Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuálne kurzy

Právnická fakulta UK organizuje

Letnú školu slovenského jazyka pre právnikov

od 10.9.2018 do 21.9.2018.

Bližšie informácie o kurze nájdete v informačnom letáku.

Pred podaním prihlášky je potrebné vyplniť online test a počkať na výsledok testu.

Online test (prístupný od 31.05.2018)

 Prihláška sa podáva elektronicky prostredníctvom registračného formulára.

Po registrácii je potrebné uhradiť registračný poplatok v sume 195,- € (resp. 220,- €) prevodom na účet:

- pre účastníkov z EÚ:

  • číslo účtu: SK 17 8180 0000 0070 0013 5337
  • názov banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, P.O.BOX 313, 810 05 Bratislava 15
  • variabilný symbol: 1040030022
  • konštantný symbol: 0308

- pre účastníkov mimo EÚ: 

  • IBAN: SK 17 8180 0000 0070 0013 5337
  • názov banky: Všeobecná úverová banka, Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava
  • SWIFT kód: SUBA SK BX

Do správy pre prijímateľa nezabudnite uviesť meno a priezvisko účastníka kurzu - kurz SJ pre cudzincov.

Doklad o úhrade zašlite prosím emailom na adresu kurzSJ@flaw.uniba.sk.