Research/art/teacher profile of a person
Name and surname
prof. Mgr. Miroslav Lysý, PhD.
Document type:
Research/art/teacher profile of a person
The name of the university:
Comenius University Bratislava
The seat of the university:
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
The name of the faculty:
Faculty of Law
The seat of the faculty:
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 313, 81000 Bratislava

I. - Basic information

I.1 - Surname
Lysý, Miroslav, prof., Mgr., Mgr., PhD.,
I.2 - Name
Miroslav
I.3 - Degrees
prof., Mgr., Mgr., PhD.
I.4 - Year of birth
1979
I.5 - Name of the workplace
Comenius University in Bratislava, Faculty of Law
I.6 - Address of the workplace
Šafárikovo námestie č. 6, P. O. BOX 313, 810 00 Bratislava
I.7 - Position
professor
I.8 - E-mail address
miroslav.lysy@flaw.uniba.sk
I.9 - Hyperlink to the entry of a person in the Register of university staff
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3841
I.10 - Name of the study field in which a person works at the university
Law
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-4242-240X

II. - Higher education and further qualification growth

II.1 - First degree of higher education
II.a - Name of the university or institution
Trnava University
II.b - Year
2018
II.c - Study field and programme
Law
II.2 - Second degree of higher education
II.a - Name of the university or institution
Comenius University in Bratislava, Faculty of Arts
II.b - Year
2004/2020
II.c - Study field and programme
Archeology - History/Law
II.3 - Third degree of higher education
II.a - Name of the university or institution
Comenius University in Bratislava, Faculty of Arts
II.b - Year
2007
II.c - Study field and programme
General History
II.4 - Associate professor
II.a - Name of the university or institution
Comenius University in Bratislava, Faculty of Law
II.b - Year
2015
II.c - Study field and programme
Theory and History of State and Law
II.5 - Professor
II.a - Name of the university or institution
Comenius University in Bratislava
II.b - Year
2021
II.c - Study field and programme
Theory and History of State and Law
II.6 - Doctor of Science (DrSc.)

III. - Current and previous employment

III.a - Occupation-position III.b - Institution III.c - Duration
Professor Comenius University in Bratislava, Faculty of Law Since 2021
Associate professor Comenius University in Bratislava, Faculty of Law 2015 - 2021
Assistent Professor Comenius University in Bratislava, Faculty of Law 2007 - 2015
Assistent Comenius University in Bratislava, Faculty of Law 2006 - 2007

IV. - Development of pedagogical, professional, language, digital and other skills

IV.a - Activity description, course name, other IV.b - Name of the institution IV.c - Year
Hungarian language course Balassi intézet, Bratislava, Palisády 54 2015/2016 (winter and summer semester), 2016/2017 (winter semester)

V. - Overview of activities within the teaching career at the university

V.1 - Overview of the profile courses taught in the current academic year according to study programmes
V.1.a - Name of the profile course V.1.b - Study programme V.1.c - Degree V.1.d - Field of study
Slovak Legal History - Propaedeutics Law first law
Development of Constitutional and Administrative Law in the Territory of Slovakia Law second law
Development of Private and Criminal Law in the Territory of Slovakia Law second law
Legal Historiography and the Teory of Law I Theory and History of State and Law third law
Legal Historiography and the Teory of Law I Theory and History of State and Law third law
History of Public Law Law (in English) second law
Comparative Public Law Law (in English) second law
V.4 - Overview of supervised final theses
V.4.1 - Number of currently supervised theses
V.4.a - Bachelor's (first degree)
6
V.4.b - Diploma (second degree)
0
V.4.c - Dissertation (third degree)
1
V.4.2 - Number of defended theses
V.4.a - Bachelor's (first degree)
78
V.4.b - Diploma (second degree)
31
V.4.c - Dissertation (third degree)
3

VI. - Overview of the research/artistic/other outputs

VI.1 - Overview of the research/artistic/other outputs and the corresponding citations
VI.1.1 - Number of the research/artistic/other outputs
VI.1.a - Overall
140
VI.1.b - Over the last six years
58
VI.1.2 - Number of the research/artistic/other outputs registered in the Web of Science or Scopus databases
VI.1.a - Overall
10
VI.1.b - Over the last six years
4
VI.1.3 - Number of citations corresponding to the research/artistic/other outputs
VI.1.a - Overall
231
VI.1.b - Over the last six years
148
VI.1.4 - Number of citations registered in the Web of Science or Scopus databases
VI.1.a - Overall
7
VI.1.b - Over the last six years
4
VI.1.5 - Number of invited lectures at the international, national level
VI.1.a - Overall
4
VI.1.b - Over the last six years
4
VI.2 - The most significant research/artistic/other outputs
1.

Lysý, M.: Moravania, Mojmírovci a Franská ríša štúdie k etnogenéze, politickým inštitúciám a ústavnému zriadeniu na území Slovenska vo včasnom stredoveku. Bratislava: Atticum, 2014. 373 p. ISBN 978-80-971381-4-1.

2.

Lysý, M.: «Omnes marahoni insimul mandaverunt». Мораване как этнос и политическая единица. In: Studia Slavica et Balcanica Petropolitana, 2015, Vol. 18, No. 2, p. 82-98.

3.

Lysý, M.: "I Svätopluk zaslúžil sa o Slovenský štát". Používanie stredovekých symbolov v 20. a 21. storočí. In: Historický časopis, 2015, Vol. 63, No. 2, p. 333-345.

4.

Lysý, M.: "Cuiuscumque nationis homines, Saxones videlicet, Hungarii, Sclaui seu alii." Odraz etnicity v normách a úradných dokumentoch stredovekého Uhorska. In: Historický časopis, 2013, Vol. 61, No. 3, p. 421-436.

5.

Lysý, M.: Politika českého kniežaťa Břetislava I. (1035-1055). In Historický časopis, 2004, Vol. 52, No. 3, p. 451-468.

VI.3 - The most significant research/artistic/other outputs over the last six years
1.

Lysý, M.: Husitská revolúcia a Uhorsko. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016. 201 p. ISBN 978-80-8168-503-3.

2.

Lysý, M.: Slovania arcibiskupa Metoda na Morave a v Panónii. In: Konštantínove listy, 2018, Vol. 11, No. 1, p. 40-50.

3.

Lysý, M.: Panovníci, biskupi, veľmoži a ľud. Zhromaždenia v historickom porovnaní mojmírovskej Moravy a arpádovského Uhorska. In: Forum historiae [elektronický dokument], 2019, Vol. 13, No. 2, p. 59-74 [online]. ISSN (online) 1337-6861

4.

Lysý, M.: "Regium solium ornat ordo pontificum." Biskupi a rex christiannissimus v obraze najstarších uhorských písomných prameňov. In: Studia Historica Nitriensia, 2020, Vol. 24, No. 1, p. 53-63. ISSN 1338-7219.

5.

Lysý, M.: Christian morals and the ideal of chastity as reflected in Medieval Hungarian sources. In: Sexualität vor Gericht : deviante geschlechtliche Praktiken und deren Verfolgung vom 14. bis zum 19. Jahrhundert. Wien : Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2019, s. 50-61.

VI.4 - The most significant citations corresponding to the research/artistic/other outputs
1.

Lysý, M.: Moravania, Mojmírovci a Franská ríša štúdie k etnogenéze, politickým inštitúciám a ústavnému zriadeniu na území Slovenska vo včasnom stredoveku. Bratislava : Atticum, 2014. 373 s. ISBN 978-80-971381-4-1. References: [o3] 2018 Schneiderová, A. - Jáger, R. In: Journal of modern science, č. 3/38, 2018 ; s. 304 [o5] 2015 Alimov, D. Je. In: Studia Slavica et Balcanica Petropolitana, č. 1, 2015 ; s. 223-242; [o1] 2017 - Mesiarkin, A. - In: Studia Slavica et Balcanica Petropolitana, č. 1, 2017; s. 5 ; ESCI ; SCOPUS [o1] 2015 Macháček, J., In: Archeologické rozhledy, roč. 67, č. 3, 2015 ; s. 490 ; AHCI [o3] 2015 Alimov, D., In: Istoričeskij format, č. 4, 2015 ; s. 250, 266; [o5] 2015 - Wihoda, M.: In: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, č. 1, 2015 ; s. 325-326 [o2] 2017 König, T., In: Muzeológia a kultúrne dedičstvo, roč. 5, č. 2, 2017 ; s. 18, 21 ; AHCI [o3] 2016 - Alimov, D. - In: Etnogenez Chorvatov: formirovanije chorvatskoj etnopolitičeskoj obššnosti v VII-IX vv. Sankt-Peterburg : Nestor-Istorija, 2016 ; S. 363 [o3] 2016 Zupka, D. In: Ritual and symbolic communication in medieval Hungary under the Árpád dynasty (1000-1301). Leiden: Brill, 2016 ; s. 61; [o3] 2016 Kalhous, D. In: Historia Slavorum Occidentis, č. 2, 2016; s. 63, 69, 71;

2.

Politika českého kniežaťa Břetislava I. (1035-1055). In: Historický časopis, 2004, roč. 52, č. 3, s. 451-468. Refferences: [o4] 2004 Steinhübel, J. In: Nitrianske kniežatstvo. Bratislava: Veda, 2004; S. 532; [o3] 2010 Wihoda, M. In: Morava v době knížecí 906-1197. Praha: Lidové noviny, 2010; s. 327 [o3] 2010 Steinhübel, J. - In: Proměna středovýchodní Evropy raného a vrcholného středověku . - Brno: Matice moravská, 2010; s. 94 [o3] 2010 Steinhübel, J. In: Kapitoly z najstarších českých dejín 531-1004. Krakow: Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2011 ; s. 141; [o4] 2012 - Bartík, J. - Bazovský, I. - Čambal, R. - Farkaš, Z. - Hajnalová, M. - Hanuš, M. - Harmadyová, K. - Holec, P. - Hulínek, D. a KOL. In: Dejiny Bratislavy 1, od počiatkov do prelomu 12. a 13. storočia . Bratislava : Slovart, 2012; s. 554 [o3] 2012 - Wihoda, M. In: Mezi raným a vrcholným středověkem . - Brno : Archeologický ústav AV ČR, 2012 ; S. 423, 424, 426 [o4] 2014 - Razim, Jakub - In: 2. česko-slovenské stretnutie doktorandov a postdoktorandov v obore právnych dejín a rímskeho práva . - Bratislava : Atticum, 2014 ; S. 177 [o4] 2016 - Steinhübel, Ján - In: Nitrianske kniežatstvo . - Budmerice: Rak, 2016 ; S. 402, 552 [o1] 2016 - Balcárková, Adéla - Kalhous, David - In: Památky archeologické, vol. 107, 2016 ; s. 177 ; AHCI ; SCOPUS

3.

Husitské vpády do Uhorska v rokoch 1428-1431. In Historický časopis, 2007, roč. 55, č. 3, s. 411-432. Refferences: [o4] 2010 - Dvořáková, Daniela - In: Rytier a jeho kráľ . - Veda : Bratislava, 2010 ; S. 522 [o3] 2009 - Čornej, Petr - In: Studia Mediaevalia Bohemica, č. 1, 2009 ; s. 46 [o3] 2009 - Randin, A. V. - In: Zapad-Vostok, č. 2, 2009 ; s. 24 [o3] 2011 - Papajík, David - In: Jan Čapek ze Sán . - České Budějovice : Bohumír Němec - Veduta, 2011 ; S. 328 [o3] 2011 - Čornej, Petr - In: Světla a stíny husitství . - Praha : Nakladatelství lidové noviny, 2011 ; S. 306 [o4] 2011 - Bartl, Július - In: Vinicola Carpathensis . - Bratislava : Stimul, 2011 ; S. 311 [o3] 2014 - Ducháček, Milan - In: Václav Chaloupecký : Hledání československých dějin . - Praha : Karolinum, 2014 ; S. 471 [o3] 2014 - Bartlová, Milena - Biederman, Jan - Bobková, Lenka - Borovský, Tomáš - Boubín, Jaroslav - Cermanová, Pavlína - Čapský, Martin - Čechura, Martin - Čornej, Petr - Elbel, Petr - Halama, Ota - Hlávková, Lenka - Hrdina, Jan - Kalous, Antonín - Musílek, Martin - Nodl, Martin - Novotný, Robert - Soukup, Pavel - Svátek, Jaroslav - Vlhová-Wörner, Hana - Zilynska, Blanka - In: Husitské století . - Praha : Lidové noviny, 2014 ; S. 730 [o4] 2016 - Jurok, Jiří - In: Husiti a bratríci na Slovensku . - Červený Kláštor : Múzeum Červený Kláštor, 2016 ; S. 40 [o4] 2016 - Segeš, Vladimír - In: Husiti a bratríci na Slovensku . - Červený Kláštor : Múzeum Červený Kláštor, 2016 ; S. 18

4.

Vpády husitov a ich posádky v Uhorsku v rokoch 1432-1435. In: Historický časopis, 2007, roč. 55, č. 4, s. 633-657. Refferences: [o4] 2010 - Dvořáková, Daniela - In: Rytier a jeho kráľ . - Veda : Bratislava, 2010 ; S. 522 [o3] 2011 - Papajík, David - In: Jan Čapek ze Sán . - České Budějovice : Bohumír Němec - Veduta, 2011 ; S. 328 [o4] 2011 - Bartl, Július - In: Vinicola Carpathensis . - Bratislava : Stimul, 2011 ; S. 309 [o3] 2012 - Papajík, David - In: International Journal of Humanities and Social Science, vol. 2, no. 4, 2012 ; s. 125 [o3] 2013 - Tóth, Norbert - In: Művészettörténeti értesítő, roč. 62, č. 1, 2013 ; s. 117 [o3] 2014 - Ducháček, Milan - In: Václav Chaloupecký : Hledání československých dějin . - Praha : Karolinum, 2014 ; S. 471 [o4] 2014 - Ďurčo, Marek - In: Konštantínove listy, roč. 7, 2014 ; s. 47 [o3] 2014 - Bartlová, Milena - Biederman, Jan - Bobková, Lenka - Borovský, Tomáš - Boubín, Jaroslav - Cermanová, Pavlína - Čapský, Martin - Čechura, Martin - Čornej, Petr - Elbel, Petr - Halama, Ota - Hlávková, Lenka - Hrdina, Jan - Kalous, Antonín - Musílek, Martin - Nodl, Martin - Novotný, Robert - Soukup, Pavel - Svátek, Jaroslav - Vlhová-Wörner, Hana - Zilynská, Blanka - In: Husitské století . - Praha : Lidové noviny, 2014 ; S. 730 [o4] 2016 - Jurok, Jiří - In: Husiti a bratríci na Slovensku . - Červený Kláštor : Múzeum Červený Kláštor, 2016 ; S. 43 [o4] 2016 - Lopatková, Zuzana - Koltaiová, Andrea - In: Husiti a bratríci na Slovensku . - Červený Kláštor : Múzeum Červený Kláštor, 2016 ; S. 15

5.

Druhostupňové kniežatá na Morave v 9. storočí. In Byzantinoslovaca 5 : zborník k životnému jubileu Tatiany Štefanovičovej. Bratislava : Byzantologický seminár Alexandra Avenaria, 2014, s. 123-127. Refferences: [o4] 2015 - Gábriš, Tomáš - Jáger, Róbert - In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 34, č. 1, 2015 ; s. 55 [o4] 2016 - Gábriš, Tomáš - Jáger, Róbert - In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 35, č. 1, 2016 ; s. 78 o4] 2016 - Steinhübel, Ján - In: Nitrianske kniežatstvo . - Budmerice : Rak, 2016 ; S. 334, 552 [o4] 2016 - Gábriš, Tomáš - Jáger, Róbert - In: Najstaršie právo na Slovensku? : pokus o rekonštrukciu predcyrilometodského normatívneho systému . - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016 ; s. 155

VI.5 - Participation in conducting (leading) the most important research projects or art projects over the last six years
1.

Project VEGA 1/0406/20 "Searching and Finding of Law in Regestrum Varadiense", (2019 - 2022)

2.

Project VEGA 1/0427/14, Diplomacia a riešenie konfliktov v stredoveku (7. – 14. storočie), ("Diplomacy and Solutions of Conflicts in Middle Ages 7th - 14th Century") (2014 – 2018)

3.

Project VEGA 1/0006/18, „Imago episcopi – moc biskupa a jej prezentácia v stredoveku“ ("Imago episcopi - the Power of a Bishop and its Presentation in Middle Ages") (2018 - 2021)

4.

Project KEGA 066UK-4/2018, „Zavádzanie porovnávacej právovedy do výučby“ ("Implemenation of Legal Comparatistics to the Education")

5.

Project APVV-18-0199, "Nové výzvy v oblasti vecných práv na Slovensku" ("New Challenges in Iura in Rem in Slovakia")

VIII. - Overview of international mobilities and visits oriented on education and research/artistic/other activities in the given field of study

VIII.a - Name of the institution VIII.b - Address of the institution VIII.c - Duration (indicate the duration of stay) VIII.d - Mobility scheme, employment contract, other (describe)
Masaryk university, Faculty of Law Brno, Czech republic 6. 5. – 19. 5. 2013 Financed by project

IX. - Other relevant facts