Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vnútorné predpisy 2013

Vnútorný predpis č. 1/2013
Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte v akademickom roku 2013/2014, platný od 18.06.2013, účinný od 01.09.2013, ktorým sa zrušuje vnútorný predpis č. 5/2012 Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte v akademickom roku 2012/2013.

Vnútorný predpis č. 2/2013
Dodatok č. 2 k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty.

Vnútorný predpis č. 3/2013
Dodatok č. 3 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

Vnútorný predpis č. 4/2013
Štipendijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

Vnútorný predpis č. 5/2013
Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave,Právnickej fakulty, o Študentskej vedeckej odbornej činnosti Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis č. 6/2013
Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 (úplné znenie)