Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko
doc. JUDr. Mgr. Martin Turčan, PhD.
Typ dokumentu:
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy:
Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy:
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty:
Právnická fakulta
Sídlo fakulty:
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 313, 81000 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Turčan
I.2 - Meno
Martin
I.3 - Tituly
doc. JUDr. Mgr. PhD.
I.4 - Rok narodenia
1983
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra teórie práva a filozofie práva
I.6 - Adresa pracoviska
Šafárikovo nám, č. 6, 810 00 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
martin.turcan@flaw.uniba.sk
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
30. Právo
I.11 - ORCID iD
0000-0002-4616-6730

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2006
II.c - Odbor a program
30. Právo
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2010
II.c - Odbor a program
30. Právo, Teória a dejiny štátu a práva
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2017
II.c - Odbor a program
30. Právo, Teória a dejiny štátu a práva
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
docent Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra teórie práva a filozofie práva od 2019
pastor pre vysokoškolských študentov Moravskoslezské sdružení Církve adventistů sedmého dne 2016-2019
odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra teórie práva a filozofie práva 2010-2017
právnik Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát 2008-2009
právnik Železnice Slovenskej republiky - Stredisko hospodárenia s majetkom 2006-2007

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Klinické formy právního vzdělávání (študijný pobyt) Palackého univerzita v Olomouci, Právnická fakulta 2013

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Argumentácia v práve a interpretácia práva Právo druhý Právo
Teória práva 2 Právo prvý Právo
Právo a vplyv judeo-kresťanskej tradície Právo prvý Právo
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Právo prvý Právo
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
9
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
6
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
49
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
12
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
105
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
48
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
5
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
5
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
190
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
134
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
0
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
0
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.

TURČAN, M. Kritika pojmu ľudskej dôstojnosti v koncepcii Suzy Killmisterovej. In Filozofia, 2022, roč. 77, č. 1, s. 36-47. ISSN 0046-385X.

2.

TURČAN, M. K negatívnemu nazeraniu M. Rothbarda na myšlienku práv zvierat. In Filozofia, 2020, roč. 75, č. 7, s. 539-554. ISSN 0046-385X.

3.

GAHÉR, F., MRVA, M. ŠTEVČEK, M., TURČAN, M. Otvorená textúra pojmov a pravidiel - voda na mlyn pre subjektivizmus v aplikovanej sémantike? In Filozofia, 2020, roč. 75, č. 4, s. 309-323. ISSN 0046-385X.

4.

TURČAN, M., MRVA, M. K problému ukončenia financovania cirkví štátom. In Revue církevního práva, 2021, č. 4 (85), s. 71-85. ISSN 1211-1635.

5.

MRVA, M., TURČAN, M. Metódy právnej interpretácie zamerané na hodnoty. In MRVA, M., TURČAN, M. Interpretácia a argumentácia v práve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016, s. 63-118. ISBN 978-80-8168-390-9.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.

TURČAN, M. Kritika pojmu ľudskej dôstojnosti v koncepcii Suzy Killmisterovej. In Filozofia, 2022, roč. 77, č. 1, s. 36-47. ISSN 0046-385X.

2.

TURČAN, M. K negatívnemu nazeraniu M. Rothbarda na myšlienku práv zvierat. In Filozofia, 2020, roč. 75, č. 7, s. 539-554. ISSN 0046-385X.

3.

GAHÉR, F., MRVA, M. ŠTEVČEK, M., TURČAN, M. Otvorená textúra pojmov a pravidiel - voda na mlyn pre subjektivizmus v aplikovanej sémantike? In Filozofia, 2020, roč. 75, č. 4, s. 309-323. ISSN 0046-385X.

4.

TURČAN, M., MRVA, M. K problému ukončenia financovania cirkví štátom. In Revue církevního práva, 2021, č. 4 (85), s. 71-85. ISSN 1211-1635.

5.

MRVA, M., TURČAN, M. Metódy právnej interpretácie zamerané na hodnoty. In MRVA, M., TURČAN, M. Interpretácia a argumentácia v práve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016, s. 63-118. ISBN 978-80-8168-390-9.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.

TURČAN, M. Pseudoprávo. In Právny obzor, 2016, roč. 98, č. 2, s. 138-144. ISSN 0032-6984.

[o1] citované v: NETOLITZKY, D. J. After the hammer: six years of Meads v. Meads. In Alberta Law Review, 2019, roč. 56, č. 4, s. 1189 ; ESCI.

2.

MRVA, M., TURČAN, M. K právnym princípom. In MRVA, M., TURČAN, M. Interpretácia a argumentácia v práve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016, s. 11-18. ISBN 978-80-8168-390-9.

[o1] citované v: ČENTÉŠ, J., KRAJČOVIČ, M. Consideration of the effectiveness of flat-rate compensation for damage in insolvency proceedings. In Entrepreneurship and Sustainability Issues [elektronický dokument], 2019, roč. 7, č. 2, s. 1447 [online] ; ESCI ; SCOPUS.

3.

TURČAN, M. Právo a judeo-kresťanská tradícia. Bratislava: Právnická fakulta UK, 2014, 129 s. ISBN 978-80-7160-350-4.

[o3] citované v: HAPLA, M. Lidská práva bez metafyziky : legitimita v (post)moderní době. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 100.

[o4] citované v: NEŠTINA, M. Podoby náboženskej argumentácie v liberálnej demokracii. Bratislava: Univerzita Komenského, 2017, s. 40.

4.

TURČAN, M. Vplyv judeo-kresťanskej tradície na štát a právo z pohľadu dneška. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, 2017, č. 1, s. 147-158. ISSN 1336-6912.

[o3] citované v: MATLÁK, J. Nové fenomény a sociálne zabezpečenia. In Pracovné právo v digitálnej dobe. Praha: Leges, 2017, s. 134.

5.

TURČAN, M. Akademické prostredie a morálka právnika. In Univerzita - miesto hľadania vzorov a kreovania osobností. Bratislava: Kanet, 2012, s. 24-31. ISBN 978-80-971255-0-9.

[o3] citované v: MÉSZÁROS, T. The optimisation of the legal education at the faculties of law in Slovakia what does an ideal seminar need? In Comparative European research 2014 [elektronický zdroj]. Londýn: Sciemcee Publishing, 2014, s. 182 [CD-ROM].

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.

Grantový projekt č. APVV-20-0436 "Nová právna úprava správneho trestania"

2.

Grantový projekt VEGA č. 1/0136/15 „Právna úprava správneho trestania“.


3.

Grantový projekt KEGA č. 048UK-4/2013 „Rozvoj právneho klinického vzdelávania na Univerzite Komenského v Bratislave.“


VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
člen Legislatívna komisia akademického senátu Právnickej fakulty UK od 2020

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Masarykova Univerzita, Právnická fakulta Veveří 70, 611 80 Brno, ČR 16.11.-1.12.2015 Erazmus+

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
09.03.2022