Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Blanka Boriová

Právnická fakulta UK, Úsek prodekana pre vzdel. činnosť a VVČ, Akademická knižnica PraF
Oddelenie knižničných služieb, knihovník, archivár /library assistant, archivist
+421 2 9012 2035
531 NB

RNDr. Daniela Brillová, PhD.

Právnická fakulta UK, Úsek prodekana pre vzdel. činnosť a VVČ, Odd. vedy a doktorandského štúdia
vedúca na oddelení vedy a doktorandského štúdia/Head of Department of Science and Ph.D. Study
+421 2 9012 9418
319 SB

prof. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc.

Právnická fakulta UK, Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva
profesor
+421 2 9012 2014
+421 2 9012 9289
106 SB
Utorok09:15 – 10:30

PaedDr. Jarmila Brtková, PhD.

Právnická fakulta UK, Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.

Právnická fakulta UK,
dekan, prodekan fakulty

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9012 2222
02/592 44 103
321 SB
321SB
Streda13:45 – 15:00

JUDr. Katarína Burdová, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 9330
+421 2 9012 9330
306B SB
Expertíza: medzinárodné právo súkromné medzinárodné právo procesné medzinárodné rodinné právo konzultačné hodiny po predchádzajúcej emailovej dohode

Mgr. et Mgr. Silvia Capíková, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
odborný asistent vysokej školy, univerzi
603 NB
Konzultácie ZS 2021/22 online v MS Teams. Po vzájomnej dohode aj v inom dohodnutom čase.
Utorok14:30 – 15:30

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
profesor
+421 2 9012 9555
02/592 44 555
Konzultačné hodiny: po dohode emailom
Konzultačné hodiny: po dohode emailom
Prvá Predchádzajúca 1 [2] 3 4 ... Nasledujúca Posledná