedecká rada Paneurópskej vysokej školy v Bratislave - predseda (od roku 2009 do 2017)

- Vedecká rada Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave – člen (od roku 2004 do 2017)

- Vedecká rada Právnickej fakulty Univerzity Karlovy v Prahe – člen (od roku 2010 do 2016)

- Vedecká rada Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne – člen (od roku 2007 do súčasnosti)

- Vedecká rada Právnickej fakulty City University of Hong Kong– člen (od roku 2012 do súčasnosti)

- Vedecká rada Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave – člen (od roku 1990 – do 1995 a od roku 2017 do súčasnosti)

- Vedecká rada Právnickej fakulty Akadémie policajného zboru v Bratislave – člen (od roku 1998 – do 2003)

 

Dátum poslednej aktualizácie
01.03.2022