Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

E.MA

European Master’s Programme in Human Rights and Democratisation (E.MA) je organizovaná European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation (EIUC). Tento program je primárne financovaný zo zdrojov Európskej únie a ďalšie značné prostriedky poskytuje región Veneto. E.MA úzko spolupracuje s viacerými medzinárodnými organizáciami ako UNESCO, Kancelária vysokého komisára pre ľudské práva SN, Nemecká agentúra pre technickú spoluprácu, ale tiež s Radou Európy, Organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a ďalšími.

E.MA je jednoročný intenzívny program určený pre vzdelávanie profesionálov v oblasti ľudských práv a demokratizácie a poskytuje svojim absolventom možnosť získať praktické skúsenosti, je kombináciou akademickej a praktickej prípravy. Tento multidisciplinárny program odráža neoddeliteľné spojenie medzi ľudskými právami, demokraciou, mierom a rozvojom.

 

E.MA program začína prípravnými stretnutiami, kde sú hlavnými témami politika, filozofia a právo, po nich nasleduje vyučovanie, semináre, workshopy, konzultácie, stretnutia na budovanie zručností a individuálny výskum.

Akademický rok je rozdelený do dvoch semestrov: prvý semester prebieha výučba v Benátkach – Lido a druhý na niektorej z partnerských univerzít nachádzajúcej sa v členskom štáte EÚ. Jadro študijného plánu prvého E.MA semestra je zložené z 5 tematických okruhov (prvý blok) určených pre všetkých študentov a aktivity druhého bloku sú určené pre menšie skupiny.

Hodnotenie prvého semestra je robené prostredníctvom písomných zadaní a občasných písomných skúšok. Iba úspešní študenti budú môcť pokračovať v druhom semestri programu.

Počas druhého semestra študenti navštevujú ďalšie špecializované kurzy v závislosti od praxe zvolenej hosťujúcej univerzity.

Po úspešnom absolvovaní skúšok a skompletizovaní diplomovej práce bude študentom udelený diplom European Master’s Degree in Human Rights and Democratisation.

Každoročne Rada E.MA oceňuje 5 najlepších diplomových prác, ktoré sú vyberané na základe ich akademickej kvality, originality a prispeniu propagácie a implementácie ľudských práv a demokratických hodnôt.

 

Záujemca o tento program musí spĺňať niekoľko požiadaviek:

-          univerzitné vzdelanie

-          240 ECTS kreditov získané za štúdium v oblasti relevantnej ľudským právam

-          angličtina a francúzština (program je bilingválny)

-          predchádzajúce skúsenosti v oblasti ľudských práv vo vládnych a mimovládnych organizáciách sú plusom

Kritériá výberu sú akademické schopnosti a zázemie, skúsenosti, motivácia a jazykové schopnosti.    

 

Viac informácií, zoznam partnerských univerzít a výzva na podávanie prihlášok:

http://www.eiuc.org/

Kontaktná osoba na PraF UK: prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc., tel: 592 44 427