Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko
prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.
Typ dokumentu:
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy:
Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy:
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty:
Právnická fakulta
Sídlo fakulty:
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 313, 81000 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Vrabko
I.2 - Meno
Marián
I.3 - Tituly
prof. JUDr., CSc.
I.4 - Rok narodenia
1955
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
I.6 - Adresa pracoviska
Šafárikovo námestie č. 6, P. O. BOX 313, 810 00 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
profesor
I.8 - E-mailová adresa
marian.vrabko@flaw.uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5304
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
právo
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/0000-0001-8146-412X

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
1979-1981
II.c - Odbor a program
právo
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
1979-1981
II.c - Odbor a program
právo
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
1984-1988
II.c - Odbor a program
správne právo
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
1999
II.c - Odbor a program
správne právo
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2009
II.c - Odbor a program
správne právo
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Asistent Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 1982-1984
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 1984-1999
Docent Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 1999-2009
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta od 2009

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Kurz anglického jazyka Akadémia vzdelávania 2000

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Správne súdnictvo Právo prvý právo
Správne právo hmotné Právo prvý právo
Správne právo procesné Právo prvý právo
Správne právo 1 Ekonómia a právo prvý právo
Správne právo 2 Ekonómia a právo prvý právo
Dokazovanie Právo druhý Právo
Aplikované správne právo a právo sociálneho zabezpečenia Právo druhý Právo
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Administratívno-politická správa prvý Právo
Veda správneho práva tretí Správne právo
Právo informačných a komunikačných technológií tretí Správne právo
Správna veda tretí Správne právo
Verejné právo v historickom kontexte tretí Správne právo
Správne právo hmotné prvý Právo
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
Právo Správne právo
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
3
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
2
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
2
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
42
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
23
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
22
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Administratívno-politická správa Právo prvý právo
Pozemkové právo Právo prvý právo
Veda správneho práva Právo tretí právo
Právo informačných a komunikačných technológií Právo tretí Právo
Správna veda Právo tretí Správne právo
Verejné právo v historickom kontexte Právo tretí

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
168
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
51
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
0
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
530
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
283
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
24
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
20
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
20
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
6, Užhorod, Moskva, Brno, Praha, Plzeň
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.Vrabko, M.:Ako ďalej so štátnou správou v Slovenskej republike In: Organizace státní správy -vývojové tendence. -ISBN 978-80-7502-048-2. -Praha : Leges, 2014. -S. 16-24.
2.Vrabko, M.: Rozhodovacia činnosť pri správe daní, -1. Vyd. Bratislava: Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 1998. –98 s. –(Studia Iuridica Bratislavensia; Nr. 16), ISBN 80-7160-099-7
3.Vrabko, Marián 9% -Cepek, Branislav 26% -Martvoň, Anton 17% -Pekár, Bernard 20% -Srebalová, Mária 2% -Škrobák, Ján 8% -Tóthová, Katarína 10% -Vačok, Juraj 8%: Správne právo hmotné : všeobecná časť. -1. vyd. -Bratislava : C.H. Beck, 2012. -453 s. -Lit. 708 zázn., ISBN 978-80-89603-03-9.
4.Vrabko, Marián 14% -Cepek, Branislav 4% -Martvoň, Anton 14% -Pekár, Bernard 3% -Srebalová, Mária 34% -Škrobák, Ján 14% -Tóthová, Katarína 7% -Vačok, Juraj 10%: Správne právo procesné : všeobecná časť. -1. vyd. -Bratislava : C.H. Beck, 2013., 278 s. -(Beckova edícia Právnické učebnice) Lit. 103 zázn. ISBN 978-80-89603-13-8
5.Vrabko, Marián-Verbičová, Jana : Ausgewählte Bereiche des materiellen Verwaltungsrecht in der Slowakei. -(Schriften zur Rechtsvergleichung im öffentlichen Recht ; 1) In: Vergleichendes Verwaltungsrecht in Ostmitteleuropa : Grundriss der Verwaltungsordnungen Polens, Tschechiens, der Slowakei und Ungarns. -Wien : Verlag Österreich, 2004. -S. 672-707. -ISBN 3-7046-4255-X
6.

AAB – Baricová, Jana, Fečík, Marián, Filová, Anita, Vrabko Mairán, Števček, Marek, Príbelská, Petra: Správny súdny poriadok: Komentár. Praha: C. H. Beck, 2018 s. 1-102.


7.

AAB Vrabko, Marian, Správa daní a daňové konanie s komentárom. I. vydanie, Bratislava: Práca 1994 – 130 s.


VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.

Baricová, Jana (11%) - Fečík, Marián (39%) - Filová, Anita (10%) - Vrabko, Marián [UKOPASP] (17%) - Števček, Marek [UKOPAOP] (6%) - Príbelská, Petra (17%): Základné ustanovenia : prvá hlava

In: Správny súdny poriadok : komentár. - Praha : C.H. Beck, 2018. - S. 1-102. - ISBN 978-80-7400-678-4

2.

Vrabko, Marián : Normotvorba obcí pri výkone originálnej právomoci a pôsobnosti [elektronický dokument] 

In: Dobré všeobecne záväzné nariadenie [elektronický dokument]. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2018. - S. 6-9 [online]. - ISBN 978-80-7160-485-3 

[Bratislavské rozpravy o správnom práve 2018. Bratislava, 25.10.2018 - 26.10.2018] 

3.

Vrabko, Marián: Preskúmavanie všeobecne záväzných nariadení orgánov územnej samosprávy [elektronický dokument]

In: Originálna právomoc a prenesený výkon štátnej správy na orgány územnej samosprávy [elektronický dokument]. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2019. - S. 63-67 [online]. - ISBN 978-80-7160-509-6

[Originálna právomoc a prenesený výkon štátnej správy na orgány územnej samosprávy : vedecká konferencia. Bratislava, 26.09.2019 - 27.09.2019]

URL: https://www.flaw.uniba.sk/zborniky/

4.

Vrabko, Marián : Je rozhodnutie súdu prameňom práva pre správne orgány?

In: Racionalizácia verejnej správy : vedecká monografia. - Hodonín : Evropský ústav práva a soudního inženýrství, 2019. - S. 24-29. - ISBN 978-80-906601-8-2

5.

Vrabko, Marián : Výkon verejnej správy ako výkon optimálnej služby poskytovanej občanom

In: Administracja publiczna a gospodarka. - Warszawa : Ius Publicum, 2018. - S. 508-517. - ISBN 978-83-946766-3-6

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.

Vrabko, Marián: Preskúmavanie všeobecne záväzných nariadení orgánov územnej samosprávy [elektronický dokument]

In: Originálna právomoc a prenesený výkon štátnej správy na orgány územnej samosprávy [elektronický dokument]. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2019. - S. 63-67 [online]. - ISBN 978-80-7160-509-6

[Originálna právomoc a prenesený výkon štátnej správy na orgány územnej samosprávy : vedecká konferencia. Bratislava, 26.09.2019 - 27.09.2019]

URL: https://www.flaw.uniba.sk/zborniky/2020 - Blažo, Ondrej : Responsibility of local self-government for infringement of the European union competition and public procurement rules and its enforcement in Slovakia. - In: European studies [elektronický dokument] : the review of European law, economics and politics : Roč. 7 . - Praha : Wolters Kluwer ČR, 2020 ; S. 212 [online] ; SCOPUS


2.

[o1] 2020 Krajčovič, Michal - Čentéš, Jozef - Mrva, Michal: Fraudulent conduct in the management of apartment buildings - a legal perspective. In: Journal of security and sustainability issues, roč. 9, č. 4, 2020, s. 1444 - SCOPUS

3.

Vrabko, Marián: Správne súdnictvo v Slovenskej republike : (historické, politické aprávne východiská). In: Pôsobnosť a organizácia správneho súdnictva v Slovenskej republike. -Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2012. -S. 9-22. -ISBN 978-80-7160-339-9. Ohlasy (1): [o4] 2013 - Kukliš, Peter - In: Verejná správa a spoločnosť, roč. 14, č. 1, 2013 ; s. 26


[o4] 2014 - Jakab, Radomír - Molitoris, Peter - Jurko, Marcel - In: Správne právo procesné . - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2014 ; S. 228 [o4] 2014 - Tóthová, Katarína - In: Justičná revue, roč. 66, č. 12, 2014 ; s. 1521 [o3] 2015 - Šimovček, Ivan - Strémy, Tomáš - In: Právo na spravodlivý proces a správne trestanie . - Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku, 2015 ; S. 194 [o4] 2015 - Tóthová, Katarína - In: Rozhodovacia činnosť národných, medzinárodných a európskych súdov . - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015 ; S. 34 [o4] 2016 - Strémy, Tomáš - In: Právo, obchod, ekonomika 6. . - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2016 ; S. 508 [o4] 2016 - Jokeľ, Patrik - In: Studia Iuridica Cassoviensia [elektronický zdroj], roč. 4, č. 2, 2016 ; s. 68 [online] [o4] 2017 - Šimovček, Ivan - In: Prieniky trestného práva k iným právnym odvetviam a vedným disciplínam . - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2017 ; S. 22 [o4] 2017 - Strémy, Tomáš - In: Zásady zákona o správnom trestaní . - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2017 ; S. 387 [o3] 2019 - Gábriš, Tomáš - Giba, Marián - In: Handbuch der Geschichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit in Deutschland und Europa, Band 2 . - Berlin : Springer Heidelberg, 2019 ; S. 1565

4.

Vrabko, Marián 9%-Cepek, Branislav 26% -Martvoň, Anton 17% -Pekár, Bernard 20% -Srebalová, Mária 2% -Škrobák, Ján 8% -Tóthová, Katarína 10% : Správne právo hmotné : všeobecná časť. -1. vyd. -Bratislava : C.H. Beck, 2012. -453 s. -(Beckova edíciaPrávnické učebnice) Lit. 708 zázn., ISBN 978-80-89603-03-9


[o3] 2013 Sládeček, Vladimír: Obecné správní právo. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2013, S. 178 [o1] 2018 - Slezáková, Andrea - In: Central and Eastern Europe in the changing business environment : proceedings of 18th international joint conference . - Prague : Economica publishing house, University of economics, 2018 ; S. 411 ; CPCI-SSH [o5] 2013 Prokopová, Klára: Časopis pro právní vědu a praxi, roč. 21, č. 1, 2013, s. 106-107 [o3] 2013 Krošlák, Daniel -Šmihula, Daniel: Základy teórie štátu a práva. Lódź: Michal Kolinski, 2013, S. 132 [o4] 2013 Horvat, Matej -Ďuriga, Karol: Hodnotový systém práva a jeho reflexia v právnej teórii a praxi, 1. diel. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2013, S. 503, 504, 506, 507 [o3] 2015 - Andraško, Jozef - Šurkala, Ján - In: Administratyvne pravo i proces [elektronický zdroj], č. 2(12), 2015 ; s. 324, 325, 326 [online] [o1] 2018 - Vilčeková, Lucia - Mucha, Boris - Peráček, Tomáš - Strážovská, Ľubomíra - In: Innovation management and education excellence through vision 2020 [elektronický dokument] . - Norristown : International business information management association, 2018 ; S. 2509 [USB-key] ; CPCI-SSH [o1] 2018 - Peráček, Tomáš - Mucha, Boris - Brestovanská, Patrícia : Legislative anchoring and tasks of management of the Slovak environment protection. - In: SGEM 2018 conference proceedings : 5 : Ecology, economics, education and legislation : Roč. 18 . - Sofia : STEF92 Technology, 2018 ; S. 481-488 ; SCOPUS [o1] 2018 - Peráček, Tomáš - Mucha, Boris - Brestovanská, Patrícia : Selected aspects of the legislative restriction on the acquisition of land ownership in Slovak Republic. - In: SGEM 2018 conference proceedings : 5 : Ecology, economics, education and legislation : Roč. 18 . - Sofia : STEF92 Technology, 2018 ; S. 531-538 ; SCOPUS o1] 2018 - Deviatnikovaité, Ieva - In: Hungarian journal of legal studies, roč. 59, č. 1, 2018 ; s. 19-39 ; SCOPUS

5.

Vrabko, Marián-Verbičová, Jana: Ausgewählte Bereiche des materiellen Verwaltungsrecht in der Slowakei. -(Schriften zur Rechtsvergleichung im öffentlichen Recht ; 1) In: Vergleichendes Verwaltungsrecht in Ostmitteleuropa : Grundriss der Verwaltungsordnungen Polens, Tschechiens, der Slowakei und Ungarns. -Wien : Verlag Österreich, 2004. -S. 672-707. -ISBN 3-7046-4255-X.

Ohlasy: [o3] 2004 Sommerauer, Beatrice: Vergleichendes Verwaltungsrecht in Ostmitteleuropa. Wien : Verlag Österreich, 2004, S. 738, 741, 748, 758, 759, 762, 765, 767, 768, 772, 774, 775, 779, 780

6.

Vrabko, Marián: Správa daní a daňové konanie s komentárom. -1. vyd. -Bratislava : Práca, 1994. -150 s. ISBN 80-7094-242-8. Ohlasy: [o3] 1997 - Boněk Václav - In: Zákon o správě daní a poplatků : Komentář. Praha : Codex Bohemia, 1997 ; S. 357


[o4] 1995 - Mazák, Ján - Šoltýs, Ľudovít - In: Zákon o súdnych poplatkoch. Bratislava : Slovenská advokátska komora, 1995 ; S. 82, 91 [o4] 1999 - Pastierik, Vladimír - In: Správa daní v praxi. Bratislava : Epos, 1999 ; S. 383

7.


Vrabko, Marián: Charakter rozhodovacích procesov pri normotvornej právomoci obcí. In: K normotvorné pravomoci obcí. -Brno : Masarykova univerzita, 1998. -S. 83-88. -ISBN 80-210-1751-1 Ohlasy (3): [o3] 2001 Kadečka, Stanislav: Veřejná správa na prahu 21. století. Brno : Masarykova univerzita, 2001, s. 131 [o3] 2003 Kadečka, Stanislav: Právo obcí a krajů v České republice. Praha : C.H.Beck, 2003, S. 315 [o3] 2001 Koudelka, Zdeněk: Právní předpisy samosprávy.Praha : Linde, 2001, S. 291

8.


Vrabko, Marián [UKOPASP] (14%) - Cepek, Branislav (4%) - Martvoň, Anton [UKOPASP] (14%) - Pekár, Bernard [UKOPASP] (3% [0,54 AH]) - Srebalová, Mária [UKOPASP] (34%) - Škrobák, Ján [UKOPASP] (14%) - Tóthová, Katarína (7%) - Vačok, Juraj [UKOPASP](10%): Správne právo procesné : všeobecná časť. - 1. vyd. - Bratislava : C.H. Beck, 2013. - xx, 278 s. - (Beckova edícia Právnické učebnice)


[o1] 2018 Peráček, Tomáš - Mucha, Boris - Brestovanská, Patrícia: Legislative anchoring and tasks of management of the Slovak environment protection. In: SGEM 2018 conference proceedings : 5 : Ecology, economics, education and legislation :Roč. 18. Sofia : STEF92 Technology, 2018, S. 481-488 - SCOPUS


[o1] 2018 Peráček, Tomáš - Mucha, Boris - Brestovanská, Patrícia: Selected aspects of the legislative restriction on the acquisition of land ownership in Slovak Republic. In: SGEM 2018 conference proceedings : 5 : Ecology, economics, educationand legislation : Roč. 18. Sofia : STEF92 Technology, 2018, S. 531-538 - SCOPUS

9.

[o1] 2018 Deviatnikova, Ieva: Hungarian journal of legal studies, roč. 59, č. 1, 2018, s. 19-39 - SCOPUS


10.

[o1] 2019 Peracek, Tomas - Mucha, Boris - Brestovanska, Patricia: Advances in intelligent networking and collaborative systems. Cham : Springer International, 2019, S. 273-282 - CPCI-S


VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.

Projekt VEGA č. 1/0557/17, "Právne aspekty optimalizácie výkonu verejnej správy obcami ako subjektmi verejnej správy (doba riešenia: 2017 –2019) Vedúci grantu

2.

Projekt APVV-17-0403 "Vplyv vzájomného uznávania prostriedkov elektronickej identifikácie na elektronické služby verejnej správy" (doba riešenia: 2018-2022) Člen grantu

3.

Projekt APVV-0448-10 –„Právna úprava správneho súdnictva v Slovenskej republike“ (doba riešenia 2011-2014) - vedúci riešiteľského kolektívu.

4.Projekt VEGA 1/0136/15 "Právna úprava správneho trestania" - zástupca vedúceho projektu (doba riešenia 2015- 2017).
5.

Projekt APVV – 0086-07: Všeobecné správne konanie. Vedúci grantu. (doba riešenia 2007 - 2011)

6.

Projekt KEGA – č. 3/3236/5: Správa katastra nehnuteľností vo vybraných štátoch Európskej únie. Vedúci grantu

7.

Projekt APVV – 19-0494: Efektívne pozemkové úpravy. Vedúci grantu. (doba riešenia 2020 - 2024)

8.

Projekt VEGA – č. 1/3797/06: Vývoj právneho poriadku v SR po vstupe do Európskej únie. Vedúci grantu


VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Dekan Právnická fakulta UK 2003-2011
Prodekan Právnická fakulta UK 2015-2019
Vedúci katedry správneho a environmentálneho práva Právnická fakulta UK 2007-doteraz

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Univerzita Bologna, Právnická fakulta Via Zamboni, 22, 40126 Bologna, Taliansko 2008- 7 dní študijný a prednáškový pobyt
Univerzita Karlova Praha, Právnická fakulta nám. Curieových 901/7 116 40 Praha 1 2006- 10 dní študijný pobyt
Moskovská štátna univerzita, Právnická fakulta, Diplomatická akadémia, Moskva Ulica Kolmogorova 1, Moskva 2005 - 7 dní Prednáškový pobyt
Západočeská univerzita Plzeň, Právnická fakulta Sady Pětatřicátníků 320/14, 301 00 Plzeň 3 2010 -7 dní Prednáškový pobyt, Erasmus.

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

-vedenie a organizovanie ŠVOČ,

-organizovanie simulovaných súdnych sporov,

-organizovanie medzinárodných vedeckých konferencií,

-člen pracovnej skupiny v odbore právo Slovenskej Akreditačnej Agentúry pre vysoké školy,

-člen Rady kvality Právnickej fakulty Univerzity Komenského.

Dátum poslednej aktualizácie
03.06.2022