Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vnútorné predpisy 2012

Vnútorný predpis č. 1/2012 Príloha1
Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorou sa vydáva Výpožičný poriadok Knižnice Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (Výpožičný poriadok Knižnice Právnickej fakulty UK v Bratislave) platný a účinný od 17.01.2012

Vnútorný predpis č. 2/2012
Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorou sa upravuje udeľovanie medailí Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, platný a účinný od 29.02.2012

Vnútorný predpis č. 3/2012
Zásady volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, platný a účinný od 21.03.2012

Vnútorný predpis č. 4/2012
Dodatok č. 2 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského, Právnickej fakulty, platný od 27.06.2012, účinný od 01.09.2012 (s výnimkou čl. 18, ktorý nadobúda účinnosť od 01.09.2013)

Vnútorný predpis č. 5/2012
Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte v akademickom roku 2012/2013, platný od 18.04.2012, účinný od 01.09.2012, ktorým sa zrušuje vnútorný predpis č. 6/2011 Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte v akademickom roku 2011/2012

Vnútorný predpis č. 6/2012
Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2