Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vnútorné predpisy 2011

Vnútorný predpis č. 1/2011
Cena stravných lístkov a jedálenských kupónov pre zamestnancov Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislava (opatrenie), platný a účinný od 10. 01. 2011

Vnútorný predpis č. 2/2011
Cena stravných lístkov a jedálnych kupónov pre zamestnancov Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislava (opatrenie), platný 24. 02. 2011, účinný od 01. 03. 2011, ktorým sa zrušuje vnútorný predpis č. 1/2011 Cena stravných lístkov a jedálenských kupónov pre zamestnancov Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislava (opatrenie)

Vnútorný predpis č. 3/2011
Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského, Právnickej fakulty, platný a účinný od 27. 04. 2011

Vnútorný predpis č. 4/2011
Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského, Právnickej fakulty, platný a účinný od 23. 03. 2011

Vnútorný predpis č. 5/2011
Čerpanie dovolenky 2011 (interný pokyn), platný a účinný od 28. 04. 2011

Vnútorný predpis č. 6/2011
Smernica dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte v akademickom roku 2011/2012, platný od 11. 05. 2011, účinný od 01. 09. 2011, ktorým sa zrušuje vnútorný predpis č. 6/2010 Smernica dekana Právnickej fakulty UK Výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v akademickom roku 2010/2011

Vnútorný predpis č. 7/2011
Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 6/2011 Smernica dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte v akademickom roku 2011/2012, platný a účinný od 08. 07. 2011

Vnútorný predpis č. 8/2011
Smernica dekana o Študentskej vedeckej odbornej činnosti Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, platný a účinný od 07. 11. 2011

Vnútorný predpis č. 9/2011
Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, týkajúce sa skúšobného obdobia v zimnom semestri 2011/2012, platný a účinný od 07. 11. 2011

Vnútorný predpis č. 10/2011
Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, o stanovení zodpovednosti za správu, obsah a aktualizáciu internetovej stránky Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, platný od 09. 11. 2011, účinný od 01. 12. 2011