Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

PHD WORKSHOP 2016

PHD WORKSHOP 2016

Právnická fakulta UK bola tento rok prvýkrát oslovená s možnosťou zapojiť sa do realizácie každoročného podujatia, PhD. Workshop, ktoré organizačne zastrešuje Univerzita Karlova v Prahe a Česká společnost pro evropské a srovnávací právo.

Interaktívne stretnutie doktorandov bude hosťovať Právnická fakulta UK v termíne 4. - 6. 11. 2016 v priestoroch Právnickej fakulty UK. Záštitu nad podujatím prevzal rektor Univerzity Komenského v Bratislave, prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., ako aj dekan Právnickej fakulty UK, doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.

PhD. Workshop má ambíciu ponúknuť zainteresovaným mladým vedcom fórum, na ktorom môžu diskutovať svoje projekty dizertačných prác a rozoberať problémy, či prekážky pri formulovaní a písaní dizertačnej práce. PhD. Workshop poskytuje niekoľkým vybraným doktorandom študujúcim na českých a slovenských univerzitách v odbore právo, či v inom súvisiacom odbore, príležitosť prezentovať doterajšie výstupy ich vedeckého bádania na odbornom podujatí v dostatočnej hĺbke.

Tieto výstupy budú v zapätí podrobené detailnej konštruktívnej kritike zo strany ich kolegov, ako aj etablovaných výskumných pracovníkov a pedagógov. Diskusia nad jednotlivými prácami, či projektami bude sprevádzaná všeobecnými úvahami o metodológií výskumu a jednotlivých prístupoch k vedeckému bádaniu. Celkovým cieľom podujatia je tak ponúknuť vybraným doktorandom, ktorí majú potenciál a záujem, možnosť posunúť ich výskum na kvalitatívne inú úroveň, ktorá obstojí v medzinárodnej konkurencii.

Projekt bol finančne podporený Univerzitou Komenského v Bratislave a je spolufinancovaný zo zdrojov projektu Erasmus + Programme - Jean Monnet, 565572-EPP-1-2015-1-CZ-EPPJMO-SUPPA "Taking EU Law Seriously" a projektu APVV-0158-12 “Efektívnosť právnej úpravy ochrany hospodárskej súťaže v kontexte jej aplikácie a praxi”.