DOKUMENT
Meno a priezvisko
prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.
Typ dokumentu:
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy:
Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy:
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty:
Právnická fakulta
Sídlo fakulty:
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 313, 81000 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Vačok
I.2 - Meno
Juraj
I.3 - Tituly
prof., JUDr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1983
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita Komenského v Bratislave Právnická fakulta
I.6 - Adresa pracoviska
Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 313 810 00 Bratislava 1
I.7 - Pracovné zaradenie
profesor
I.8 - E-mailová adresa
juraj vacok@flaw.uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.flaw.uniba.sk/pracoviska/katedry/katedra-spravneho-a-environmentalneho-prava/zamestnanci/
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Správne právo
I.11 - ORCID iD
0000-0002-7490-6564

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2006
II.c - Odbor a program
Právo
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2009
II.c - Odbor a program
Správne právo
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2015
II.c - Odbor a program
Správne právo
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2021
II.c - Odbor a program
Správne právo
II.6 - Titul DrSc.
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
-
II.b - Rok
-
II.c - Odbor a program
-

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Sudca Najvyšší správny súd Slovenskej republiky 2021 - neurčito
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2021 -
Docent Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2015 - 2021
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2012 - 2015
Výskumný pracovník Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2015

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Správne súdnictvo Právo prvý Právo
Správne právo hmotné Právo prvý Právo
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Právo 3. Správne právo
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
Správne právo Právo
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
4
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
2
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
3
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
63
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
25
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
4

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
104
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
50
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
1
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
391
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
26
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
28
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
8
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
2
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.(AAB) Vačok, Juraj (100%) : Vybrané inštitúty ochrany zákonnosti v prvostupňovom právnom konaní. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2014. - 184 s. ISBN 978-80-7160-372-6
2.(ADF) Vačok, Juraj (100%) : Vplyv štátnej správy na fungovanie činnosti verejnej správy (habilitačná prednáška) = Influence of state administration on the functioning of public administration activities (habilitation lecture). In: Právny obzor. - Roč. 98, č. 5 (2015), s. 425-434
3.(AEC)Vačok, Juraj: Administrative punishment by local self government. Administracja publiczna a gospodarka. - ISBN 978-83-946766-3-6. - Warszawa : Ius Publicum, 2018. - S. 500-507.
4.(AFC) Vačok, Juraj (100%) : Možno vždy považovať rozklad za prostriedok nápravy? In: Dny práva - 2008 - Days of Law [elektronický zdroj]. - Brno : Masarykova univerzita, 2008. - S. 1662-1667 [online]. - ISBN 978-80-210-4733-4 [Dny práva - 2008 - Days of Law. 2. Medzinárodná konferencia. Brno, 4.-5.11.2008] URL: http://www.law.muni.cz/edicni/dp08/files/pdf/SBORNIK.pdf
5.(ABA) Vačok, Juraj (45%), Škrobák, Ján (55%): Konanie vo volebných veciach § 264-312. Správny súdny poriadok : komentár. - : 1. vyd. ISBN 978-80-7400-678-4. - Praha : C.H. Beck, 2018. - S. 1265-1342 ((Veľké komentáre)
VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.

(AFC) Vačok, Juraj [UKOPASP] (34%) - Grešová, Lenka [UKOPASP] (33%) - Uličná, Petra [UKOPAPK] (33%): The separate sytem of administrative justice in the Slovak Republic. In: Public administration 2020 [elektronický dokument] : three decades of challenges, reforms, and uncertain results. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2020. - S. 139-150 [online]. - ISBN 978-80-7560-338-8. [Public administration 2020: Three decades of challenges, reforms, and uncertain results : international scientific conference. 13, Pardubice, 19.11.2020]. URL: https://fes.upce.cz/sites/default/files/public/rast3126/public_administration_2020_155249.pdf

2.

(ADF) Vačok, Juraj (100%) : Uplatňovanie kasačného princípu pri preskúmavaní rozhodnutí správnych orgánov = The application of principle of cassation in the examination of decisions of administrative authorities, In: Právny obzor. - Roč. 104, č. 2 (2021), s. 89-98. - ISSN (print) 0032-6984 (inauguračná prednáška)

3.

(AEC) Vačok, Juraj (100%) : Slovak Republic. In: Administrative proceedings in the Habsburg succession countries. - Lódź : Lódź University Press, 2021. - S. 199-213. - ISBN 978-83-8220-065-2, URL: https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/12/Kmieciak_Administrative_.pdf

4.(ABA) Vačok, Juraj (45%), Škrobák, Ján (55%): Konanie vo volebných veciach § 264-312. Správny súdny poriadok : komentár. - : 1. vyd. ISBN 978-80-7400-678-4. - Praha : C.H. Beck, 2018. - S. 1265-1342 ((Veľké komentáre)
5.

(AEC) Vačok, Juraj (100%) : Actual problems of administrative punishment in the Slovak Republic, In: Current developments in public law in European countries : selected issues. - Czestochowa : Akademia im. Jana Długosza, 2016. - S. 111-119. - ISBN 978-83-7455-507-4

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.

AAB01 Vačok, Juraj [UKOPASP] (100%) : Vybrané inštitúty ochrany zákonnosti v prvostupňovom správnom konaní. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2014. - 184 s. - (Studia Iuridica Bratislavensia ; nr. 43)

[o3] 2016 Peráček, Tomáš - Mittelman, Alexandra - Strážovská, Ľubomíra: Economic and social development : 17th International scientific conference on economic and social development - "Managerial issues in modern business" [elektronický zdroj]. Varaždin : Varazdin development and entrepreneurship agency, 2016, S. 186 [CD-ROM]

2.

ABD01 Čentéš, Jozef [UKOPATP] (22%) - Kordík, Marek [UKOPATP] (22%) - Vačok, Juraj [UKOPASP] (19%) - Čunderlík, Ľubomír [UKOPAFP] (37%): The development and the assessment of corporate criminal liability in the Slovak Republic Lit. 36 zázn. In: Corporate criminal liability : some aspects of corporate criminal liability in the Slovak Republic. - Bratislava : Comenius university, Faculty of law, 2015. - S. 9-47. - ISBN 978-80-7160-409-9

[o3] 2017 Šámal, Pavel: Právní rozhledy, roč. 25, č. 5, 2017, s. 172

3.

Vačok, Juraj [UKOPASP] (100%) : Povinnosť odôvodňovania rozhodnutí odvolacím súdom v konaniach o preskúmanie zákonností rozhodnutí správnych orgánov

[o4] 2016 Seman, Tibor: Verejná správa v správnom súdnictve. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2016, S. 69

4.

ACB03 Vrabko, Marián [UKOPASP] (14%) - Cepek, Branislav (4%) - Martvoň, Anton [UKOPASP] (14%) - Pekár, Bernard [UKOPASP] (3% [0,54 AH]) - Srebalová, Mária [UKOPASP] (34%) - Škrobák, Ján [UKOPASP] (14%) - Tóthová, Katarína (7%) - Vačok, Juraj [UKOPASP](10%): Správne právo procesné : všeobecná časť. - 1. vyd. - Bratislava : C.H. Beck, 2013. - xx, 278 s. - (Beckova edícia Právnické učebnice) ISBN 978-80-89603-13-8

[o3] 2018 Piatek, Wojciech - Horvat, Matej: Review of European administrative law, roč. 11, č. 2, 2018, s. 9

5.

AED02 Vačok, Juraj [UKOPASP] (100%) : Preskúmanie rozhodnutia o priestupku súdom : § 83

Lit. 5 zázn. In: Zákon o priestupkoch : komentár. - Bratislava : C. H. Beck, 2015. - S. 412-417. - ISBN 978-80-89603-30-5

Edícia: Beckova edícia Komentované zákony

[o5] 2016 Potasch, Peter: European review of public law, roč. 28, č. 3, 2016, s. 1213-1217

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.VEGA: Prieskum právoplatných individuálnych správnych aktov v kontexte právnej istoty a spravodlivosti (2018-2020); pozícia: hlavný riešiteľ
2.

APVV – Verejná výzva 2020, číslo: APVV-20-0436, názov: Nová právna úprava správneho trestania, doba riešenia: 2021 – súčasnosť, pozícia: spoluriešiteľ, v roku 2021 zodpovedný riešiteľ

3.

APVV – Verejná výzva 2017, číslo: APVV-17-0403, názov: Vplyv vzájomného uznávania prostriedkov elektronickej identifikácie na elektronické služby verejnej správy, doba riešenia: 2018 – súčasnosť, pozícia: spoluriešiteľ

4.

VEGA, číslo: 1/1036/15, názov: Právna úprava správneho trestania, doba riešenia: 2015 – 2017, pozícia: riešiteľ

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Simulovaný správny súdny spor Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2014 - súčasnoť

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Nejvyšší správní soud České Republiky Brno 9.9.2019 - 13.9.2019 štúdijný pobyt
Mykolas Romeris University v Litve Vilnius, Litva 1. 4. 2019 - 5. 4. 2019 prednáškový a študijný pobyt
Mykolas Romeris University v Litve Vilnius, Litva 16.4.2018 - 20.4.2018 prednáškový a štúdijný pobyt
Univerzita Tarasa Ševčenka v Kyjeve, Ukrajina Kyjev, Ukrajina 27.7. - 4.8.2014 letná škola
Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Olomouc, Česká republika 14. - 27. 10. 2012 vedecko-pedagogická stáž
Rzeszowská univerzita Rzeszow, Poľsko 23. - 27. 11. 2009 vedecko-pedagogický pobyt

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou
-