Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vnútorné predpisy a opatrenia

Vnútorné predpisy fakulty upravujú záležitosti fakulty, ktoré patria do jej samosprávnej pôsobnosti, a jej vzťah k univerzite, ak nie sú upravené všeobecne záväznými právnymi predpismi. Fakulta prijíma a vydáva vnútorné predpisy podľa § 33 zákona o vysokých školách. Fakulta môže vydávať aj ďalšie vnútorné predpisy, ktoré bližšie upravujú jej záležitosti, ak vydanie takéhoto predpisu nie je v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom alebo vnútorným predpisom univerzity.

Akademický senát fakulty schvaľuje a prijíma vnútorné predpisy, ak tak ustanovuje zákon o vysokých školách, iný všeobecne záväzný právny predpis, vnútorný predpis univerzity, vnútorný predpis fakulty, alebo ak sa na prijatí takéhoto vnútorného predpisu uzniesol akademický senát fakulty, za predpokladu, že prijatie takéhoto vnútorného predpisu nepatrí do pôsobnosti iného orgánu akademickej samosprávy fakulty.

Vedecká rada fakulty schvaľuje a prijíma vnútorné predpisy, ak tak ustanovuje zákon o vysokých školách, iný všeobecne záväzný právny predpis, vnútorný predpis univerzity, vnútorný predpis fakulty, alebo ak sa na prijatí takéhoto vnútorného predpisu uzniesla vedecká rada fakulty za predpokladu, že prijatie takéhoto vnútorného predpisu nepatrí do pôsobnosti iného orgánu akademickej samosprávy fakulty.

Vnútorné predpisy, ktoré prijíma dekan, sa nazývajú smernice. Smernice dekana sú vnútorné organizačné a riadiace akty, ktoré sú záväzné pre všetkých členov akademickej obce fakulty, ďalších zamestnancov fakulty a ďalšie osoby (napr. osoby prijaté na rigorózne konanie) na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, ak v smerniciach nie je uvedené inak.

Vnútorné predpisy fakulty nadobúdajú platnosť dňom ich prijatia orgánom akademickej samosprávy fakulty, ak všeobecne záväzné právne predpisy neustanovujú inak. Ak ide o vnútorné predpisy, ktoré nepatria podľa všeobecne záväzných právnych predpisov do samosprávnej pôsobnosti fakulty, ale boli prijaté fakultou na základe splnomocnenia univerzity, nadobúdajú platnosť dňom ich prijatia orgánom akademickej samosprávy fakulty, ak všeobecne záväzné právne predpisy alebo vnútorné predpisy univerzity neustanovujú inak. Štatút fakulty, študijný poriadok fakulty a pracovný poriadok fakulty nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia akademickým senátom univerzity.

Účinnými môžu byť iba platné vnútorné predpisy. Vnútorné predpisy nadobúdajú účinnosť dňom v nich uvedeným ako deň nadobudnutia účinnosti, ak nadobudli platnosť až po tomto dni, účinnosť nadobúdajú dňom nadobudnutia platnosti. Ak nie je deň účinnosti vo vnútornom predpise uvedený, nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti.

Vnútorné predpisy podpisuje orgán akademickej samosprávy fakulty, ktorý ich prijal, ak ide o kolektívny orgán, tak jeho predseda. Štatút fakulty, študijný poriadok fakulty a pracovný poriadok fakulty podpisuje aj predseda akademického senátu univerzity. Vnútorné predpisy fakulty podpisuje vždy dekan.

Platné a účinné vnútorné predpisy vydáva dekan; ak ide o vnútorné predpisy prijaté akademickým senátom fakulty, za súčinnosti predsedu akademického senátu fakulty. Za uschovávanie podpísaných originálov vnútorných predpisov zodpovedá dekan, ak ide o vnútorné predpisy prijaté akademickým senátom fakulty, spolu s predsedom akademického senátu fakulty. Platné a účinné vnútorné predpisy zverejní dekan obvyklým spôsobom, najmä na internetovej stránke fakulty. Dekan zodpovedá za včasnosť a správnosť zverejňovania vnútorných predpisov.

Vnútorné predpisy fakulty sa menia a dopĺňajú formou dodatkov.