Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vnútorné predpisy 2014

 

Podľa § 113am ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa od 1. septembra 2023 zrušili všetky vnútorné predpisy fakúlt vydané do 24. apríla 2022, ktoré neboli už predtým zrušené vnútorným predpisom univerzity alebo fakulty.

Vnútorný predpis č. 1/2014

Dodatok č. 1 k Zásadám volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

Vnútorný predpis č. 2/2014

Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorou sa zriaďujú odborové komisie doktorandského štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte a určuje ich organizačný a rokovací poriadok   -   predpis zrušený vnútorným predpisom č. 18/2015 

Vnútorný predpis č. 3/2014

Dodatok č. 1 k Smernici dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorou sa zriaďujú odborové komisie doktorandského štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte a určuje ich organizačný a rokovací poriadok

Vnútorný predpis č. 4/2014

Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorou sa zriaďujú odborové komisie doktorandského štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte a určuje ich organizačný a rokovací poriadok v znení dodatku č. 1 (úplné znenie)   -   predpis zrušený vnútorným predpisom č. 18/2015 

Vnútorný predpis č. 5/2014

Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorou sa menujú do funkcie členovia odborových komisií na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte   -   predpis zrušený vnútorným predpisom č. 18/2015 

Vnútorný predpis č. 6/2014 

Štatút Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 (úplné znenie)

Vnútorný predpis č. 6a/2014 

Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte v akademickom roku 2014/2015

Vnútorný predpis č. 7/2014 

Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorou sa určujú pravidlá zabezpečenia kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte

Vnútorný predpis č. 8/2014

Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, pre zabezpečenie a organizačné usporiadanie ochrany pred požiarmi na Právnickej fakulte UK

Vnútorný predpis č. 9/2014

Dodatok č. 2 k Zásadám volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v znení Dodatku č. 1

Vnútorný predpis č. 10/2014

Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty