Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko
doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD.
Typ dokumentu:
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy:
Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy:
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty:
Právnická fakulta
Sídlo fakulty:
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 313, 81000 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Trellová, Lívia, doc., JUDr., PhD.,
I.2 - Meno
Lívia
I.3 - Tituly
doc.JUDr.PhD.
I.4 - Rok narodenia
1982 (pred 31.8)
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo námestie č. 6, P. O. BOX 313, 810 00 Bratislava
I.6 - Adresa pracoviska
Šafárikovo námestie č. 6, P. O. BOX 313, 810 00 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docentka
I.8 - E-mailová adresa
livia.trellova@flaw.uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3869
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
právo
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/ 0000-0003-3846-0996

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo námestie č. 6, P. O. BOX 313, 810 00 Bratislava
II.b - Rok
2003
II.c - Odbor a program
právo
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2005
II.c - Odbor a program
právo
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2008
II.c - Odbor a program
ústavné právo
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2018
II.c - Odbor a program
ústavné právo
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
docent Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta od 2018
Prodekan pre medzinárodné vzťahy a cudzojazyčné štúdium Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta od 2019
Externý poradca Ústavný súd Slovenskej republiky od 2020
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2008-2014, 2017-2018
Advokátsky koncipient Advokátska kancelária Detvai, Ludik, Maly, Udvaros 2005-2009
Vysokoškolský učiteľ Bratislavská vysoká škola práva (Paneurópska vysoká škola) 2006-2010

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Staff mobility training- as Vicedean and Erasmus +coordinator Órebro University 2019

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Štátoveda Právo prvý právo
Ústavné právo právo prvý právo
Ochrana základných práv právo druhý právo
Comparative Constitutional Law and Criminal Law (Porovnávacie ústavné a trestné právo) Manažment a právo prvý Manažment a právo
Human Rights (ľudské práva) Právo druhý právo
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
8
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
4
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
3
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
20
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
7
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
69
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
33
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
2
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
224
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
78
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
10
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
10
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
2
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.

Burda, Eduard (50%) - Trellová, Lívia (50%): Admissibility of an agent provocateur and an

advocate acting as an agent [elektronický dokument]

Lit.: 28 zázn.

In: Balkan Social Science Review [elektronický dokument]. - č. 14

(2019), s. 55-80 [print]. - ISSN (print) 1857-8799

URL: http://js.ugd.edu.mk/index.php/BSSR/article/view/3339

Registrované v: scopus

2.

Trellová, Lívia (50%) - Balog, Boris (50%): Misconceived quest for the perfect constitutional court

[elektronický  dokument]

Lit.: 33 zázn.

In: Balkan Social Science Review [elektronický dokument]. - č. 16

(2020), s. 107-124 [print]. - ISSN (print) 1857-8799

URL: https://js.ugd.edu.mk/index.php/BSSR/issue/view/222

Registrované v: scopus

3.

Trellová, Lívia : Ústavnoprávne aspekty územnej samosprávy. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2018. - 228 s. [print]. - (Monografie) Lit.: 241 zázn. ISBN 978-80-8168-842-3

4.

Trellová, Lívia - Balog, Boris: Kreačná právomoc prezidenta Slovenskej republiky -- právo alebo povinnosť? (interpretačné a aplikačné problémy ústavného vyjadrenia). In: Právník. - Roč. 149, č. 8 (2010), s. 796-821

5.

Cibulka, Ľubor [UKOPAST] (16%) - Giba, Marián [UKOPAST] (22% [5,05 AH]) - Ľalík, Tomáš [UKOPAST] (35%) - Trellová, Lívia [UKOPAST] (27% [6,11 AH]): Štátoveda. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. - 358 s. - (Učebnice)

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.

Burda, Eduard [UKOPATP] (50%) - Trellová, Lívia

[UKOPAST] (50%): Admissibility of an agent provocateur and an

advocate acting as an agent [elektronický dokument]

Lit.: 28 zázn.

In: Balkan Social Science Review [elektronický dokument]. - č. 14

(2019), s. 55-80 [print]. - ISSN (print) 1857-8799

URL: http://js.ugd.edu.mk/index.php/BSSR/article/view/3339

Registrované v: scopus

2.

Trellová, Lívia [UKOPAST] (50%) - Balog, Boris (50%):

Misconceived quest for the perfect constitutional court

[elektronický  dokument]

Lit.: 33 zázn.

In: Balkan Social Science Review [elektronický dokument]. - č. 16

(2020), s. 107-124 [print]. - ISSN (print) 1857-8799

URL: https://js.ugd.edu.mk/index.php/BSSR/issue/view/222

Registrované v: scopus

3.

Svák, Ján (58%) - Balog, Boris (7%) –

Bujňák,Vincent (3.5%) - Domin, Marek [UKOPAST] (5.5%) –

Krunková, Alena (13%) - Trellová, Lívia (13%):

Druhá hlava. Základné práva a slobody : čl. 11-54, [3,71AH]

Lit.: 240 zázn.

In: Ústava Slovenskej republiky : komentár : Zväzok 1 : základné princípy a ľudské práva. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. - S. 130-832 [3,71 AH]. - ISBN 978-80-571-0380-6

4.

Trellová, Lívia : Ústavnoprávne aspekty územnej samosprávy. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2018. - 228 s. [print]. - (Monografie) Lit.: 241 zázn. ISBN 978-80-8168-842-3

5.

Trellová, Lívia [UKOPAST] (100%) : Územná samospráva a jej vyjadrenie v podobe ústavného práva. Lit.: 17 zázn. In: Justičná revue. - Roč. 70, č. 11 (2018), s. 1190-1201. - ISSN (print) 1335-6461

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.

Trellová, Lívia (100%) : Ústavnoprávne aspekty územnej samosprávy. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2018. - 228 s. [print]

Lit.: 241 zázn.

ISBN 978-80-8168-842-3. - ISBN 978-80-7160-460-0

Ohlasy (35):

[o4] 2018 Tomaš, Lukáš: Justičná revue, roč. 70, č. 8-9, 2018, s. 1007

[o4] 2018 Domin, Marek: Všeobecnosť volebného práva v Slovenskej republike a jej materiálne zabezpečenie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018, S. 109

[o4] 2018 Tomaš, Lukáš: Nefunkčná obec (1. časť). In: Justičná revue, roč. 70, č. 10, 2018, s. 1150

[o4] 2018 Tomaš, Lukáš: Nefunkčná obec (2. časť). In: Justičná revue, roč. 70, č. 11, 2018, s. 1318

[o4] 2018 Vrabko, Marián: Dobré všeobecne záväzné nariadenie [elektronický zdroj]. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2018, S. 6 [online]

[o4] 2018 Klíma, Karel: Verejná správa v súčasnom demokratickom a právnom štáte, časť 1. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018, S. 21

[o4] 2019 Gešper, Marián: Interpolis ´18 [elektronický dokument]. Banská Bystrica : Belianum, 2019, S. 91 [online]

[o4] 2019 Rožová, Lucia: Teória a prax verejnej správy [elektronický zdroj]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2019, S. 133 [online]

[o4] 2019 Kajla, Monika: Teória a prax verejnej správy [elektronický zdroj]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2019, S. 20 [online]

[o4] 2019 Ľalík, Tomáš - Ľalík, Milan: Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky : komentár. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019, S. 408

[o4] 2019 Drgonec, Ján: Ústava Slovenskej republiky : teória a prax. Bratislava : C. H. Beck, 2019, S. 1123

[o3] 2019 Bezáková, Mária: MMK 2019 roč. 10. [elektronický dokument]. Hradec Králové : Magnanimitas, 2019, S. 344 [online]

[o4] 2019 Vrabko, Marián: Originálna právomoc a prenesený výkon štátnej správy na orgány územnej samosprávy [elektronický dokument]. Bratislava : Právnická fakulta UK, 2019, S. 67 [online]

[o4] 2019 Kukliš, Peter: Právny obzor, roč. 102, special issue, 2019, s. 78

[o1] 2019 Čopík, Jan - Kopřiva, Radek - Čmejrek, Jaroslav: Mayors as a variable in typologies of local governments: a case study of the Czech Republic. In: Local government studies, dec., 2019, nestr. - SSCI

[o4] 2020 Kuráková, Ivana: Prístup cudzincov k volbám. In: Demokracia, dôstojnosť, diverzita: zborník z prezentácií slovenskej sekcie pred 29. svetovým kongresom IVR 2019. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020, S. 119

[o4] 2020 Bezáková, Mária: Ponímanie materiálneho právneho štátu podľa judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky. In: Bratislavské právnické fórum 2020 [elektronický dokument] : princíp právneho štátu ako súčasť materiálneho jadra ústavy.Bratislava : Právnická fakulta UK, 2020, S. 66 [online]

[o4] 2020 Vernarský, Martin: Konanie o sťažnosti orgánu územnej samosprávy : § 136-144. In: Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky : komentár. Bratislava : C. H. Beck, 2020, S. 1067

[o4] 2020 Bezáková, Mária: Reflexie ústavných princípov prostredníctvom priamych noviel Ústavy SR. In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2020 [elektronický dokument]. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2020, S. 135[online]

[o4] 2020 Srebalová, Mária - Peráček, Tomáš: Dobrá správa v komunikácii miestnych samospráv. In: Medzinárodné a vnútroštátne právne aspekty priamej účasti obyvateľov na miestnej samospráve [elektronický dokument]. Bratislava : Právnickáfakulta UK, 2020, S. 55 [online]

[o4] 2020 Bezáková, Mária: Princíp priamej demokracie ako jeden z pilierov demokratického a právneho štátu. In: Medzinárodné a vnútroštátne právne aspekty priamej účasti obyvateľov na miestnej samospráve. Bratislava : Právnická fakulta UK,2020, S. 7

[o4] 2020 Domin, Marek: Ústavnoprávne východiská priamej demokracie na obecnej úrovni. In: Medzinárodné a vnútroštátne právne aspekty priamej účasti obyvateľov na miestnej samospráve. Bratislava : Právnická fakulta UK, 2020, S. 12

[o4] 2020 Srebalová, Mária: Dobrá správa v komunikácii miestnych samospráv. In: Medzinárodné a vnútroštátne právne aspekty priamej účasti obyvateľov na miestnej samospráve. Bratislava : Právnická fakulta UK, 2020, S. 54

[o4] 2020 Tomaš, Lukáš: Konštrukcia otázok v miestnom referende vo svetle rozhodovacej praxe Najvyššieho správneho súdu Českej republiky. In: Medzinárodné a vnútroštátne právne aspekty priamej účasti obyvateľov na miestnej samospráve. Bratislava : Právnická fakulta UK, 2020, S. 72

[o4] 2020 Vrabko, Marián: Môžu nepriami vykonávatelia štátnej správy plniť úlohy, ktoré sú výkonom štátnej správy ?. In: Medzinárodné a vnútroštátne právne aspekty priamej účasti obyvateľov na miestnej samospráve. Bratislava : Právnickáfakulta UK, 2020, S. 91

[o1] 2020 Blažo, Ondrej: Responsibility of local self-government for infringement of the European union competition and public procurement rules and its enforcement in Slovakia. In: European studies [elektronický dokument] : the review ofEuropean law, economics and politics : Roč. 7. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2020, S. 193 [online] - SCOPUS

[o3] 2021 Baraník, Kamil: Slovakia. In: The legal limits of direct democracy : a comparative analysis of referendums and initiatives across Europe. Cheltenham Glos : Edward Elgar, 2021, S. 178

[o4] 2021 Srebalová, Mária - Radosa, Matúš: Je potrebné uvažovať o smart vyšších územných celkoch?. In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 40, č. 1, 2021, s. 239

[o4] 2021 Tomaš, Lukáš: Nahradenie prejavu vôle obecného zastupiteľstva o vyhlásenie miestneho referenda správnym súdom. In: Košické dni súkromného práva 3. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, S. 331

[o4] 2021 Čerňanský, Patrik Mário: Úlohy a fungovanie obcí počas pandémie covid-19. In: Obecné zriadenie interpretácia kompetencií [elektronický dokument]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, S. 192 200 [online]

[o4] 2021 Domin, Marek: Zákonná úprava kampane ako jedna z možností zefektívnenia priamej demokracie na obecnej úrovni?. In: Ako zefektívniť priamu účasť obyvateľov na miestnej samospráve v podmienkach inteligentných miest a obcí. Bratislava :Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 24

[o4] 2021 Martvoň, Anton: Priama účasť obyvateľov obce pri jej vzniku, zániku a pri zmene hraníc územia obce a mesta. In: Ako zefektívniť priamu účasť obyvateľov na miestnej samospráve v podmienkach inteligentných miest a obcí. Bratislava :Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, S. 65

[o4] 2021 Srebalová, Mária Vojtech, František: Digitalizácia miest a obci v praxi. In: Ako zefektívniť priamu účasť obyvateľov na miestnej samospráve v podmienkach inteligentných miest a obcí. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave,Právnická fakulta, 2021, S.96-102

[o4] 2021 Kráľová, Viktória: Vybrané problémy preneseného výkonu štátnej správy v Slovenskej republiky. In: Teória a prax verejnej správy [elektronický dokument]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy,2021, S. 55-60 [online]

[o4] 2021 Tomaš, Lukáš: Organizácia miestneho referenda (alebo o úlohe analógie zákona, ... In: Teória a prax verejnej správy [elektronický dokument]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, 2021, S.61-70 [online]

[n3] 2021 Bezáková, Mária: Trellová, L.: Ústavnoprávne aspekty územnej samosprávy. In: Správní právo, Roč. 54, č. 1, 2021, s. 53-55

2.

Trellová, Lívia (100%) : Územná samospráva a jej vyjadrenie v podobe ústavného práva

Lit.: 17 zázn.

In: Justičná revue. - Roč. 70, č. 11 (2018), s. 1190-1201. - ISSN (print) 1335-6461

Ohlasy (1):

[o1] 2019 Románová, A. - Radvan, M. - Schweigl, J.: Constitutional aspects of local taxes in the Slovak Republic and in the Czech Republic. In: Lex localis - journal of local self-government, roč. 17, č. 3, 2019, s. 591-616 - SSCI ; SCOPUS

3.

Burda, Eduard (50%) - Trellová, Lívia (50%): Admissibility of an agent provocateur and an advocate acting as an agent [elektronický dokument]

Lit.: 28 zázn.

In: Balkan Social Science Review [elektronický dokument]. - č. 14 (2019), s. 55-80 [print]. - ISSN (print) 1857-8799

URL: http://js.ugd.edu.mk/index.php/BSSR/article/view/3339

Registrované v: scopus

Indikátor časopisu:

SJR (SCOPUS) 2019=0,101

SNIP (SCOPUS) 2019=0,006

CiteScore (SCOPUS) 2019=0,1

Kvartil Q:

scimago-sjr -- Q4 [Law] -- 2019

scimago-sjr -- Q4 [Political science and international relations] -- 2019

scimago-sjr -- Q4 [Public administration] -- 2019

scimago-sjr -- Q4 [Social sciences (miscellaneous)] -- 2019

scimago-sjr -- Q4 [Sociology and political science] -- 2019

Ohlasy (5):

[o1] 2020 Nováčková, Daniela - Peráček, Tomáš - Strážovská, Ľubomíra - Mucha, Boris: Financial crime in economic affairs: case study of the Slovak Republic. In: Juridical Tribune - Tribuna Juridica, roč. 10, SI, 2020, s. 161 - ESCI

[o1] 2020 Peráček, Tomáš Vilčeková, Lucia Mucha, Boris Nosková, Milena: Government policy and its impact on the distribution of information in the past. In: Education excellence and innovation management : a 2025 vision to sustaineconomic development during global challenges : proceedings of the 35th IBIMA conference 2020. Norristown : IBIMA, 2020, S. 1318-1326 - CPCI-SSH

[o1] 2020 Peráček, Tomáš Brestovanská, Patrícia Mucha, Boris Klokner, Tomáš: The right the access information from the perspective of international law in years 1948-1989. In: Education excellence and innovation management : a 2025vision to sustain economic development during global challenges : proceedings of the 35th IBIMA conference 2020. Norristown : IBIMA, 2020, S. 1327-1336 - CPCI-SSH

[o1] 2020 Peráček, Tomáš Vilčeková, Lucia Mucha, Boris Nosková, Milena: An objective view of government policy on access to information in years 1948-2020. In: Education excellence and innovation management : a 2025 vision to sustaineconomic development during global challenges : proceedings of the 35th IBIMA conference 2020. Norristown : IBIMA, 2020, S. 1347-1355 - CPCI-SSH

[o1] 2020 Peráček, Tomáš Vilčeková, Lucia Mucha, Boris Nosková, Milena: Socio-ethical basis of justice in the context of redistribution of economic goods. In: Education excellence and innovation management : a 2025 vision to sustaineconomic development during global challenges : proceedings of the 35th IBIMA conference 2020. Norristown : IBIMA, 2020, S. 1309-1317 - CPCI-SSH

4.

Balog, Boris - Trellová, Lívia (50%): Kreačná právomoc prezidenta Slovenskej republiky -- právo alebo povinnosť? (interpretačné a aplikačné problémy ústavného vyjadrenia) = Kreative Kompetenz des Präsidenten der Slowakischen Republik -- Recht oder Pflicht? (Interpretations- und Anwendungsprobleme der Verfassungsäusserung)

Lit. 13 zázn.

In: Právník. - Roč. 149, č. 8 (2010), s. 796-821. - ISSN 0231-6625

Ohlasy (9):

[o4] 2012 Mravíková, Katarína: Akademické akcenty 2011. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2012, S. 224

[o4] 2012 Somorová, Ľudmila: 20 rokov Ústavy Slovenskej republiky - 1. Ústavné dni. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2012, S. 337

[o4] 2012 Nikodým, Dušan: Právny obzor, roč. 95, č. 5, 2012, s. 430

[o3] 2013 Krošlák, Daniel: Introduction to the Slovak Constitutional System. Lódź : Michal Kolinski, 2013, S. 89

[o4] 2013 Nikodým, Dušan: Zmena práva. Bratislava : SAP, 2013, S. 183

[o4] 2013 Cibulka, Ľubor: Legislatívne orgány. In: Teória a prax legislatívy. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2013, S. 55

[o3] 2015 Cibulka, Ľubor: Proměny dělby moci : dělba moci v ústavním systému České republiky a Polské republiky. Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2015, S. 163

[o4] 2018 Neumann, Jakub: Právny obzor, roč. 101, č. 5, 2018, s. 517

[o1] 2020 Blažo, Ondrej: Proper, transparent and just prioritization policy as a challenge for national competition authorities and prioritization of the Slovak NCA. In: Yearbook of antitrust and regulatory studies, roč. 13, č. 22, 2020, s.140 - SCOPUS

5.

Srebalová, Mária (34%) - Trellová, Lívia (33%) - Papáčová, Ingrida [UKOPASP] (33%): Priama účasť obyvateľov na samospráve obce na rázcestí

Lit.: 10 zázn.

In: Verejná správa na rázcestí. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2018. - S. 331-343. - ISBN 978-80-8168-928-4

[Verejná správa na rázcestí. Bratislava, 27.02.2018]

Ohlasy (5):

[o4] 2018 Mesarčík, Matúš: Všeobecne záväzné nariadenie V2.0. In: Dobré všeobecne záväzné nariadenie [elektronický zdroj]. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2018, S. 56 [online]

[o4] 2018 Kiča, Michal - Michalovič, Matúš: Dobré všeobecne záväzné nariadenie [elektronický zdroj]. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2018, S. 71 [online]

[o1] 2019 Peráček, Tomáš: Application of the individual's right for timely and complete information about the state of the environment in the Slovak Republic. In: SGEM 2019 conference proceedings : 5 : Ecology, economics, education andlegislation : Roč. 19. Sofia : STEP92 Technology, 2019, S. 409-416 - SCOPUS

[o4] 2020 Domin, Marek: Ústavnoprávne východiská priamej demokracie na obecnej úrovni. In: Medzinárodné a vnútroštátne právne aspekty priamej účasti obyvateľov na miestnej samospráve. Bratislava : Právnická fakulta UK, 2020, S. 18

[o4] 2021 Tomaš, Lukáš: Organizácia miestneho referenda (alebo o úlohe analógie zákona, ... In: Teória a prax verejnej správy [elektronický dokument]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, 2021, S.61-70 [online]

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.

Projekt VEGA č. č. 1/0757/20 "Prostriedky priamej demokracie v podmienkach inteligentných miest a obcí“ - vedúca riešiteľského kolektívu (doba riešenia: 2020- súčasnosť)

2.

Projekt VEGA č. 1/0557/17 " Právne aspekty optimalizácie výkonu verejnej správy obcami ako subjektmi verejnej správy" (doba riešenia: 2017-2019)

3.

Projekt VEGA 1/0884/17 "Úloha súdnictva pri formovaní spoločného európskeho ústavného dedičstva a identity" (doba riešenia: 2017-2019)

4.

Grant APVV- 0086-07 -Všeobecné správne konanie- členka riešiteľského kolektívu- doba riešenia 2008-2009

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Prodekanka pre medzinárodné vzťahy a cudzojazyčné štúdium Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta od 2019
fakultný Erasmus+ koordinátor Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta od 2019

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Paris Lodron University of Salzburg, Fakulta práva a ekonómie, Rakúsko Salzburg, Rakúsko 16. 10. 2017 – 23. 10. 2017 Pobyt bol realizovaný prostredníctvom programu Erasmus+ (učiteľská mobilita), jeho súčasťou bola realizácia prednášok a výučby v rozsahu 8 vyučovacích hodín na ústave verejného práva a bol zameraný aj na štúdium odbornej literatúry.
Právnická fakulta – John Marshall Law School, Chicago, Spojené štáty americké Chicago, Spojené štáty americké 4.6. – 10. 6. 2017 Pobyt bol zameraný predovšetkým na štúdium odbornej literatúry, ako aj na oboznámenie sa s metódami výučby na hostiteľskej fakulte. Súčasťou pobytu bola aj výučba na hostiteľskej fakulte presnejšie aktívne zapojenie do výučby v rámci projektu Restorative Justice in Practise in Chicago, diskusie a výmena skúseností s vysokoškolskými učiteľmi, uznávanými odborníkmi z oblasti práva, ako aj s advokátmi, sudcami a štátnymi zástupcami.
Aristotle University of Thessaloniki, Právnická fakulta, Helénska republika Solún, Grécko 15.10.-22.10.2018 Výskumný pobyt cez Burzu pobytov organizovanú Univerzitou Komenského
Southwest University of Political Science and Law, Faculty of Administrative Law Chongqing, P.R.China 23.5.-2.6.2019 Prednáškový pobyt so zameraním na ústavné právo na základe medzifakultnej spolupráce a pozvania čínskej strany
Órebro University, Švédsko Órebro, Švédsko 22.9.-24.9.2019 Ako erasmus+ koordinátor a prodekanka pre medzinárodné vzťahy- rozvoj spolupráce

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Aktívna účasť a prednesenie odborného príspevku na konferencii v Dijone 5.-6.12.2019 (Francúzsko)-

na pozvanie od prof. Joel MEKHANTAR

Professeur de droit public à l'Université de Bourgogne

Directeur du Master Droit des Ressources Humaines des Fonctions Publiques (DRHFP)

Centre de Recherche et d'Etude en Droit et Science Politique (CREDESPO)


Dátum poslednej aktualizácie
07.03.2022