Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dlhodobý zámer rozvoja fakulty a výročné správy o činnosti fakulty

 

 

 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na základe zákona o vysokých školách, po pripomienkovaní akademickou obcou PraF UK, po prerokovaní v Alumni klube Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, po prerokovaní vo Vedeckej rade Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty dňa 28. novembra 2017 schválil Dlhodobý zámer rozvoja Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na obdobie rokov 2017 – 2024.

 

Výročné správy o činnosti fakulty v zmysle zákona o vysokých školách schvaľuje na návrh dekana fakulty akademický senát fakulty.

Výročná správa o hospodárení za rok 2020

 

Staršie výročné správy:

Výročná správa za rok 2019

Výročná správa za rok 2018

Výročná správa za rok 2017

Výročná správa za rok 2016

Výročná správa za rok 2015

Výročná správa za rok 2014

Výročná správa za rok 2013

Výročná správa za rok 2012

Výročná správa za rok 2011

Výročná správa za rok 2010

Výročná správa za rok 2009

Výročná správa za rok 2008