Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Opatrenia 2022

Opatrenie 1/2022

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 1/2022 týkajúce sa harmonogramu výučbovej časti a skúškového obdobia v letnom semestri akademického roka 2021/2022 a organizácie vzdelávacej činnosti, vykonávania skúšok, štátnych skúšok, rigorózneho konania a habilitačných konaní a konaní na vymenovanie profesorov v období letného semestra 2021/2022

Opatrenie 2/2022

Opatrenie dekana  Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 2/2022, ktorým sa prijímajú niektoré opatrenia  na účely ochrany verejného zdravia a zabezpečenia činností Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v súvislosti s ohrozením koronavírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19   

Opatrenie 3/2022

Opatrenie dekana  Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 3/2022, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 2/2022, ktorým sa prijímajú niektoré opatrenia  na účely ochrany verejného zdravia a zabezpečenia činností Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v súvislosti s ohrozením koronavírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19  

Opatrenie 4/2022

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 4/2022, ktorým sa upravujú niektoré podrobnosti o predzápise, zápise na štúdium a zápise do ďalšej časti štúdia na akademický rok 2022/2023

Opatrenie 5/2022

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 4/2022, ktorým sa ustanovujú niektoré osobitosti o zabezpečovaní pedagogického procesu v zimnom semestri akademického roku 2022/2023

Opatrenie 6/2022

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 6/2022, ktorým sa určujú termíny a postup pri výbere a prihlasovaní na záverečné práce v bakalárskom a magisterskom študijnom programe v akademickom roku 2022/2023

Opatrenie 7/2022

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 7/2022, ktorým sa určujú termíny štátnych skúšok v akademickom roku 2022/2023 a ktorým sa upravuje spôsob prihlasovania sa na tieto termíny